Leidsch Dagblad 12 Defensie schrapt in paar jaar nog 4.000 banen v Het was gewoon doorzichtig en smaakte niet Karadzic kondigt nu 'totale oorlog' aan Nieuwe wegen naar A4 Potvis op sleeptouw SUCCESVOLLE ZAKEN DOE JE INTAUR0 GOED NIEUWS ZATERDAG 5 NOVEMBER 1994 4 w OPGERICHT 1 MAART 1.860 NR. 40613 LOSSE NUMMERS ƒ1,8 z S) Vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur. Hoop werd voor velen wanhoop. Bericht uit de voormalige DDR. Gentle Teaching. Een opvallende therapie voor verstandelijk gehandicapten met grote gedragsproblemen. Bij het 75-jarig bestaan van Polygoon. Philip Bloemendal, de stem van het bioscoopjournaal, blikt terug. Dansen in een rolstoel. ,,Ik mis mijn benen niet." Hangplekken voor de Leidse jeugd van tegenwoordig. Nieuw middel tegen verveling en vernieling. De laatste Kennedy vecht voor lijfsbehoud. Het turbulente leven van Teddy. Onze Taal: Narigheid. Droeve stemming in het leger. „Ze beseffen niet wat voor mooi bedrijf het nu nog is.'.' Denkwijzen Het ondermijnende onderscheid. Sjochin weg 5 De Russische vice-pre- mieren minister van economische zaken Sjo chin heeft zijn ontslag aan- Memoires De Vlaamse god geleerde Edward I Schillebeeckx wordt 80 jaar. Volgende week ver- I schijnen zijn memoires. Mobilisatie van Bosnische Serviërs leiden» Ze zijn nu nog leeg, de nieuwe op- en afritten naar de A4 tussen Leiden en Zoeterwoude die in de toekomst ook aansluiten op de nieuwe Rijksweg 11 naar Alphen aan den Rijn. Vanaf aanstaande donderdag is het hier gedaan met de rust, dein gaat het eerste deel van de nieuwe weg open. Tegelijk worden de bestaande op- en afritten bij de Hoge Rijndijk afgesloten. Met de ingebruikname wordt ook het industrieterrein Grote Polder ontsloten. Een ontsluiting die de bedrijven op dat terrein al meer dan twintig jaar geleden in het vooruitzicht was gesteld. Pagina 15: Grote Polder eindelijk ontsloten. foto frans rombouts sarajevo/zagreb dpa/afp/rtr Het parlement van de Bosni sche Serviërs gaat begin volgen de week de totale oorlog, de noodtoestand en de algehele mobilisatie uitroepen. De lei ding in Pale reageert daarmee op de successen van de mos lims en de Kroaten die de afge lopen dagen veel terrein op de Serviërs veroverden. De Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic maakte het besluit gisteren op de televisie bekend na een urenlange verga dering met de bevelhebbers van zijn strijdkrachten. Om de ernst van de situatie te onderstrepen, trad Karadzic, die normaal een burgerpak draagt, op in ge vechtstenue. De TV duidde hem aan als 'opperbevelhebber van de Bosnische Serviërs'. Om de 'uiteindelijke overwin ning' te bereiken zullen studen- tenbridagades worden gevormd en komt er een algehele ar beidsplicht in de oorlogsecono mie voor iedereen die niet aan het front vecht. Ook zal het par- Het Leidsch Dagblad begint in december met een nieuwe ru briek met de naam 'Waar zijn ze gebleven'. Het is de bedoe ling dat de krant mensen opspoort die lezers in de loop der jaren uit het oog zijn verloren en daarvan verslag doet in dë rubriek. Lezers kunnen de redactie van het Leidsch Dagblad namen geven van mensen die zij graag willen opsporen. De redactie gaat dan op zoek. Wie heeft niet een oude schoolvriend of kennis uit vroeger jaren die om wat voor reden dan ook uit Leiden is vertrok ken. Vaak zou men die oude vriend nog eens willen ontmoe ten, maar is onduidelijk waar hij nu woont. Daar probeert het Leidsch Dagblad nu wat aan te doen. Behalve de naam is het handig zoveel mogelijk andere infor matie te verstrekken. Zoals het oude adres, de school waar de gezochte onderwijs kreeg, of bijvoorbeeld de verenging waar hij lid van was. Ook de geboortedatum kan nuttig zijn. In het algemeen geldt dat hoe uitgebreider de informatie is, hoe makkelijker de zoektocht wordt. Bovendien moet de ei gen naam, adres en telefoonnummer en de reden waarom men iemand zoekt worden vermeld. Wie iemand wil laten opsporen wordt verzocht zo snel moge lijk een briefje te sturen naar de redactie van het Leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AN Leiden. Linksboven op de en velop graag vermelden 'Waar zijn ze gebleven'. Minister Voorhoeve haalt geplande bezuiniging niet lement worden gevraagd dooi de uitroeping van de noodtoe stand standrechtelijke executies mogelijk te maken en de gren zen van de 'Servische Repu bliek' in Bosnië te sluiten. Dienstplichtigen die naar het buitenland zijn uitgeweken, zijn 'voor de