Marktbeleid Walenkamp bekritiseerd Politie vermoedt 'pers-regie' bij kraakactie Agadir ziet criminaliteit als verzet Verliezers tentamen dag vrijwilliger Leiden Karper van dertien kilo Road Runners op jacht naar honderdduizend Veel bezwaren tegen bouw Multatulistraat Rijnland voert nieuwe belasting in Neem een proefabonnement, BEL 071-128030 WEKEN VOOR 33,80 VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 12 hans koenekoop.o Inval in café leiden De belastingdienst heeft gisteren samen met de politie een controle-inval gedaan in een café aan de Oude Vest. Er wa ren aanwijzingen dat er softdrugs werden verhandeld. Boven dien had de eigenaar al lange tijd een belastingschuld. De politie trof een geringe hoeveelheid softdrugs aan. Daarvoor krijgt de eigenaar een proces-verbaal. De belastingdienst heeft beslag ge legd op de inventaris. Automobilist rijdt fietsers omver leiden Een onbekende automobilist is gistermiddag doorgere den nadat hij twee aanrijdingen had veroorzaakt op de Lange Mare in Leiden. Het eerste slachtoffer was een 37-jarige Leidse, die van achteren werd aangereden toen ze met haar fiets voor het stoplicht stond te wachten. Ze bleef ongedeerd. Een fietser die hel incident zag, ging achter de auto aan om het kenteken op te nemen. Toen de automobilist merkte dat hij achtervolgd werd, reed hij deze fietser ook aan. De fietser hield eveneens geen letsel aan de aanrijding over. De politie kon eigenaresse van de auto met behulp van het kenteken achterhalen. Op het politiebureau beweerde zij dat haar auto was gestolen. Verkopers kaarten aangehouden leiden De politie heeft gisteren twee 22-jarige Rotterdammers aangehouden, die in Leiden ansichtkaarten aan de deur ver kochten ten bate van de 'Stichting Poezenboot'. Volgens de poli tie is het niet duidelijk waar de opbrengsten voor deze stichting precies belanden. Dronken man vecht met agenten leiden Agenten hadden gisteren hun handen vol aan de aan houding van een 31-jarige Leidenaar en zijn 61-jarige vader in de Staalwijkstraat. De man, die dronken was thuisgekomen, was even later bij de buren ruiten gaan ingooien. Toep de politie de man wilde aanhouden, kwam de vader ook tevoorschijn en kwam het tot een handgemeen. Met deze frontale aanval op de wethouder, kwam PvdA-fractie- voorzitter R. Hillebrand gister- avond-in de raadscommissie op een gevoelig moment. Eerder op de avond hadden de raadsle den beraadslaagd over het waarom van de verminderde 'koopstroom' richting Leiden. Hillebrand, die steun kreeg van alle fracties, legde nadrukkelijk de suggestie op tafel dat het uit blijven van actie een der oorza ken is. En omdat R. Peeters, fractie voorzitter van Groen Links,, eveneens gisteravond van leer trok tegen de autoluwe binnen stad die maar niet autoluw wil worden en WD-fractievoorzit- ter A. Geertsema de wethouder stevig aanpakte vanwege het uitblijven van allerlei begro tingsstukken, had Walenkamp tot half een vannacht zijn han den vol aan verklaringen voor al die vertragingen. De wethouder kweekte met zijn uitleg enig begrip bij zijn critici, maar kon niet het beeld wegnemen van een wethouder die zeer gedegen, uiterst gede tailleerde plannen maakt waar over hij met iedereen in de stad overeenstemming wil bereiken, alvorens hij met de uitvoering begint. Behalve Walenkamp zelf kan niet e'e'n raadslid dat ge duld opbrengen. Het enige waarvoor Walen- De Leidse politie vermoedt dat het Leidsch Dagblad de kraakactie aan de Havenkade en de daaropvolgende ont ruiming in scène heeft gezet. Dat is er waarschijnlijk de reden van dat dins dag een 31-jarige journaliste van deze krant gedurende bijna vijf uur op het politiebureau is vastgehouden. Zij was in het kraakpand aanwezig en werd op verdenking van 'huisvredebreuk' mee genomen naar het politiebureau. Zowel tijdens het verhoor van de journaliste als na afloop daarvan tij dens een informeel gesprek met de hulpofficier van justitie, de heer Stolk, is duidelijk geworden dat er verdenkin gen bestaan tegen de redactie van deze krant. Uit de vraagstelling tijdens het ver hoor van de journaliste blijkt dat de politie achterdochtig is geworden na publicatie maandag in deze krant van het artikel 