Leidsch Dagblad Stationshal 'ijsbaan' N Het extraatje van Président. Helft bussen niet op tijd Noodweer hoofdoorzaak ramp Faro BEL: 071-128030 Straat ouders verboden voor verslaafde zoon Gewelddadige overvaller gepakt in gestolen auto NAJAARSINSPIRATIE Man kaapt bus in Delft MATRASSEN LEGERDUMP GOED NIEUWS -ENSDAG 26 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40604 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 J op. Nog geen abonnee ^haos op A4 na botsing )ij aquaduct 'elofarendsveen De Rijks- ;g A4 was gistermiddag enlang afgesloten als ge- 'g van een kettingbotsing hoogte van het aquaduct ■er de Ringvaart, waarbij ie vrachtwagens en een be- jelwagen betrokken waren, wee inzittenden van de be- :elwagen raakten gewond b moesten door de brand- feer uit het'zwaar gehavende frak worden bevrijd. De ver- fondingen bleven beperkt }r daPteen hoofdwondje, enkele chrammen en kneuzingen. Het ongeluk, dat omstreeks l. Hovee uur gebeurde, had tot ,evolg dat het verkeer rich- ing Amsterdam ernstig werd uit lelemmerd. Een file van on- ;eveer vijftien kilometer - tot ian de afslag Zoeterwoude GLjorp - loste pas na de avond- pits op. De politie hield de Ijbaan tot vijf uur afgesloten, ,n§- iet verkeer werd omgeleid ria de afslag Roelofarends- leCfe: net de hoogte van het via- 1 -jluct. foto hielco kuipers Milieuramp ontkend 7 De Russische autoritei ten zwijgen als het graf over een milieucatastrofe in het poolgebied van de republiek Komi. New Age /t a De New Age-bewe- I ging verbroedert. Een aantal bewegingen vormt het Platform Spiritu eel Centrum Nederland. den haag/leiden liesbeth buitink Een 20-jarige, verslaafde Leide- naar mag niet meer in de straat komen waar zijn ouders wonen. In een kort geding legde rechter J. Robbers gisteren een straat verbod op, omdat de man zijn ouders steeds zou bedreigen. Die hadden het kort geding zelf aangespannen. De man woonde enige tijd in het huis van zijn vader, toen zijn ouders gescheiden leefden. Omdat door de zoon overlast ontstond, moest de vader het huis, op bevel van de kanton rechter, echter ontruimen. De vader vond daarop onderdak bij zijn ex-vrouw en de zoon ging op kamers. „Hij heeft nog tien weken bij ons gewoond, omdat hij 's avonds jankend in de tuin lag en toen heb ik hem maar binnengehaald.We hebben handjes geschud en hij heeft beloofd dat het nooit meer zou gebeuren. Maar de ellende be gon weer van voren af aan. Be dreiging op bedreiging", aldus de vader. Robbers besloot het straatver bod onmiddellijk op te leggen. „Ik hoop dat de situatie daar door wat leefbaarder voor u wordt. Maar verwacht er geen wonderen van." w)ude speelfilm eruggevonden "Verbrijzelde knieschijven, gekneusde enkels' rbehojST! erdam anp een collectie van een Lim- jrgse verzamelaar is een Ne- MMgrlandse speelfilm teruggevon- ^■n die in 1917 in de Hollandia- ^Bmfabriek te Haarlem is ver- ^Hardigd. Het Geheim van Delft, ^Hmaakt door Maurits Binger, ^Mrkeert in verrassend goede ^Hat en zal nog dit jaar worden ^Bergedragen aan het Neder- ^Bids Filmmuseum. ^^volgens M. Meyer van het VVlmmuseum vormt de vondst i ïw Het Geheim van Delft een *iieke bijdrage aan het Neder- ids filmerfgoed. De film werd itdekt door Medewerkers van Stichting Film en Weten- ihap in Amsterdam, in een ja- fnlang op zolder bewaarde col- ctie die aan de stichting was pschonken. jet Geheim van Delft gaat over eesterknecht in een aarde- erkfabriek, die een nieuw pro- 'dé uitvindt voor bet beschil- :ren van porselein. Zijn neef 'illem probeert hem het ge- ïm op slinkse wijze afhandig maken. De acteurs waren on- ïr andere Louis Chrispijn Sr. Annie Bos. De gladde vloer in de nieuwe Leidse stationshal blijft problemen