Leidsch Dagblad Veel banen weg bij ABN AMRO Gangsters zijn politie te slim af Politie bindt strijd aan met paardendieven De man achter Dame Edna IDA Wassenaar wil effing ermakdijkheidsbelatino Klant ietaalt 'gratis' i liegres gewoon zelf BEL:071-128030 GOED NIEUWS INSDAG IOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40609 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 ijstand Werken in ruil vc- 5 een bijstandsuitktjg er voorlopig niet bij0 eeft de Kamer beslot UI Wave sluit iliaal Leiden jden/punacker» cor boos e elektronicawinkel van All /ave in de Haarlemmerstraat i Leiden is gesloten. Het con- jrn, waarvan het hoofdkantoor Pijnacker staat, heeft elf van e zeventien filialen opgeheven, olgens financieel directeur J.P. in Zinnicq Bergmann lijdt de inkelketen dagelijks vijftien- uizend gulden verlies. Aan een inering was niet te ontkomen, et dreigende faillissement is aarmee voorlopig afgewend, e sluiting van elf filialen bete- ;nt dat zo'n veertig perso- eelsleden, van wie vier in Lei en, op straat staan. Bij de ienstenbond was niemand anwezig voor commentaar. Bergmann verwacht met deze igreep het bedrijf weer gezond kunnen maken. Ook in de top gesneden. Directievoorzitter Jacobs, afkomstig /an Dixons /endex), moet opstippen. C.P. an Essen neemt dt dagelijkse ■iding op zich. All '/Vave is ei- endom van Weena Invest die e zaken twee jaar geleden van lagemeyer Handtlshuis in laarden kocht. Oorlog in Bosnië 5 Het grote offensief van I Freek A C Free'< Jonêe I 3 staat vanavond met 1 het Bosnische leger heeft nu ook geleid tot ter-1 zijn nieuwe programma reinwinst ten zuiden van 'De Tol'weer op het to- Sarajevo. neel. Vrees voor verlies van 5.000 arbeidsplaatsen amsterda Achter iedere sterke man staat een sterke vro en andersom natuurlijk. Dame Ed na Everagtogdt deze week voor het eerst (vrijdagavc jn Carré) live in ons land op. Achter het bebrildbZjcht met de cyclaam gekleurde pruik steekt de Australische acteur Barry Humphries. Vandaag een interview met een heer- /dame op gevorderde leeftijd. Pagina 15: 'Dame Edna lijkt precies op koningin Beatrix!' FOTO UNITED PHOTOS DE BOER BABETTE STAPEL Bij ABN AMRO gaan de komende drie jaar vijfduizend ar beidsplaatsen verloren. Dat concludeert althans de on dernemingsraad (OR) op grond van extra besparingen, die de directie van de bank wil realiseren. De top van de bank spreekt de conclusie van de OR tegen. Volgens een woordvoerder wordt nog steeds uitgegaan van een deze zomer bekendgemaakt sociaal plan, waarin wordt uitge gaan van een banenreductie van ruim 2.800 banen in vier jaar. zal vooral plaatsvinden onder het lager opgeleide, niet-com- merciële personeel, vreest de OR. Daarvan zou de helft moe ten verdwijnen. De concernleiding ABN AM RO is het zoals gesteld niet eens met de inschatting van de on dernemingsraad. De vakbonden nemen de berekeningen van de amsterdam cpd-anp Op dit moment werken bij ABN AMRO ongeveer 36.000 men sen. Na een doorrekening van de bestaande plannen voor re organisaties denkt de onderne mingsraad dat daar in 1998 nog maar zo'n 30.000 van over zijn. De reductie van arbeidsplaatsen ren", meldt adjui.directeur C. Schoenmakers a Duinrell. „Het komt voor o 20 maar uit de lucht vallen." Schoenmakers yjt dat een gemeente die gekovordt door het Rijk bezuiniging niet een zijdig op twee bedrijn kan af wentelen. „Je zou [wachten dat Wassenaar in zo geval de lasten zou verdelen or de hele gemeente." Directeur R. Mildenan ren. baan Duindigt denkt diwasse- naar beter bij het ifc kan aankloppen als het geltekort komt. De gemeente mc haar hand zeker niet ophouin bij bezoekers van Duind, Gf Duinrell. „De concurren. 0p de recreatieve markt is hor dend. Als niet-gesubsidieerbe- drijf kunnen we deze belaw niet hebben", zegt Milders. WD-wethouder Ch.