Leidsch Dagblad Pil verslaat cholesterol JEZUS <star> LEVEN Leraar: spoorwegpolitie panisch LEVEN Asus'n Rhema Te vroeg gekraaid UITNODIGING Belastingverlaging carpoolers /^ÏTAUTO'S y ki MBA® dat nog! Hfir Vissers mogen voorschot op vangstquotum nemen ATERDAG 29 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40607 LOSSE NUMMERS 1.80 latch Het Leiden Centraal n project. Een 'achtbaan' aan de rand van het centrum. Legercommandant Spoor en zijn gevecht in Indië. ing Het tragische einde van een dwarse generaal. eer Frans Rombout, de enige Leidse luchtfotograaf. 'Het n u blijft een prachtig vak'. 'Maandag scheurt Californië'. Een voorspelling uit Limburg. De ambitie van Treintaxi BV: tegenwicht bieden aan het machtige streekvervoer. Al 20 jaar verslaafd aan harddrugs. 'Het is de enige wereld die je nog hebt'. Onze Taal: Lobbig. 'Wildflowers', een nieuw album van songschrijver Tom Petty. Ook hij is terug. Denkwijzen Moederlijk antidepressivum. Centraal overleg 3 Het overleg tussen ka binet, werkgevers en werknemers heeft geheel volgens de verwachtingen niets opgeleverd. Tapie bijna blut 5 De Franse voetbal bons, zakenman, miljo nair en politicus, Bernard Tapie, is op een haartje na failliet. 'Doorbraak voor veel hartpatiënten Door een nieuwe behandeling lopen hartpatiënten veel minder kans dat cholesterol hun kransslagaders verstopt en ingrijpende bypass-operaties of dotterbehandelingen nodig zijn. Bijkomend voordeel is, dat de patiënten niet zo'n streng cholesterolvrij dieet hoeven te volgen. Ook niet-zieke mensen kunnen profijt hebben van de behan deling, die de hoeveelheid cholesterol in hun bloed èn de kans op ziekten verlaagt. PAUL V M DER KOOU HOUTWERF 12 13 1 Lammenschansweg 130 Leiden Dat blijkt uit onderzoek in elf Nederlandse ziekenhuizen, waaronder zeven academische. De gisteren gepresenteerde conclusies zijn vooral zo be langrijk omdat 85 procent van de hartaandoeningen te maken heeft met cholesterol. Om het gehalte ervan omlaag te krijgen, zijn er al langer medicijnen op de markt. Veel van die medicijnen heb ben echter ernstige bijwerkin gen, zoals diarree, maag- en darmklachten of leverbeschadi gingen. Bij het nu geteste mid del, pravastatine, bleven be langrijke bijwerkingen uit. „Omdat we maar twee jaar heb ben getest, moet ik echter voor zichtig zijn met voorspellin gen", zegt een van de leiders van het onderzoek, professor A. Bruschke van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) en het organiserende Interuniversitair Cardiologisch Instituut Neder land. Toch noemt hij de therapie een 'belangrijke stap in de be handeling van hart- en vaat ziekten': „Het ideale van de pil is namelijk dat ze de produktie van cholesterol afremt. Het werkt dus ook beter dan een cholesterolvrij dieet, want daar bij blijft het lichaam zelf de stof produceren." Theoretisch gezien zou je heel vet kunnen eten en er dan wat extra pillen bij kunnen slik ken. Bruschke waarschuwt ech ter dat je moet oppassen dat je lichaam dan niet te weinig cho lesterol produceert: „Want je hebt de stof ook nodig. Bijvoor beeld voor de opbouw van membranen in cellen. Ik wil het middel dan ook zeker niet pre senteren als vrijbrief voor het eten van de ene hamburger na de ander. Ik zou eerder zeggen: blijf verstandig eten. Je hoeft je alleen niet alles meer te ontzeg gen, kunt weer een koekje eten dat in boter is gebakken." Hoewel het onderzoek zich richtte op hartpatiënten, kan Bruschke zich voorstellen dat het middel breder toepassing kan vinden. Zoals bij ouderen of mensen uit families met hart en vaatziekten en hoge choles- terol-gehalten. Volgens de pro fessor hebben minstens 200.000 (hart)patiënten er baat bij. Pagina 16: 'Nieuwe pil biedt meer garanties'. chateauneuf les martiguesDat je zelfs als haan nooit te vroeg (victorie) moet kraaien, ondervond het fraaie exemplaar op de schouder van Marie Fran^oise Desbant, die in het