Leidsch Dagblad 10 SCHOKKEND TROS wil ook uit bestel stappen BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Universiteit: Geen slecht nieuws Heeft u ook wintersportplannen...? Instituut Sociale Wetenschappen weg uit Leiden Nieuwe verdeling huizen valt vijf ton duurder uit ■RTMflTTMEKf Twee enge seconden ONTHULLENDE FOTO'S JTd VAN JORGE GUILLERMO*' ARMOE EN EENZAAMHEID YDAC 28 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40606 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Jill Bennett Trouw nooit met een man die zijn moeder haat, want hij zal eindi gen met jou te haten. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Programma's Randstad Regio Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 34 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen. Enige tijd regen In de nacht opklaringen en vrijwel overal droog. Minimumtempera tuur rond 4 graden. Overdag toe nemende bewolking en perioden met regen Middagtemperatuur rond 10 graden. Zuidwestenwind, krachtig 5 tot 7. Als de bladeren vallen, komt de wintcrvakantie in beeld. Wordt het de traditionele sneeuw in midden-Furopa of de zon op exotische eilanden. Vandaag in deze krant vier pagina's met be stemmingen voor een vakantie in de wintermaanden. Verhalen sneeuwscooter en In een door huskies getrokken slede door (.upland. Over het gevaur van la wines en de kwaliteit van het materiaal. Geen zin in kou? Dan wellicht nuar Aruba, Curasao of llarhudos. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. I Postcode:. I Plaats: i Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal vla acceptgiro 85.55) J automatisch 84,55) Nr, bank/girt Of bel 071-128030 Blad Mare door bestuur uit de schappen verwijderd Binnen de Leidse (RUL) dreigt een fikse rel te ont staan over het verwijderen van het universiteitsblad Mare uit de schappen. Dat gebeurde tij dens een voorlichtingsdag. Mare werd op last van het be stuur van de faculteit Letteren weggehaald omdat het blad ne gatief nieuws zou bevatten over de universiteit. „We wilden", zo verklaart een woordvoerder, „de bezoekers hiermee niet veront rusten." De kwestie wordt door de hoofdredactie van Mare hoog opgenomen. Hoofdredactrice Anneke van Ammelrooy schreef een woedende brief naar het fa culteitsbestuur en de universi teitsraad. Zij noemt de actie 'onaanvaardbaar' en 'in strijd met de persvrijheid'. Van Am melrooy eist de garantie dat het bij een incident blijft. Afgelopen zaterdag bezoch ten 1.800 scholieren van mid delbare scholen de Leidse uni versiteit. Deze werd de afgelo pen jaren gekweld door teruglo pende studentenaantallen en besteedt daarom veel aandacht aan dit soort acties. De Mare, waarvan speciaal voor deze gelegenheid 400 extra exemplaren waren gedrukt, be vatte deze dag opmerkelijk nieuws. Het blad besteedde uit gebreid aandacht aan een nog geheim rapport van het minis terie van financiën waarin werd gesuggereerd dat de westerse talen moeten verdwijnen aan de RUL (inmiddels lijkt dit overi gens al weer van de baan). „Een gerucht", noemt voor lichter Hans Kersbergen het verhaal. „In overleg met de fa culteit Letteren werd vastge steld dat dit geen nieuws was verschillende inbindmachines? Demmenie's voor aankomende studenten. Stel je voor: er komt een scho lier uit een veraf gelegen plaats en wil Engels gaan studeren in Leiden. Als die dat leest, over weegt hij toch serieus ergens anders te gaan studeren." Kersbergen zegt zich niet te willen bemoeien met het jour nalistieke beleid van Mare. Hij meent desondanks dat Mare 'een van de vele geruchten' nogal breed heeft uitgemeten. En hoe denkt hij over de door Mare aangehaalde persvrijheid? „Ach, het blad is helemaal niet bedoeld voor aankomende stu denten. En persvrijheid bete kent ook dat het bestuur uit maakt of het blad binnen de universiteit wordt neergelegd." Hoofdredactrice Van Ammel rooy doet in haar brief de sug gestie om bij dit soort gelegen heden ook Leidsch Dagblad of de Volkskrant op te kopen wan neer zij slecht nieuws bevatten over de Leidse universiteit. Be ter lijkt het haar dat het facul teitsbestuur schuld bekent door de extra drukkosten (110 gul den) over te maken op de reke ning van Amnesty International: „Dat zich inzet voor media die elders in de wereld de idyllische propaganda wereld verstoren Informeer naar onze All-in autoverhuurtarieven, bovendien krijgt u dan GRATIS sneeuwkettingen mee Kamsteeg AUTO RENTAL Het Instituut voor Sociale Wetenschappen (ISW), dat 15 jaar