Kijtgracht vreest krakers 1 Ergernis over vrouw-onvriendelijk beleid De rode buik van de stekelbaars TT «p i A A i i Gemeente nit Straatverbod broer Laken Proef minder vlieglawaai boven Leiden uitgesteld T ETnf\T van Bambini Geen interesse voor parkeerproef Leiden 'Parkeerproblemen door sloop garages' Neem een proefabonnement, "7 WEKEN VOOR 33,80 BEL071-128030 MAANDAG 10 OKTOBER 1994 2. t 7» Jl I il 1 CHEF •HENNYVANEGMOND. 071-356414. PIV-CH6F HANSNO'NtKOOr.i DLeidenaar C. Laken mag zich niet meer vertonen in de directe naijheid van de woning van zijn broer M. Laken. Dat heeft de pre- sicnt van de Haagse rechtbank A. van Delden vanmorgen in kort geing bepaald. Het volledig straatverbod dat M. Laken voor zijn brer had geëist, is door de rechtbankpresident afgewezen. De t\ie broers wonen beide aan de Vlietweg in Leiden. e rechtbank heeft bepaald dat broer C. Laken voor elke keer dat hiiet beperkte straatverbod overtreedt, zeven dagen kan worden gejzeld. Hij is bovendien veroordeeld tot het betalen van de 1850 giien proceskosten die zijn broer heeft gemaakt. De twee Leidse brirs leven al jaren met elkaar in onmin. ioeterwoudenaar valt op overgang iden» Op de spoorwegovergang over het Cronesteinpad is za- tdagnacht een 53-jarige man uit Zoeterwoude-Rijndijk ten val {komen. De man reed over het fietspad dat de overgang kruist t verloor op de rails de macht over het stuur. Bij zijn val iheurde de Zoeterwoudenaar zijn lip en braken enkele tanden i De man is ter plekke behandeld. nbrekers actief in Leiden iden Uit een woning aan de Joubertstraat zijn zaterdagavond )0 gulden en sieraden gestolen. De bewoners waren niet thuis ten inbrekers de voordeur forceerden. Ook aan de Morsweg erd geprobeerd de voordeur van woning open te breken, maar at slaagde niet. .eidse hoort inbrekers -idenEen 48-jarige Leidse heeft zondagochtend in de vroege urtjes gehoord hoe in haar huis aan de Groenesteeg werd inge- roken. De vrouw werd wakker omdat ze gestommel hoorde, laar dacht dat het geluid bij de buren vandaan kwam. Toen ze ven later opnieuw wakker werd en een kijkje in de woonkamer ing nemen, brandde het licht en stond de voordeur open. De laders hadden passen, een toneelkijker, een paspoort en een lortemonnee met 1200 gulden meegenomen. Vlan trekt pistool in café eiden In een café aan de Lage Rijndijk heeft zaterdagmiddag •en nog onbekende man zijn pistool getrokken en een klant be- Ireigd. De man kwam met een vriend het café binnen en kreeg nkele racistische opmerkingen te horen. Daarop trok hij zijn listooi en zette dat tegen het hoofd van de man die de opmer- ingen maakte. Daarop vertrok hij. Zijn vriend maakte excuses, maar de man kwam terug en zette nogmaals zijn vuurwapen te gen het hoofd van de man. Via de Driftstraat verdwenen de twee mannen. De klant die bedreigd werd deed geen aangifte, omdat hij vond dat hij het zelf had uitgelokt. Bruidegom verzeilt in knokpartij leiden Een groep mannen die een vrijgezellenavond vierde, is zaterdagnacht in een knokpartij op het Stationsplein verzeild ge raakt. De groep pestte twee vrouwen op-de Stationsweg en werd even later aangesproken door twee mannen. Die begonnen meteen te slaan, waarop een hevige vechtpartij ontstond. Een 21-jarige man uit Rotterdam en zijn 28-jarige broer uit Hazers- woude-Rijndijk moesten daarna met wonden in het gezicht en maag naar het academisch ziekenhuis worden overgebracht. Verpaupering aan de Pottenbakkersgang. Daar moet iets aan gedaan worden, vinden de buurtbewoners. werkgroep wil met de gemeente praten over een nieuw bestem mingsplan. In de tussentijd moet er een 'voorbereidingsbe- sluit' worden genomen, om on gewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Lang geleden is er al eens een plan geweest, om aan de Pot tenbakkersgang huizen te bou wen. „Maar toen hadden we problemen met het verwerven van de grond", vertelt woord voerster G. Schramm van de ge- meeente. ,,lk denk dat we nu opnieuw moeten bekijken wat er met dat gebied moet gebeu ren. En allereerst moet de grond onder het terrein van Bik Breedeveld worden schoonge maakt. Ik denk dat we binnen kort overleg hebben