Leidsch Dagblad Hoger onderwijs wil niet bezuinigen 7,3% Het extraatje van Libresse. Vernietigende nederlaag Clinton Van Thijn ziet om in wrok Vijf gezinnen dakloos na gasexplosie 06-0331 Harry Mens wil Tour-etappe door Bollenstreek niet betalen e Iemco neemt bedrijf over in Almere Ismael slaapt in een cocon van plastic BEL: 071-128030 GOED NIEUWS iSHssKTi 1 WOENSDAG 9 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40616 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Een gasexplosie in een woning in Purmerend heeft vanmor gen in alle vroegte een uit slaande brand veroorzaakt, die drie woningen in de as legde. Nog drie in hetzelfde blok ge legen huizen liepen zware schade op. Bij de explosie kwam een 55-jarige bewoon ster om het leven. Politie en brandweer beschikken over aanwijzingen dat het om zelf moord gaat. De explosie had omstreeks kwart over drie 's nachts plaats en ging met zoveel kracht ge paard dat de hele voorpui uit een woning werd geslagen. Di rect daarna brak een uitslaan de brand uit die onmiddellijk oversloeg naar de naastgele gen woningen. De bewoners van deze panden werden door enkele voorbijgangers en de politie in aller ijl van hun bed gelicht en geëvacueerd. Het vermoeden dat de be- de ontplofte wo ning zelfmoord heeft ge pleegd, wordt versterkt door dat in de tuin van haar woning persoonlijke brieven en een fors geldbedrag werden ge vonden. De vrouw had al eer der in de buurt brieven ver spreid waarin zij meedeelde zich eenzaam te voelen. Afge lopen zondag kwam de politie in actie omdat zij het huisraad in haar woning kort en klein had geslagen. Sjoemelende makelaars 3 De staat eist 4,2 mil joen van twee make laars die WVC-gebouwen te laag taxeerden en met winst doorverkochten. Protest Air Miles 6 Beleggingsfonds ABF, een milieufonds, heeft zijn aandelen Ahold ver kocht vanwege de actie Air Miles van Albert Heijn. Eucharistie x Priesters mogen van I Z bisschop Möller ge scheiden katholieken de toegang tot de eucharistie niet weigeren. Gullit r\ Ruud Gullit, niet ge- Z U lukkig bij AC Milan, keert waarschijnlijk terug naar Sampdoria. Mogelijk vijftienhonderd banen weg aan Leidse universiteit De universiteiten en hogescholen weigeren mee te wer- ken aan bezuinigingen in het hoger onderwijs zoals het kabinet wil. Zij hebben becijferd dat hierdoor 13.000 on derzoekers en docenten hun baan zullen verliezen. De 1 Leidse Rijksuniversiteit vreest een verlies van duizend tot vijftienhonderd banen. Het college van bestuur noemt de bezuinigingen 'onaanvaardbaar en praktisch niet uit- I voerbaar'. LEIDEN GERT VISSER/GPD/ANP Vertegenwoordigers van de uni versiteiten hebben gisteravond na een gesprek met minister Ritzen en staatssecretaris Nuis (beiden onderwijs) laten weten dat de bezuinigingen van tafel moeten. De universiteiten kun nen geen 240 miljoen gulden (van de in totaal 500 miljoen) voor hun rekening nemen zon der de kwaliteit van het onder wijs aan te tasten, aldus voorzit ter Van Lieshout van de VSNU (de gezamenlijke universitei ten). Volgens het Leidse college van bestuur kan er niet meer bezuinigd worden zonder we zenlijke taken van teit aan te tasten, „Er moet nu tot op het bot worden gesne den", aldus een woordvoerder. „Het hoger onderwijs dreigt hiermee te worden ontmanteld. En dat terwijl we geacht worden wel hetzelfde aantal studenten op te leiden. Deze bezuinigin gen kunnen niet worden uitge voerd binnen deze kabinetspe riode. Dat is feitelijk onmoge lijk." De verwachting is dat er op korte termijn juist meer kosten moeten worden gemaakt. Zo moet wachtgeld worden betaald voor werkloze onderzoekers, naast bijscholingen, gouden handdrukken en dergelijke. Als de bewindslieden en de Tweede Kamer vasthouden aan de be zuinigingen, dreigen de univer siteiten ook niet mee te werken aan de stelselherziening van het hoger onderwijs. De universiteiten en hoge scholen hebben hun hoop ge vestigd op de Tweede Kamer, die volgende week debatteert over de