Leidsch Dagblad Karadzic dreigt Bihac in te nemen ONTHULLEND Mode in het oude Egypte Coalitie zoekt uitweg uit conflict Borssele Tweede deel Rijksweg 11 open Italië onderzoekt late waarschuwing noodweer Plots is iedereen toe aan een nieuw gebit Demmenie's BEL: 071-128030 GOED NIEUWS I VRIJDAG 11 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40618 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Asielzoekers 3 De kosten voor op vang van asielzoekers zijn een half miljard meer dan begroot, aldus staats- i secretarisSchmitz. Brinkman had belangstelling voor Haarlem CDA-lijsttrekker Elco Brink man heeft belangstelling ge toond voor de burgemeesters post in Haarlem, zo bevestigen verschillende bronnen. Ver kennende gesprekken hebben Brinkman duidelijk gemaakt dat hij weinig kans zou maken op de functie, omdat hij te wei nig lokale bestuurlijke erva ring heeft. De ex-minister en ex-voorzitter van de CDA-frac tie in de Tweede Kamer heeft daaruit de conclusie getrokken dat solliciteren weinig zin zou hebben, zo laat hij via een woordvoerder weten. In de profielschets die de Haarlemse gemeenteraad heeft opgesteld voor de nieuwe burgemeester staat dat deze ruime lokale bestuurlijke erva ring moet hebben. Brinkman werd eerder dit jaar ernstig beschadigd toen het CDA onder zijn leiding fors verloor bij zowel de gemeente- raads- als de parlementsver kiezingen. Het is niet onge bruikelijk dat 'aangeschoten' politici die het veld moeten ruimen, een burgemeesters post krijgen toebedeeld. leiden Pronkstukken uit de eigen collectie Egyptische kleding zijn vanaf morgen te zien in het Rijksmu seum van Oudheden in Leiden op de tentoonstelling 'De kleren van de farao'. Niet alleen Toetan- chamons garderobekast komt aan bod, maar ook die van zijn dienaren. Van de echte kleren van de farao restten in zijn grafkamer slechts wat lapjes. Oudheden maakte aan de hand daarvan reconstructies. Uit een graftombe bij Thebe kwam deze lijkwade naar boven. Op de stof is een afbeelding van de dode ge schilderd met om zich heen godenfiguren. De stralenkrans achter zijn hoofd toont dat de dode eveneens een goddelijke status had. De man leefde en stierf in de tweede eeuw na Christus. Pagina 19: Farao droeg simpel gesneden jurk. foto pr Vluchtelingen 5 Artsen zonder Grenzen dreigt de Rwandese vluchtelingenkampen te verlaten omdat Hutu-lei- ders hen tegenwerken. Meer betrokken *7 Roomskatholieken I Z boven de Moerdijk zijn veel meer betrokken bij hun kerk dan medege lovigen in het zuiden. Fokker yf "7 Medewerkers van I Fokker Space Systems gaan naar Frans Guyana voor de lancering van een satelliet. VS slaken controle op wapenembargo Bosnië De Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic heeft vanmorgen gedreigd de moslim-enclave Bihac, een door de VN uitgeroepen 'veilig gebied', te veroveren. Wat dat betekent voor het Nederlandse VN-contingent van 180 man dat op weg naar Bihac is, is onduidelijk. De strijden de partijen rond Bihac hebben 25 Nederlandse verken ners de toegang tot het beschermde moslim-gebied ge weigerd. Srpsk, de zelfuitgeroepen repu bliek van de Bosnische Serviërs. Karadzic kreeg echter toestem ming zelf de staat van oorlog uit te roepen. Karadzic had aange drongen op de afkondiging van de oorlogstoestand, om de op mars van het Bosnische rege ringsleger te kunnen stoppen. De moslims boekten de afgelo pen twee weken terreinwinst nabij Bihac en veroverden de stad Kupres en enkele bergach tige stukken bij Sarajevo. De Verenigde Staten zullen vanaf morgen niet meer mee werken aan de controle op het VN-wapenembargo tegen de Volgens Karadzic is Bihac nooit een 'veilig gebied' geweest. ,,A1 dergelijke gebieden in Bosnië zijn vestingen en springplanken voor de strijdkrachten van de moslims om aanvallen op ons te doen." Vorig jaar riepen de Verenigde Naties in Bosnië zes veilige gebieden uit om de bur gers te beschermen tegen Servi sche bombardementen. Het parlement van de Bosni sche Serviërs, bijeen in Pale, be sloot afgelopen nacht niet on middellijk de staat van oorlog af te kondigen in de republiek Dijkstal vraagt Kamer uitstel van besluit Kabinet en regeringspartijen zijn naarstig op zoek naar een oplossing voor de ruzie rond de kerncentrale Borssele. Uitstel van een beslissing over langer openhouden of sluiten van de