~ troot (financiën) meldde dat >t om financieel-technische ree nen moeilijk wordt vermakelij heidsbelasting in te voeren. Tweetal na bankoverval en diverse gijzelingen in Duitsland nog niet gepakt tna straatsma/dorib ligtvoet >e CDA-fractie in Wassenaar .11 op korte termijreen onder- oek houden naar iet invoeren an vermakelijkhedsbelasting. Jezoekers van ttractiepark Juinrell en renbain Duindigt ouden deze belastig moeten aan betalen. Het CDA denkt hiedoor meer ?ld in het laatje an de ge- leente te krijgen. .Jok de be oekers moeten dein in onze nanciële nood," ei fractie- oorzitter M. van Rij;isteren tij- ens de algemene techouwin- en op de gemeerebegroting oor 1995. De vermakelijkseidsbelas- ng zou een aanvulhg kunnen ijn op de toeristibelasting. loor bezuiniginge van het ijk stijgt deze belaing de ko- lende jaren wellich Het attractiepark n de ren- aan voelen niets ior invoe- ing van vermakelijleidsbelas- ing. „Ik ben stomvbaasd dat /e opeens over dit lorstel ho- Zonsumentenond ziet niks in Air Miles wsbaden dpa-afp oofddorp richard fovman De consument betlt de gra- is vliegkilometers n de Air 'liles-spaaractie teindelijk elf. Iemand die maet vlieg- iig naar Londen wik goedko- er uit door zelf et ticket te open en prijsbewt bood- chappen te doen ee tanken. )at is het harde oorel van de Consumentenbond er de gis- ?ren gestarte spaactie van nder meer Albert eijn, AB- I AMRO, Shell c Vroom (Dreesmann. Met paginagrote aertenties irobeert organisati Loyalty Management Nedand in loofddorp de consuint warm krijgen voor Air lies, een paarsysteem dat in oot-Brit- innië een groot suctis. Iede- e besteding van 25ilden of ijftien liter benzineordt be- )ond met één Air IV of punt p een elektronisc spaar- aart. Bij voldoende pten kan e trouwe consumeren gratis liegreis of uitstapje Ken. De goedkoopste vlbestem- ïingen zijn Londem Parijs, en retourtje naar steden iaat gelijk aan vijfhierd Air liles, ofwel een bag van 2.500 gulden aan Üschap- en bij Albert Heijn. gens de Consumentenbond kunnen irijsbewuste mensenrlijks al nel vijfhonderd guit bespa- en door te winkelbij een ;oedkopere superrrt. „En oor dat bedrag kcje ook nakkelijk in Londe aldus /oordvoerster N. vamten. Uitgaande van hord gul len aan boodschan per veek, kan een gemidJ huis houden jaarlijks 208 Air Miles sparen. Voor 15.000 kilometer per jaar met de auto (benzine- verbuik 1 op 12) is 1.250 liter benzine nodig, wat overeen komt met 83 Air Miles. Een keer in de twee jaar één retourtje Londen of Parijs is voor trouwe consumenten dus haalbaar met selectief tanken en boodschap pen doen. Verdere bestemmin gen vergen een veel guller be stedingsgedrag. Milieu-activisten hebben gis teren een distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam enige tijd geblokkeerd. De blok kade was bedoeld als protest te gen de spaaractie, die extra ver vuilend vliegverkeer in de hand zou werken. Tv»e ontvluchte gevangenen zijn er van- megen na een wilde achtervolging, een barmverval en meerdere gijzelingen in ge- slaad de Duitse politie van zich af te schilden. De twee criminelen onder wie een roegere commando van het Oostduit- se Vcksleger, reden meer dan 1.300 kilome ter do»r zes verschillende Duitse deelstaten. Vamchtend lieten de gangsters hun laatst beken<e vluchtauto achter bij Dreidorf in Hessen Daar schoten de vuurgevaarlijke mannei opnieuw in de rondte. Even daar voor halden ze hun drie gijzelaars 60 kilo meter ten noorden van Frankfurt uit de vluchtauto gezet. Een van hen moest in een ziekenhuis worden behandeld voor een schampschot dat hij opliep bij een schoten wisseling tusien de gijzelnemers en de poli tie. De wilde achtervolging startte gisteren toen de twee iwaar bewapende mannen in Stuttgart opdoken en twee politieagenten gijzelden. Met hen reden zij in een gestolen auto naar Fulda, in midden-Duitsland. Daar werd de bank overvallen. De overvallers ge bruikten de agenten daarbij met het pistool tegen het hoofd als menselijk schild. De twee reden vervolgens met een buit van omgerekend 275.000 gulden naar het plaatsje Suhl en gijzelden daar een vader en zijn twee kinderen. Die werden in Erfurt uit de auto gezet, waarop de criminelen drie andere mensen gevangen namen. De twee mannen en een vrouw werden