zuiden van Frankrijk in Cha teauneuf les Martigues woont. De buurt klaagde de haan aan, omdat hij de ochtendrust verstoorde met zijn gekraai en de gendarmes sloten het dier vervolgens op in een doos op het plaatselijke politiebureau. Pijnlijk /i q Leidse wethouder I -/ sluit pijnlijke beslis singen in de kunstensector niet uit. Rottenberg: PvdA verliest nog steeds DEN HAAG GPD De PvdA is nog steeds ee liezende partij, ook al is leider Kok premier gewort is er nu een paars kabin »artij- -ergang v Bottenberg et. De i de partij is daar mee echter niet gestopt, het zijn alleen eerste stappen in de goe de richting. PvdA-voorzittei zegt dit in het la van Lokaal Bestuur, een PvdA- blad over gemeentelijke en pro vinciale politiek. In het blad er kent Rottenberg dat hij er niet in geslaagd is de PvdA in de provincies te vernieuwen. „Het is al te laat", merkt hij op. „Wij hebben andere priori teiten eerst aandacht gegeven". Hij noemt dan de gemeente raadsverkiezingen van begin dit jaar. de Kamerverkiezingen van mei en de kabinetsformatie. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn in maart 1995. De PvdA-voorzitter heeft di verse keren felle kritiek geuit op de provinciale PvdA-vertegen woordigers, die volgens hein te kleurloos zijn. Zij willen het liefst alles bij het oude houden en zo weinig mogelijk verande ren. Bovendien zijn de mensen vrijwel allemaal uit één hoek af komstig: de ambtenarij. Rottenberg zegt te hopen dat zijn kritiek toch weerklank zal vinden in de PvdA-gewesten die de provinciale vertegenwoordi gers aanwijzen. Verder zegt hij ervan uil te gaan dal zijn op- merkingen ook bij betrokkenen zelf aanleiding geven tot naden ken over het eigen functione- Jorritsma: minder bezuinigen op streekvervoer Het gezelligste autobedrijf viert foest, komt U ook? Op zondag 30 oktober bent u tussen 12.00 uur en 17.00 uur van harte welkom in ons schitterende geheel verbouwde showroom Tijdens deze kijkmiddag trakteren wij U op een hapje en een drankje ARTHUR MAANDAG Belastingvermindering voor carpoolers en het gedeeltelijk schrappen van bezuinigingen op stads- en streekvervoer zijn enkele van de wapens die mi nister Jorritsma (verkeer) wil in zetten tegen de files. Ook het hernieuwd gebruik van carpool- stroken zoals die onlangs in ge bruik was op de Al bij Muiden hoort daartoe. Dit blijkt uit de brief met maatregelen tegen de files die de minister gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Carpoolen zal onder meer wor den gestimuleerd door middel van (gunstige) belastingmaatre gelen en vermindering van het aantal parkeerplaatsen bij grote bedrijven. De door het vorige kabinet aangekondigde bezui niging op het stadsvervoer wordt volgend jaar gehalveerd van 50 naar 25 miljoen gulden. Die op het streekvervoer van 25 miljoen vervalt. De jaren daarna blijft de bezuiniging overigens wel gehandhaafd. nöHmnnEE: erdag 5 telefoon 070 - 3 47 32 04. Verkiezingen Mozambique verlengd MAPUTO Rtr/AFP/ANP/DPA Mozambi- vandaag. De verkiezingen que duren tot en Dat heeft de nationale kiescom missie gisteren besloten.toen de voormalige guerrillabeweging Renamo een oproep de verkie zingen te boycotten inslikte. De verkiezingen zouden aanvanke lijk slechts twee dagen duren. JRenamo-leider Afonso Dhlakama verscheen gisteren in een stembureau in de hoofd stad om zijn stem uit te bren gen. „Mijn overwinning is dat er verkiezingen in Mozambique plaatsvinden", zei hij. Renamo had gekozen voor een boycot, uit angst voor verkiezingsfraude door het regerende Frelimo. De Renamo-leider herzag zijn besluit na overleg met Westerse en VN-vertegenwoordigers, die beloofden klachten van de Renamo over onregelmatighe den uitputtend te zullen onder zoeken. De Renamo-leider eiste ook dpt de verkiezingen zouden worden verlengd van twee tot vijf dagen, maar de kiescom missie (CNE) beperkte zich tot de wettelijke mogelijkheid één extra dag toe te