centrale, moet PvdA, D66 en WD weer op één lijn krijgen. Vooral de Democraten dringen daar op aan, om verdere aanva ringen met de eigen minister Wijers (economische zaken) te voorkomen. Extra overleg in het Torentje, de werkkamer van premier Kok, was gistermiddag de eerste po ging om de verdeeldheid in de coalitie te beslechten. Alleen de WD steunt vooralsnog het voornemen van Wijers om Borssele toestemming te geven drie jaar langer open te blijven (tot 2007), zodat de geplande modernisering rendabel is. PvdA en D66 sturen aan op spoedige sluiting. Na afloop van het beraad zei vice-premier Dijkstal' (WD) dat hij de Tweede Kamer zal vragen nog even te wachten met een uitspraak over het voortbestaan van de kerncentrale, totdat meer duidelijkheid bestaat over de beroepsprocedures (onder andere van Greenpeace) die nog over deze kwestie lopen. Het Torentjes-overleg, jaren lang door D66 verfoeid, beperk te zich vooral tot het nog eens uitwisselen van de standpun ten. Na afloop kwamen de Bors- sele-woordvoerders Jorritsma (D66), Crone (PvdA) en Remkes (WD) opnieuw bijeen. Afge sproken is dat de drie partijen dinsdag tijdens het kamerdebat over Borssele Wijers om extra informatie zullen vragen. D66 wil weten of een kleinere opknapbeurt niet haalbaar is, waardoor de centrale volgens plan in 2004 dicht gaat. De WD kan hiermee leven. Wijers wees dit idee eerder deze week af als In afwachting van de ant woorden zullen PvdA en D66 te gen een voorstel van Groen links stemmen om de levens duur van de kerncentrale niet te verlengen. De uitstel-manoeu vre van de regeringspartijen is vooral bedoeld om een compro mis mogelijk te maken, waar mee de eenheid in de coalitie terugkeert. leiden/zoeterwoudeDirect nadat H. Prins van Rijkswaterstaat, de Zoeterwoudse wethouder T. Ringersma, zijn Leidse collega P. Langenberg en burgemeester A. Houdijk van Zoeterwoude bij het stuk Rijksweg 11 tussen de A4 en de Burgemeester Smeetsweg een bord hadden onthuld, werd de afslag naar de nieuwe weg opengesteld. In een razend tempo werden bij de nieuwe afslag de wegversperringen verwijderd en verplaatst naar de oude afrit bij de Hoge Rijndijk. Daar werd gistermiddag op straat feest gevierd. Honderden mensen kwamen van dichtbij de afsluiting van de oprit bekijken om er zeker van te zijn dat het is afgelopen met de overlast van de 25.000 auto's, die dagelijks over de Hoge Rijndijk reden. Naar ver wachting zal dat aantal nu halveren. Pagina 15: Hoop op snelle voltooiing Rijksweg 11foto loek zuyderduin correspondent Een magistraat in Turijn onder zoekt waarom de bevolking van de regio Piemonte te laat is ge waarschuwd voor het noodweer dat het noorden van Italië vorig weekeinde teisterde. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmid dels opgelopen tot 65, terwijl nog een veertigtal personen wordt vermist. Gisteren bleek dat lokale technici vorige week donderdag en vrijdag 'alarm-faxen' hebben verstuurd naar de verschillende autoriteiten. Deze berichten kwamen pas maandag, ruim 24 uur na voltrekking van de ramp, op tafel van der wie minister Maroni van binnenlandse zaken die (pre ventieve) actie hadden moeten ondernemen. Ondertussen gaan de red- dings- en schoonmaakwerk- zaamheden in Piemonte voort. In totaal 350 gemeenten zijn door de overstroming getroffen: de schade is berekend op tien miljard gulden. De regering heeft het getroffen gebied 3,5 miljard gulden aan eerste hulp in het vooruitzicht gesteld. Morgen in het Zaterdag Bij voegsel een sfeerreportage uit Piemonte van onze correspon dent in Italië. De tandarts is opeens razend populair. Dag in dag uit bedelen mensen om bij hem langs te mogen komen. Zo snel mo gelijk, maar in elk geval voor 1 januari. Vanaf die datum wordt een groot deel van de tandartskosten niet meer door het zie kenfonds vergoed. Kunstgebitten zijn van af begin 1995 voor eigen rekening. Plots blijkt iedereen toe aan een nieuw gebit. Niet alleen de wachtkamers van de tandartsen zitten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vol. In het Leids tandtech nisch laboratorium van de Jong worden ook overuren gemaakt om alle boven- en ondergebitten op tijd af te hebben. „We werken avond na avond met vier technici over. Zo druk hebben we het echt nog nooit gehad", zegt eigenaar J. de Jong. Op 1 januari wordt het ziekenfonds