onderwijsbegroting. Volgens voorzitter Van der Hek van de HBO-Raad moet het ka binet Ritzen en Nuis uit de brand helpen. De kans daarop lijkt vooralsnog klein. Minister Zalm (financiën) benadrukte gisteren tijdens het vragenuur tje in de Tweede Kamer ander maal dat Onderwijs de bezuini ging van 500 miljoen gewoon moet opbrengen. Hij antwoord de dat op vragen van het GPV- kamerlid Schutte. Staatssecretaris Nuis verwijt de media dat zij uitlatingen van hem over de onhaalbaarheid van de bezuinigingen in het ho ger onderwijs vorige week fout hebben weergegeven. aanhangers, nadat hij onverwacht gemakkelijk zijn Senaatszetel v HAAG GPD/ANP Geen zelfrechtvaardiging en evenmin een boe tedoening voor gemaakte fouten, maar „een poging om een bijdrage te leveren aan de parle mentaire geschiedschrijving over een vijftal maanden die niet alleen voor mijzelf van histo rische betekenis zijn geweest". Zo ziet auteur Ed van Thijn zijn dagboek dat vandaag, een klein halfjaar na zijn aftreden als minister van binnenlandse zaken, verschijnt bij uitgeverij Van Gennep. Ineens zoemde het rond op het Binnenhof. Van Thijn had een dagboek geschreven. Hals overkop liet premier Kok 'n exemplaar bij de uitgever in Amsterdam ophalen. Voor fractielei der Wallage was het al te laat, die kon gister avond naar huis met een paar gekopieerde stukjes. Een dame van uitgeverij Van Gennep bromde boos wat over het embargo, maar 'het nieuws' lekte toch uit: Ruud Lubbers had in maart willen aftreden als minister-president. Althans, dat heeft Van Thijn horen zeggen en vervolgens opgeschreven in 'Retour Den Haag'. Wim Kok, vice-premier en minister van financi ën in het kabinet Lubbers-III waar Van Thijn kortstondig minister was, zei het op 23 tegen hem tijdens een wandeling. Kok, Van Thijn en Lubbers hadden net een gesprek in 'het Torentje' achter de rug over de IRT-affaire en Kok onthulde dat Lubbers het niet meer zag zitten. Dat was voor Van Thijn geen volslagen ver rassing. „Het kabinet breekt onder mijn han den af', had Lubbers een dag eerder nog tegen hem gezegd. Het vervolg is bekend: het kabinet bleef gewoon aan en eind mei moesten Van Thijn en zijn justitie-collega Hirsch Ballin in de nasleep van de IRT-affaire alsnog opstappen. Retour Den Haag. Dagboek van een minister begint op 10 januari 1994, als Ed van Thijn op het zonnige vakantie-eiland La Gomera eerst het bericht krijgt dat Ien Dales is overleden en pal daarop het dringend verzoek van Wim Kok om naar Den Haag te komen: „Ed, we hebben je nodig." Het eindigt met de mededeling die Kok hem zeven maanden later met tranen in zijn ogen doet: „Ik vind het verschrikkelijk dat de dingen zo lopen, maar ik heb geen plaats voor jou in mijn kabinet." Pagina 3: De nachtmerries van Ed van Thijn. CORRESPONDENT De Amerikaanse kiezers hebben de Democratische Partij van president Clinton gisteren een vernietigende nederlaag toege bracht. Bij de tussentijdse ver kiezingen ontnam de Republi keinse' oppositie de Democra ten hun meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afge vaardigden. Dat is sinds 1954 niet meer voorgekomen. Boven dien verloren in tien staten de Democraten hun gouverneurs- Tijdelijk aanbod Vaste Termijn Deposito looptijd 5 jaar. Wanneer u nu minimaal f1.000,- vastzet voor een periode van 5 jaar ontvangt u 7,3% rente per jaar. Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder m post, waardoor voor het eerst de meeste staten een Republikein se gouverneur hebben. Clinton moet na deze 'zwarte dinsdag' de tweede helft van zijn termijn uitdienen met een Republikeinse meerderheid. De kiezers straften hem en zijn par tij af voor wat zij zien als een gebrek aan verandering in Ame rika. Amerika maakt een 'ruk naar rechts'. In de Senaat, waar 35 van de honderd zetels verkies baar waren, verloren de Demo craten negen van hun 56 zetels en kregen de Republikeinen voor het eerst sinds 1984 een meerderheid: 53 tegen 47. In het Huis van Afgevaardigden, waar alle 435 zetels op het spel