Leidsch Dagblad Ook protestants bestand Noord-Ierland BIG Koffie smaakt ouderen in Kooi niet meer Watersnood treft Vietnam BEL: 071-128030 'Redelijk resultaat op een baaidag' Politie woedend op minister GOED NIEUWS DONDERDAG 13 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40593 LOSSE NUMMERS 1,60 Golfcrisis 7 Amerika wil dat de VN een resolutie aanne- mendie Irak dwingt zijn troepen bij de grens met Koeweit terug te trekken. Boycot dreigt voor bouwers in Katwijk De Katwijkse Bouwmaatschap pij (KBM) en De Lange Van der Plas dreigen in hun eigen ge meente te worden geboycot. Enkele partijen in de Katwijkse raad zijn de voortdurende bouwfouten van de beide aan nemers dermate zat, dat ze hen niet meer willen uitnodigen voor een nieuwe klus. De ge meente beraadt zich hier nu Het voorstel voor de boycot is afkomstig van het Groen Links raadslid T. Janssens. Hij wijst op de grote problemen die zijn ge constateerd bij wohingen van de KBM in Rijnsoever en in de Piersonflat en in de Molenburg- hflat van De Lange Van der Plas. „De gemeente moet de bewo ners maar eens ondersteunen bij hun problemen", meent Janssens. En dus wil hij de bei de bedrijven boycotten bij de bouw van een aantal woningen aan het Oost- en Westpad. Jans sens krijgt hiervoor steun van CDA, WD en PvdA. De verantwoordelijke wet houder A.C. Berkheij is niet ge lukkig met de actie. „We ken nen in Katwijk geen aannemers die zo slecht zijn dat we ze moeten uitsluiten. De KBM en De Lange Van der Plas hebben in Katwijk genoeg goede projec ten opgeleverd. En wie niets doet, maakt ook geen fouten." Toch is het verzet voldoende reden voor Berkheij om zijn voorstel in te trekken de aanne mers een offerte te laten indie nen voor bouwactiviteiten aan het Oost- en Westpad. Daarbij speelt overigens ook het ver zoek van de politiek een rol om meer kleinere aannemers mee te laten dingen. De directies van KBM en De Lange Van der Plas waren van morgen niet bereikbaar voor tam nong. Hevige regenval heeft in de Vietnamese Mekong-delta gezorgd voor de zwaarste overstromingen in dertig jaar. Op sommige plekken is het water vier meter gestegen. De watersnood heeft de afgelopen maand al aan meer dan 180 mensen het leven gekost. Op de foto nemen inwoners van het dorpje Tam Nong een kijkje bij hun huis. FOTO REUTER CLARO CORTE Ironie q Een expositie vol I ironie. Dat is het werk van schilder/beeld houwer Peter Bastiaanssen in het Katwijks Museum. Leiden wil ook op kabinetslijst van grote steden Leiden, Haarlem en Dordrecht hebben in een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Kohn- stamm van binnenlandse zaken gevraagd alsnog te worden op genomen in het 'Grote Steden beleid' van het kabinet. In de brief constateren de drie steden dat ze tot hun verbazing geen i de groep ste- nerking komt i die deel kun- i beleidspro gramma's, terwijl kleinere ste den wel op de lijst staan. Leiden, Haarlem en Dordrecht schrijven Kohn- stamm dat de benadering die Wet kabinet heeft gekozen voor de grote steden hen aanstaat, maar dat de selectie van de ste den hen 'in hoge mate heeft verbaasd'. Volgens de drie ste den staan ze op het gebied van taken v i geld t iale •ving i king van de stedelijke functies in de top-15 van Nederland. Ook qua inwonertal zouden ze in bij de grote steden moeten horen, vinden Leiden, I laarlem en Dordrecht. Protestantse terreurgroepen in Noord-Ierland hebben vanmorgen een staakt-het-vuren afkondigd. Het bestand gaat vannacht om 24.00 uur in. Daarmee volgen de Ul ster Freedom Fighters (UFF) en de Ulster Volunteer For ce (UVF) het voorbeeld van de IRA, die zes weken gele den een bestand afkondigde. bournemouth cees Britse Conservatieven in Bour nemouth. Naar verwachting zal premier Major, die het nieuws Het nieuws werd met applaus zelf