'Kijfgracht vreest krakers'. In dat verhaal verwoordden buurtbewo ners hun angst voor verpaupering en kraakacties. Het complex van aanne mingsmaatschappij Bik en Breedeveld aan de Havenkade werd een aantal uren later gekraakt. Hulpofficier van justitie Stolk vindt deze opeenvolging van gebeurtenissen nogal opvallend. Op basis daarvan sprak hij het vermoeden uit dat de krant de hele kraakactie in scène had gezet. Overigens was het artikel 'Kijf gracht vreest krakers' gebaseerd op een openbare brief van bewoners aan de gemeente Leiden. De aangehouden verslaggeefster is onder meer gevraagd of ze 'sympathi seerde met de kraakbeweging' en of ze 'wel vaker in kraakpanden verbleef. Een rechercheur wilde voorts weten 'hoe krakers leegstaande panden op het spoor komen en uitkiezen'. De ver slaggeefster heeft alleen geantwoord dat zij vanwege haar werk wel vaker in kraakpanden is geweest. De redactie van het Leidsch Dagblad werd afgelopen dinsdag in ochtendu ren gebeld dat het pand aan de Haven kade was gekraakt. Dat gegeven werd in de loop van de dag gecontroleerd bij de politie, maar die kon daarover geen uitsluitsel geven. Daarop is de journa liste naar het kraakpand gegaan om poolshoogte te nemen. Daar werd zij omstreeks 17.30 uur aangehouden. In een brief aan burgemeester Goe- koop heeff de hoofdredactie haar ver bazing uitgesproken over deze gang van zaken. "Indien de politie meent dat het Leidsch Dagblad in een bepaal de kwestie strafbaar is, gaat het na tuurlijk niet aan om de eerste de beste journaliste die het pad van de politie kruist daarover vragen te stellen. De hoofdredactie is verantwoordelijk en aansprakelijk", aldus Henk van der Post van de hoofdredactie. De hoofdredactie heeft de burge meester laten weten dat de politie de pers ernstig heeft belemmerd in de uit oefening van haar functie. Bovendien is de aanhouding van de journaliste in strijd met afspraken die tussen de Ne derlandse dagbladpers en het ministe rie van justitie zijn gemaakt. Volgens Inge Brakman van de Ne derlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) kunnen journalisten tijdens kraakacties of ontruimingen vrij hun gang gaan: "Zij worden in principe niet aangehouden indien zij zich kunnen legitimeren en indien zij zich uitslui tend met hun beroepsuitoefening be zighouden. Dat betekent dal je als journalist als laatste een kraakpand mag verlaten als er een ontruiming is. Op die manier wordt gegarandeerd dat je als verslaggever optimaal je werk kunt doen." Volgens de hoofdredactie heeft de journaliste aan beide voor waarden voldaan en is zij dus onte recht aangehouden. Burgemeester Goekoop, hoofd van het politiekorps Hollands Midden, heeft nog niet gereageerd op de brief van de hoofdredactie. CDA-wethouder J. Walenkamp (economische zaken) krijgt niets voor elkaar met de Leidse warenmarkten. Een nota vol met goedgekeurde plannen ligt al twee jaar on gebruikt in zijn bureaulade. Aan de uitvoering is hij niet toegekomen.Alles wacht op alles en er gebeurt niets." kamp volgens Hillebrand op de markt heeft gezorgd is dat de fontein beter in het zicht staat. Van terrasvorming op de Nieu we Rijn, tussen de kramen in, is nog niets terechtgekomen. Ver der is er nog altijd geen antiek en curiosamarkt op de Hoog landse Kerkgracht, is er nog geen kraam op de Aalmarkt te vinden, is de discussie gestokt over het verschuiven van de koopavond naar vrijdag en zijn uit de 'blauwe tram' aan de Hoogstraat alleen vier wanbeta lers verdwenen. De resterende zes marktkooplieden zitten ge woon nog in de kramen waar door ook terrasvorming op deze plek geen schijn van kans krijgt. Volgens Walenkamp is de oorzaak de 'formele opstelling' die de marktkooplieden inne men. „Vroeger regelden de kooplui alles onderling en mon deling maar sinds de politiek zich met de markt is gaan be moeien, komen er uiterst for mele reacties. Je verplaatst niet zo maar een kraam. Daar gaat een herinrichtsplan met in spraak en overleg aan vooraf. Dat zijn tijdrovende procedu- Waarop Hillebrand vaststelde dat het in Leiden eenvoudiger is om een omstreden flat te bou wen dan óm de markt anders in te delen. „Ik heb altijd gedacht dat een wezenskenmerk van de ambulante