Leidsch Dagblad Valkenburg mogelijk thuisbasis van Duitsers 7,3% 1.29 JSk BOERENKOOL EN SLAVIN KEN. Iele sprietjes tegen Schiphol 06-0331 Noodweer teistert Italië en Frankrijk Sleutel Award voor LD en Labruyère 'Vingerincident' blijft wellicht zonder gevolg 'Prachtige oude man' niet naar Leiden BEL: 071-128030 GOED NIEUWS MAANDAG 7 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40614 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Enthousiasme over boomplantdag tegen groei luchthaven H Opvallend veel kinderen zijn al bezig met graven in de vette klei, onder toeziend c S DE BOER POPPE DE BOER Honderden tegenstanders van Schiphol staan op het NS-station van Hoofddorp te wachten op de pendelbussen naar het Bulderbos in Vijf huizen. Velen hebben schop en laarzen meege bracht om de bomen te planten, die de expan sie van Schiphol een halt moeten toeroepen. Vrolijk wringen ze zich in de volle bussen, toe gezongen en uitgezwaaid door de leden van een actiekoor. Het blijken heel iele sprietjes, de bomen van het Bulderbos. De meeste zijn nog kaal ook, want de herfst is al vergevorderd. Toch zal deze prille aanplant in de Haarlemmermeer de vier de luchthaven van Europa op de knieën moe ten dwingen. De nieuwkomers gaan enthou siast aan de slag. Ruim zesduizend tegenstanders van Schiphol plantten gistermiddag bomen op een stuk grond van de vereniging Milieudefensie. Het Bulderbos moet de uitbreiding van de luchtha ven met een vijfde baan dwarsbomen. De grote opkomst bewijst volgens campagneleider W. Duyvendak van Milieudefensie dat het verzet tegen de luchthaven groeit. Opvallend veel kinderen zijn bezig met gra ven in de vette klei, onder toeziend oog van trotse en ontroerde ouders. Met tientallen tege lijk gaan de schriele essen en beuken de grond in. Fototoestellen klikken en camera's snorren. „U verricht hier een historische daad", aldus Milieudefensie-voorzitter B. van der Lek. De bezoekers blijven toestromen. Er vormt zich een lange rij voor de stand waar 'bulder- boscheques' van 10 of 25 gulden worden inge wisseld voor een boompje. Milieudefensie heeft al zo'n achtduizend bomen verkocht en ruim vierduizend mensen zijn mede-eigenaar ge worden van de grond. Dat moet de onteige ningsprocedures te bemoeilijken. Het is ook dringen geblazen bij de bieten soep, broodjes bonen en andere versnaperin gen van het Kollektief Rampenplan, een alter natief cateringbedrijf. Bij de 'milieu-poppen kast' volgen tientallen kleine kinderen de strijd tussen een bewegende boom en een vervaarlijk happende 'bulderdozer'. Op de akker van Milieudefensie zijn 21 grote re bomen neergezet, geadopteerd door organi saties als Greenpeace, de Noordhollandse Milieufederatie en de Vrouwenbond FNV. Franciscanen zegenen hun boom in met plech tig gezang, nauwelijks gehinderd door de tette rende luidsprekers en het geraas van dalende Jumbo's. De buurvrouw van IJweg 677 slaat de mani festatie met gemengde gevoelens gade. De boomplantdag is goed georganiseerd, vindt ze. Toch heeft ze zich maar bij het speciaal voor deze dag geplaatste bordje verboden toegang' geposteerd. Ja, ook zij zal moeten verdwijnen als de uitbreiding van Schiphol doorgaat. „Maar het zal allemaal niet zo'n vaart lopen. Bij ons is Schiphol nog niet eens langsgeweest." Twee doden bij marathon van New York NEW YORK. AFP De 25ste editie van de mara thon van New York is gisteren overschaduwd doordat voor twee deelnemers de inspannin gen te veel bleken. Zij overleden aan een hartinfarct. Een derde deelnemer is met hartklachten naar een ziekenhuis overge bracht. De loop werd gewonnen door de Mexicaan German Sil- va, in 2.11.21 uur. Van de ruime delegatie uit Leiden en omstreken was Freek Buikema uit Alphen aan den Rijn de snelste. Hij eindigde als 441ste in twee uur en 52 minu ten. Leidenaar Koos van de Wijngaard was bijna tien minu ten langzamer, maar toch de snelste van