Leidsch Dagblad Bevrijdingsactie Israël draait uit op bloedbad <STAR> Rhema Internationale postzegel tentoonstelling 'Een bot zakmesje maar het werkt wel' Botte opscheppers gebundeld GOED NIEUWS ZATERDAG 15 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40595 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Op het schoolplein staan drie meisjes te giechelen. „We heb ben wapens bij ons", zeggerrze trots. „Waarom we die bij ons hebben?", vraagt er een. Dan verdwijnt haar branie-achtige blik. „Ómdat de wereld steeds crimineler wordt. Daarom. Niet alleen op school. Ook in de stad. Vorig jaar wilde een jongen mij ineens steken. Toen heb ik mijn mes gepakt en hij was zo weg." Ze haalt een zakmesje uit haar broek. „Een beetje bot en een beetje klein. Maar het werkt wel." Ook haar twee vriendin nen halen hun messen tevoor schijn. Ook zakmesjes. „Dat is genoeg om je veilig te voelen." De drie meisjes zitten op het Da Vinci-college, voorheen de Nieuwe Vaart, aan de Leidse Lammenschansweg. Ze kijken niet echt op van de resultaten van een onderzoek naar agres sie op scholen voor voortgezet onderwijs, die gisteren werden gepresenteerd. De universiteit van Nijmegen voelde een jaar lang leraren en leerlingen aan de tand en kwam onder meer tot de trieste conclusie dat een kwart van de scholieren een wa pen in bezit heeft. Even verderop, bij de fietsen hokken, staan twee jongens te gen hun brommer geleund. „Ie dereen bij elektrotechniek heeft een mes. Maar dat moeten we gebruiken tijdens de lessen. Je Bonden willen onderzoek naar geweld leerlingen De christelijke onderwijsbon den vinden dat er snel een on derzoek moet komen naar ge weld van leerlingen tegen leer krachten. De protestants-chris telijke en katholieke bonden PCO en KOV zeggen dat in reac tie op het gisteren gepubliceer de rapport over leerlinggeweld op scholen. De bonden staan erop dat leraren tijdens hun op leiding moeten worden voorbe reid op gewelddadigheden. Ook moet er goede nazorg komen. De bonden tonen zich ge schokt door de resuRaten van het onderzoek, dat is uitgevoerd door de universiteit van Nijme gen. Rond een kwart van de scholieren in het voortgezet on derwijs heeft een wapen in zijn of haar bezit. De helft van hen neemt wel eens een slag-, steek of vuurwapen mee naar school. Bijna zestig procent zegt het af gelopen jaar slachtoffer van ge weld te zijn geweest. Het kabinet wil haast maken met de aanpak van het geweld op scholen. Een commissie on der leiding van staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) zal bin nen enkele maanden met een actieprogramma komen. Staats- Schmitz (justitie) dat scholen zelf harder optreden tegen geweld en wapenbezit van leerlingen en zonodig politie en justitie moeten inschakelen. Helmut Kohl: als de meerderheid van het Duitse volk dat wil, gaat hij morgen z'n vierde ambtstermijn als kanselier in Journalist Bert Voskuil schetst een schokkend beeld van de mens achter de moordenaar Zorgen voor de zwaar gehandicapte Robin vergde van haar ouders en thuiszorg een bijna bovenmenselijke inspanning Bij TNO kunnen ze de woordeh 'Omo Power' niet meer hóren Denkwijzer over paarvorming Travestiet Charlotte von Mahlsdorf is hoofdpersoon in een film die de VPRO morgen uitzendt, maar vandaag al in de krant mag dat alleen in de klas bij je hebben. Tsja, wie het buiten de klas meeneemt, weet ik niet." Ook op hun gezichten valt geen zweempje verbazing te bespeu ren. Eerder een flauwe glimlach, ter geruststelling. Ook al heb ben ze gehoord van andere klassen waar leerlingen met