Leidsch Dagblad Grote fracties twijfelen over misdaadenquête Thuis zitten kan altijd nog. 'Niets aan de hand' op Valkenburg Rhema Éi 19; BEL: 071-128030 rijzeling na overtreding traatverbod Vlietweg Brandend water in Texas OPEN DAG ■hmÉt GOED NIEUWS :RDAG 22 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40601 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 ilmster Burt ancaster verleden Amerikaanse film- en tele- ieacteur Burt Lancaster is nderdagnacht op tachtigja- leeftijd overleden in zijn in Los Angeles. Burt (Burton Stephen) Lan ster speelde in tientallen perikaanse en Europese ns. Voor zijn rol van priester Elmer Gantry kreeg hij een icar als beste acteur, lijn debuut maakte hij in ie Killers uit 1946. De film- ?r kreeg internationale ver aardheid met rolprenten als Iom Here To Eternity (1953) i Bird man ofAlcatraz (1962). tncaster werkte in Europa sa men met de Italiaanse regis seurs Visconti (11 Gattopardo en Bertolucci Novecento De acteur was ook maat schappelijk actief, vooral in de Amerikaanse organisatie voor de naleving van de mensen rechten, de American Civil Li berties Union. erna straatsma broer van Leidenaar M.A. ken (64) is voor een periode i twee weken 'gegijzeld'. C. ken (48) is in het Huis van waring te Scheveningen op sloten wegens overtreding h een onlangs van kracht ge- Irden straatverbod op de ietweg. Hij is gisterochtend door een urwaarder en drie agenten ngehouden in zijn huis aan Vlietweg. De arrestant is ver- ilgens overgebracht naar het ileis van Justitie in Den Haag. -aar besloot president van de chtbank A. van Delden, in een Igeheten 'executiegeschil', to't jortzetting van de gijzeling tor de periode van twee we- ®De gijzeling was mogelijk >or een rechterlijke uitspraak pn 10 oktober. In kort geding jesloot Van Delden tot een ge- ïeltelijk straatverbod op de jfietweg voor C. Laken. Bij elke Ijrertreding is een gijzeling van l?ven dagen mogelijk. "IDe uitspraak heeft tot gevolg bt C. Laken sinds 10 oktober jleen nog via Voorschoten bij jn huis aan de Vlietweg kan bmen. De kortste toegangsweg I vanaf de Vlietweg, maar voert kter het terrein van M.A. Laken n dat is voor diens broer tot ^en winkelsluitingswet. Discussie op hoge toon. Voor minister Wijers is de zondag J niet heilig. Geweld in Algerije. t Fundamentalisten effenen met geweld de weg naar - islamitische'staat. DASA geeft Fokker twee jaar I de tijd. 'Een k&ns als deze, krijg je maar één keer.' 'Ik wil een wereldster worden'. Illusionist Hans Klok op weg naar Het Grote Doel. Onze Taal: Seventig. De monumenten van een industrieel verleden. '50 Leidsche Meesters', een boek vol anekdotes. De jeugd van tegenwoordig een 'nix-generatie1? 'Nee. Nonsens', zegt hoogleraar Wim Meeus. I HOUTWER^/ I JJgf t^KEUKENS M'^irTTuïT»! Zaterdag 18.50 uur komen de Bokkerijders! Jordanië 2 Jordanië, een stukje bijeengeharkte woes tijn, 'bufferstaat per excel lence', is van iedereen af hankelijk. Advocaten failliet 3 Honderden sociaal-ad vocaten dreigen failliet te gaan door betalingsach terstanden bij de Raden voor Rechtsbijstand. Gesprek met Sinn Fein Kans 3 De Britse premier John Major is bereid tot 'verkennende besprekin gen' met Sinn Fein, de po litieke arm van de IRA. v| Laktheater geeft I nieuwe theaterma kers een kans om zich te presenteren. „We brengen ze op vlieghoogte." Siemerink Jan Siemerink was op weg naar winst op Michael Stich, maar in het zicht van de haven struikelde de Rijnsburger. I Nog geen abonnee Haagse korpschef Brand: Onderzoek speelt misdadigers in de kaart Oorzaak brand Zoeterwoude blijft onbekend zoeterwoude verboden grondgebied ver klaard. Woonhuis en bijbeho rend tuinbouwbedrijf van C. La ken liggen achter een recreatie park waarvan M.A. Laken eige naar is. C. Laken huurt zijn ter rein van M.A. Laken. De laatste eiste via kort ge ding een straatverbod om ver dere conflicten met zijn broer te voorkomèn. De afgelopen jaren hebben de Leidenaars diverse hoogoplopende ruzies gehad, die in enkele gevallen leidden tot vernielingen op het terrein van M.A. Laken. De conflicten tussen beide broers laaiden op na diverse confrontaties tussen M.A. Laken en diens huurders op het recre atiepark. Ook deze partijen lig gen al enkele jaren met elkaar overhoop. De eigenaar van het recreatie park verlegde vanwege de con flicten met zijn ruim 90 huur ders de toegangsweg tot het re creatiepark. De nieuwe weg scheidde Lakens huis van het naastgelegen recreatieterrein. C. Laken zou door deze wegom- legging in de problemen zijn geraakt. Zijn tuinbouwbedrijf zou onbereikbaar zijn geworden voor vrachtwagens. De nieuwe toegangsweg zou te smal zijn. De conflicten tussen alle par tijen op en rond de 'Lakenhoe- ve' hebben de afgelopen jaren tot vele rechtszaken geleid. Korpschef Wiarda: 'Criminelen zetten jaarlijks tien miljard om' leeuwarden gpd De 'criminele econpmie' is jaar lijks goed voor een omzet van tien miljard gulden. In de drug wereld bedraagt de omzet vol gens de Utrechtse korpschef Wiarda zeven miljard gulden per jaar. Van die zeven miljard gaat ongeveer vijf miljard om aan softdrugs. De winsten die criminele drugorganisaties ma ken, schat Wiarda op 50 procent van de omzet: 3,5 miljard gul den. „Het geld wordt belegd in wa pens en in mindere mate in porno en vrouwenhandel",, zei Wiarda gisteren tijdens een bij eenkomst met de Commerciële Club Leeuwarden. De Utrechtse politiebons be speurt hysterie in de drugsbe strijding. Enerzijds is er volgens hem verregaande tolerantie je gens wangedrag van verslaaf den. Aan de andere kant wordt de handel te vuur en te zwaard, maar vruchteloos, bestreden. De vier grote fracties in de Tweede Kamer willen een par lementair onderzoek naar de opsporingsmethoden waar mee justitie en politie de georganiseerde misdaad bestrij den. De fracties van PvdA, CDA, WD, D66 betwijfelen echter of daarvoor naar het zware middel van de parle mentaire enquête moet worden gegrepen. De parlemen taire werkgroep-Van Traa stelde gisteren voor zo'n en quête te houden. pseudo-koop en inbraak door rechercheurs om informatie te vergaren en afluisterapparatuur te plaatsen. De fracties vinden ook dat er duidelijke regels ge steld moeten worden aan wat de recherche wel ën niet mag. Het CDA is niet op voorhand tegen een parlementaire enquê te, maar wil ook andere onder- den haag-amsterdam gpd Alle grote fracties vinden nader onderzoek nodig om grip te krijgen op de huidige wildgroei aan gebruikte opsporingstech nieken. Voorbeelden daarvan zijn infiltratie waarbij met me deweten van justitie criminele handelingen worden gedoogd, zoeksmogelijkheden openhou den. Zij vreest dat een enquête te lang duurt en de misdaadbe strijding belemmert. Ook WD, PvdA en D66 kampen met dit probleem. Volgens de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissaris sen, de Haagse korpschef J. Brand, speelt een parlementaire enquête de georganiseerde mis daad slechts in de kaart. „Hoe voorzichtig het onderzoek ook wordt gedaan, die groeperingen kijken mee en analyseren