Leidsch Dagblad 'Agenten vaker alleen op pad' Het extraatje ;Van Grand'ltalia. Felle brand verwoest Rijnsburgse bedrijven t oekoop betreurt aanhouding van D-journaliste BEL: 071-128030 Beter meer cellen tegen nisdaad dan meer politie' Herdenking VVD-politica overschaduwd door CP '86 Keiharde housemuziek op 'ouderwets feest' GOED NIEUWS SDAG25 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40603 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 tegens i| 8000^ set n. PoqiDEN HANS KOENEKOOP gassi tl Idranglurgemeesler C. Goekoop, bipsbeheerder van de politie arcRdollands Midden, betreurt i-ovenjet dat een journaliste van eindsiet Leidsch Dagblad is aange- 3r, diepuden en opgesloten na de de nbntruiming van een kraak- iand aan de Havenkade in Hij geeft toe dat de iolitie 'onverstandig' en 'in met bestaande afspra- in tien tussen pers en politie' 7-6 Tjeeft gehandeld. Maar hij tintkent dat bij de politie het in deermoeden bestaat dat het Sukteidsch Dagblad de kraakac- ?ts: 6-|e heeft geregisseerd. Een en te keejnder heeft hij schriftelijk la- Tsjeen weten aan de hoofdredac- n titeie. ien j De 31-jarige journaliste neur jrerd op 11 oktober samen rij wjiet tien krakers in het pand jpgepakt en naar het polilie- overgebracht, on danks vertoon van haar poli- lieperskaart. Zij werd na vijf uur vrijgelaten. Uit de vraag- £fc**itelling tijdens het verhoor bleek dat de politie argwaan koesterde jegens het Leidsch er ipagblad. Een hulpofficier van justitie sprak het vermoeden teussF1 ^at 'crant kraak- van Pctie in scène had Sezet- Goekoop geeft toe dat de politie de journaliste had moeten laten gaan toen zij haar perskaart toonde. 1 lij be treurt het dat ze enkele uren in de cel heeft gezeten voor dat ze werd verhoord. Wel wil hij kwijt dat zij 'de situatie onnodig heeft gecompliceerd' door niet meteen het pand te verlaten na een bevel van de politie. De journaliste zegt overigens deze oproep niet te hebben gehoord. De hoofdredactie laat bij monde van Henk van der Post weten niet tevreden te zijn over de reactie van de po litie: „Tijdens een gesprek met de heren Goekoop en korpschef Van Hulst heb ik er op aangedrongen dat de poli tie excuses maakt. Dat woord kennen ze geloof ik niet. Er wordt in de brief door de poli tie veel betreurd, maar geen schuld erkend. En dat terwijl op drie punten fouten zijn ge maakt. De politie maakt zich er mijns inziens te makkelijk van af. De hoofdredactie zal zich erover beraden of een of ficiële klacht tegen de Leidse politie wordt ingediend." Pagina Leiden: SP wil excu ses politie aan LD. Clinton 2 Het bezoek van de Amerikaanse president Clinton aan het Midden- Oosten is een nachtmerrie voor leger en politie. I Reclame Het loopt de spuigaten J uit met de reclame voor de jeugd. Vooral jon ge kinderen tussen de 3 en 6 moeten het ontgelden. Mensenrechten 5 Het schenden van mensenrechten hoort bij een proces van ontwik keling, vindt president Suharto van Indonesië. I Rekkelijk yi De kerkelijke en po- I Z litieke strijd tussen 'rekkelijk en precies' staat centraal op een expositie in hetCatharijneconvent. Alog geen abonnee /y ARC'er Robbie Kos- Z I ter is terug na een blessure en heeft nu de dij en van een sprintkanon in een wielerkoers. Studie bij korps Hollands Midden Stuur agenten vaker alleen op surveillance. Het publiek ziet dan vaker een agent op straat en maakt misschien ook wat eerder contact. En het korps kan zijn manschap pen wat effectiever inzetten. Op dat plan studeert het korps Hollands Midden. straat. Een grote, nachtelijke aanrijding op een provinciale weg, lijkt de korpsleiding min der geschikt voor 'eenhoofdige