wa pens zitten. „Maar dat stelt niks voor, joh. En hier op school ge beurt nooit wat." „Ik heb hier wel eens iemand met een vlindermes voor het raam zien staan", zegt een be deesd jongetje. „Maar dat was maar één keer hoor", haast hij zich te zeggen. Zijn vriendje be aamt dat. „Hier is niks aan de hand." Aan de overkant van de Lam menschansweg, op de stoep van de Middelbare Technische Sectorschool Leiden, zitten wat jongens in het zonnetje. „Ik heb zelf een pistool", zegt er een. „Nee, daar ben ik niet trots op hoor. Neem ik ook nooit mee, ik heb het omdat ik lid ben van een schietvereniging. Maar ik ken wel iemand die af en toe een gaspistool bij zich heeft. Om stoer te doen. Meer niet." Een ander zegt een schroeven draaier in zijn zak te hebben. „Voor mijn brommer." En na enige aarzeling: „En ook wel een beetje voor mijn bescher ming. Ik ben echt niet de eni- Pagina 15: Vlindermessen vlijmscherp en erg handig. Prostitutie 3 Steeds meer studentes gaan in de prostitutie om hun studiebeurs aan te vullen tot een riant niveau. IA.-'..* Clinton heft sancties tegen Irak niet op VANROYC.S. ADVOCATEN Tel. (071) 122362 Esther Wachsman, de moeder van de door Harnas gegijzelde Israëlische soldaat, bad gisteravond in haar huis in Jeruzalem boven de brandende sabbath-kaarsen voor de vrijlating van haar zoon. Enkele uren later kwam de gegijzelde korporaal Nachshon Wachsman op dramatische wijze om het leven. foto reuter De door Harnas gegijzelde soldaat Nachshon Wachsman is gisteravond om het leven gekomen bij een mislukte bevrijdingsactie door het Israëlische leger. De militaire operatie, in de buurt van Ramallah op de Westelijke Jor- daanoever, eindigde in een bloedbad. Naast Wachsman kwamen de commandant van de Israëlische eenheid en drie ontvoerders om het leven. Twaalf Israëliërs raakten gewond. TEL AVIV AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT Premier Rabiri verontschuldig de zich gisteravond tegenpver het Israëlische volk voor het mislukken van de bevrijdings actie en voor het verlies aan mensenlevens. „Dit doet ont zettend veel pijn", zei hij. „Ik zou graag mijn Nobelprijs opge ven als ik daarmee onze twee soldaten terug zou kunnen ha len." Rabin onthulde dat de rege ring ernstig heeft overwogen de tot levenslang veroordeelde Ha- mas-leider sjeik Achmed Yassin uit te wisselen tegen Wach sman. Omdat geen bericht van de ontvoerders werd ontvan gen, besloot Rabin over te gaan tot actie. De Hamas-ontvoerders eisten vrijlating van 200 Palestijnse ge vangenen onder wie Yassin. Ze dreigden korporaal Wachsman te doden als aan die gisteravond negen uur geen ge hoor was gegeven. Pas een half uur voor het aflopen van het ul timatum kwam vanuit Gaza het bericht dat de ontvoerders de Israëlische regering 24 uur extra tijd hadden gegeven. De militai re actie was toen al aan de gang. Rabin en stafchef Ehud Barak vertelden dat het leger er gis terochtend achter kwam dat Wachsman werd vastgehouden in een huis in Bir-Naballah, een dorpje even ten noorden van Je ruzalem. De soldaten moesten explosiéven gebruiken om bin nen te komen. Volgens Barak werd de geboeide Wachsman door zijn ontvoerders in de borst geschoten op het moment dat de soldaten de kamer bin nendrongen. Premier Rabin stond lang stil bij de vraag waarom hij PLO- leider Arafat verantwoordelijk had gesteld voor Wachsmans welzijn, terwijl de soldaat, zoals nu is gebleken, niet in de Gaza- strook gevangen werd gehou den. Hij erkende dat het leger zes dagen lang onkundig was van het feit dat de gijzelaar zich onder de rook