handel is dat hij zich kan verplaatsen", aldus de PvdA'er. leiden Consternatie aan de waterkant. Gisterochtend sleepte Nico van den Hoed een reuzekarper uit het water van de Rijnsburgersingel, bij het bruggetje naar molen De Valk. Dat had uiteraard een flink oploopje tot gevolg. De 64-jarige Leidenaar, die daar vaak met een hengel te vinden is, was zelf behoorlijk ondersteboven van zijn vangst. „Het is de grootste vis die ik ooit gevangen heb. Ik vis al vanaf mijn vijfde. Als kind ging ik altijd met m'n vader meer. En ik ben al meer dan veertig jaar lid van de Leidse hengelvereniging." Hij vindt het zelf een opmerkelijke vangst, maar niet uitzonderlijk. „Het beest woog 26 pond en was 89 centimeter. Heel af en toe wordt er zo'n grote gevangen in de stad. In de singel zitten nog veel grotere, maar dat zijn zulke kanjers dat je ze niet kunt houden. Al is je lijn nog zo dik, gegarandeerd dat die knapt." Zijn lijntje hield het dus in elk geval en Van den Hoed beleefde een triomfantelijke dag. „Zo'n dag mag me best wat gelÖ kosten. Ik heb dus maar een fles champagne gekocht." En ook voor de karper was het feest. Van den Hoed gaf het beest terug aan het water. FOTO ROLAND DE LEEUW De Leiden Road Runners Uilda ging. Zo noemt hardloopvereni ging LRRC de grote actie om 100.000 gulden op te halen voor een eigen liefdadigheidsfonds. De actie begint vanavond met een estafetteloop die tot mor genavond duurt. Uit het Leiden Road Runners Eonds wil de club goede doelen financieel ondersteunen. De Leidse gehandicapte atleet Menno Jansen is de eerste die zal profiteren van het fonds. Jansen was een begenadigd hardloper die vier jaar geleden na een auto-ongeval in rolstoel belandde. Nu traint hij op de onderdelen speerwerpen en ko gelstoten voor de Paralympics in 1996 in Atlanta. De Road Runners willen zijn sportcarriè- /an 3 kilome- s zijn gespon- e finar I steu en rond het clubhuis van de Road Runners aan de Voor- schoterweg staat het vanavond en morgen bol van de activitei ten. Om acht uur lost Menno Jansen het startschot voor een estafetteloop. Atleten lopen 24 uur lang rondjes ter. Alle kilometer sord. Om half tien luidt hel fluitsig naal voor een voetbalwedstrijd tussen elf Leidse zakenlieden en elf politici. Verder is er muziek van de band Flirt en een veiling van sc hilderwerken eri curiosa. Zaterdagochtend om zeven tje een ontbijt nuttigen in het clubhuis. De rest van de dag volgen de activiteiten elkaar in rap tempo op. Op loopgebied is er zaterdag allereerst om half elf een grote trimloop. Daarna (om vier uur) geeft Bram Wassenaar, looptrai ner bij atletiekvereniging De Ba taven en Eeyenoord, een clinic Vervolgens gaat om zes uur een prominentenloop van start, waaraan onder andere mee doen de marathonkampioenen Huub Pragt en Joke Kleyweg, Volendam-trainer Wim Rijsber- gen, wethouder Hans de Goede, raadslid Alexander Geertsema en adjunct-hoofdredacteur van het Leidsch Dagblad Henk van der Post. a korenhoff Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert volgend jaar een nieuwe belasting in: de 'ingeze- tenenomslag'. Voor elke woon ruimte wordt er zestien gulden in rekening gebracht. De nieu we belasting vloeit voort uit de Waterschapswet, die in 1993 van kracht werd. .Dé 'ingezetenenomslag' komt bovenop de gebruikelijke ver ontreinigingsheffing. Het laatst genoemde tarief blijft gelijk aan dat van 1994. Ook volgend jaar moeten inwoners van de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek 90 gulden per 'vervuilingseenheid' betalen. Gezinnen worden aan geslagen voor drie vervuilings eenheden. Alleenstaanden beta len een enkelvoudig tarief. De 'ingezetenenomslag' wordt ingevoerd om de kosten van 'waterbeheersing' evenredi- ger te verdelen. Tot op heden bteaalden alleen eigenaren van onroerned goed deze omslag. De nieuwe Waterschapswet be paalt dat ook huurders een deel van de kosten voor hun reke ning moeten nemen. De herver deling van de kosten voor wa terbeheersing heeft tot gevolg dat bedrijven volgend jaar min der 'omslag' hoeven te betalen. HONDENBELASTING - De WD keert zich als enige fractie tegen de stijging van de hondenbelasting in 1995. Burgemeester en wet houders willen het tarief met 