Leidsch Dagblad Honderden doden bij ramp Egypte Briljante studenten met beurs naar Japan Omkooppoging door spelers van Werder Rolschaatsen op gloednieuw asfalt Eigen poli bespaart bedrijven miljoenen BEL: 071-128030 Leiderdorp handhaaft ontslag van ambtenaren Natuurgebied bij De Zilk GOED NIEUWS DONDERDAG 3 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR, 40611 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? Anderhalve ton 3 Een wegens moord veroordeelde man bood een jeugdbende 1,5 ton om hem te bevrijden uit de gevangenis. I Forse winst Philips 6 De nettowinst van Phi lips steeg in het derde I kwartaal van 133 tot 530 miljoen ofte wel met bijna I driehonderd procent. Potten yi Romeinse potten en Z. I pannen, opgegra ven in de Leidse Koenesteeg, zijn te zien in 'Oudheden'. Brandend water overspoelt stad Dronka Honderden inwoners van de Egyptische stad Dronka zijn gisteren omgekomen toen hun stad werd over spoeld door water waarop in brand geraakte olie dreef. Tot nog toe zijn 277 t doden geborgen, maar de politie vreest dat een groot deel van de bewoners hun huizen niet op tijd hebben kunnen verlaten. De gou verneur van de provincie Assiut heeft de noodtoe stand afgekondigd. De brand was een direct gevolg van het noodweer dat heel Egypte al enkele dagen teistert. Blikseminslag in een olieopslag plaats veroorzaakte gistermor gen een ontploffing en zette drie opslagtanks in lichterlaaie. De brandende olie kwam te recht in het water, dat vervol gens het twintigduizend inwo- Om ploeggenoot in elkaar te schoppen dit." En na enig aandringen: ,,Ik wist het onmiddellijk na de wedstrijd al. We hebben afge sproken er geen aandacht aan te besteden." Geert Meijer: „Spelers bij Duitse clubs zijn lang niet altijd vrienden. Vaak gunnen ze elkaar het licht in de ogen niet." Het verhaal klopt dus? De technische leiding knikt instemmend. „Het leek ons ver standig de jongens te adviseren niets te zeggen." Rufer is een Nieuwzeelander, bekend als een vriendelijke jon gen, die door enkele recent ge speelde vriendschappelijke toernooien ook door de meeste Feyenoorders als een aardige gast wordt beschouwd. Herzog is een Oostenrijker, die gedu rende de zomerstop verwoede pogingen deed te vertrekken bij Werder. Basler ('Super Mario") is een Duitse neo-international, die vanwege zijn aanstellerige gedrag in Rotterdam zelfs op de Duitse TV werd afgekraakt. Vooralsnog is het niet echt gezellig in Bremen, hoewel de selectie van Feyenoord er geen hinder van lijkt te ondervinden. Zelfs voorzitter Van den Herik, .bekend vanwege zijn openheid en goede PR-beleid, vond het verstandiger niet voor de Duitse TV te verschijnen, in een poging de stemmingmakerij een halt toe te roepen. Uiterst relaxt heeft Feyenoord in Bremen de laatste training ter voorbereiding op de belang wekkende ontmoeting met Werder Bremen afgewerkt. Op vallend, omdat vooral in Duits land de verhalen rond het tref fen steeds spectaculairder, vreemder en angstaanjagender worden. Het vreemdste verhaal is dat bij de eerste wedstrijd in Rotter dam twee spelers van Werder, Rufer en Herzog, de Feyenoor ders De Wolf en Fraser hebben benaderd om voor de somma van 500 dollar Basler, ook vai\ Werder, in elkaar te schoppen. Van Hanegem: „Er wordt zo veel gezegd in een wedstrijd. Nog veel ergere dingen dan ners tellende Dronka blank zet- De stad is inmiddels helemaal verlaten. Op diverse plaatsen woeden nog hevige branden. Uit zeker één opslagtank sloe gen vanmorgen nog tweehon derd meter hoge vlammen. De militaire brandweer is naar het rampgebied gestuurd om het