'God wil dat we gelukkig zijn' 'J Kerk Samenleving DONDERDAG 13 OKTOBER 1994 BUITENLAND KORT Vrouwenwijding Van de Italianen is 55 pro cent tegenstander van vrou welijke priesters. Dat blijkt uit een enquête van het on derzoeksbureau Eurispes, zo meldt het Italiaanse katholie ke dagblad Awenire in haar woensdageditie. Er is geen duidelijk verschil in opvat wen. Ouderen hebben meer bezwaren tegen vrouwelijke priesters dan jongeren. Van de ondervraagden onder de 29 jaar is iets meer dan de helft voor openstelling van het ambt voor vrouwen. Daarentegen loopt slechts 37 procent van de Italianen van boven de veertig warm voor priesters van hel vrouwelijk geslacht. Zuid-Afrika De blanke Nederduitse Gere formeerde Kerk (NGK) moet zich uitspreken voor eenwor ding met haar voormalige zwarte zusterkerken, die zich hebben gebundeld in de Ver enigende Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. Voor zitter Nic Apollis van de Ver enigende Kerk heeft dat ge zegd in een toespraak tot de vierjaarlijkse synode van de NGK, die dinsdag is begon nen. Volgens Apollis komt een keuze van de NGK voor eenheid het hele land ten goede. Deze zou de geloof waardigheid van de NGK, ja renlang een belangrijke steunpilaar van het apart heidsbewind, vergroten. De vraag of de NGK zich bij de Verenigende Kerk moet aan sluiten, staat vandaag op de agenda. Beslissing Ds. Freek Swanepoel, afgelo pen dinsdag tol nieuwe sy nodevoorzitter gekozen, hield zich op de vlakte over het eenwordingsvraagstuk. Hij zei slechts te hopen dat de synode tot een juiste be slissing komt. Swanepoel was voorzitter van de provinciale synode van Oost-Transvaal, een regio die binnen de NGK als conservatief te boek staat. Volgens Swanepoel staat zijn lidmaatschap van de beruch te voormalige Afrikaner Broederbond een eventuele eenwording met de zwarte zusterkerk niet in de weg. De Broederbond, die nu Afrika ner Bond heet, was tijdens het apartheidsbewind een invloedrijke geheime 'cultu rele en sociale' organisatie waarbij uitsluitend blanke, mannelijke Afrikaners zich konden aansluiten. Rwanda Dertien nonnen in het Zaïre se Bukavu hebben onder an deren koningin Beatrix opge roepen druk uit te oefenen om Rwandese vluchtelingen te redden van uithongering en dood. Zij hebben een brief gestuurd aan acht prominen te Europese vrouwen, onder wie ook de koninginnen van Groot-Brittannië en Spanje. Dat meldt ENI, de nieuws dienst van de Wereldraad van Kerken en andere oecu menische organisaties. De nonnen waarschuwen dat het drama in Rwanda nog niet voorbij is. ,,We zien da gelijks voor onze ogen dat de tragedie doorgaat", aldus de zusters, die werken op de grens met Rwanda. Duizen den Rwandezen zijn dit jaar naar Zaïre gevlucht, omdat ze vreesden voor hun leven. De nonnen roepen 'in de naam van de stemloze bevol king van Rwanda' de interna tionale gemeenschap op de ogen te openen voor het voortgaande lijden en ster ven van de Rwandese vluch telingen. Rooms-Katholieke Jongerengroep biedt bezinning en gezelligheid e hoeft niet per se rooms-katho- liek te zijn om gelukkig te worden", meent secretaris Eliza Oudshoorn van de Rooms- Katholieke Jongerengroep (RKJ) Leiden. „Je hoeft zelfs niet christelijk te zijn. In de godsdienst van de oude In dianen zitten bijvoorbeeld ook heel waardevolle idee- en." Penningmeester Gem ma van Druten valt in: „Dat is wel waar, maar ik geloof toch dat het rooms- katholicisme de