stonden, kwam de klap zo mo gelijk nog harder aan: de Demo craten verliezen waarschijnlijk 54 zetels en zien hun meerder heid van 256 tegen 178 zetels veranderen in een Republikein se overmacht van 232 tegen 202. Er is één onafhankelijk lid. De opmerkelijkste resultaten: in Massachusetts behield de Democratische senator Edward Kennedy zijn zetel met een on verwacht grote meerderheid; in Virginia slaagde Oliver North er niet in de Democraat Charles Robb uit de Senaat te verdrij ven; in New York verloor het Democratische boegbeeld Ma rion Cuomo de strijd om het gouverneurschap van George Pataki; in Texas verjoeg de Re publikein George Bush, zoon van de oud-president, de De mocratische gouverneur Ann Richards, maar in Florida slaag de zijn jongere broer Jeb niet in die opzet. In Washington DC won de zwarte Marion Barry, ooit veroordeeld wegens drugs gebruik, na vier jaar het burge meesterschap terug; de Speaker (voorzitter) van het Huis van Af gevaardigden, de Democraat Tom Foley, verloor zijn zetel. Pagina 5: Clinton hoeft nog niet te wanhopen. Californiërs achter wet tegen illegalen. DEN HAAG GPD Het organisatiecomité dat de start van de Tour de France in 1996 naar Den Haag wil halen, heeft bij Harry Mens aangeklopt om een miljoen gulden beschikbaar te stellen. In ritil daarvoor bood de organisatie een rondje door de Bollenstreek aan, na de proloog in Den Haag. De makelaar uit Lisse is niet op het aanbod ingegaan. Mens: „Ik moest razendsnel beslissen. Daar had ik geen zin in. je praat wel over een miljoen. Ik heb er eigenlijk niet eens serieus over nagedacht." De geruchten gaan dat het organisatiecomité in Den Haag inmiddels onderhandelingen voert met de bloemenveiling Flora in Rijnsburg, eveneens in de Bollenstreek. Maar woordvoerder Piet Kralt van Flora ontkent dat. „Van onderhandelingen is helemaal geen sprake. Wij doen in principe niet aan dit soort sponsoring en ik moet dit gerucht dan ook naar het rijk der fabelen verwijzen." Een etappe door de Bollenstreek maakt geen deel uit van het plan dat mr. Martini, voorzitter van het comité, vorige maand in Parijs indiende bij Tour-directeur Jean-Marie Leblanc. Martini wil, lopende de onderhandelingen, niets zeggen over eventuele financiële tegenvallers. „Over drie weken hopen we de definitieve plannen bekend te maken." In het oorspronkelijke plan blijft de Tour vier dagen in Nederland. Dat kost vier mil joen gulden. Drie keer eerder vertrok de Tour vanuit Nederland: in 1954 (Amsterdam), 1973 (Scheveningen) en 1978 (Leiden). In 1992 was Valkenburg de laatste Nederlandse etappeplaats. ZOETERWOUDE RUDOLF KLEUN Het Zoeterwoudse installatiebe drijf Iemco heeft de failliete concurrent Altech uit Almere gedeeltelijk overgenomen. Iem co neemt 28 van de 58 perso neelsleden over en verwerft de orderportefeuille en de inventa ris van het bedrijf. De activiteiten van Altech worden toegevoegd aan de ves tiging in Zoeterwoude. Daar werken nu nog ongeveer hon derd mensen. De overname van Altech mar keert een koerswijziging voor de bijna tachtig jaar oude Zoeter woudse elektrotechnisch instal lateur. Het bedrijf is, na het overlijden van de vorige direc teur, dit jaar door een groep be leggers overgenomen. Zij heeft als nieuwe directeur R. Smith naar voren geschoven. Smith, afkomstig uit de auto matisering, was in 1982 de op richter van het computerbedrijf Install Data en werkte later als interim-manager. Onder zijn leiding moet Iemco fors gaan groeien. De nieuwe directeur kondigt dan ook nu al aan- dat het zitten. Pagina 15: 'Iemco i >477. grote speler worden'. Asgrauw gelaat, het lichaam kaarsrecht in horizontale posi tie, de handen devoot gevou wen op de borst. Alsof er een overledene ligt opgebaard, daar op het gras bij het spoorviaduct over de Plesmanlaan. Het is al leen geen dode, het is Ismael. En het hart van Ismael, 29 jaar jong, klopt nog steeds, ook al hoort niemand het. Dagelijks rijden er honderden mensen vlak langs hem heen. Op hun fiets of in