surveillance'. Voorwaarde is ook dat de so lo-agenten direct versterking krijgen als dat nodig is. Ze moe- LEIOEN PAUL V Omdat het plan z ligt bij agenten, wil de korpslei ding de nodige garanties inbou wen. Zo zouden solisten alleen op pad gestuurd worden voor eenvoudige aanrijdingen of een surveillance door een winkel dus apparatuur bij zich hebben, zo dat ze de alarmcentrale direct kunnen inseinen. En die alarm centrale dient genoeg manne tjes achter de hand te hebben voor het geval dat. Een solist moet ervaren zijn: minimaal vier jaar in dienst. Ondanks deze garanties, staan veel agenten nogal huive rig tegenover de plannen: „Ze zijn bang dat onschuldig lijken de meldingen, minder onschul dig blijken te zijn", zegt J. Wa- gemaker, de voorzitter van de dienstcommissie (onderne mingsraad) van Hollands Mid den. „Of dat ze, onderweg, ge confronteerd worden met bij voorbeeld een bankoverval. En dan kun je moeilijk zeggen: 'Ik rijd wel even een blokje om tot er versterking is'. Want het pu bliek verwacht van agenten dat die optreden." Aan de andere kant meldt de voorzitter van de dienstcom missie dat veel agenten nu al solist zijn. Neem nu motorrij ders die drukke routes in de ga ten houden en er hier en daar een automobilist uitpikken, of hondengeleiders, of recher cheurs die getuigen horen of wijkagenten die contacten leg gen in 'hun' wijk. Wagemaker: „De twijfels zit ten tussen de oren en ik denk dat we uitgebreid moeten pra ten. Tot die tijd kun je zeker niet zeggen dat we het wel even in voeren." Ook waagt hij zich af of de maatregel echt zo effectief is: „Als je voor iedere solo-ser- veillance twee mensen achter de hand houdt, heb je er drie nodig in plaats van twee." tiecJitdie Sociaal en Cultureel Planbureau: HegOfg HAAG GPD )f Dlaatpgere gevangenisstraffen, -makeer cellen en uitbreiding van 6-4J rechtbanken hebben in de :en djjd tegen de criminaliteit een e Mjger rendement dan uitbrei- >"4 (jig van politie of openbaar jinisterie. Dit blijkt uit een gis- verschenen studie van on F. van Tulder van het bciaal en Cultureel Planbureau |CP) naar de effectiviteit van et politie- en justitiebedrijf. ,De conclusie van het rapport i opmerkelijk, omdat het kabi- ;t de komende jaren vooral wil gesteren in meer politieagen- Extra geld voor het gevan- swezen, bovenop bestaan- jitbreidingsplannen, wordt larentegen niet overwogen, kabinet hoopt het cellente- terug te dringen door on- meer uitbreiding van het iedel( aantal alternatieve straffen. Het SCP heeft de criminaliteit omgerekend in maatschappelij ke schade. Een investering van 10 miljoen gulden in meer poli tieagenten op straat leidt tot een geringe daling van de mis daad en tot een jaarlijkse ver mindering van de maatschap pelijke schade met 1,2 tot 2,3 miljoen gulden. Veel groter echter is de winst bij verzwaring van de straffen en (in het verlengde daarvan) uitbreiding van het aantal cellen en rechtbanken. Tien miljoen gulden extra voor cellenbouw dringt de maatschappelijke schade door criminaliteit jaar lijks met 9 a 11,8 miljoen gulden terug. Eenzelfde bedrag voor uitbreiding van de rechtbanken levert 7,5 a 12,5 miljoen gulden op. Metershoog sloegen de vlammen uit het dak van het pand aan de Heerenweg. specialiteiten van Grand'- Vitflia zijn in alles extra. Extra goed, Jttra makkelijk en extra lekker. p nu ook nog eens extra voor delig En als u van een extraatje iudt moet u er nü bij zijn. (Het *-%iakt om de maaltijd compleet maken doen we er lekker voor- plig bijl Lasagnepakket, 1 fles Grand'ltalia Sugo casa kruiden 665 ml 1 pak Grand'ltalia Besciamella 100 gram en 1 pak Grand'ltalia -71 A Lasagne èi 250 gram 28T J.O