bekendmaakte, alle (voor- begroet op het congres van de malige) terroristen nu binnen enkele maanden aan de onder handelingstafeluitnodigen. De protestantse terreurgroe pen hebben de afgelopen de- moord. Dat is ruim een kwart van alle doden in Ulster. De laatste jaren maakten zij echter meer slachtoffers van de IRA. Het besluit om de wapens neer te leggen volgt op een bij eenkomst van UFF- en UVF-lei- ders met gedetineerde leden in de Maze-gevangenis. Die bij eenkomst vond vorige week plaats. Wat het besluit voor de pro testantse terreurgroepen een voudiger heeft gemaakt, was premier Majors expliciete belof te vorige maand om een refe rendum te zullen houden in Noord-Ierland. De protestan ten, die in Noord-Ierland de meerderheid van de bevolking vormen, zouden in het referen dum hun veto kunnen uitspre ken over veranderingen in de status van hun provincie. Verwacht wordt dat Major nu snel zal accepteren dat het IRA bestand 'permanent' is, een woord dat de terreurgroep steeds heeft geweigerd te ge bruiken. Volgens de Downing Street Declaration van eind vo rig jaar, moet hij dan binnen drie maanden de IRA (of haar politieke arm Sinn Fein) voor onderhandelingen uitnodigen. Doel van de onderhandelin gen is een politieke oplossing te vinden voor Nood-Ierland. Daarmee, zo wordt algemeen voorspeld, beginnen de proble men pas goed. Sinn Fein en de SDLP, een andere katholieke partij, willen hereniging met de Ierse Republiek. De protes tantse terreurgroepen en de po litieke partijen IJUI' en UUR willen dal Nood-lerland Brits blijft. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Toon Verhoeven Het lijkt soms wel of de hele mensheid met proefverlof is. VANDAAG PAGINA'S28 Binnenland - 3,5 Buitenland7 Cultuur19,20,21,23 Economie/Beurs- 6 Familieberichten 4 Feiten en meningen2 Info24 Programma's11 Randstad 25 Regio 13,15,16,17 Religie14 Sport26,27 VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Weinig verandering Vannacht op veel plaatsen mist en minimumtemperatuur omstreeks 4 graden. In de loop van de dag zonnige perioden. Middagtempe- ratuur ongeveer 14 graden. Zuid oostenwind, zwak tot matig, kracht 3 of minder OGê I&L BIG u-W* io m* van "raR'- B055 071-214421 Big Bon Leiden lussen Groonoofdhallen en viutlud Nederland sleept punt weg uit Noorwegen gpd-verslaggever Het was de concentratie. On begrijpelijk dat die wegviel. Nee, het waren de Noren. Een compliment waard. Noncha lance, daar lag het aan. De helden van Oranje hadden al lemaal een andere uitleg. Maar ook hetzelfde gevoel. „Een redelijk resultaat op een baaidag", mopperde Mare Overmars. Tijdens de wed strijd worstelden de voetbal lers met zichzelf, later met hun gevoelens. De 1-1 was beter dan twee jaar geleden, toen met 2-1 werd verloren. Maar het spel een stuk slech ter. En daar baalden ze van. Het wereldberoemde circu latievoetbal sneed in de eerste helft nog door de ziel van de Noorse verdediging. Zo snel, zo dodelijk. Oranje was op perbest. Veertig minuten lang. „Vergeet niet", hief Wim Jonk het Hollandse vingertje, „dat we ook móchten van de Noren. Ze lieten ons." De Noren. Twee jaar gele den schaamde Oranje zich voor de 2-1 nederlaag in de WK-kwalificatie. Ook de nieu we generatie van de Holland se voetbalschool beet zich de tanden stuk op de Noorse on verzettelijkheid. Natuurlijk zochten de spelers van Oranje de schuld van de tegenvaller bij zichzelf. „Twee keer balverlies, twee keer de bal niet gewoon wegrammen", daar lag na 35 minuten het keerpunt volgens Wim Jonk. „Ik heb ook niet lekker gespeeld", gaf Mare Overmars grif toe. „Er was zo weinig ruimte." Dennis Berg kamp: „Er was helemóal geen ruimte." Niets lukte er bij de Milanees. „Slecht, dat was het." Als diepste spits werd hij achtervolgd door twee en soms drie Noorse krachtpat