lang aan het Schuttersveld kantoor heeft ge houden, verdwijnt volgend voorjaar uit Leiden. Het ISW, dat avondopleidingen voor volwassenen ver zorgt, trekt samen met het Instituut voor Bedrijfswe tenschappen (IBW) in een gloednieuw kantoorpand in de Utrechtse gemeente Houten. Van de 85 medewer kers verhuizen er zo'n 15 tot 20 niet mee. Die laatste groep zal binnenkort naar ander werk moeten uitkij ken. De samenvoeging van IBW en ISW gebeurt op ini tiatief van het moederbedrijf Wolters Kluwer. Dat vindt dat de educatieve dienstverlening het beste in één pand kan worden ondergebracht. „Hel is uiter aard veel efficiënter om alle specialisten samen te brengen. Op dat punt adviseerde de ondernemings raad positief, maar over de verhuizing naar Houten is het personeel minder te spreken", zegt waarnemend directeur M.J. van Dalen. Overigens verandert er voor de studenten en cursis ten niets. Zij zullen net als nu op dezelfde plekken les krijgen in de avonduren. De 85 medewerkers van het ISW zorgen ervoor dat 400 docenten onderwijs geven in zo'n 30 verschillende plaatsen. Daarmee is het ISW het grootste opleidinginstituut van Nederland. Het verzorgt vooral opleidingen op het gebied van mana gement, marketing, personeelswerken accountancy. „De studenten zullen weinig problemen hebben met de verhuizing. Dat hebben we onderzocht. Zij vinden het belangrijker dichtbij huis en anders dicht bij een station les te krijgen." Maar een aantal medewerkers zal de overstap naar Houten niel maken. „Dat zijn vooral parttimers. Die zien het niet zo zitten om voor drie uur werk twee uur in de trein te zitten. Lijkt me begrijpelijk." Voor de medewerkers die niet naar Houten meegaan, wil het ISW zich inzetten op korte termijn een andere baan te vinden. Daartoe heeft het instituut een overeenkomst gesloten met uitzendbureau Start. et heeft er alle schijn van dat de TROS, in navolging van eronica, alsnog uit het omroepbestel wil stappen. Een n ander is overigens in tegenspraak met het onlangs ge- omen besluit van de omroep om vooralsnog niet voor en commerciële status te kiezen. Maar deze week heeft ROS-voorzitter Karei van Dodewaerd met de directie an het Zweeds/Amerikaanse commerciële station SBS «sprekingen gevoerd over een mogelijke vorm van sa- nenwerking met naar verluidt een eventuele fusie Is einddoel. Dodewaerd voerde daarbij als voornaamste argument aan dat de daaraan gekoppelde verkoop van programma-gegevens aan het commerciële Veronica de oplagen van de omroepgidsen en daarmee het bestaan van de publieke omroepen in ge vaar brengt. Nu recentelijk is besloten dat Veronica straks als enige zendgemachtigde buiten het publiekebestel mag blijven beschikken over de tot dusver beschermde omroepgegevens, weet het nieuwe commerciële station zich verzekerd van een gegarandeerde inkomstenbron van 1,3 miljoen abonnees. Het Veronica-blad levert jaarlijks een winst van 18 miljoen gul den op. Nu de TROS toch overweegt uit het publieke omroepbestel te stappen, mag worden ge vreesd voor het voortbestaan )e ondernemingsraad van de 'ROS heeft inmiddels in meer- lerheid uitgesproken niet afwij- :end te staan tegenover een tommerciële toekomst van het >mroepbedrijf. Van dit stand punt heeft het omroepperso- peel gisteren na lezing van een intern informatie-bulletin ken- fiis kunnen nemen. De OR verbindt overigens wel enige voorwaarden aan een eventuele stap uit het publieke pmroepbestel. De werkgelegen heid mag niet in gevaar geko- Inen, zoals ook een garantie wordt verlangd voor handha ving van de radiotak. De TROS heeft zich van meet af aan fel gekant tegen de zoge heten 'strategische alliantie' van 'de publieke omroepen met Ve- ironica/Endemol. Voorzitter-Van „Er wordt minder onzinnig, nutteloos werk gedaan", zegt J. de long van de gemeentelijk dienst Bouwen en Wonen, ge vraagd naar het voordeel van het nieuwe systeem van woon ruimteverdeling. Maar de werk wijze met de woonbonnen is ruim een half miljoen gulden duurder en leidt tot meer wei geringen en meer leegstand dan huizen toe wijzen. Tot 1993 moesten woning zoekenden zich inschrijven en dan maar wachten op een aan bieding. En vaak werden de ngeboden woningen gewei gerd. Waaruit de gemeente con cludeerde, dat die 10.000 inge schreven woningzoekenden t echt hard op zoek waren ir een ander huis. Een ma- r van verdelen waarbij men sen zelf moeten 'solliciteren' naar een woning zou beter wer ken. Maar dat is lang niet op alle punten het geval. Het aantal