met de be woners." De werkgroep vindt dat bij de amsterdam/leiden» anp Een proef met een methode om vliegtuiglawaai in Leiden en omgeving te verminderen is met ruim een maand uitgesteld: Dit blijkt uit een mededeling van de Commissie Geluidhinder Schiphol. De sinds 1991 sterk toegeno men overlast van vliegtuigla waai in Leiden en omgeving kan worden verminderd door de toestellen in een soort glij vlucht met minimale wisselin gen van motorvermogen de lan dingsbaan op Schiphol te laten naderen. Dat wordt een 'Conti nuous Descent Approach' ge noemd. Aanvankelijk zou deze CDA-procedure al in oktober bij wijze van proef worden inge voerd voor nachtelijke landin- leiden hans koenekoop Tientallen telefoontjes heeft ambtenaar B. den Boef van de dienst parkeerbeheer al beant woord over de nieuwe parkeer- proef in de wijk rond het Leven daal en de Hogewoerd. En tel kens eindigt het gesprek met de woorden 'laat die vergunning dan maar zitten, ik kan mijn au- lo nog wel voor de deur kwijt.' De proef lijkt bij voorbaat mis lukt. Het zijn uiteraard in de eerste plaats de kosten, 60 gulden per kwartaal, die de bewoners van deze wijk ervan weerhoudt om een parkeervergunning te ko pen. Maar bovenal speelt mee dat de bewoners het maar gek vinden dat ze met deze parkeer- /ergunning hun auto alleen naar op de Jan van Hoütkade nogen parkeren. En dus niet, 3als iedere andere bewoner Innen de Leidse singels met tn parkeervergunning, op elke illekeurige parkeerplek in de bmenstad. „Zo zijn de regels, wijk rond het Levendaal en c Hogewoerd behoort nu een- raal niet tot het parkeerrestric- tgebied. Je kunt er nog vrij prkeren. Vandaar dat de par tervergunning voor een sterk Igrensd gebied behoort", al- as Den Boef. gen op de Kaagbaan. Naar aan leiding van recente proefnemin gen op vluchtnabootsers heeft de luchtverkeersbeveiliging echter besloten om de proef met glijvluchten ruim een maand uit te stellen. De geluidsarme manier van landen blijft in het begin van de proef beperkt tot de periode tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. In alle gevallen be slist de verkeersleiding afhanke lijk van de verkeerssituatie of de procedure wordt uitgevoerd. De overlast rond Leiden nam begin 1991 toe, omdat meer gebruik werd gemaakt van de Kaagbaan voor nachtelijke landingen. Dat gebeurde om dë directe omge ving van Schiphol - Leimuiden, Rijsenhout en Nieuw-Vennep - te ontlasten. Omdat er de laatste tijd uit de wijk zoveel klachten over par keeroverlast kwamen, besloot wethouder J. Walenkamp (CDA- /autoluwe binnenstad) tot de parkeerproef. Bewoners van de wijk kunnen tot 15 oktober te gen het normale tarief een par keervergunning kopen waar mee ze hun auto, indien er geen plek is voor hun deur, kunnen stallen op de Jan van Houtkade. Den Boef: „Wij hebben gekozen voor de kade omdat het dichtbij is en daar over het algemeen nog parkeerplaatsen beschik baar zijn." J. Gijsman van het buurtcomité Hogewoerd begijpt wel waarom de animo voor de ze beperkte parkeervergunning nihil is. „Het volle pond betalen en dan niet in de hele binnen stad mogen parkeren. Dat is na tuurlijk geen stijl. Ik vind het maar een rare oplossing. De proef is niet eens besproken in de projectgroep. We zouden hem ook hebben afgewezen, laat de gemeente nou maar eens zorgen voor voldoende parkeerruimte. Gooi bijvoor beeld de parkeergarage van Hoogvliet dag en nacht open. Maar dat roepen wij nou al ja ren." Wethouder Walenkamp was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Kraakacties en verpaupe ring. Dat is de angst van het 'eilandje' tussen Ha venkade, Kijfgracht, Zuids ingel en Minnebroers gracht, nu het gebouw van aannemer Bik Breede veld na een verhuizing leegstaat. Als voor de Pot tenbakkersgang - het steegje dat de buurt in tweeën snijdt - niet snel een bouwplan wordt ont wikkeld slaat het verval toe, vrezen de bewoners. leiden» aap rietveld De bewoners van het histori sche stukje Leiden in de buurt van de Haven zijn bezorgd. Aan de Pottenbakkersgang ligt al ja ren een kaalslag. Daarachter staan de muren van oude lood sen langzaam af te brokkelen. Weliswaar zijn die loodsen met