ware weg is." LEIDEN MONIQUE VAN EEDEN Gemma en Eliza zijn beiden be wust en praktiserend katholiek. ,,De katholieke kerk is een kerk met veel keuzemogelijkheden", verklaart Eliza die voorkeur. „Er zijn verschillende soorten kloos ters, een heleboel verschillende heiligen en allerlei organisaties voor vrijwilligerswerk en ont spanning." Gemma vult aan: „Wij geloven dat Christus tij dens de communie letterlijk aanwezig is." Gemma en Eliza gaan er vanuit dat de hemel bestemd is voor alle mensen. „Door goed te leven kies je eigenlijk al voor God. God wijst niemand af. In de hemel kun je voor eeuwig bij Hem zijn. Dat is denk ik niet voor iedereen verplicht", peinst Gemma hardop. „Wie niet wil die hoeft niet. Maar ik kan me het eeuwige leven zonder God nauwelijks voorstellen. De kerk loopt leeg. Als de ouders het instituut nog niet de rug hebben toegekeerd, doen hun kinderen dat wel. Tenminste, dat is wat veel mensen denken. Toch wonen er in Leiden en omgeving ook jonge mensen die bewust betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap van hun keuze. In deze aflevering van de serie over 'gelovige jongeren' aandacht voor de Rooms- Katholieke Jongerengroep (RKJ). God zorgt voor kerkelijk of niet, en 'Hij is al machtig, dus Hij laat Zich heus niet aan regeltjes binden'. Wie een goed mens wil zijn, hoeft alleen maar zijn eigen geweten te volgen. „Iedereen voelt zelf wel aan wat goed en wat kwaad is en dat je gelukkiger bent als je voor de goede dingen kiest", stelt Gemma vast. „Ais God ons regels geeft, zoals in de Tien Ge boden. dan is dat niet omdat Hij ons wil onderdrukken, maar omdat Hij ons de weg naar het geluk wil wijzen." „Iedereen volgt zijn eigen weg", zegt Eliza. „Maar ooit ko men we ergens samen." Oecumene De RKI is een groot voorstander van de oecumene. „Samen met de pastor van de Studentenekk- lesia gaan we een oecumenisch kerkepad organiseren", vertelt Eliza. „Dan gaan we met allerlei jongeren verschillende kerken langs. In iedere kerk vertelt de voorganger wat er bij hem in de dienst gebeurt en waarom. Zo kunnen katholieken en pro testanten eikaars achtergronden leren kennen." Gemma ver heugt zich op het kerkepad, maar heeft een nare ervaring Gemma van Druten en Eliza Oudshoom: „ledereen voelt zelf wel a lukkiger bent als je voor de goede dingen kiest." i wat goed e gehad met een echte i sche dienst. „Het leek wel of ze van beide vieringen het slecht ste hadden genomen en dat bij elkaar hadden gestopt in één dienst. Ik denk dat we beter ge woon ieder onze eigen diensten kunnen houden, maar dan met respect voor eikaars tradities." De twee RKJ-ers zijn veront waardigd over het beeld dat de media geven van de Paus. „Heb je weieens gehoord van de We reldgebedsdagen in Assisi?", vraagt Gemma. „Daarvoor no digt de paus alle gelovigen van alle religies uit om samen voor de wereldvrede te bidden. Daar hoor je dus nooit iemand over. Alles wat er in dé media wordt bericht, zijn twee of drie zinnen uit een encycliek, waar vervol gens een vreselijke drukte om wordt gemaakt. Neem nou de encycliek Humanae Vitae. Daarin spreekt de paus zich uit tegen abortus en anti-concep tiemiddelen. Dat komt dan met zulke koppen in de krant. Maar in dezelfde tekst wordt ook ge dwongen sex binnen het huwe lijk afgekeurd en daar wordt zelfs veel meer nadruk op ge legd, voor mijn gevoel. En daar besteden de kranten helemaal geen aandacht aan." „Overigens is de