van Jeruzalem bevond. Niettemin stelde hij vast dat Arafat een zware ver antwoordelijkheid draagt, om dat Harnas de ontvoeringsactie vanuit de Gazastrook heeft ge coördineerd. Een van de gedode ontvoer ders werkte als geluidsman voor het nieuwsagentschap Reuters. Zijn broer was de cameraman die de video maakte waarop een van de Hamas-militanten de ei sen stelt en de identiteitskaart van Wachsman toont. Pagina 5: Ontvoeringszaak drukt vreugde over Nobelprijs. De Verenigde Staten hebben gisteren het Russische plan ver worpen voor geleidelijke ophef fing van VN-sancties tegen Irak in ruil voor erkenning van Koe weit door Bagdad. In plaats daarvan wil Washington dat de VN-Veiligheidsraad stemt over een ontwerpresolutie die Bag dad voor de toekomst elke nieu we versterking van troepen aan de grens met Koeweit verbiedt. De Russen weigerden gisteren op hun beurt over deze tekst te spreken zolang hun minister van buitenlandse zaken, Ko- zyrev, niet in New York is. Ko- zyrev wordt morgen verwacht. President Clinton beval giste ren voortzetting van de Ameri kaanse troepenopbouw in de Golf, nadat was ontdekt dal on geveer tienduizend man Iraakse elitetroepen hun terugtrekking uit het Koeweitse grensgebied hebben stopgezet. Pagina 2: Iraakse leider uit op 'Jimmy-Carter-factor'. HET WOORD IS AAN Hendrik Conscience Een klein goed woord breekt grote gramschap. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Opnieuw veel zon Zonnig en in de ochtend plaatselijk mist. Later op de dag in het noor den wolkenvelden. Droog. Mid- dagtemperatuur van 14 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. Weinig wind, minder dan kracht 3, uit uiteenlopende richtingen. I.ammcnsdiunswi'g 130 Leiden KOM NU NAAR ARCH EON VOOR EEN SPECTACULAIRE DAC IN HET LEVENDE VERLEDEN Oog in oog met een levensechte T-rex. Een wandeling door de prehistorie, middeleeu of de Romeinse tijd. In ARCHEON ko het verleden wel héél dichtbij. Oud-Rijnsburgers schrijft portret over geboortedorp Den Haag/Nederlands Congresgebouw Gijs Zandbergen houdt van Rijnsburgers. „Ook al hebben ze een grote bek en denken ze dat met geld alles te koop is. Het zijn botte opscheppers zonder gevoel voor cultuur; ze houden de buren schijnheilig goed in de gaten en zijn vroom zo lang niemand merkt dat ze het niet zijn. Dat zie je ook in het dorp: er staan veel kerken, maar weinig of geen historische panden; het Mercedes- en BMW-gehalte is opvallend hoog en bij de luxe slager is het druk." Journalist, schrijver en oud-Rijnsburger Gijs Zandbergen heeft in het boek Rijnsburg, portret van een dorp een beeld geschetst van zijn ge boorteplaats. Hij deed dit aan de hand van ge sprekken met twaalf bekende en minder bekende Rijnsburgers. In het boek, dat volgende week vrij dag verschijnt, geven de dorpelingen vaak onge zouten hun meningen over elkaar. Zandbergen: „Rijnsburgers houden wel van hu- ten koste van een ander. Het zijn harde wer kers, maar ze zijn volkomen zichzelf en schamen zich absoluut niet voor wat ze zijn. Ze hebben denk er maar van wat je wilt." Zo vertelt Leen van Delft over de schatrijke Cór Duyn: „Ik wil niet zeggen dat het een domme jongen is, maar zuiver is hij niet. Ik ging eens hem toe: 'Cor, luister eens, ik ben zo'n beetje leider van het dienstencentrum. Zou jij niet een keertje de bingo voor bejaarden willen sponsoren?' 