7.5 procent verhogen. WD-fractie- voorzitter A. Geertsema wees gisteravond op de afspraak dat de be lastingen in Leiden niet meer dan met het inflatiepercentage mo gen stijgen. Volgens de liberaal worden kosten die de gemeente moet maken door controle op het hondenbezit nu afgewenteld op de belasting betaler. PvdA'er R. Hillebrand vindt dat dat volkomen terecht is. „Als je niet of minder controleert, worden de opbrengsten van de honden belasting lager terwijl er juist meer honden in de stad zijn," Veel omwonenden van een ter rein aan de Multatulistraat zien niets in de bouw van 27 senio renwoningen. Zij vrezen par keeroverlast, omdat de 32 gara ges die nu op het terrein staan, moeten worden gesloopt en zijn bang dat hun uitzicht wordt be perkt. De nieuwbouw die deels vier lagen telt komt op korte af stand van hun woningen. Een en ander bleek gisteravond tij dens een informatieavond over het bouwplan die door de wo ningbouwvereniging Ons Doel en de gemeente Leiden werd gehouden. Zo'n zestig omwo nenden waren naar hel I loltlant College gekomen om hun be- gen. Omdat de vraag naar se- niorenwoningen groot is werd het plan aangepast. De ge meente ging daarmee akkoord ndor In eerste plan voor elf eengc van de omwonenden klaagde van m'n huis een gebouw komt van viereneenhalve meter hoog. Bovendien, zei hij, gaat tic groenstrook verloren waar nu de kinderen spelen. Een andere omwonende sug gereerde elders in de wijk te bouwen. Hij noemde een veld aan de Boshuizerkade en kon digde aan alle juridische moge lijkheden te gebruiken om liet plan aan de Multatulistraat le gen te houden. Zijn voorstel kreeg veel bijval. Ambtenaar I I.W. van Sandick van ruimtelij ke ordening Leiden beloofde het voorstel te bestuderen. leiden yaad rietveld Ambtenaren en politici weten weinig van thuiszorg leiden. monique v Ambtenaren en politici weten weinig van thuiszorg. Tijdens het Regionale Zorgtenta- men, dat gisteravond werd afgenomen in het stadhuis van Leiden, waren de scores van de ambtenaren en de politici het laagst. De derde plaats werd ingenomen door de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en zorginstellingen. Onder luid applaus kwa men de drie verliezers hun 'prijs' in ont vangst nemen. Zij mogen zelf een dag vrij willigerswerk doen voor respectievelijk de Zonnebloem, de Sterbus en Tafeltje Dekje. De twee andere deelnemende groepen, 'be jaarden- en verpleegtehuizen' en 'welzijns- instellingen' bleken meer kennis te hebben van de situatie in de zorg. De uitslag was geen verrassing voor de initi atiefnemers van het Regionale Zorgtenta- men. Het vermoeden dat de overheid niet weet wat er in de thuiszorg omgaat, was precies het motief om het Zorgtentamen te organiseren. „We wilden op een speelse manier aandacht besteden aan een serieuze zaak", aldus Els Veenis, die de avond op een enthousiaste en inspirerende wijze voorzat. „De thuiszorg verdient meer aan dacht, van iedereen. De politiek en de zorg- verlenende instellingen moeten meer met elkaar samenwerken. Hopelijk is het Zorg tentamen aanleiding voor meer initiatieven op dit gebied." Het werk in de thuiszorg omvat meer dan de meeste mensen denken: het huishouden doen, lichamelijke verzorging geven, prakti sche zaken regelen en als het even kan ook nog liefdevolle aandacht schenken. De vrouwen in de thuiszorg (slechts een pro cent van de werknemers* is man) krijgen er weinig waardering voor. Beloning, oplei dingsmogelijkheden en carrièrekansen zijn al jaren ver onder de maat, zeggen werk- n belangengroepen. Op het Zorgtentamen kwam behalve de betaalde ook de onbetaalde thuiszorg aan de orde. Want veel vrouwen zorgen zelf voor hun dementerende moeder of hun ge handicapte kind. Ruim eenderde van dege nen die dit werk doen, zou de zorg liever overlaten aan professionals. Maar die heb ben te weinig mensen en middelen om aan de groeiende vraag te voldoen. Deze en andere feiten kwamen aan het licht tijdens de inleiding op de vragen en de bespreking van de juiste antwoorden. Vra gen en antwoorden werden afgewisseld met videofragmenten, persoonlijke verhalen van thuiszorgsters en korte vraaggesprekken met deelnemers en toeschouwers. Hans de la Mar (van 1986 tot 