Paus niet on feilbaar, hoor", gaat ze verder. „Ook niet volgens de officiële leer. Het is dus het goed recht van iedere katholiek om het on eens te zijn met sommige standpunten van het Vaticaan. Maar ik vind wel. dat de katho lieken zich ook aan de regels kunnen houden waar ze niet helemaal achter staan, totdat die regels veranderd worden." Nieuwsgierig De RKJ werd bijna 20 jaar gele den opgericht door vijf katholie ke jongeren die graag regelma tig wilden samenkomen. Anno 1994- bestaan er verschillende groepen, verspreid door het he le land. De overkoepelende or ganisatie heet Werkgroep Ka tholieke Jongeren. Vier geleden werden Gemma en Eliza toeval lig allebei lid van de RKJ Leiden. „Mijn moeder had erover ge hoord, en ik was wel nieuwsgie rig", vertelt Eliza. Gemma had een andere reden. „Op de één of andere manier voelde ik me wel katholiek, maar ik wist ei genlijk niks van het katholieke geloof. Daarom ben ik lid ge worden van de RKJ. Voor mij is er sindsdien een heleboel ver anderd. Ik ben veel bewuster gaan geloven. God zie ik nu als een concrete Persoon, die on voorwaardelijk van me houdt. Daardoor heb ik nu veel meer zelfvertrouwen." De RKJ biedt haar leden (en alle andere belangstellenden) zowel ruimte voor bezinning als gezelligheid. Iedere woensdag is er een jongerenmis, één keer per jaar is er een bezinnings weekend, en het hele jaar door worden er lezingen gehouden. Maar de RKJ organiseert ook soosavonden en een jaarlijks dagje uit. En dan is er nog het jaarlijkse nationale volleybal toernooi, open voor alle jonge ren die een team weten te vor- Het clubblad van RKJ Leiden verschijnt een keer per maand onder de titel Diagonaal. „De naam van ons blaadje symboli seert de ideale levenshouding legt Gemma uit. „Als je alleen maar aandacht hebt voor je me demensen, kijk je als het ware horizontaal, dan verlies je God uit het oog. Alleen maar verti caal kijken is ook niet goed, want dan ben je alsmaar bezig met God en verwaarloos je de mensen om je heen. Als je dia gonaal kijkt, verdeel je je tijd tussen God en de anderen. Dat is het beste, voor jou en voor de wereld." BEROEPINGSWERK NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Toegelaten tot de evangeliebedie ning: G.J.M Kievit-Lamens, Beatrixlaan 11,6706 AWWage- ningen, tel: 08370-18405 Toegelaten tot de evangeliebedie ning en beroepbaar: J. den Boer, Hondsdraf 3. 2954 NA Alblasser- dam, J.P. Bi|l, Pinksterbloem straat 9, 3286 VH Klaaswaal, tel: 01864-3261; C.H Damstra- Schreuder. Kaiserstraat 16B, 2311 GR Leiden, tel: 071- 125388; A. den Hartog, Middel koop 56, 4245 TV Leerbroek; W.M. Reedijk, Leistraat 18bis, 3572 RE Utrecht, tel: 030- 715355; C.A.J. Stam, Veenmos 225, 8265 HX Kampen; W.F. Su- limma, Wittevrouwenstraat 36bis, 3512 CV Utrecht, tel: 030- 331952. Beroepbaar: C. Gielen, H. Hinder- straat 219665 RA Oude Pekela. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Ermelo als wijkpredi- zenoord aldaar GEREFORMEERDE GEMEENTEN Bedankt voor Aagtekerke: W. Ha- nnck te Kapelle-Biezelmge; Curiekardinaal: religieuzen kijken te veel tv VATICAANSTAD» Religieuzen vertonen een 'werknemers- en vak bondsmentaliteit'. Ze luisteren te veel naar de radio en kijken te veel tv. Velen willen zelfs een eigen bankrekening en creditcard. Die kritiek uitte curiekardinaal Fiorenzi Angelini in een toespraak tot de bisschoppensynode over reli gieuzen, die tot en met 29 oktober in het Vati caan