weigeringen van huizen is in het nieuwe systeem alleen maar toegenomen. En het is niet zo dat alleen de inzenders van woonbonnen de huizen weige ren. De corporaties weigeren op hun beurt weer veel kandida ten, bijvoorbeeld omdat hun in komen te hoog of te laag is. Bo vendien worden er veel ver keerd ingevulde bonnen ingele verd en schrijven mensen in op huizen waarvoor zij helemaal niet in aanmerking komen. Door al die weigeringen is de leegstand van huizen toegeno- Pagina Leiden: Grotere leeg stand verbaast gemeente. Haarlemmerstraat 203-205 Leiden Telefoon: 071 - 121072 ndernemingsraad staat welwillend tegenover commerciële status Mendini Het Groninger Mu seum van architect Alessandro Mendini gaat morgen open: een akropo- lis van de kunsten. PSV ontslaat oefenmeester van de TV-zender Nederland 2. In haar hoedanigheid van mi nister van WVC heeft Hedy d'Ancona destijds bepaald dat een van drie TV-zenders moet verdwijnen, in het geval twee omroepen kiezen voor een Bij de EO, netpartner van de TROS, worden de nieuwste ont wikkelingen met enige zorg be keken. „Wij zouden nu toch wel graag willen weten hoe ver het staat met de plannen van de TROS." Voor zover Casper Beckx het als woordvoerder van de TROS- OR kan inschatten, zijn alle op ties nog open. „Dat is samen werking met RTL, samenwer king met SBS of in het publieke bestel blijven. We hebben de in druk dat het bestuur ons goed op de hoogte houdt van de ont wikkelingen. Op dit moment ligt er niets concreets op tafel." Het TROS-bestuur heeft tot uiterlijk 15 januari de gelegen heid zich te beraden op de toe komst. Op die datum moeten de concessie-aanvragen van de publieke omroepen voor een zendtermijn van vijf jaar bij WVC binnen zijn. In Hilversum wordt er evenwel van uit gegaan dat de TROS binnen drie weken kiest voor een commerciële sta- Aad de Mos Het bestuur van PSV heeft trai ner Aad de Mos op staande voet ontslagen. De Hagenaar was voor het tweede seizoen bij de Eindhovense club werk- In de eredivisie leed PSV de ze week twee nederlagen, zon dag 1-4 tegen Ajax, woensdag 1-2 tegen Willem II. De ploeg staat na acht competitiewed strijden op de vijfde plaats. In het toernooi om de UEFA-be- ker werd PSV al in de eerste ronde uitgeschakeld door Bayer Leverkusen. 'Waakhonden' in financiële wereld leiden Twaalf leden van de Leidse Studenten Alpen Club (LSAC) brachten gisteren een wel heel bijzon der bezoek aan V D aan de Aalmarkt. Met tassen vol liepen ze naar het dak om daar de inhoud naar beneden te gooien. Ontevreden over de kwaliteit van de spullen waren ze niet. „Nee, betere touwen kun je niet krijgen, zegt Anne. „Van deze spullen kan je rustig je leven laten afhangen. De LSAC ging een middagje abseilen. Abseilen is jezelf laten zakken aan een touw, bij voorkeur vanaf een hoog gebergte of gebouw. De LSAC doet dit al sinds 1872 en gisteren maar weer eens een keer vanwege de bestuurswisseling. Olga komt nieuw in het bestuur en heeft dit nog nooit eer der gedaan. Ze is net wat minder ontspannen dan de rest van haar bestuur. Haar petje en haarvlechten zien er vrolijker uit dan haar gezicht. „Kom op Olga, nou ben jij, roept preases Maaike. Olga wordt gehol pen bij het aantrekken van haar gordel. „Alleen de eerste twee seconden zijn eng, zegt Maaike. En dan wat zachter: „Dan weet je of de touwen goed beves tigd zijn. Olga komt veilig op de grond. FOTO HIELCO KUIPERS Er moeten speciale recher cheurs worden aangesteld om te onderzoeken in hoeverre de financiële wereld is geïnfiltreerd door criminele organisaties. Dat stelt een werkgroep van het mi nisterie van justitie voor in een advies aan minister Sorgdrager. Het voorstel wordt bevestigd door een woordvoerder van de Centrale Recherche Informatie dienst (CRI). Aanleiding voor het voorstel vormt het recente onderzoek van de CRI, enkele politiekorp sen, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Economische Controle Dienst (ECD) naar criminele infiltratie in de effecten wereld. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat 116 personen uit een steek proef van 1.100 in deze branche wakanpenonm gerest streerd bleken te staan in poli tieregisters. De speciale rechercheurs zouden een waakhondfunctie moeten krijgen ten aanzien van de effectenhandel, het bank- en verzekeringswezen en de vrije beroepen (onder anderen advo caten en notarissen), aldus de woordvoerder van de CRI. EES JE WEEKEND, WEETJE ALES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1