houte platen provisorisch afge sloten, maar toch is de werk groep Pottenbakkersgang bang dat spelende kinderen uit de buurt er nog eens een ongeluk krijgen. Na het vertrek van Bik Breedeveld staan er weer een bedrijfsgebouw en een aantal woningen leeg. Dat trekt krakers aan, vreest de werkgroep. „De leegstand wekt angstgevoelens in de buurt", aldus P. de Boer en P. Wessel van de werkgroep. In een brief aan de gemeente bepleit zij, dat er nu snel maat regelen worden genomen. De leiden erna straatsma Wethouder Hennie Koek (PvdA- welzijn) is 'verbaasd' en 'on aangenaam getroffen' door de benoeming van vijf mannelijke 'stadsdeelmanagers' binnen de nieuwe Leidse Welzijns Organi satie (LWO). Ze overweegt vol gend jaar een bepaling op te ne men in het subsidie-contract met LWO, om de organisatie vast te leggen op het voeren van een 'doelgroepenbeleid'. De gemeente kan vooralsnog niet ingrijpen in het personeels beleid van de LWO. De nieuwe welzijnorganisatie heeft een grote beleidsvrijheid, die is vast gelegd in een budgetfinancie- rings-contract. In deze overeen- leiden monica wesseling vervolg van voorpagina Stekelbaarsjes die, met het roodkleuren van de buik en blauw van de ogen, duidelijk maken dat ze hitsig zijn; de ka meleon met zijn onopvallende kleur en het lieveheersbeestje dat zwart is omdat hij zó lekker warm wordt. Kleurrijke dieren te over gisteren tijdens de we tenschapsdag. In de Leidse on derzoekscentra lieten duizen- dén bezoekers zich kleurrijk on derhouden. Het thema kleur werd in elk vakgebied van de komst is geen bepaling opgeno men over het voorrang geven van slecht vertegenwoordigde groepen, zoals vrouwen en al lochtonen, bij het vervullen van vacatures. „De gemeente heeft dus geen zeggenschap over het perso neelsbeleid van de LWO," zegt Koek. „Maar we moeten wel overwegen om in het nieuwe contract met de LWO een pasa ge op te nemen over doelgroe penbeleid. Daarin zouden bij voorbeeld streefcijfers voor de verschillende categorieën opge nomen kunnen worden." Het huidige subsidie-contract met de welzijnsorganisatie loopt volgend jaar af. In de raadscommissie welzijn wetenschap geanalyseerd, be sproken en beproefd. In het Van der Klaauwlabora- torium werd de biologische kant van kleur belicht. Aan de hand van levende en opgezette dieren, planten en natuurkun dige proeven werd duidelijk ge maakt dat kleur in de natuur niet zomaar voor de mooiigheid is, maar nut heeft. In het labora torium waren, net als op de an dere onderzoekscentra, proeven te doen. Niet alleen in de archi tectuur en.de mode is kleur van belang. Sinds de Tweede-Ka merverkiezingen in mei wordt is ook al geklaagd over het 'vrouw-onvriendelijke' perso neelsbeleid van LWO. Groen Links-raadslid Mieke Hoger- vorst betoogde toen dat de ge loofwaardigheid van de wel- zijnsorganistie in hel geding is. „Een organisatie die tot doel heeft de emancipatie te bevor deren slaat een slecht figuur door alleen mannen te benoe men op leidinggevende func ties." Directeur van de LWO, Ate Flapper zegt dat 'benoembare' vrouwen niet voorhanden wa ren. „We moesten putten uit het bestand aan zittend perso neel. Er is weliswaar een meer derheid van vrouwen in het welzijnswerk, maar je hebt te veel en vaak gepraat over paars. Een vreemde kleur voor een co alitie die bestaat uit de PvdA (rood), de WD (blauw) en D66 (groen), vindt politicoloog J. van Holsteyn. „Rood, blauw en groen maken samen bruin en niet paars. Als het drietal paars oplevert betekent dat, dat D66 kleurloos is". Bruin is de nieuwe coalitie zeker niet, want bruin staat in de politiek voor ultra rechts zoals de Centrum Demo craten. Hoewel de aanhang van de CD de afgelopen jaren is ge groeid (de groei is er overigens weer uit), gaat het Van Holsteyn maken met een na-ijlend effect: veel leidinggevende functies zijn toch nog bezet door man nen. En voor de functie van stadsdeelmanagers kun je geen personen benoemen zonder lei dinggevende ervaring. Onder de aanmeldingen voor de vijf leidinggevende functies zaten wel vrouwelijke kandida ten. Flapper: „Uit het aantal aanmeldingen zijn zes kandida ten gerold, onder wie één