plaatsvindt. Het is met het naleven van de gelofte van ar moede niet best gesteld, zei Angelini, president van de pauselijke raad voor het ziekenaposto- laat. Religieuzen praten er wel veel over, maar tegelijkertijd genieten ze zelf een 'benijdens waardige en onverantwoordelijke' bestaansze kerheid. Angelini verweet veel religieuzen ook dat ze het met de geloften van gehoorzaamheid en zuiverheid niet zo nauw nemen. De Indiase aartsbisschop van Changanacher- ry, Joseph Powathil, riep religieuze orden op een tegenwicht te vormen tegen 'negatieve tijd verschijnselen'. Religieuzen kunnen volgens hem een radicaal alternatief bieden voor wijd verbreid consumentisme, individualisme en op pervlakkigheid. DE RECHTER Mr. Jesse van Muylwijck COLOFON i/J JOH' vJER.t> ECM SCHiUPE.RU V/AAJ De LECR-MEETSTER v/AM REAA B.RAAJPT" öeSTOL^AJ. EKl DE2E KEER EEM SCHtUPeRU V/A/O EGAJ ueefRuiAJ<s Die iMBR-eiCER óAAT AJATUÜR.L.DK DOOR ToT Hi) EEAJ ecRTE REM&RAAJDT lEEFT... HOOFDREDACTIE; Jan-Geert Majoor, Frans Nypels, Henk van der Post (adj) OMBUDSMAN R.D Paauw. tel dag 9 30- 30uur071-356215, of per post HOOFDKANTOOR: Redactie 071-321921 ADVERTENTIES ma -vnj. van 08.30-17 00 uur; Telefoon 071-356230 RUBRIEKSADVERTENTIES (Sleutels) ma -vnj. van 8.30-17 00uur: -128030 bij vooruitbet (ind. BTW) nd per acc giro au°™93() rtaal 85.55 f 84.55 I 329,30 328,30 IDING PER POST nd: per kwartaal 125,50 overige landen op aanvraag KLACHTEN BEZORGING ma t/m vrij: 18.00-19.30 uur, zat. 10 00-12 00 uur Tel 071 -143241 HET WEER HANS VAN ES Lucht zeer stabiel In een deel van Midden-Nederland had de zon gisteren de grootste moeite met de dikke mistdeken. Ook onze regio was de klos, tot laat in de middag moesten we het doen met egaalgrijze, laag overdrijvende wolkenflarden. Plaatselijk trok de grauwe laag op en liet de herfst zich van zijn fraaie kant zien; voor al in het bos, waar de zon prie mend door de nevelslierten voor een mysterieus effect zorgde. In de mistgebieden bleef het kwik een stuk lager dan de vorige dagen'met maxima van 9 tot 11 graden. Te gen de avond was een kleine tem- peratuursdaling voldoende; de mist en lage bewolking breidde zich weer snel uit. Heel anders was het verhaal in het zuiden van land. Daar kwam de zon er al voor de middag overtuigend door, resulte rend in nazomerse middagtempe- raturenvan 16 tot 19 graden. Inmiddels heeft er vrijwel onge merkt een aflossing van de wacht plaatsgevonden. Een nieuwen krachtig hogedrukgebied, komende van de oceaan, heeft het oude hoog boven Centraal-Europa ver vangen. Vandaag ligt de kern pre cies boven ons land met een baro meterstand van meer dan 1035 millibar. Een hogedrukcel heeft doorgaans een levensduur van 4 a 5 dagen, zodat we tot aan het be- De afgelopen 36 uur had onze re gio een heel zwakke noordoostelij ke wind met luchtaanvoer deels van over het IJsselmeer. Ongetwij feld heeft de mist zich daardoor langer kunnen handhaven. Nu de kern van hogedruk naar Centraal- Europa verhuist, draait de stroming wat bij naar zuidoost en komt er iets drogere lucht aanzetten, zodat er in de middag wellicht wat meer ruimte komt voor de zon. Niette min blijft de mist nog dagenlang een probleem en kan zich telkens na zonsondergang uitbreiden. Het temperatuurniveau blijft vrij hoog voor half oktober met maxima van 16 graden, maar evenals de af gelopen dagen blijft deze in hard nekkige mist aanzienlijk lager. Dit weertype zal pas veranderen, als de bovenlucht afkoelt (meestal na de passage van een koufront) of als er meer wind komt, die de luchtlagen 'door elkaar roert'. Zolang het ho- gedrukcentrum in de buurt blijft is daar geen sprake van en blijft de lucht zeer stabiel met weinig verti cale beweging. De vochtige laag met mist of nevel blijft dus nog wel even gevangen in de onderste eta ge van de atmosfeer. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met vrijdag. Noorwegen: Flink wat bewolking en vooral langs de westkust perioden met regen, in het noorden kans op sneeuw. In het zuiden mogelijk wat zon. Middagtemperatuur plaatselijk mist, 's mid dags zonnig. Droog. Maxi mumtemperatuur onge veer 14 graden. Engeland, Schotland, VVales en Ierland: Flink wat zon en droog. In de nacht en ochtend grote kans op mist. Middagtem peratuur van 12 graden m Schotland tot ongeveer 16 graden in Engeland. België en Luxemburg: Overwegend zonnig maar in de nacht en Noord- en Midden-Frankrijk: Tamelijk zonnig maar wel grote kans op mistbanken. Middagtemperatuur onge veer 21 graden, aan de kust wat lager. Portugal: Flinke perioden met zon en droog. Mor- Maximumtemperatuur ongeveer 25 gra- Af en toe zon maar ook wolkenvelden en kans op wat regen. Middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Spanje: Flinke perioden met zon. In het oosten meer bewolking en kans op een lokale regen- of onweersbui. Middagtempera tuur meest tussen 20 en 27 graden. Canarische Eilanden: Perioden met zon en droog. Middagtem peratuur tussen 25 en 29 graden. Marokko: Westkust: Flinke zonnige perioden en droog. Later wat meer bewolking. Mid dagtemperatuur tussen 23 en 27 gra- Af en toe zon maar ook wolkenvelden en morgen mogelijk een enkele regen- en onweersbui. Temperatuur in de middag ongeveer 27 graden. Zuid-Frankrijk: Geleidelijk steeds meer zonnige perio den. In de oostelijke bergen kleine kans op neerslag, verder droog. Middagtem peratuur tussen 23 en 27 graden. Mailorca en Ibiza: Perioden met zon maar ook kans op een enkele regen- of onweersbui. Middag temperatuur ongeveer 26 graden Italië: Overwegend rustig en droog weer met flink wat zon. In de nacht en ochtend kans op mist. Middagtemperatuur oplo pend tot ongeveer 25 graden maar in gebieden met hardnekkige mist bedui- Griekenland en Kreta: Flinke zonnige perioden en droog maar op Kreta eerst nog kans op een enkele regen- of onweersbui. Op de eilanden in de Egeïsche Zee veel wind. Maxima tus sen 22 en 26 graden. Turkije en Cyprus: Wisselend bewolkt en enkele regen- of onweersbuien. Aan de westkust meer droog Middagtemperatuur Duitsland: Plaatselijk mist. Verder vnj zonnig, maar kenvelden. Droog. Maxima van 14 gra den in het noorden tot iets boven de 20 Zwitserland: Af en toe zon, maar ook wolkenvelden. Eerst mogelijk wat lichte regen. Tempe ratuur in de middag ongeveer 19 gra- Gemiddeld over Nederland Neerslagkans Minimumtemp. Middagtemp. VRIJDAG 14 OKTOBER 1994 Zon- en maanstanden Zon op 07.02 Zon onder 17.46 Maan op 15.33 Maan onder01.26 Waterstanden Katwijk Hoogwater 11.09 Laag water 06.36 18.56 Weerrapporten 12 o r 19u w 1 13 3 0.0 fol 17 2 0.0 Luxemburg Malaga Malta Moskou Oslo ige perioden en droog. In het ele wolkenvelden en later lichte regen, Middagtempe- 15 graden. HEINZ aar /s UFF vam S-f£/MZ, OAT J£ Ff Ff J C/rr Wti-TL'ATBff. tir tf- y\~ÏQ -v K - -ft- --wrf 1 '"i 11~- BOES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 14