be duidend minder gul. Het onderhoud van het gebit komt voor een belangrijk deel voor eigen rekening. Nieuwe, valse tanden en kiezen moeten helemaal zelf worden betaald. „En een heel gebit kost gauw dik duizend gulden. Vooral veel ouderen heb ben een kunstgebit. Ouderen die afhanke lijk zijn van een AOWtje en voor wie dui zend gulden dus echt een enorme hoe veelheid geld is", zegt tandarts J. van Am sterdam uit Hazerswoude Rijndijk. Hij meet normaliter gemiddeld één kunstge bit per maand aan en nu opeens tien. Ook de Leidse tandartsen R. Snoep en A. van der Voort uit Leiden hebben een grote toeloop. „Opeens kan niemand meer in januari een uurtje vrijmaken voor de tandarts en krijgen we verzoeken die af spraak naar december te vervroegen. Maar ja, de tent is vol en dus zullen ze wel moeten wachten", zegt Van der Voort. Tandarts A. Smaal uit Leiderdorp zegt dat veel mensen op korte termijn hun kunstgebit willen laten vervangen. Maar de angst voor de rekening is volgens hem Bosnische moslims. Het wape nembargo zelf wordt niet opge heven, maar president Clinton heeft volgens The New York Ti mes van vandaag besloten dat de Amerikaanse marineschepen in de Adriatische Zee schepen met wapens voor de moslims niet meer zullen aanhouden en terugsturen. Dit besluit zal naar verwach ting tot ernstige spanningen lei den tussen de VS en de NAVO- bondgenoten, die sterk tegen opheffing van het embargo zijn. De VS dringen al lang aan op opheffing van het VN-embargo, maar Frankrijk, Groot-Brittan- nië en Rusland verzetten zich daar tegen. Een Amerikaanse ontwerp-resolutie ligt al weken lang bij de VN-Veiligheidsraad op stemming te wachten. In die resolutie wo-rit voorgesteld het embargo voor de moslims bin nen een half jaar op te heffen, tenzij de Bosnische Serviërs het vredesplan voor Bosnië-Her cegovina tekenen. Minima hebben weer bijna vier procent minder den haag anp Mensen met een inkomen op of net boven het minimum heb ben dit jaar netto bijna vier pro cent minder vrij te besteden dan vorig jaar. Aan die achter uitgang is vooral de stijging van de woonlasten debet. Dat blijkt uit het jaarlijkse koopkrachton- derzoek voor minima dat de FNV vanmorgen heeft gepre senteerd. De vakcentrale ontving van 598 huishoudens met een bij stands-, een WAO- of een AOW- uitkering antwoord op een uit gebreide vragenlijst over het huishoudboekje. Daaruit blijkt dat de minimum-huishoudens dit jaar maandelijks 713 gulden vrij hebben te besteden. Dat is ruim 40 procent van het gemid delde inkomen van 1.614 gul den per maand. J* ML A Chinees-Indisch Specialiteiten restaurant PEARL CITY Winkelcentr. Merenwijk Rosmolen 25 Leiden Tel. 071 -22 00 53 NEW PEARL CITY Kom eens gezellig eten in één van onze vernieuwde restaurants! Onze specialiteiten Kantong Keuken, Peking keuken, niet zo groot dat zijn patiënten nu plotse ling slechte tanden of kiezen laten trek ken. „Dat heb ik in ieder geval nog niet meegemaakt." Maandag gaat een grote campagne van start waarin precies wordt uitgelegd welke tandartskosten vanaf I januari wel en wel ke niet zullen worden vergoed. De ziekenfondsen beraden zich onder tussen op aanvullende verzekeringen voor tandartskosten. De verwachting is dat hierover pas in december duidelijkheid komt. De Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde waar schuwt voor paniek. Een woordvoerder is ervan overtuigd dat de aanvullende verze kering voor de meeste mensen voldoende poelaas biedt. verschillende diskettebakjes? Alog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Nederlands spreekwoord Nevels in Sint Maartensnacht brengen winters kort en zacht. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info 11,13,14,15 RTV Show - Sport VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 7 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt, maar droog In de nacht minimumtemperatuur 7 graden en mogelijk enkele mist banken. Overdag veel bewolking en waarschijnlijk tot de avond op de meeste plaatsen droog Mid- dagtemperatuur ongeveer 9 gra den Zuidoostenwind, toenemend tot matig, kracht 4, in het Wad dengebied tot krachtig, 6 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ja, dat Is goed nieuws i Dus neern ik nu een abonnement, i Adres: Postcode: Per kwartaal Q via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1