sers. En de scheidsrechter wil de maar niets zien. Hij klaag de daar later niet meer over. Het zou ook ongepast zijn ge weest. „Daarvoor speelde ik gewoon te slecht." Pagina 27: Oranje is weer een gewone ploeg. duel met Henning Dijkstal plaatst zes korpsen onder financiële curatele Minister Dijkstal van binnen landse zaken heeft voor grote beroering gezorgd binnen de politiewereld. Hij besloot giste ren zes politiekorpsen tot eind dit jaar onder curatele te plaat sen, omdat zij de afgelopen maanden te veel geld hebben uitgegeven. Daardoor zijn te korten ontstaan op de begroting van dit jaar. Dijkstal praat vandaag met onder anderen de voorzitter van de Raad van Hoofdcommissa rissen, korpschef Brand van de regiopolitie Haaglanden, over de financiële problemen waar mee de meeste korpsen kam pen. Zowel de betrokken korpsen als de politievakbonden zijn woedend. „Dit besluit is ramp zalig voor de politie", meent voorzitter Kruizinga van de Al gemeen Christelijke Politiebond (ACP). En: „Vanaf zaterdag zijn de korpsen overgeleverd aan de boekhouders op het ministerie. Die moeten gaan bepalen of ex tra portofoons of auto's wel dringend noodzakelijk zijn om behoorlijk te kunnen functione- r schuift de zwar- 2 piet door naar de korpsen", is het verwijt van zijn collega H. van Duijn van de Nederlandse Politiebond (NPB). De regiopolities Haaglanden, Noord-I loliand-Noord, Twente, Usselland, Brabant-Zuid-Oost en Gooi- en Vechtstreek hebben vanaf zaterdag een personeel- stop. Zij kunnen alleen met toe stemming van Dijkstal nieuwe politiemensen aanstellen. Ook voor investeringen boven een bedrag van vijfduizend gulden is toestemming nodig. De regiokorpsen Haaglanden en IJsselland hebben overigens nog goede hoop dat Dijkstal voor zaterdag besluit die korp sen van de lijst van 'geldverspil- lers' af te halen. „We zijn ver baasd dat de minister ons onder toezicht wil plaatsen", zegt L. Valstar, hoofd stafbureau Com municatie van Haaglanden. „Onze lopende jaarrekening is sluüend. We hebben duidelijke keuzes gemaakt. Zowel qua menskracht als qua materieel." De vakbonden maken zich vooral zorgen over de toekomst van de politie. Volgens de bon den komt de kwaliteit van de korpsen onder druk te staan omdat minister Dijkstal nog niets heeft gedaan met de aan bevelingen die de commissie- Van Dijk enkele maanden gele- Hagenaar rijdt 27 jaar zonder rijbewijs... De Rotterdamse politie heeft gistermiddag op de Meent een 45-jarige Hagenaar aangehou den. Bij de controle bleek dat de man al 27 jaar een auto be stuurt zonder ooit een rijbewijs te hebben gehaald. Bovendien bleek de auto al vier jaar niet te zijn Verzekerd. De Hagenaar heeft afstand gedaan van de auto en verliet vervolgens lopend het hoofdbu reau van politie met diverse processen-verbaal op zak. Groot is de verontwaardiging in buurthuis De Mirt Honken in Leiden over de nieuwe prijs van een kopje koffie. Bejaarde cursisten zitten mokkend boven hun bakkie troost, dat sinds kort 75 cent kost. Een prijsstij ging van maar liefst vijftig procent, klaagt 'gastvrouw' M. Nieuwenburg van de ouderen activiteiten commis sie in De Kooi. „Dat is echt een beetje te gek." Verant woordelijk voor de prijsstijging is de Stichting Oude renwerk. Zij besloot onlangs de prijzen van zowel kof fie als thee te verhogen om de gestegen grondprijzen te dekken. Vijftig procent is gewoon te veel, vinden de oudere Kooibewoners. „Als de koffie nou maar een dubbeltje duurder was geworden, dan zou iedereen daar tevre den over zijn. Maar een kwartje is te veel. De thee is van 30 cent naar 45 cent gegaan. Thee, da's gewoon een bakkie water." Voor een aantal ouderen is het kwartje extra zelfs een reden om minder koffie te drinken. „Er zijn buurt bewoners die hier drie cursussen bezoeken. Die zijn maandelijks