hun auto. Als de ambulances van de gebroe ders De Jong uitrukken, is het voor iemand anders. Die situa tie duurt al meer dan een maand, daar vlak bij de achter uitgang van het Academisch Ziekenhuis. Zo lang slaapt hij daar al. Op dezelfde plek, onder de zelfde boom. Als de grond te nat is, gaat hij op een oude matras liggen. Zonder deken. Zijn groe ne legerjasje moet hem be schermen tegen de ergste kou. En als het regent, kruipt hij on der een stuk doorzichtig plastic. „Ik heb geen huis en geen geld", mompelt hij vanuit zijn cocon van plastic. Niet best voor rijn gezondheid? „Ik ben gezond. Af en toe eet ik." Elke morgen rond een uur of negen staat Ismael op. Hij rekt zich uit en gaat de stad in op zoek naar eten, waarbij hij doorgaans een verwarde indruk wekt. 's Avonds laat keert hij te rug naar zijn slaapplaats. Bij de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst in Leiden is tot nu toe nog gden enkele melding binnengekomen over deze man. „En zonder een mel ding kunnen wij natuurlijk niet zo veel doen", zegt M. Hillenius, maatschappelijk werkster van de GGD, die het aantal zwervers in Leiden op ongeveer 25 schat. „Bovendien, een aantal van de ze mensen kiest voor een zwer vend bestaan. Wat moeten wij dan nog?" Zij voegt daar aan toe dat die keuze zeker niet altijd bewust wordt gemaakt. „Er zitten na melijk ook psychiatrische pa tiënten tussen. Maar nogmaals, als wij geen melding binnen krijgen kunnen wij niks." Mocht een dakloze om een slaapplaats vragen, dan verwijst de GGD hem op het bestaan van het Leger des Heils en het Centrum voor Daklozen. „Zelf hebben wij geen mogelijkheden om mensen onderdak te bie den", aldus Hillenius. Pagina Leiden: 'Ik weet zeker dat hij geestelijke hulp nodig heeft'. Aan dit flnan- talnment-boek|e' aanvragen, met clële extraatje 200 verschillende restaurants, van Ubresse, Kies vier restaurants uit en dineer 4t nog een dn- met 25% korting Imaxlmaal vier der extraat|e personen). Zie de verpakking vast Want bij aankoop van twee actteverpak- 4x dineren met 25% korting kingen Libresse-damesverband Ubressedamesverband, kunt u gratis het speciale Enter- diverse soorten, pak 449 3.99 Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 12 november as. 'Zolang de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Cfl VERRASSEND NIEUW De nieuwe najaarskollektic van Proveste Mannenmode is ronduit verrassend. Hoogste tijd voor iets nieuws? U vindt het bij Proveste. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Benjamin Franklin Wij zijn van de blakendste ge zondheid minder onder de indruk dan van het geringste ongemak. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma Randstad Regio - Religie RTV Show - Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 18 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enige tijd regen Veel bewolking en regen. Mini mumtemperatuur 8, middagtem- peratuur 10 graden. Wind hoofd zakelijk uit zuidoost, matig, kracht 3 tot 4, in het noordelijk kustge bied krachtig, 6. Bond: Bij AKZO zesdaagse ruilen voor week 36 uur De zaterdag zou bij AKZO No bel een gewone werkdag kun nen worden als overeenstem ming kan worden bereikt over een kortere werkweek van 36 uur of op sommige afdelingen zelfs een vierdaagse van 32 uur. Nu wordt nog 38 uur gewerkt. Dat is de inzet van de Industrie bond FNV in het CAO-overleg met het AKZO Nobelconcern, dat binnenkort van start gaat. In de nieuwe optie hoeft ook geen extra 'zaterdagloeslag' meer te worden betaald. De bond gaat de komende dagen zijn leden bij AKZO Nobel vragen of zij met het nieuwe uitgangspunt akkoord kunnen gaan. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN PE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws I Dus neem ik nu een abonnement, i I Voorletters: Adres: I I Postcode: I Plaats: I Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch j 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) I I Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1