vuur te bestrijden. Ooggetuigen zagen op de plaats van de ramp, 320 kilome ter ten zuiden van de Egypti sche hoofdstad Cairo, lijken in het water drijven. Veel mensen werden in hun woningen door de reusachtige vlammen en de overstroming verrast. Sommige woningen waren volgens de gouverneur illegaal en te dicht bij de oliedepots gebouwd. Het Egyptische leger bewaarde in acht opslagtanks in Dronka een Een volledig uitgebrande vrachtwagen is de trieste blikvanger in wat eens een toegangsweg was naar de olie depots van het Egyptische leger in de stad Dronka. De militaire brandweer tracht de vuurzee onder controle te krijgen. foto ap strategische voorraad van onge veer vijfduizend ton brandstof voor vliegtuigen en voertuigen. Voor de duizenden gevluchte inwoners van de stad worden buiten het getroffen gebied ten tenkampen opgezet. Ook scho len en overheidsgebouwen wor den ingericht om de daklozen op te vangen. „Het was zoals napalm", ver telt Abdel Mohsen, ee van Dronka. Drie van zijn broers zes, acht en elf jaar oud kwamen om het leven toen de brandende olie hun huis binnenstroomde. Zij wil den net naar school gaan toen de vlammen hen verrasten. Ook andere dorpen in de re gio zijn getroffen door overstro mingen. Volgens weerkundigen in Cairo wordt Egypte geteisterd door het zwaarste noodweer van deze eeuw. In heel het land kwamen als gevolg van over stromingen zeker 410 mensen om het leven. Ook in de hoofd stad veroorzaakte de regenval een enorme chaos. Straten kwa men blank te staan en sommige wijken zaten urenlang zonder electricteit en water. leiden Een uur lang was de Lammenschans- weg, een van de drukste wegen van Leiden, gisteren het domein van de kinderen uit de buurt. Die mochten, voor het eerst en voor het laatst, een rolschaatswedstrijd op het gloed nieuwe asfalt afwerken. Meer dan honderd kinderen genoten met volle teugen vari deze kortstondige vrijheid in het najaarszonlicht. Na afloop reikte wethou der P. Langenberg de prijzen uit in de Petrus- kerk, waar de omwonenden als beloning voor hun geduld tijdens de reconstructie van de weg een receptie kregen aangeboden. Voor de kinderen stond daar een grote taart in de vorm van een rolschaats klaar. In de categorie meis jes tot en met 8 jaar was Wendy van Tol de snelste, bij de meisjes tot en met 12 jaar won llona de Nobel. Bij de jongens tot en met 8 jaar kwam Mathieu van Noort als eerste over de streep en Jelle Ris was de snelste bij de jon- De bedrijvenpolikliniek, een ini tiatief van AKZO Nobel en an dere bedrijven in de regio Arn hem, blijkt een enorm succes. Het sneller signaleren van klachten zorgt er voor dat het ziekteverzuim is gedaald van 5,5 naar vier procent. Verder be spaarde AKZO op ziekengeld en vervanging 28 miljoen gulden, terwijl de investering slechts een ton vergde. AKZO Nobel richtte de bedrij- venpoli vorig jaar september op in het ziekenhuis Rijnstate. KE MA, NS, NUON (het Gelders energiebedrijf) en de Algemene Nederlandse Kappersorganisa tie (ANKO) deden mee. De be- drijvenpoli beperkt zich tot het stellen van diagnoses. Het opereren op zaterdag, het aanvankelijke doel van de po likliniek, ging vanwege organi satorische problemen niet door. De bedrijven hadden zo wacht lijsten in ziekenhuizen willen omzeilen. Voorzitter W. Brou wer van de stichting Bedrijven- poli in Arnhem, zegt echter dat de bedrijvenpolikliniek ook zonder operaties zo succesvol is, dat in heel Nederland derge lijke poli's zouden moeten ko- Bij AKZO Nobel Nederland le verde de daling van het korte ziekteverzuim, tot vier weken, 12 miljoen gulden op. De