zes gulden meer kwijt aan de koffie. Het zijn natuurlijk allemaal mensen met een AOW-tje die hier komen. Voor hen is die prijsstijging gewoon te veel. Die drinken nu nog maar één kopje koffie in plaats van de gebruikelijke twee. Nou, als iemand over de prijs van een kopje koffie struikelt, vind ik dat wel erg." De ergernis is groot, maar protesten zijn tot nu toe uitgebleven. Nieuwenburg: „Alle cursisten van de ou deren activiteitencommissie zijn boven de tachtig. Op die leeftijd sta je niet meer op de barricades. Maar we moeten er eigenlijk wel wat van zeggen, anders ge beurt er niets. Per slot van rekening roept de stichting dat hier zoveel mogelijk mensen over de drempel moeten komen, maar op deze manier blijven ze juist weg." A. Verlaan, directeur van de Stichting Ouderenwerk, zegt dat de prijsstijging noodzakelijk was. „We willen niet verdienen aan de koffie en thee, maar we moeten wel quitte draaien. De laatste tien jaar is het ons ge lukt die lage prijs te handhaven, maar nu moesten we omhoog om de snel gestegen prijzen te dekken. Met de huidige prijzen zitten we overigens nog aan de lage kant als je ze vergelijkt met die in andere buurthui- Toch heeft Verlaan wel begrip voor de klachten. „De inkomens van ouderen die een AOW-uitkering heb ben zijn de afgelopen tien jaar met twaalf procent ge daald. Met ons mooie paarse kabinet komt daar nog zeven procent bij. Voor veel ouderen is zo'n prijsstij ging dus een gigantisch probleem, dat begrijp ik best. Voor hen telt elk kwartje. Dat de landelijke overheid bezuinigt op het inkomen van ouderen kan tot schrij nende problemen leiden." 25 regio - e de be iken. Elf den in een lijvig rapport heeft neergelegd. De commissie kwam tot de conclusie dat de politiekorpsen een forse finan ciële injectie nodig hebben om behoorlijk te kunnen werken. NPB-voorzitter Van Duijn: „De politie komt kort. Zeventien ve polities hadden i groting sluitend korpsen hebben uiteindelijk or de op zaken kunnen stellen door van alles van hun lijst te schrappen, bat kan echter niet zo doorgaan. Anders komt de kwaliteit van het politiewerk in de knel." Ook de ACP onder schrijft die stelling. Rijnsoever wil onderkomens jeugd Katwijk De Stichting Rijnsoever jeugd wil op korte termijn tijdelijke onderkomens voor de ongebon - den jeugd in Katwijk. Ze vraagt de gemeente daaraan mee te betalen. Met de onderkomens hoopt de stichting de overlast in de wijk Hoornes Rijnsoever te verminderen en bovendien jon behoeden voor drug- •n. Volgens een recent 'k telt Katwijk zo'n 500 /erslaafden. Vooral de rondzwervende jeugd is een makkelijke prooi voor dealers. Het gemeentebestuur onder zoekt inmiddels hoe de jonge ren, die zich niet thuisvoelen in centra als Scum en De Donk, het beste kunnen worden opge vangen. De stichting stemt daarmee in, maar vindt de nood in Hoornes/Rijnsoever te hoog om op de uitkomsten ervan af te wachten. „Beter een tijdelijke unit dan een methadonbus", stelt ze in haar verzoek aan de gemeente. „Een noodverband is de enige manier om de jonge ren op korte termijn te behoe den voor alle gevaren." De gemeente Katwijk wil nog niet reageren op het verzoek. Pagina 13: Sobere noodopvang moet drugdealers buiten hou den problen onderzc tot 600 op strai HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL 2 Heemskerk De Jager I ™Uc!i I lagblilil Ml HUI. \HO.\M I S ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ia, dal Is goed nieuws "1 Dus neem ik 1 i nu een abonnement. j Naam j Voorlette l Postende I j Plaats; TH: fl.v.n bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik inljn abonneme Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal vla acceptgiro 1/ Hr>,r>r automatisch 84,55) Nr. bank/giro: I Handtekening: Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1