voegen. CNE- voorzitter Brazao Mazula prees Dhlakama om zijn 'patriottische besluit'. INFORMATIEMIDDAG e Volgens de minister kan het stads- en streekvervoer met de invoering van bijvoorbeeld spe ciale spitslijnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van filevorming. Jorritsma noemt een trits aan maatregelen, waarvan het me rendeel al eerder bekend werd. Daarbij gaat het onder meer om de aanleg van aparte rijstroken voor vrachtwagens, bussen en lange-afstandsverkeer. In haar brief neemt ze definitief af scheid van de invoering van het spitsvignet. Wel wil ze rond de eeuwwisseling het zogeheten 'rekeningrijden' invoeren. Ver der wil ze dat in Europees ver band de accijnzen op de benzi ne worden verhoogd. Jorritsma zegt weinig te zien in verdere uitbreiding van de toegangswegen bij de vier grote steden, waar de files zich nu concentreren. Het wegennet binnen de steden kan de ver keersstroom ook nu al niet aan. Wel wil ze bekijken of de al ge plande verbetering van filege- voelige trajecten versneld kan worden uitgevoerd. Lijnbaan 6. 2352 CK Leiderdorp het gezelligste autobedrijf! 071H10874 NKON Justitie in Haarlem heeft de KLM voor *le rechter gedaagd wegens dierenmishandeling. De officier van justitie vindt dat de nationale luchtvaartmaatschap pij tot drie keer toe ernstig in de fout is gegaan bij het vervoer van verschillende soorten die Daarbij gaat het onder meer om het transport van 3.114 landschildpadden, op 12 juni van dit jaar. i te beesten biel en in vier tot vijf lagen zonder eni ge bewegingsvrijheid boven op elkaar te zijn gestapeld. Gevolg: verbrijzelde rugschilden, ont brekende koppen en poten, on dervoeding en uitdroging. In verband met deze zaak is ook een inwoner van Moskou ge dagvaard. Die probeerde de 5 november 1994 11.00- 16.00 uur Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland Den Haag/Oegstgeest SPH CMV De Ruyterstraat 36, 2518 AS Den Haag, tel. 070 - 3602811 Reactie op onderzoek met gymnasiasten op trappen Leids station Ad Slingerland, leraar natuurkunde aan het Bonaventuracollege, weet het zeker: de NS zijn in paniek geraakt door de nega tieve publiciteit over de gladde vloer en de valpartijen met persnoonlijk letsel in de Leidse stationshal. Hij en de leerlingen van een derde klas van het gymnasium deden eind deze week op de perrontrap- pen een onderzoek naar het eigen vermo gen van het menselijk lichaam. Voor het eerst in de tien jaar dat de natuurkundele- raar zijn leerlingen de trappen op en afliet hollen, werd hij aangehouden en op de bon geslingerd door de spoorwegpolitie. De proef zou gevaarlijk zijn voor de scholieren zelf en het reizigerspubliek. „Vroeger liepen er voor de gein wel eens van die petten met ons mee. Dit keer moest ik met hen meekomen", blikt Slin gerland, nog steeds een beetje veront- terug. Trommel, NS-woordvoerder, ont kent dat perronopzichters en spoorweg politie speciale instructies hebben gekre gen. „We sommeren kinderen die de trap pen op- en aflopen ook daarmee op te houden. Het voorval met de natuurkunde- leraar is helemaal niet zo bijzonder." Van Trommel maakt van de gelegen heid gebruik de verhalen over de gladheid 'te nuanceren'. „De nieuwe vloer ligt er nu vijftien maanden in. In die periode zijn er 23 miljoen mensen cfverheen gegaan en zijn er 31 ongevallen gebeurd waarvan zes op de vloer." Volgens de NS-woordvoerder zijn dat geen aantallen om van in paniek te raken, vooral niet omdat niet een keer zwaarge wonden zijn gevallen. De berichten,,ver spreid door Leidse raadsleden, dat een \touw een dwarslaesie heeft overgehou den aan een buiteling, kloppen volgens de NS'er niet. N'atuurkundeleraar Slingerland houdt vol dat de spoorwegen er alles aan is gele ongelukken te voorko men. „En daarin zijn ze doorgeslagen." Hij weigerde aanvankelijk zijn proef te staken. „Ik ken in de wijde omgeving geen veiliger trappen dan die in het station. Brede