terug loop in het langere verzuim (min 0,6 procent) betekende, op de 20.000 werknemers, een be sparing van 8 miljoen gulden. De rest van de 28 miljoen be treft vervangingskosten van per soneel. Brouwer stelt dat de lan ge wachttijden in de gezond heidszorg een belangrijke oor zaak zijn van langdurig ziekte verzuim en daardoor van het grote aantal WAO'ers. Volgens Brouwer zou een strakke bege leiding via bedrijvenpoli's het beroep op de Ziektewet en de WAO/AAW 'voor driekwart' kunnen verkleinen. Daarbij gaat hij ervan uit dat er bij het ge middelde bedrijf veel meer te besparen is dan bij AKZO No bel, dat de Ziektewet al jaren lang zelf uitvoert en de teugels al strak heeft. Ajax j- Na de 1 -1 tegen IJ Salzburg heeft Ajax nog één punt nodig om de kwartfinale van de Cham pions League te halen. leiderdorp henny van egmond Het ontslag van drie ambtena ren en de salarisvermindering van een vierde medewerker van de afdeling burgerzaken in Lei derdorp worden gehandhaafd. Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp heeft het advies van de com missie beroep- en bezwaar schriften, waarin werd gepleit voor het ongedaan maken van de maatregelen, naast zich neergelegd. De commissie oor deelde dal B en W niet aanne melijk hebben gemaakt dat de vier zich schuldig hebben ge maakt aan het verduisteren van gemeentegelden. „Wij vinden dat wel voldoende is aange toond dat de medewerkers zich aan onoirbare handelingen hebben schuldig gemaakt", al dus CDA-wethouder C. Kerner van personeelszaken in een re actie. Vorig jaar zomer deed inte rim-burgemeester J. de Bruin aangifte van diefstal en andere strafbare handelingen op de af deling burgerzaken. Vier mede werkers zouden geld hebben weggenomen en cadeautjes hebben aangenomen van bij voorbeeld begrafenisonderne mers. In totaal gaat het overi gens om geringe bedragen. Na een intern onderzoek besloot het college drie ambtenaren te ontslaan en een vierde een sala riskorting op te leggen. De vier gingen in beroep en vonden gehoor bij de onafhan kelijke commissie. Die oordeel de dat de straffen door het col lege zijn opgelegd 'zonder dat aannemelijk is geworden, laat staan aangetoond, dat zich der gelijk onoirbaar handelen heeft voorgedaan.' De commissie kraakte verder het onderzoek van het college. Zo nam het col lege verklaringen serieus, die hun informatie 'van horen zeg gen' hadden of 'onmiskenbaar mede waren beïnvloed' door gens tot en met 12 jaar. Wethouder Langenberg, die ook cultuur in zijn portefeuille heeft, had voorde bewoners nog een extra verrassing: op de middenberm van de Lammenschansweg zal op korte termijn een abstract kunstwerk worden geplaatst, een aandenken aan de goede afloop van de ingrij pende reconstructie. Pagina Leiden: Hardrij ders aangepakt op Lammenschansweg. foto henk bouwman Wethouder Kerner is het met die opmerkingen van de com missie 'pertinent oneens'. „Die opmerkingen laten we voor re kening van de commissie. Wij hebben verklaringen gekregen en mensen zelf gesproken. Je kunt blijven onderzoeken, maar op een bepaald moment heb je een pakket informatie op basis je een besluit kunt ne- In de poldergebieden rondom De Zilk wordt de komende jaren 100 hectare natuurgebied aan gelegd. De exacte begrenzing van de 'natuurbouw' op de be staande bollengronden, moet nog worden vastgelegd. Daar naast worden tussen het Keu- kenhofbos en de duinen en tus sen het bos van Nieuw Leeu wenhorst en de kust, langgerek te bosstroken aangelegd. Dit bos beslaat in totaal 40 hectare. De aanleg van de natuurge bieden is een initiatief van de provincie Zuid-Holland. Door