laatste keer' opgeroe pen terug te keren. Anders wor den hun goederen in beslag ge- Waarnemers zien dit als een reactie van de Bosnische-Servi- sche militaire leiding op de ge beurtenissen aan sommige de len van het front de afgelopen dagen. Daar zijn Servische sol daten in paniek op de vlucht ge slagen voor de oprukkende re geringstroepen. Er is nog geen datum vastge steld voor de vergadering vol gende week van het parlement dat de besluiten moet bekrach tigen. De kern van dit parle ment wordt gevormd door de Servische leden van het oude parlement van Bosnië-Herzego- wina die zich uit Sarajevo naar Pale terugtrokken, omdat zij de Bosnische afscheiding van het door Serviërs gedomineerde rest-Joegoslavië afwezen. Bij Defensie zullen de komende jaren nog eens 4.000 ba nen verdwijnen. Dat aantal komt bovenop de duizenden banen die al door het vorige kabinet zijn geschrapt. Die ingreep zaT plaatsvinden, hoewel minister Voorhoeve van defensie er niet in slaagt om de 912 miljoen gulden te be zuinigen die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Hij wil 250 miljoen minder inleveren. den haag gpd Volgend voorjaar zal worden bekeken of dat kan. Het geld moet in dat geval worden opge bracht door ontwikkelingssa menwerking of buitenlandse zaken. Dat hebben premier Kok en minister Voorhoeve gisteren bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Uit de 'novemberbrief die de defensieminister gisteren naar de Tweede Kamer heeft ge stuurd blijkt dat defensie de be sparingen vooral zoekt in doel matigheid en samenwerking tussen legeronderdelen. Waar de banen precies zullen ver dwijnen, moet nog worden be keken. Vooral de ondersteunen de diensten en het kader zullen moeten bloeden. Premier Kok benadrukte gisteren dat het he le kabinet zich zal inspannen om de overbodige militairen aan werk te helpen, bijvoor beeld bij politie of justitie. De opkomstplicht voor militaire dienst wordt bijna twee jaar eerder afgeschaft dan oorspron kelijk de bedoeling was. Vanaf 30 april 1996 wordt niemand meer opgeroepen, zodat per ja nuari 1997 het leger geheel uit beroepsmilitairen bestaat. Defensie wil meer samenwer king met andere Europese korp sen. Dat levert de komende ja ren echter nog geen geld op. Voorhoeve heeft verder beslo ten de aanschaf van materieel als helikopters en fregatten uit te stellen. Dit uitstel betekent echter dat een volgend kabinet met extra investeringen wordt opgezadeld. Na dit alles zit Voorhoeve de jaren 1997 en 1998 nog een gat van 250 miljoen. Dat bedrag wil hij het liefst wegstre pen, omdat hij anders een aan tal urgente materieelaankopen moet uitstellen. „Die zijn van belang voor het uitvoeren van vredesoperaties en de veiligheid van onze mensen", aldus Voor hoeve. De defensieminister wil een goed uitgerust beroepsleger overeind houden dat zich kan inzetten voor vredestaken en crisisbeheersing zoals in de 'Prioriteitennota' is vastgelegd. Pagina 3: Generaal roept eigen gelederen tot de orde. '^IcLï/ïCLcl^k Voor Woondecoraties en kleinmeubelen LICHTRECLAME <ATflPV BELETTERING J IlllV^ FLEETMARKINC NEON "y KUNSTSTOFFEN leiden monica wesseling De potvis, die donderdag aan spoelde op het strand van Ter schelling, wordt morgen naar IJmuiden versleept. De klus wordt geklaard door het sleep bedrijf Wijsmuller Holding uit Ijmuiden. Het bedrijf doet het werk gratis. Een sleper van een dochterbedrijf van Wijsmuller, havensleepbedrijf Goedkoop, is afgelopen nacht vertrokken. De bergers zijn vanochtend aan het werk begonnen. De bergingsploeg van Wijsmul ler denkt in drie uur tijd het 15 meter lange zoogdier Tos' te krijgen. Dan is het nog negen uur varen van de zandplaat naar IJmuiden. Het is nog niet duidelijk of de potvis achter het De potvis op het strand van Terschelling. Vandaag wordt hij naar Umui- den gesleep. foto anp karel zwaneveld schip aangetrokken kan worden danwel aan boord moet worden genomen. Er heeft zich inmid dels aardig wat gas in de buik van het dier opgehoopt, maar of dit voldoende drijfvermogen geeft, is afwachten. Het vijftien meter lange en ongeveer 30.000 kilo wegende gevaarte wordt naar de haven van IJmuiden gebracht waar het dier in stukken gesneden en ge prepareerd wordt. Het skelet gaat naar Leiden, naar het Na tionaal Natuur Historisch Mu seum. Het echte snijwerk begint maandag pas. Zondag worden al wel enkele organen uit het dier gehaald. Voor onderzoek moeten deze zo vers mogelijk zijn. Het dier is morgen in de haven