Rundergehakt, 500 gram 5.25 r9.99 RUNSBURG WIM WEGMAN Bij een felle brand aan de Hee renweg in Rijnsburg is vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in de as gelegd. De bewoners van twee aangrenzende huizen zijn geëvacueerd. Bij de brand liep één brandweerman lichte ver wondingen op. Hij kneusde zijn enkel. Verder vielen er geen slachtoffers. In het pand waren drie bedrijven gevestigd: een publiciteitsbureau, een garage en een opslagplaats voor een fietsenmaker. Ook een aangren zend appartement ging in vlam men op. De politie kreeg omstreeks drie uur vannacht een melding binnen over de brand. Toen een minuut later een politiewagen arriveerde, die toevallig in de buurt was, sloegen de vlammen al door het dak. Bij de bestrij ding van het vuur heeft de Rijnsburgse brandweer de hulp ingeroepen van de korpsen van Katwijk en Oegstgeest. In totaal zijn 45 brandweerlieden inge zet. Die probeerden vooral de omliggende panden te behou den. Wat hen uiteindelijk ook is gelukt, al liep een van de wo ningen brand-, rook- en water schade op. De bewoners van de twee aangrenzende huizen zijn door de politie ondergebracht bij fa milie of kennissen. De bewo ners van de Burchtstraat en de Hofstraat zijn uit voorzorg ge wekt. Het bedrijfsverzamelge bouw waarin de brand woedde, ligt zowel aan de Heerenweg als aan deze twee straten. Door de brandweer uitge voerde metingen maakten dui delijk dat geen gevaarlijke stof fen bij de brand vrijkwamen. Wel was er stank- en rookover- last in Rijnsburg en Katwijk. De /«Deze week alleen bij Albert Heijn. 01 LEIDEN. M EGMOND Het had een hoogstaande discussie moeten worden over de toenemende intolerantie in het licht van de Grondwet, het eerste forum van de Mr. Annelien Kappeyne van de Coppello Stich ting ter nagedachtenis aan de liberale politica. Prominenten als Henk Vonhoff, Ina Brouwer en André van der Louw zouden hun licht laten schijnen over dit onderwerp in de Leidse Pieter skerk. Maar de bijeenkomst werd geheel over schaduwd door een stuk of vijftien sympathi santen van de Centrum Partij '86. Onder het portret van de in 1990 overleden Kappeyne van de Coppello beheersten zij de discussie. Kappeyne van de Coppello koos na haar stu die voor een politieke loopbaan en bracht het tot staatssecretaris van sociale zaken en werk gelegenheid. Zij was een 'onvervalst vrijzinnige' liberale politica, die stond voor vrijheid ningsuiting, gelijke behandeling zaamheid. In het jaar van haar dood werd de stichting opgericht die haar idealen verder wil de uitdragen. Het forum, gisteravond in de Leidse Pieters kerk op de dag dat zij 58 jaar zou zijn geworden, was een van de eerste openbare activiteiten van de stichting. Het werd gisteravond niet de avond van An nelien Kappeyne van de Coppello maar van de Centrum Partij '86. De een na de ander nam de microfoon om te klagen over het te veel aan aandacht voor de allochtonen en het gebrek aan aandacht voor het 'eigen volk'. Een bestuurslid van de CP '86 - 'Ik stam zelf van de Hugenoten af - zei dat de Nederlanders 'tweederangs bur gers' zijn geworden. Zijn opmerkingen leidde tot veel boosheid. H. Vonhoff, commissaris van de koningin in Gro ningen, wees hem op zijn geringe historische besef. „De Hugenoten waren dragers van veel geestelijke vrijheid. U moet er nog maar eens een boekje op nalezen." Verbazingwekkend genoeg kregen de CP '86- sympathisanten steun uit de WD-hoek. De Hil- versumse WD'er Vrijland - 'ik behoor tot de be houdende vleugel' - hekelde zelfs de 'linkse' or ganisatie van de avond. Zij had het zelfs gepres teerd om Ina Brouwer, oud-kamerlid van Groen 1 Links - 'een staliniste' - uit te