de 72 deelnemers van de Leidse Road Runners Club. Ino Cooijmans uit Leiderdorp heeft zelden zo afgezien als gis teren. „De hele marathon was 'onwijs zwaar', zegt Cooijmans. „Al die bruggen, verschrikkelijk. Mijn bovenbenen, doen pijn. Natuurlijk wist ik wel dat het overal hellend was, maar als je aan het lopen bent, voel je pas echt hoe moeilijk het is", aldus de atleet, die na drie uur en een kwartier over de streep kwam. De laatste drie kilometer liep hij met een zelfgemaakte oranje molen op zijn hoofd. „Het is echt ongelooflijk hoe de men sen daar op reageren. Aan alle kanten hoorde je mensen 'Hol land' roepen. Daar krijg je vleu- gels van." Helmut van Veen .uit Voor schoten denkt er iets anders over. „Ik ben hier nu één keer geweest en ik kom niet meer te rug. Geef mij maar de Leidse marathon." Optie net zo bespreekbaar als vertrek Orions naar oosterburen Landeigenaar Tijdelijk aanbod lost schot op ballonvaarders SPIERDIJK CPD De kans bestaat dat vliegveld Valkenburg als thuisbasis gaat dienen voor een deel van de Duitse Marine. In de onderhandelingen tussen de Duitse en Nederlandse ma rine is die optie net zo actueel als de variant waarbij Ne derlandse Orion-vliegtuigen bij de oosterburen worden gestationeerd. gewerkt. Dat geldt ook voor de samenwerking met de Duitsers. Enkele weken geleden schre ven hoge defensie-ambtenaren nog dat Orions van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) een plaatsje kunnen krijgen op een Duits vliegveld, zodat op Val kenburg de woningbouw kan komen waar de Leidse regio zo VALKENBURG. PAUL V Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van defensie in een toelichting op de 'novemberbrief van minister Voorhoeve. In die brief legt de bewindsman uit hoe hij wil be zuinigingen, al zijn niet alle n duidelijk uit- naar verlangt. Het kwam als een verrassing, omdat het ministe rie eerder dit jaar nog liet weten dat sluiting 'onbespreekbaar' is. Inmiddels meldt defensie woordvoerder W. van Straten dat sluiting 'zeker niet uit de be groting of de nieuwsbrief te ha len is'. „Veel dingen moeten nog doorgerekend en doorge sproken worden", legt hij uit. De woordvoerder durft niet te voorspellen wanneer de bespre kingen worden afgerond. „We begonnen twee jaar geleden te praten, nadat de toenmalige minister, Ter Beek, zei dat we samenwerken met de Duitsers op het gebied van onderzeeërs en de Marine Luchtvaartdienst. Mochten de Duitsers inder daad komen, dan betekent dat extra vliegtuigen op Valkenburg. Aanpassingen aan de basis lij ken niet nodig. De oosterburen hebben Orions en Atlantiques. Orions staan nog steeds op Val kenburg, Atlantiques waren in het verleden op de basis gesta tioneerd. Protesten uit de bevol king verwacht de defensie woordvoerder niet: „De oorlog ligt zo'n vijftig jaar achter ons en we werken al nauw samen met de Duitsers." De ballonvaart die J. Bo'lten uit Heiloo gistermiddag met een groepje kennissen maakte, heeft bij het Noordhollandse Spier dijk bijna een dramatisch einde gekregen. Bij een landingspo ging, werd de grondeigenaar zo woedend dat hij met zijn jacht geweer op de ballonvaarders schoot. Ernstige ongelukken bleven uit, omdat zijn vrouw het geweer net op tijd naar be neden sloeg. Toen de politie kort er na huiszoeking verricht te, waren de schutter èn het wa pen verdwenen. Met de ballon vaarden zes volwassenen en twee kinderen uit Heiloo mee. Na de schiet partij zag Bollen kans de ballon een paar honderd meter verder op aan de grond te zetten. Vaste Termijn Deposito looptijd 5 jaar. iaat .000,- vastzet voor een pe van 5 jaar ontvangt u 7,3' Kom langs of bel gratis VSB'BANK Daar kom je verder m TURIJN/NICE Rtr/AFP/UPI/GPD Het noodweer dat Italië en Zuid-Frankrijk teistert, heeft al aan tientallen mensen het leven gekost. Volgens schattingen van de Italiaanse Bescherming Bur gerbevolking (BB) zijn bij de zwaarste regenval van de