de bosstroken in de Bollen streek te verbinden met de dui nen, hoopt ze planten en dieren meer overlevingskansen te ge- den haag/leiden Stel je bept student en je denkt dat je briljant bent. Dan maak je kans op een beurs voor een jaar werken en studeren in Japan. Eerst krijg je drie maanden onderwijs aan de Leidse universiteit in de taal en cultuur van het mystieke land. Vervolgens vertrekje voor zo'n ze ven maanden naar het land van de rij zende zon waar je stage loopt bij een Ja pans bedrijf. Omdat Nederland grote behoefte heeft aan werknemers met 'Ja pan-ervaring' maak je daarna grote kans op een baan. Een aantrekkelijk nieuw initiatief van het ministerie van onderwijs, dit 'Japan Prijswinnaars Programma'. Ware het niet dat er slechts 20 beurzen per jaar beschikbaar zijn. Dat betekent een strenge selectie. De Nuffic, een Neder landse organisatie voor Internationale samenwerking in het hoger onderwijs, is daarmee belast. Goede studenten, ook Leidse, kunnen zich tot begin vol gend jaar inschrijven voor de eerste beurzen. In september 1995 beginnen de voor bereidende colleges in Leiden bij de vakgroep Japans. Colleges over de taal, de cultuur, de politiek en de economie van het Oosterse land. Vervolgens vlie gen de uitverkorenen naar Tokio voor de praktijkstage. Deelnemers aan het Japan-programma krijgen een maande lijkse vergoeding van 2.000 gulden. De kosten voor vliegtickets en woonruimte in Japan worden apart vergoed. Japan is een belarfgrijke handelspart ner voor Nederland. Om die reden heeft het Nederlandse bedrijfsleven behoefte aan academici met kennis van deze Aziatische grootmacht. Reden voor het ministerie van onderwijs om het geld voor de beurzen beschikbaar te stellen. Waaraan moet je voldoen om een kans te maken? In elk geval heb je je bul op zak of studeer je binnenkort af aan een Nederlandse universiteit. Daarnaast heb je cijfers gehaald van gemiddeld een zeven of hoger, je bent niet ouder dan 26 jaar op 1 september 1995, be schikt over twee referenties en hebt de Nederlandse nationaliteit. Maar de meeste kans heb je als je je studie bin nen vier jaar hebt afgerond, veel ambi tie, doorzettingsvermogen en organisa tietalent hebt, goed kunt improviseren en samenwerken. HET WOORD IS AAN Fred Endrikat De beste mensen op deze aarde. dat zijn de honden en de paarden. VANDAAG Economie/Beurs 6 Familieberichten Feiten en meningen Info Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 10 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Vannacht enkele opklaringen. Mi nimumtemperatuur omstreeks 8 graden. Overdag af en toe zon Droog. Middagtemperatuur onge veer 14 graden Wind uit zuidoost, matig kracht 3 tot 4, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan krachtig, 6 Vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag Vrij veel bewolking en nu en dan wat regen als gevolg van een front dat langzaam in oostelijke richting trekt Middagtemperatuur dalend naar zo'n 10 graden Fleetwood Mac in Groenoordhallen Fleetwood Mac komt naar Lei den. Op vrijdag 2 december geeft de groep een eenmalig concert in de Groendoordhal len. Hans Vermeulen The Rest verzorgen de supportact. Aan alle grote NS-stations zijn kaarten a 47,50 gulden voor dit concert te koop. Telefonisch re serveren kan bij Mail-Tickets, 06-91122339. Het concert be gint om 20.15 uur, de zaal gaat een uur eerder open. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i la, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Voorletters: Adres: Tel: I.v.m controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1