nodigen. Hij stel de zijn vragen dan ook aan alleen aan Van der Louw en Vonhoff. „Ik geloof niet in het ant woord van Brouwer. Ik zou ook geen vraag aan de heer Janmaat stellen. Ik beschouw haar als van hetzelfde soort." Een boze reactie uit de zaal viel hem ten deel. Pagina Leiden: 'Voetbalsupporters erger dan al lochtonen'. NOORDWIJK. IRENE NIEUWENHUIJSE Je ziet een advertentie, waarin wordt aangekondigd dat er een ouderwets swingend feest in een vijfsterrenhotel komt. Je bent gek op muziek uit de jaren zestig en zeventig en je houdt van stijl. Je trekt je mooiste cocktailjurk aan en gaat richting Noordwijk. Dan beland je tot je grote schrik en afschuw temid den van. woest uitgedoste jon gelui in een soort houseparty. „Ze hebben ons onder valse voorwendsels naar binnen ge lokt", vindt de 52-jarige Leidse S. van der Ben nu. Samen met haar vriendin A. Lom an (55 jaar) was ze afgelo pen zaterdagavond in Hotel Oranje in Noordwijk. Het twee tal verwachtte een ouderwets feest - zo stond het volgens hen tenslotte aangekondigd - waar ze eens lekker zouden kunnen swingen. „Maar de muziek die we voorgeschoteld kregen was kei- en keiharde house, niks geen jaren-zestigmuziek. HET WOORD IS AAN Wertheimer Zovele onmisbaren zijn heenge gaan en nog steeds bestaat de wereld. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Religie Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond ENKELEBUIEN Half tot zwaar bewolkt en vooral overdag enkele buien, mogelijk met onweer. Minimumtempera tuur omstreeks 6 graden, middag- temperatuur ongeveer 12. Zuid westenwind, matig, rond kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, 6. Justitie doet inval in stadhuis Assen Justitie heeft gisteren een inval gedaan in het tijdelijke stadhuis van Assen op zoek naar de ambtenaren die mogelijk pas poorten en/of andere identi teitspapieren hebben gestolen. Het gebouw is enige tijd herme tisch afgesloten. Persofficier S. Tempel van justitie wil niet veel kwijt. Er zijn volgens hem geen mensen aan gehouden, „we hebben slechts gezocht." Volgens bronnen bij de gemeente zouden ambtena ren mogelijk paspoorten in op dracht van criminelen hebben gestolen. FOTO HIELCO KUIPERS omvang van de schade staat nog niet vast, maar is in elk ge val groot. Er gingen alleen al elf personenauto's en twee vracht auto's verloren. Verder is het complete pand verwoest. Naar de oorzaak van de brand heeft de technische recherche, in samenwerking met de brand weer, vandaag een onderzoek ingesteld. Pagina 11: 'Jas aan, schoenen aan en wegwezaen.' Leidsch v Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Ook over de outfit van de feestgenoten waren ze ver baasd. Veel jongeren in spijker broeken, leggings, houthakkers hemden en bustiers. „Maar er waren daar ook mensen die net als wij 'op chique' 'waren geko men. In fraaie kostuums en avondjurken. Die werden soms gewoon uitgelachen door de jeugd. Ik hoorde iemand over een oudere zeer verzorgde da me zeggen: „Kijk dat ouwe lijk eens". W. Devilee, manager bij Hotel Oranje, is verbaasd over de kri tiek. „Het was juist een wereld- feest en beantwoordde geheel aan de verwachtingen. We gaan dit zeker herhalen." Het enige 'foutje' ligt volgens de manager in het volgende: „Sommigen hadden misschien de indruk ge kregen dat ze hier konden gaan stijldansen, slow-foxen en wal sen. Neen, zo'n feest was het niet, maar zo is het ook beslist niet aangeko nd i gd Voorletters:. Adres: Postcode: Plaats: il.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal □via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro: Handtekening:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1