laatste tachtig jaar honderd mensen omgekomen. In Frankrijk von den zes mensen de dood. De regio Lombardije in Italië is het zwaarst getroffen. Tot nu toe zijn daar dertig doden ge borgen. In de stad Varallo stort ten gisteren drie flatgebouwen in als gevolg van het wassende water. Utrechter Gorter: 'TV-beelden vertekenen gebeurd. Maar ik blijf bij mijn eerdere opmerkingen. Het is niet mijn bedoeling geweest hem een oogblessu re te bezorgen. De beelden vertekenen enigszins." Toch zal de tuchtcommis- sie van de KNVB het met die TV-beelden moeten doen. Overigens kan Gorter op die beelden alleen niet worden veroordeeld. Vorig seizoen heeft de algemene vergade ring betaald voetbal van de KNVB het beslissingsrecht van televisiebeelden afge schaft. Wel kunnen TV-beel den nog als aanvullend be wijs worden gebruikt. Op basis van de beelden kan de tuchtcommissie ook overgaan tot onderzoek. Maar dat kan in het geval Gorter niet, omdat er geen rapport van de waarnemer komt. De twee rapporteurs, Jan Beck en Guy Defaix, heb ben de gewraakte actie van Gorter evenmin gezien. De televisiebeelden* liegen er niet om: FC Utrecht-speler Edwin Gorter loopt op Björn van der Doelen (17) af en priemt met zijn vinger in het rechteroog van de jónge PSV-er, die in de tweede helft Erik Meijer was komen vervangen. Het gebeurt ach ter de rug van scheidsrechter Roelof Luinge. Ook de grens rechters Gerard Hubers en Robert Brekelmans zien niets. „Ik deed het niet bewust, het was meer een poging hem duidelijk te maken dat- ie me met rust moest laten. Ik had na rust al een paar beuken gehad van die jon gen, ik vond het welletjes", probeert de spelmaker van FC Utrecht zich aanvankelijk uit de situatie te redden. Na het zien van de TV-beelden stelt Gorter zijn visie een beetje bij. „De beelden spre ken voor zich, er is wel wat Tal van dorpen in Lombarije zijn van de buitenwereld afge sloten. Rivieren zijn buiten hun oevers getreden en het water heeft bruggen vernield en we gen onbegaanbaar gemaakt. Het gebied is tot rampgebied uitgeroepen. Behalve Lombardije zijri ook de regio's Piemonte en Ligurië zwaar gestroffen. Het Aosta-dal dreigt door aardverschuivingen en overstromingen van de bui tenwereld te worden afgesloten. De spoorlijn tussen Turijn en Ivrea is geblokkeerd, evenals de snelweg Aosta-Turijn. De hevige regenval heeft in het zuidoosten van Frankrijk aan zeker zes mensen het leven gekost. Het westelijke deel van de stad Nice is overstroomd door water en modder; het vliegveld was tot vandaag geslo ten. Het dodental in Egypte is op gelopen tot achthonderd. De meeste slachtoffers vielen in het stadje Dronka, dat werd over spoeld door water waarop bran dende olie dreef. Ooorzaak daarvan was een ontploffing in een olie-opslagplaats van het le- leiden Henk van der Post, adjunct-hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad, en winkelier Peter Labruyère (rechts) zijn zichtbaar in hun sas met de Sleutel Award. Deze Leidse ondernemersprijs werd zaterdagavond uitgereikt door CDA-parlementariër Yvonne van Rooy, tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het gebouw van Research voor Beleid aan de Schipholweg. Het Leidsch Dagblad won in de categorie van ondernemingen met meer dan vijf werknemers. Labruyère, die een zaak in sport-, camping- en dumpartikelen aan de Haar lemmerstraat heeft, was eerste in de klasse van bedrijven met hooguit vijf medewerkers. a Leiden: 'Ik heb de mooiste winkel van de Haarlemmerstraat'. FOTO HENK BOUWMAN ten. pen van het dier bleek onmogelijk. „Met een wacht van dertig tot vijfendertig ton achter je, duurt de tocht van Terschelling naar IJmuiden dik honderd uur. Die tijd was er niet, omdat Wijsmuller zijn boot terug wilde", aldus Smeenk. De Terschellinger sleepdienst zou de klus ook kunnen klaren. Het bedrijf wilde hiervoor enkele tienduizenden gulden vangen. „En dat ging onze portemonnee te boven." Smeenk zegt niet teleurgesteld te zijn. „Hij gaat nu naar het Fries Natuur Museum in Leeuwarden en Noorder Dierenpark. Het skelet blijft bewaard en wetenschappelijk onderzoek is mogelijk. Leeuwarden was toch al een beetje afgunstig en dat trekt nu wel weer bij." i de Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Molière De taal is de mens gegeven on zijn gedachten te verbergen. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - InfoI HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst mist, later zon Vannacht plaatselijk mist en in het noordoosten nog af en toe regen. Minimumtemperatuur omstreeks 7 graden. Overdag af en toe zon en droog. Middagtemperatuur onge veer 12 graden. Vannacht weinig wind, overdag zuidelijk en geleide lijk toenemend tot matig, kracht 3 of 4. Scheidsrechter slaat terug Harnas wil met PLO dialoog met Israël Harnas, de beweging van fun damentalistische Palestijnen, is bereid samen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO een dialoog te beginnen met Israël. Dat liet de woordvoerder van Hamas in de Gaza&trook, Mah- mud el Zahhar, gisteren het Egyptische persbureau MEN A Het is niet duidelijk of de ra dicale .beweging voorwaarden stelt aan een overleg met Israël. Eerder heeft Harnas laten weten alleen te willen onderhandelen als Israël fundamentalistische activisten wijlaat. De bekend- making van Zahdar komt nadat diverse Israëlische ministers on langs hebben opgeroepen een dialoog te beginnen met de ge matigde vleugel van Harnas. PLO-leider Yasser Arafat heeft gisteren in Gaza overleg ge voerd met een delegatie van is lamitische groepen. Volgens Pa lestijnse bronnen wilde Arafat pogingen van Israël om een burgeroorlog op gang te bren gen tussen de PLO en Harnas, aan de kaak stellen. Abdullah el Shami, de leider van de delega tie van de organisatie Islami tische Heilige Oorlog (Jihad), onderstreepte daarbij dat de Pa lestijnen de rijen moeten slui- Scheidsrechter Bok uit Rotter dam houdt niet van halve maatregelen. De arbiter deelde gisteren tijdens de wedstrijd LFC - Teylingen een vuistslag aan LFC-speler Appie Bensaga uit. Daarnaast werd de hevig uit zijn neus bloedende Bensa ga ook nog op een rode kaart getrakteerd. Volgens het merendeel van de aanwezigen deelde Bensaga een kopstoot aan de fluitist uit. Jan Zoetemelk, de Leidse oefe- meester, ontkent dat. De 46-ja- rige Bok wil liever niet op het voorval ingaan. „Nee, maar mijn vuistslag was een reactie. Dan lijkt het mij duidelijk dat er wat is gebeurd. In leder ge val heb ik veel spijt van mijn vuistslag, ik schrok daar zelf Leidsel, I in.iyl u.iu uiium NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Naam: I Voorletters Adres: I j Postcode:. Plaats: Tel: urging) De 'prachtige oude man' bleek te duur te zijn. Het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Lei den heeft de potvis, die de afgelopen week aan spoelde op Terschelling, aan zich voorbij moeten laten gaan. Het verslepen van het dier met de troetelnaam 'prachtige oude man', zou naar schatting veertigduizend gulden kosten. „Dat geld hebben we niet en op een extra rijksbijdrage maken we geen kans, simpelweg omdat We al een paar potvissen in ons museum hebben", aldus conservator C. Smeenk. Vrijdagavond zag het er naar uit dat sleepbe-' drijf Wijsmuller het zoogdier gratis zouden versle pen naar de haven van IJmuiden. Aanvankelijk wilden de bergers het dier aan boord takelen en met potvis en al naar IJmuiden opstomen. De ta kelcapaciteit bleek echter onvoldoende. Ook sle- CU Panklare gesneden boerenkool, 1 OE zak 300 gram X.2L %J Slavinken, kilo Jrëi5012.50 100 gramY59 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (I.v.m.cc Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j O Per maand automatisch I 29,30) Per kwartaal via acceptgiro if 85,55) J automatisch 84,55)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1