alle gegevens. Daardoor ontstaan ri sico's voor informanten en ge tuigen". Volgens Brand kan een toetsingscommissie van de poli tie en het openbaar ministerie in direct contact met leden van de Tweede Kamer er beter voor zorgen dat de wetgeving over opsporing op peil blijft. De Nederlandse Politiebond (NPB) vindt het tijd worden dat agenten weten waar ze aan toe zijn. Volgens de NPB moet een enquête zo snel mogelijk wor den afgerond. De werkgroep-Van Traa wil een parlementaire enquête, omdat die de mogelijkheid biedt geheime informatie op te eisen. Ondervraagden staan dan tevens onder ede en zijn ver plicht te verschijnen. Voor een gewoon parlementair onder zoek geldt dit niet. Houston Ondanks alle inspanningen van brandweer en rampenbe strijding stond de rivier de San Jacinto in Texas ook gisteren nog in lichterlaaie. Drie of vier benzine- en oliepijpleidingen in de bedding i de buiten zijn oevers getreden rivier zijn lekgeslagen. De alles ver woestende watermassa's hebben al ten minste zeventien mensenle vens geëist en bedreigen nu ook de voorsteden van Houston. FOTO REUTER KERWIN PLEVKA Het rechercheteam van de poli tie heeft niet kunnen achterha len hoe de brand is ontstaan op het industrieterrein de Grote Polder in Zoeterwoude-Rijndijk, twee weken geleden. Daar werd toen een bedrijfspand in de as gelegd met daarin een groot handel in CD's en een gereed- schapshandel. Zeker is wel dat de brand is ontstaan in het mid den van het bedrijfspand, aan de kant van de gereedschaps- handel Alto International. De recherche heeft voor het onderzoek circa 35 getuigen ge hoord, maar kon alleen vaststel len dat er geen sprake was van een kortsluiting. „In het gedeel te van het pand waar de brand begon, was namelijk geen elek triciteit", aldus politiewoord voerder J. Oppelaar. „Vreemd genoeg stonden op die plek vrij wel geen brandbare materialen. Niets dat direct vlam zou kun nen vatten als iemand bijvoor beeld een brandende sigaret zou hebben laten vallen." De politie gaat er vanuit dat er geen sprake is van brand stichting. „Maar we kunnen brandstichting niet voor hon derd procent uitsluiten. Dat is vervelend, vooral in verband met de verzekering." Volgend Oppelaar was de brand te hevig om via het gebruikelijk onder zoek ter plaatse te ontdekken hoe het vuur is ontstaan. „De brand was zo heftig dat alle aanwijzingen zijn verbrand." De medewerkers in het be drijfspand hebben in eerste in stantie geprobeerd de brand zelf te blussen. „Dat was bijna gelukt, tot iemand te hulp wilde snellen en daarvoor een roldeur opende. Toen is er zuurstof bij gekomen en was het gebeurd", constateert Oppelaar. BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn ZONDAG 23 OKTOBER 11.00- 15.00 uur Te huur: Kantoren - Showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: 01720 - 77851 Nieuw geval van nekkramp In Leiden heeft zich een nieuw geval van nekkramp voorge daan. Een 6-jarig meisje is in de nacht van woensdag op don derdag opgenomen in het Aca demisch Ziekenhuis Leiden (AZL). Ze had een stijve nek, hoge koorts, vlekjes op haar lichaam en zware hoofdpijn. Een ge waarschuwde huisarts verwees haar door naar het ziekenhuis, waar ze een anti-biotica kuur onderging. Volgens de vader lijkt het goed te gaan, maar is het wachten op de uitslag van enkele onderzoeken. Het Leidse meisje lijkt de achtste neklcramp-patiënt in drie weken. AZL noch GGD kunnen dat echter bevestigen. Pagina 14: 'Ze glippen zo on der je handen weg'. ons actuele 