vanochtend vrijgelaten. De bankovervallers die zeiden handgra naten bij zich te hebben, dreigden hun gij zelaars te vermoorden als de politie de ach tervolging zou voortzetten. Maar de agen ten raakten-in het gebied Rein-Main het spoor bijster. Rond 02.00 uur op de weg tussen Hofheim en Wiesbaden, slaagden de ontsnapte gevangenen er in hun achtervol gers van zich af te schudden. Een politie woordvoerder zei dat er in de nacht weinig verkeer op de weg was en dat de achtervol gers daarom „de lijn wat hadden gevierd". De politie sluit niet uit dat de criminelen op weg gaan naar Frankrijk. De voormalige Oostduitse militair Raymond Albert (32) en de Zwitser Gerhard Polak (35) ontsnapten drie weken geleden uit de Santa Fu gevan genis in Hamburg. Albert was tot levenslang veroordeeld wegens moord. Polak had met drie medeplichtigen een kastelein gewurgd en onthoofd. De Zwitser was ai eerder in 1988 uit de gevangenis ontsnapt. Toen zat hij een straf uit voor een gewapende roof overval op een tankstation, in februari 1994. De politie deed een oproep aan de Duitse media terughoudendheid te betrachten om een 'tweede Gladbeck' te voorkomen. In augustus 1988 volgde de Duitse televisie een bankoverval in Gladbeck op de voet. Na een drie dagen durende gijzeling werd een 18-jarig meisje door haar ontvoerders doodgeschoten, de televisie kon de moord live uitzenden. Vooral 'huis-tuin-en-keuken' dieren blijken doelwit den haag/wassenaar monica wesseling Paarden en pony's blijken ra zend populair te zijn bij het dievengilde. Sinds een paar maanden wordt er gemiddeld elke dag ergens in Nederland minstens één paard gestolen. De politie onderzoekt of de ge organiseerde misdaad achter de diefstallen zit. Gestolen paarden zijn in Nederland moeilijk te verkopen. „We weten nog niet of de ge stolen paarden massaal naar het buitenland worden getrans porteerd en of de paardenhan del als een dekmantel voor an dere vormen van criminaliteit dient", zegt voorlichter Y. van Gils van de Wassenaarse afde ling Dienst Levende Have van de politie. In Wassenaar, bij de 'paardenpolitie', wordt het on derzoek naar diefstal van paar den en tuigage gecoördineerd: „Want wij kennen de paarden- wereld." Het onderzoek is opgezet omdat de politie het laatste half jaar een opvallende stijging van het aantal diefstallen consta teerde. Van Gils: „Anderhalf jaar geleden werd tuigage, waaronder dure zadels, popu lair bij dieven. Langzaam maar zeker groeidl het aantal gesto- gestolen paard is dus makkelijk te herkennen en moeilijk te verhandelen. Het is er de bereden politie veel aan gelegen een vinger te krijgen achter de paardendief- len paarden en sinds een half stallen. Niet alleen om de cri- jaar zitten we dus op een paard minelen op te sporen, maar ook om dierenleed te voorko men. Zo is het wegbranden van tatoeages in de bovenlip uiterst pijnlijk. De criminelen hebben het overigens niet op dure renpaar den gemunt, maar op het ge wone 'huis-tuin-en-keuken' Volstrekt onduidelijk is wat de dieven met de gestolen paarden doen. Onder meer Shetland pony's en Friesstam- boekvee dragen een tatoeage in de bovenlip. Na diefstal wordt de tatoeage weggebrand. Een paard. „Paarden en pony's die onbewaakt in een wei of stal staan." Volgens Van Gils is er nog nooit een politiepaard ont vreemd: „Maar daar letten we dan ook heel goed op." De politie is niet blij met het bekend worden van het onder zoek. „Criminelen kunnen maar beter zo weinig mogelijk weten van de activiteiten van de politie." Nog geen abonnee? Van der Kwaak A Q Fe^er van c'er I 17 Kwaak krijgt geen overschrijving naar eredivi sieclub FC Dordrecht Hij is ten einde raad. ondernemingsraad echter wèl serieus. „Het is niet zo dat de OR maar wat is gaan roepen. De cijfers zijn geformuleerd, nadat in augustus een aantal reorgani saties bij bedrijfsonderdelen waren aangekondigd. Daarna is men gaan tellen", aldus be stuurder Kramer van de Unie BLHP. Ook bestuurder D. Hamaker van de FNV Dienstenbond on derschrijft de cijfers van de raad. De