opleveren. Er vallen regelmatig mensen met ernstige gevolgen, zo stelden de raadsleden R. Peeters (Groen Links) en E. van Veen (PvdA) gisteravond vast in de Leidse.gemeenteraad. B.J. van Trommel, business manager station, bevestigt de problemen. „Maar we doen alles wat mogelijk is om de gladheid te beperken." supermarkten van Albert Heijn vol zand liggen, zo heeft een en op andere stations. Het gaat onderzoek uitgewezen. Boven- pas fout als de tegels nat zijn of dien is het loopgedrag van de henny van egmond/aad rietveld „Verbrijzelde knieschijven, ge kneusde enkels, het is het ene ongeluk na het andere", zo schetste het raadslid Peeters gisteravond de situatie. Wet houder T. van Rij (PvdA) wist van de valpartijen. „Ik weet dat er ook rond 3 oktober ernstige dingen zijn gebeurd. Aan die gladheid moet gewoon iets wor den gedaan." De NS zijn al enige tijd bezig met het bestrijden van de glad heid. In eerste instantie is on derzocht of de tegels in de hal de oorzaak waren. „Maar deze tegels liggen bijvoorbeeld ook in De nieuwe najaarskollektie van Proveste Mannenmode zit boordevol inspiratie. Hoogste tijd voor iets nieuws? Kijk bij Proveste. Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 mensen in stations wat anders. Ze komen aanhollen omdat ze een trein nog willen halen, moeten de bocht om en glijden uit", aldus Van Trommel. Door de vloer regelmatiger te reinigen, waarschuwingsborden te plaatsen bij regen en bijvoor beeld matten neer te leggen, hopen de NS het aantal uitglij ders verder te beperken. „Bij re gen wordt de vloer nu nat om dat de overkapping nog niet he lemaal is gesloten. Daar zijn we nu mee bezig. Bovendien liggen er nu nog overal hopen zand." Als de vloer schoon en niet nat is, zouden de problemen verholpen moeten zijn. Maar de raadsleden bestrijden dat. Peet ers: „Het is gewoon altijd glad, nat of niet." De Vereniging Rei zigers Openbaar Vervoer valt Peeters bij. „De vloer is spie gelglad. Het is gewoon een ijs baan", aldus de Leidse afde lingssecretaris F. Mensonides. Een 40-jarige Leidse is gister avond het slachtoffer geworden van een brute roofoverval in de Schagensteeg. De vrouw had net haar auto geparkeerd in de Van der Werfstraat en wandelde vervolgens de steeg in toen ze hoorde dat achter haar een fiets werd neergegooid. Het volgen de moment greep de overvaller haar van achter beet en drukte hij haar een mes op de keel. De \touw weigerde haar tas - het doel van de overval - af te geven waarop haar belager de hengsels doorsneed. Hij ging er vandoor met tas maar zonder fiets. De vrouw liep vervolgens naar haar auto maar die bleek door de overvaller te zijn mee genomen. De politie heeft een tijdje bij de fiets gepost maar die werd door de dader niet meer opge haald. Uren later zag een re chercheur de gestolen wagen rijden over de Beestenmarkt., Hij volgde de wagen tot de Paul Krugerstraat waar de bestuur der uitstapte. Deze werd aange houden. Hij bleek een groot mes in zijn jaszak te hebben en wat bezittingen van het slacht offer. De jongen - ongeveer zes tien tot achttien jaar oud - wei gert tot nü toe zijn identiteit be kend te maken. delft gpdDe chauffeur bleef ongedeerd. De bus stond bij het station Delft op het punt zijn route naar Hoek van Holland te star ten, toen een man hem vroeg of hij soms naar Amsterdam ging. Op het antwoord dat de bus naar Hoek van Holland ging, stapte de man in en trok een vuurwapen. Onder deze drei ging vertrok de bus toch naar Amsterdam. Een onbekende 36-jarige man heeft gisteravond onder bedrei ging van een pistool een bus van West Nederland gekaapt. Hij dwong de chauffeur naar het VU-ziekenhuis in Amster dam te rijden. Nadat de chauf feur daar was ontsnapt