7^» fuizenee" jna s,a'Onroerend 9°ed IKEA Amsterdam is zondag 23 oktober van 10.00-17.00 uur geopend. De overige vestigingen zijn gesloten. PA RH Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland Den Haag/Oegstgeest rnuw 25 oktober 1994 19.30- 21.00 uur 17 november 1994 13.30- 15.30 uur Hazenboslaan 101, 2340 BA Oe 3stgeest, tel. 071 -171321 valkenburg herman joustra Alsof de man een masker op heeft. Hij ver trekt geen spiertje van zijn gezicht, als hij hoort van de overheidsplannen om mari nevliegkamp Valkenburg te sluiten. „Ik werk hier wel, maar daar kan ik niets over zeggen. Vraag maar naar de persofficier", zegt hij voordat hij weer in zijn groene le- gerbusje stapt. In het kantoortje bij de slagboom kun nen ze er meer over vertellen, laat hij nog weten. Nog steeds datzelfde strakke ge zicht. Is dat discipline, of maakt de man zich geen enkele zorgen over de toekomst van 'Valkenburg'? De man bij de slagboom glimlacht. „Het veld sluiten? Dat gebeurt niet. Daar wordt al tien jaar over gepraat." Nee, hij heeft geen zin om er verder over te praten. Aan speculaties doet hij niet mee. „Bovendien moet je daarvoor bij de pers officierzijn." In het portiershokje kunnen ze de pers officier wel even waarschuwen, meldt hij nog. Dan draait hij zich om en staart weer de verte in. De man in het hokje trekt even zijn wenkbrauwen omhoog. Hij heeft nog niet van de plannen gehoord. De wenk brauwen dalen weer: de persofficier weet vast wel wat de heersende opinie op het kamp is. Na een minuut of wat rondbellen komt de boodschap: „Hij is helaas niet be reikbaar." Er is namelijk een feest aan de gang op marinevliegkamp Valkenburg. Een feest voor veteranen. Oudgedienden als de commandant van het kamp, de eerste offi cier en de persofficier zijn daarom niet voor commentaar bereikbaar. Wat jonge militairen bij het restaurant aan de toe gangsweg wel. Alleen hebben ze niet zo veel te melden. Weer die discipline. „Nog 'niets van gehoord", klinkt het. En: „Daar mogen we niks over zeggen." Er komt een man aanlopen, een grijs windjack om de schouders geslagen tegen de kou. Hij draagt een blauwe overall. „Ik ben vliegtuigmonteur hier", verklaart hij. „Ja, ik heb het gehoord", zegt hij kalm, ter wijl hij aan een mandarijntje sabbelt. „Er is niets aan de hand. Ze praten er al jaren over. Het veld wordt niet gesloten, als je het mij vraagt. Een tijdje terug is het nog helemaal gerenoveerd. We hebben toen een nieuwe infrastructuur gekregen. Ver der moet je het maar aan de persoffcier vragen." Zeven parachutisten bungelen in de grij ze lucht aan hun valschermen. Als mario netten die door een onzichtbare hand wor den gedirigeerd. Die hand laat ze zachtjes heupwiegen in de wind. Men hoort im mers feest te vieren op het marinevlieg kamp. HET WOORD IS AAN C.G.Jung Ik geloof niet in God; ik wéét. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Program rr Randstad - Regio - Religie Sport- VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 23 HET WEER Verwachting van het KNMI Perioden met regen Veel bewolking en in de loop van de dag van het westen uit perio den met regen. Middagtempera- tuur ongeveer 14 graden. Wind zuidelijk, toenemend tot vrij krach tig, 5, langs de kust en op het IJs- selmeertot hard, 7, in de avond mogelijk tot stormachtig, 8. Christen Gemeente Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. (I.v.m. controle bezorging) Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: L Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1