1990 wethouder oude renbeleid): „Veel oudpren vinden het moei lijk om afhankelijk te zijn van hun eigen kinderen. Zij worden liever geholpen door vreemden die vrijwillig voor dat werk geko zen hebben." Een woonhuis aan de Oude Rijn in Leiden, dat is'de plek waar de komende twee jaar drie mede werkers van preventieproject Agadir hulp bieden aan Marok kaanse jongeren die in de crimi naliteit verzeild dreigen te ra ken. In het kamertje naast het kantoor hangt een kaart van Marokko en een poster van het Marokkaanse elftal dat afgelo pen zomer speelde op de WK- voetbal in Amerika. De Leidse gemeenteraad be paalde in 1992 dat maatregelen nodig waren om de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren terug te brengen. Van der Steen begrijpt dat wel. ,,Ze komen re latief vaker in aanraking met justitie dan anderen. De ver houding is zoek. De misdrijven waar die jongeren zich aan schuldig maken zijn dikwijls kleine criminaliteit - inbraak, diefstal, openlijke geweldple ging -, maar voor de slachtof fers is dat grote criminaliteit." De jongeren die king komen voor hulp van het preventieteam worden doorver wezen door de politie. „Wij zoe ken die jongens op als ze vast zitten na een aanhouding. Zo'n eerste gesprek is een beetje af tasten. Als wij én die jongere het zien zitten gaan we met elkaar in zee. Dan wordt er een plan gemaakt, waarin afspraken zijn vastgelegd." „We gaan dan bijvoorbeeld proberen iemand die van school gegaan is terug te krijgen in het onderwijs. We helpen bij het vinden van een baan en on derdak en proberen de relatie met zijn ouders te herstellen. De hulpverlening duurt maxi maal een half jaar, zodat het voor de jongere ook duidelijk is waar we naartoe werken", zegt Van der Steen. Teleurstelling Voor het feit dat Marokkaanse jongeren vaker met justitie in aanraking komen is volgens de coördinator van Agadir een aantal redenen. De teleurstel ling die jongeren meemaken bij hun overkomst naar Nederland is, denkt Van der Steen, een heel belangrijke. „Er zijn veel jongeren die heel lang in Marokko hebben gewoond ter wijl hun vader a'l in Nederland was. Die hebben daar naar bui die n toe de rol van vader gestalte loeten geven. Ze kennen hun 'ader alleen van de vakanties en It altijd hoe mooi het is Nederland." „Komt die jongen hier dan ziet 'ie, dat zijn vader op de on derste tree van de maatschap pelijke ladder staat. Dat is een schok. Die vader is op slag zijn gezag kwijt. En wat doet een jongere dan? Die gaat op straat lopen. Die laat verzet zien. Het is te vergelijken met het gedrag van alle jongeren in achter standsituaties. Je kunt erop wachten tot ze door het ijs zak ken." Agadir richt zich uitdrukkelijk niet op de jongere die van cri minaliteit al zijn 'beroep' heeft gemaakt. „Die kun je alleen nog straffen. Bij jongeren die nog niet zo ver zijn spreken we van signaalgedrag. Die zeggen met hun diefstallen en inbraken: help mij, het gaat niet goed. Die willen wij een bodem in hun bestaan geven." Veel probleemgedrag is vol gens Van der Steen te wijten aan onbekendheid met de Ne derlandse samenleving en aan de andere culturele achter grond. „Als ik een afspraak met een jongere heb en hij komt niet, dan weet ik: hij is iemand anders tegengekomen die hij belangrijker vindt. Op zo'n mo ment stelt hij niet zichzelf maar die ander centraal. Je moet hel gedrag van de Marokkaanse jongeren vertalen naar hun cul turele achtergrond. Eigen ver antwoordelijkheid is een rede lijk onbekend begrip in hun cul tuur. Maar in ons land is dat on werkbaar." De methoden die Agadir toe past om de jongeren te helpen moeten over twee jaar bij ande re instanties ingeburgerd zijn. Van der Steen heeft daar een hard hoofd in. „Als de overheid blijft bezuinigen, dan kun je het vergeten. Onze werkwijze vraagt veel tijd. Als je met een vader van die jongens praat heb je twee uur nodig voordat je enig hebt. Je kunt die ensen ook niet 1 ch aanpa: ivach- i dat onze jachtige samenleving.' Agadir is sinds 1 oktober volop aan het werk en heeft al negen 'klanten'. Op vrijdag 28 oktober verricht Tweede Ka merlid M. Rabae van Groen Links de officiële opening.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 19