van IJmuiden te bewon deren. Pagina 15: Potvis prachtige ou- Onmiddellijk nadat be kend was geworden dat het kraanwater slecht drinkbaar is, ontstond in de Stevenshof een run op flessen water. Volgens een woordvoerder van de Di- gros aan de Stevensbloem maakten klanten rond het middaguur ruzie om het water. „Mensen gingen hier met hele dozen water de deur uit." De schappen in de Albert Heijn waren 's middags helemaal leeg. De supermarkten maken zich echter geen zorgen. De Di- gros verwachtte gistermid dag voldoende voorraad om 'de hele week door te komen'. De levering voor Albert Heijn werd vanoch tend verwacht. Verbazin? alom over vuil water Stevenshof leiden monica Wat zegt u? Is het water niet goed? Maar ik heb vanmorgen al een paar bekers gedronken. Het was gewoon doorzichtig en smaakte niet raar. Hoe kan je dan weten dat het niet goed is? Verbazing alom gistermorgen in de Stevenshof in Leiden. Donderdagavond kwam door een fout van de EWR oud leidingswater in het drinkwater bestemd voor de Stevenshof terecht waardoor het leidingwater in de wijk niet betrouwbaar meer is. Bijna 24 uur later weten de bewoners het nog 'steeds niet en twijfelt men zelfs aan de bood schap die mondeling op straat gegeven wordt. „Mijn vrouw is ernstig ziek en dan kan vervuild water veel kwaad. Het is schandelijk dat het wa terbedrijf niet meteen met een geluidswagen door de wijk trekt. Dat kan toch niet. Je gaat er vanuit dat water veilig is, zeker als het er gewoon uitziet. Ik woon in een seniorenflat en de ouderen daar schrikken natuurlijk vreeslijk als ze horen dat het water vervuild is." Meneer Kistemaker neemt het zekere voor het onzekere en haalt een paar flessen water bij de melkboer. „En hoe moet dat vanavond met het aardappelen koken. Komt dan al die rotzooi in cje piepers te zitten? Het waterbedrijf mag daar wel eens infor matie over geven. Nee, ik vind het schandelijk dat ze nog niets van zich hebben laten horen." Meneer en mevrouw Heetwinkel zijn vooral boos: „Ik betaal veel voor water en eis dat het dan wel fatsoenlijk is. Bruin water heb ik vanmorgen niet gezien. Kan ook niet, want ik heb een bruine be ker", zegt meneer. Mevrouw drinkt helemaal nooit water: „Want ik vind het niet lekker." Moeders met kinderen schrikken als hun ver teld wordt dat het water onbetrouwbaar is. „Niets gemerkt, maar het is wel eng", zegt mevrouw van Westbroek, die met haar kind aan de hand door winkelcentrum de Stevensbloem loopt. Meneer Van der Zaan heeft die ochtend al een flinke hoe veelheid water gedronken 'als je de zestig gepas seerd bent, moet je veel pillen slikken', en heeft niets vreemds bemerkt. „Weet u het zeker?" Schrikken is er niet bij. Voorlichters van het waterbedrijf waren rond het middaguur al wel Iangsgeweest bij het Ge zondheidscentrum. Voor de bedrijfsvoering van het centrum betekent het vervuilde water slechts dat er geen koffie kan worden gedronken. Het koffiezetapparaat kookt het water niet lang ge noeg. „En we weten nu dat klachten over braken niet alleen het gevolg van buikgriep, maar ook van vervuild water zouden kunnen zijn", aldus P.C. Brederode Elke dag waarop men een echte mens leert kennen is een feest- VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Droog en zacht Perioden met zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuurvan 13 graden op de Wadden tot 18 in het zuidoosten. Zuidoostenwind, matig, kracht 3 tot 4, In de och tend langs de kust nog enige tijd krachtig, 6. BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn Leidsch Dagblad ilrhi il iiiuhiimuiilni NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. 1 l Ja, dat is goed nieuws l Dus neem ik i nu een abonnement, i een woordvoerder Voor apotheker M. Bouvy, ook gevestigd in het gezondheidscentrum, betekent de verontreini ging wel extra werk. Medicijnen zoals antibiotica- drankjes worden met kraanwater vervaardigd. „Normaliter is dat water immers veilig." De apo theek kreeg om iets na tien uur in de ochtend te horen dat het water niet deugde. „Ik heb alle re cepten van voor die tijd uitgegeven medicijnen nagekeken en toevalligerwijs blijkt er geen enkel drankje de deur zijn uitgegaan. Vanaf tien uur maken we alle drankjes met flessewater aan. Geen probleem, wel wat extra werk." Pagina Leiden: SP: EWR moet Stevenshof schadeloos stellen. Commentaar: vuil water I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 1/ 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1