treden, geen vochtplekken. De bocht ervoor, die is gevaarlijk, maar daar stonden we niet. Verder is ons gedrag niet gevaarlijker dan dat van een sprintende reiziger die zijn trein probeert te halen." Toen de politiefunctionaris vijf minuten later terugkeerde, werd het serieus. Slin gerland had immers de sommering gene geerd en was nu strafbaar. De natuurkun- deleraar zei juist graag te worden bekeurd. „Ik had de zaak dan laten voorkomen en m'n leerlingen kunnen laten zien hoe het er in een rechtbank aan toe gaat. Zcr ko men ze nog eens ergens." De ordebewaker zag toen maar af van een bekeuring. „Dat had alleen maar tot publiciteit geleid. Eigenlijk maakt het alle maal niets uit, want nu staat het toch alle maal in de krant", aldus Slingerland. HAAGS REDACTEUR De Europese Commissie werkt aan een voorstel om vissers het hele jaar te laten vissen, ook wanneer de toegestane hoeveel heden zijn gevangen. In het nieuwe systeem mogen vissers een beroep doen op de vangst - hoeveelheden van het jaar daar op. Weliswaar mag het jaar daarop minder gevangen wor den, maar van noodgedwongen stilliggen is dan geen sprake. Nederland is een groot voor stander van dit systeem, schrijft visserij-minister Van Aartsen in de schriftelijke voorbereiding van de begrotingsbehandeling van zijn ministerie. I let noodge dwongen beëindigen van de visserij omdat de beschikbare We zijn er weer VANR0YC.S. ADVOCATEN Rapenburg155. 2311 OH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Jiddische levenswijsheid God is een vader; het geluk ee VANDAAG PAGINA'S - Binnenland - Buitenland Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Regen Toenemende bewolking en perio den met regen, het eerst in het zuidwesten van het land. Middag temperatuur rond 11 graden Wind uit zuidelijke richtingen, toe nemend tot vrij krachtig, 5, aan dt kust en op het IJsselmeer tot hard of stormachtig, 7 tot 8 Later draaiend naar west. KLM voor rechter wegens mishandeling van dieren schildpadden illegaal in Neder land in te voeren. In een tweede zaak wordt de KLM verweten zich eind februa ri niet aan de 'Regeling lucht vervoer van dieren' te hebben gehouden bij het transport van 14 tropische kikkers. Die zaten in gedeukte en in elkaar gedruk te plastic bakjes. De derde /.aak betreft een partij van 230 reptielen en in- sekten. Die kwam op 18 januari op Schiphol aan met bestem ming Neurenberg. De lading werd echter naar Barcelona ge stuurd en bleef daar 21 dagen zonder verzorging staan. Dit leiddde tot dode, ondervoede, en uitgedroogde beesten. De zaak tegen de KLM dient op 9 november bij de Haarlem se economische politierechter. ";SrskT LEVEN ttooï that's why Voorstel van Europese Commissie: quota zijn benut, noemt Van Aartsen een slechte zaak. Dat gaat ten koste van de bedrijfs- continuïteit en het heeft geen enkele betekenis voor de vis stand. Door gebruik te kunnen maken van de vangsthoeveelhe- den voor het jaar daarna, kan het ongunstige stilleggen van de visserij worden voorkomen. Van Aartsen wil tevens meer soepelheid bij het vaststellen van de toegestane vangsthoe- veelheden. /Ms de visstanden omvangrijk zijn is het volgens Van Aartsen logisch de quota te verhogen. In slechte jaren daar entegen zouden de toegestane vangsthoeveelheden kleiner moeten zijn. De minister meldt dat ook in Europees verband deze opvatting wordt gedeeld. Christen Gemeente Voor deeltijd en voltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening Pedagogische hulpverlening medewerker vt Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Maatschappelijk werk vt /c/t Ouderenwerk vt/dt Personeel eïPRrbeid Personeel en organisatie vt/dt 1 Sociaal cultureel werk; kunst en cultuur; sport, recreatie en toerisme vt/dt Vormgeving en Communicatie vt Leidse Hogeschool, Afdeling HSAO, Dr. Kuyperstraat 4, Den Haag, tel. 070 - 36 06 806 i'

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1