ontkenning van de bank noemt hij 'onzinnig'. Vol gens hem is het banenverlies van vijfduizend zelfs nog aan de conservatieve kant. „Want hier bij is bij voorbeeld geen reke ning gehouden met de invoe ring van de chipkaart", aldus Hamaker. Vliegtuigramp in Indiana eist 68 levens roselawn ap De politie van de Amerikaanse staat Indiana heeft de hele nacht gezocht naar de resten van een vliegtuig dat gisteren in zware regen is neergestort. Bij het ongeluk zijn alle 68 inzitten den van het toestel omgeko men. Eerder was gezegd dat het zoeken vanwege het duister en de zware regenval voor de nacht was gestaakt. Het vliegtuig, van de binnen landse luchtvaartmaatschappij American Eagle, maakte een vlucht van Indianapolis naar Chicago. Het verdween van de radarschermen toen het, na eni ge tijd te hebben rondgecirkeld, was begonnen aan de landing, die had moeten plaatsvinden op het vliegveld O'Hara van Chicago. In plaats daarvan stortte het neer op 50 kilometer ten zuiden van Gary, in het noordwesten van Indiana, aldus de Amerikaanse luchtvaart dienst. Vanwege drukte in het luchtruim boven Chicago was het toestel drie kwartier te laat uit Indianapolis opgestegen. Hoe lang het in de lucht op toe stemming voor landing had moeten wachten was niet dui delijk. Een ooggetuige die op het moment van het ongeluk op een snelweg reed zei dat het vliegtuig recht naar beneden was gekomen en dat het leek alsof het geen linkervleugel meer had. Voordat het neer kwam had de getuige een rook pluim uit het toestel zien ko men. Het vliegtuig was een nieuwe Super ATR van Frans-Italiaanse makelij - een hoogvleugelig, tweemotorig propellorvliegtuig. American Eagle is een binnen landse zustermaatschappij van American Airlines. Ooggetuigen zeiden dat het op het moment van het ongeluk goot van de regen en aardedon ker was. Het was het tweede grote vliegtuigongeluk in de VS in minder dan twee maanden tijd. Op 8 september stortte een vliegtuig van USAir neer bij na dering van het vliegveld van Pittsburg. Alle 138 inzittenden verloren daarbij het leven. Op 2 juli kwamen 37 mensen om toen een ander toestel van USAir in Noord-Carolina veron gelukte in een onweersbui. Voor American Eagle, een consortium van vier binnen landse maatschappijen, is het het vierde ongeluk sinds 1987. Het in Indiana verongelukte toestel was met 64 passagiers en vier bemanningsleden geheel bezet. HET WOORD IS AAN Nederlands spreekwoord Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn. VANDAAG Binnenland Buitenland Religie VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 17 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Heldere nacht en minimumtempe ratuur van 7 graden aan zee tot 4 graden in het binnenland. Over dag af en toe zon en droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 12 gra den. Wind draaiend naar zuid tot zuidoost, zwak tot matig, rond kracht 3. Graf baby twee keer vernield „We zijn geschokt, we begrijpen het niet. Wie doet er nu zoiets?" De 34-jarige mevrouw J. Geven uit de buurtschap Huis ter Hei de in Zeist is boos, verdrietig èn verbaasd, nu voor de tweede keer binnen enkele maanden het graf van haar dochtertje op de Algemene Begraafplaats in Zeist is geschonden. Het afgelo pen weekeinde werden twee porceleinen poesjes gëstolen. Enige tijd geleden al werden twee engeltjes van porcelein ontvreemd. Mevrouw Geven heeft geen idee wie het op het grafje heeft gemunt. Haar baby was tien weken oud toen het een jaar geleden overleed. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal I via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 EUROPA CUP OP TV DINSDAG 17.10-19.25 Did 1 Sport extra voetbal: recht streeks verslag van de UEFA Cup-wedstri|d Bayer 04 Leverkusen-Kipest Honved en DFB- 20.15-22.10 Did 1 Sport extra voetbal, recht streeks verslag van de UEFA Cup-wedstrijd Ein- tracht Frankfurt-Rapid Boekarest 21.00-22.55 BBC 1 Sportsnight: rechtstreeks verslag van de UEFA Cup-wedstri|d Aston Villa-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1