werd de man door de politie aangehou den en naar Delft overgebracht. leizigersvereniging onderzoekt situatie in Leiden iden erna straatsma >e helft van alle bussen arri- eert niet op tijd bij het NS-sta- on in Leiden. Vooral de bussen it de richting Alphen aan den ijn en Gouda rijden zelden lunctueel. Ze zijn te vroeg of te lat. Dat blijkt uit het rapport >e juiste tijd' van de Vereni- ing Reizigers Openbaar Ver- oer (Rover), afdeling Leiden en fïnstreken. heeft vorige maand een inderzoek uitgevoerd naar de lunctualiteit van het stads- en [treekvervoer in Leiden. Bij de laltes Leiden NS-station en Lei- len Korevaarstraat zijn elf keer ngdurig controles gehouden. >e aankomst- en vertrektijden 'an alle bussen zijn vastgelegd. Bij de halte Korevaarstraat is 63 procent van de getelde bussen op tijd. Punctueel is volgens Ro ver een bus die maximaal één minuut te vroeg of maximaal t\vee minuten te laat is. De peilingen van Rover wij zen uit dat vertragingen niet va ker voorkomen tijdens de och tend- en avondspits. Ook de drukke Breestraat is geen bron van vertraging. Tijdens het on derzoek werd in de winkelstraat slechts éénmaal een verkeers opstopping gesignaleerd. Knelpunten in het Leidse busverkeer doen zich met name voor op het Stationsplein, de route Schipholweg-Willëm de Zwijgerlaan en de Lammen- schansweg. Ook de verbinding met de Stevenshof, lijn 16, kan volgens Rover beter. De vereni ging adviseert op dit traject ge lede bussen in te zetten tijdens de spitsuren. Rover dringt er bij busmaat schappijen NZH en Westneder land op aan om kaart- en stem pelautomaten te installeren bij drukke haltes zoals het station en de Breestraat. De busmaat schappijen wordt verder ge waagd nieuwe rijtijdmetingen te houden op trajecten waar bussen regelmatig te vroeg rij den. De gemeente Leiden is ge waagd extra klokken te plaatsen in de omgeving van het NS-sta tion NS. Pagina Leiden: Westnederland: 80 procent moet op tijd rijden. Direct na aankomst in Cairo legde de Amerikaanse president een krans bij het graf van de voormalige Egypti sche president Anwar Sadat. Sadat sloot in 1979 als eerste staatshoofd van een Arabisch land een vredesver drag met Israëlfoto afp luke frazza PRÉSIDENT Président is de 'koning' van de zachte en romige Franse kaasjes Roombrie, roombrie met kruiden en camembert Zowel verpakt als vers-van- 't-mes in onze winkels ver- knjgbaar. Nu allemaal tijdelijk goedkoper. Niet zo'n beetje goedkoper maar. 25 procent. Cadeau van Président Bijvoor beeld: Roombrie, Président 60+, Camembert Président 45+, 250Sgram 549 4.09 Deze week alleen bij Albert Heijn. chi Ruwe versie rapport Portugese luchtvaartautoriteiten lissabon bill meyer Het extreem slechte weer op^en rond de luchthaven van Faro is de belangrijkste oorzaak van de ramp met de DC-10 van Martinair op 21 december 1992. Bijko mende oorzaak was de hoge daalsnelheid van het vliegtuig ten gevolge van onvol doende motorvermogen. Of dit laatste al leen aan het weer te wijten was, of ook is beïnvloed door het te laat ingrijpen van de bemanning, is nog onderwerp van discus sie. Dat blijkt uit een ruwe versie van het nog niet gepubliceerde eind-rapport van de Portugese luchtvaartautoriteiten over de toedracht en oorzaken van de ramp die aan 56 mensen het leven kostte. De on derzoekers wijzen geen schuldigen aan. Wel bestaat er tussen de Portugese onder zoekers en de Nederlandse Raad voor de Luchtvaart verschil van inzicht over de waag of de bemanning in de allerlaatste fase van de vlucht de ramp had kunnen voorkomen. Wanneer het rapport openbaar wordt gemaakt, is nog niet bekend. De advoca ten van de slachtoffers en de nabestaan den drongen vorige week nog aan op spoedige