'Leen dat gaat over zo veel schijven, daar kan ik niet aan beginnen.' En zijn eigen moeder van in de tachtig zit bij mij te bingoën. Ik zei: 'Cor, je bent van niks afgekomen en je kent het spreekwoord: 'Als niets iets wordt, kent ie zichzelf niet.' En zo ben jij'." i de Rijnsburger wordt door Simon Leenheer beschreven: „Er was hier veel traditie en weinig nieuws. De tuinders hier op het dorp waren voor de oorlog weinig geneigd tot verandering. Rooie en witte kool zijn jarenlang een belangrijk produkt geweest, ook al was het weinig tot niets waard. Want die eerste bloemen- mensen werden niet met gejuich ontvangen. Die waren vreemderig en dat was maar een bloeme tjesman enzo. Mede daardoor zijn Aalsmeer en het Westland veel groter geworden. Daar hadden de mensen meer ondernemingsgeest." Op het politieke vlak uit Ada de Haas-Kromhout haar teleurstelling over wethouder Willem Glas bergen. „Ik hoor hem nog tegen me zeggen: Als er na de verkiezingen twee wethouders in plaats van drie moeten komen, ben ik niet een van de twee.' Hij was zo collegiaal. Ik geloofde hem, want hij was toch lijsttrekker van het CDA, zo'n man neem je serieus. Maar de verkiezingen wa ren nog niet gedaan, of hij veranderde op slag van mening. Opeens ging hij schichtig tegen me doen: niets zeggen als hij binnenkwam, gauw weerweggaan." De haast spreekwoordelijke strijd tussen Katwij- kers en Rijnsburgers komt ook aan de orde. Zandbergen: „Rijnsburgers zijn toch altijd wat meer op de buitenwereld gericht geweest dan de Katwijkers. Ze kleedden zich beter en reden in een Mercedes, zich altijd net wat dikker voor- doend dan ze waren, een dik pak geld op zak. Zo gingen ze naar Katwijk om meisjes te versieren. Dus zo'n Katwijkse jongen kwam thuis na zes we ken op zee om te merken dat zijn vriendin er met een Rijnsburger vandoor was. Zo zijn die haatge voelens ontstaan." Landen willen duizenden asielzoekers niet terug nemen trum, moeten niet onnodig on der druk worden gezet om de capaciteit van deze centra te vergroten", zei de bewinds vrouw vanmorgen. VWS regelt de tijdelijke huisvesting van vreemdelingen. Justitie neemt die taak binnen afzienbare tijd In de nieuwe aanmeldcentra maakt de Immigratie- en Natu ralisatiedienst van het ministe rie binnen 24 uur een eerste schifting uit de verzoeken. Kansloze asielzoekers krijgen in die tijd te horen dat hun ver zoek wordt afgewezen. Zij wor den van verdere opvang uitge sloten. De staatssecretaris gaat bin nenkort met de burgemeesters van gemeenten met asielcentra praten over het steeds slechter imago van de bewoners ervan. Christen Gemeente De overheid zit in haar maag met negenduizend afgewezen asielzoekers. Zij kan die grote groep Nederland voorlopig niet uitzetten. De herkomstlanden willen hun eigen onderdanen r terugnemen. Het gaat vooral om mensen zonder pas poort uit Noordafrikaanse lan den en uit Somalië. Staatssecretaris Schmitz van justitie noemde die situatie van morgen onwenselijk. Zij opende in Rijsbergen en Zevenaar aan meldcentra voor asielvragers. Schmitz vindt dat het minis terie van volksgezondheid, wel zijn en sport (VWS) meer ge meenten moeten vrageneen opvangcentrum te openen. „Gemeenten die thans beschik ken over een asielzoekerscen- Leidsel,,* Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. NEON V la, dat Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Plaats:. Tel: (J.v.m. control!.- bezorging) Nu 4e eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I landtekcning:.. 25 oktober 1994 19.30 - 21.00 uur Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland Den Haag/Oegstgeest 17 november 1994 13.30- 15.30 uur Hazenboslaan 101, 2340 BA Oegstgeest, tel. 071 - 171321 Of hel 071 128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1