afronding van het onderzoek. Ook Martinair-topman Schroder liet eer der zijn ongenoegen blijkën over de trage gang van zaken. Het rapport zou zijn blij ven steken in de Portugese bureaucratie. Geruchten dat het verschil van inzicht tus sen de Nederlanders en de Portugezen tot de vertraging heeft geleid, of dat de Portu gezen hun rol in het drama willen verslui eren, zijn uit de lucht gegrepen, zo blijkt uit het rapport. Deze krant heeft in Portugal inzage ge had in een ruwe versie van het eindrap port en in de samenvatting van de Neder landse reactie op het eerdere concept-rap port. Het Nederlandse commentaar on derschrijft in hoofdlijnen de analyses en conclusies van de Portugezen. Zo is er overeenstemming over het feit dat de ramp in de eerste plaats is veroorzaakt door de extreme weersomstandigheden. Vlak voor de landing kwam het vliegtuig in een zogenoemde microburst terecht, die snel wisselende op- en neerwaartse win den veroorzaakt. Dit fenomeen staat be kend als windshear. Vergelijkbaar met een wilde bergstroom, waar men met een ka no doorheenvaart. Pagina 18: Twist over schuld bemanning bij vliegramp. Clinton tevreden over toezegging Yasser Arafat De Amerikaanse president Bill Clinton is teweden met de toe zegging van PLO-leider Yasser Arafat dat hij bereid is de radi cale Palestijnse Hamas-bewe- ging te bestrijden. Clinton zei na afloop van zijn eerste officië le bespreking met de PLO-leider ervan overtuigd te zijn dat Arafat zijn belofte zal waarma ken. Clinton en Arafat voerden vanochtend in de Egyptische hoofdstad Cairo besprekingen in het bijzijn van de Egyptische president Hosni Mubarak. Arafat is vanmiddag niet aan wezig bij de ondertekening van het Israëlisch-Jordaans vredes akkoord. Clinton en in totaal 5.000 genodigden wonen de on dertekeningsceremonie op de grens van Israël en Jordanië bij. De bijna een miljoen Palestijnse inwoners van de door Israël be zette Westelijke jordaanoever en Jeruzalem gaven vandaag gehoor aan een oproep van Ha rnas en de PLO voor een alge mene staking. Ze protesteerden hiermee tegen de onderteke ningvan het wedesakkoord. Egypte is het eerste land dat Clinton in het kader van zijn driedaagse rondreis door het Midden-Oosten aandoet. NWE. 1 PERSOONS 80X190 3 c Sg 35 J J|" Hallenweg 11 - tel. 071-230184 (naast Gamma-Groenoordhal). HET WOORD IS AAN Victor Hugo De geduldigste is de sterkste. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Natuur en milieu - Programma's Randstad RTV Show VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en buien, eerst mogelijk met onweer. Mid- dagtemperatuur 12 graden. Zuid westen wind, matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, 6. Groen licht voor voetbalfusie in Voorschoten voorschoten janet van puk Een grote meerderheid van de leden van SVLV, SV Voorscho ten en Randstad Sport heeft de drie besturen gisteravond toe stemming gegeven om verder te praten over de fusie tussen de drie voetbalclubs. Op de vergadering van Rand stad Sport stemde slechts één van de zeventig aanwezige stemgerechtigde leden tegen het plan, in de kantine van SVLV steunde 'tachtig a negen tig procent' van de ongeveer 130 aanwezigen het bestuur. Bij SV Voorschoten bestaat de meeste weerstand, maar tachtig van de honderd stemmers gin gen toch akkoord. Pagina 23: Voorschoten stelt voorwaarden. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ja, dat is goed nieuws "1 Dus neem ik i nu een abonnement, i j Naam: Voorletters; I Adres: I I |Tei: j (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: J Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I I Nr. bank/giro:. lop. zonder postzegel Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1