vrouw. De rest van de vrouwen was niet geschikt. De overgeble ven vrouwelijke kandidaat viel uiteindelijk af. Ze trok zichzelf terug omdat ze een andere functie op het oog had." Flapper zegt het 'heel be treurenswaardig' te vinden dat te ver om over 'het bruine ge vaar' te spreken. „De meeste CD'-stemmers stemmen ultra rechts omdat ze boos zijn op de politiek. Proteststemmers dus. Het aantal mensen dat het wer kelijk eens is met de ideeën van Janmaat is klein. Natuurlijk moet de politiek wel reageren op het feit dat velen blijkbaar ontevreden zijn over het ge voerde beleid. Maar angst voor een snelle groei van de CD om dat hun ideeën zouden aan slaan. is onterecht. Het blijft op passen, maar paniek is onno- dig". foto loek zuyderduin plannenmakerij alles in het werk moet worden gesteld om het kakakter van "dit historische stukje leiden' in stand te hou den. „Dal is in het belang van onze wijk, maar ons inziens ook in het belang van de gemeen te." de stadsdeelmanagers allen mannen zijn. „We streven er toch naar om deze organisatie een afspiegeling van de samen leving te laten zijn. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er meer al lochtonen moeten komen." De LWO-directeur heeft geen moeite met de door Koek voor gestelde wijziging in het subsi die-contract met de gemeente. „Als dat voldoende ruimte over laat om onze verantwoordelijk heden te dragen dan is dat pri ma. Ik denk ook dal als er vaca lures vallen voor de functie van stadsdeelmanager we gaan wer ven onder vrouwen. Maar dan kunnen we ook buiten het hui dige personeelsbestand zoe ken." leiden» aap rietveld Als het aan Boshofbewoner J. van Dam ligt worden er géén 27 huizen voor ouderen gebouwd aan de Multatulistraat. Dan ver dwijnt het bouwplan van corpo ratie Ons Doel in de vuilnisbak en blijven er gewoon 32 garages staan in het buurtje achter de Boshuizerkade. „Want wij zitten straks met de parkeerproble men", zegt Van Dam. Hij was zes jaar geleden tegen sloop van de garages en hij is dat nu nog. In 1988 was Van Dam een van de vele insprekers die zich kantte tegen de nota Houwen in bestaande wijken. Volgens die nota konden er op de plaats van de garages aan de Multatulistraat 11 eengezinswo ningen worden gebouwd. Ons Doel heeft echter inmiddels be sloten tot de bouw van een 27- lal ouderenwoningen. „Boshof, Duinhof, Meerhof, Akkerhof, Weidehof en Hoflaan zijn 40 jaar geleden gebouwd en niet berekend op een toename van autobezitters. In Boshof bij voorbeeld krijgen de straatjes er acht auto's bij en dat kan nooit zonder nare gevolgen", zei Van Dam op een inspraakavond op 23 juni 1988. En aan zijn bezwa leiden erna straatsma De Haagse rechtbank acht de gemeente Leiden niet aanspra kelijk voor eventuele schade die eigenaar B.M. van Lingen heeft geleden bij de verkoop van het kinderdagverblijf Bambini. Van Lingen heeft beroep aangete kend tegen dit vonnis. I lij is van mening dat de marktwaarde van zijn bedrijf sterk is gedaald door negatieve uitlatingen van oud-wethouder A. van Bochove (CDA). Bambini kwam twee jaar ge leden in opspraak na anonieme klachten van een aantal ouders en voormalige leidsters, /.e schreven een 'zwartboek' waar in de leiding van het kinderdag verblijf werd beschuldigd van het intimideren van ouders en het verwaarlozen van kinderen. Welzijnswethouder Van Bocho ve antwoordde dat de directie van Bambini uit 'louter beunha zen' bestond. De negatieve publiciteit leid de er begin 1993 toe dat veel ouders hun kinderen bij Bambi ni weghaalden en alle peuter leidsters zich ziek meldden. Van Lingen zag zich daardoor ge noodzaakt liet kinderdagverblijf per 1 februari 1993 te verkopen. De opmerkingen van de wet houder hadden volgens Van Lingen tot gevolg dat het kin derdagverblijf 'ver beneden de reële marktwaarde' werd ver kocht. De rechtbank is van oordeel dat er geen aantoonbaar ver band bestaat tussen de uitspra ken van de wethouder en de schade die Van Lingen zou heb ben geleden. Van Bochove be kritseerde het kinderverblijf pas na een reeks van klachten van andere betrokkenen. In 1991 kwamen er al gere geld klachten binnen over de gang van zaken bij Bambini. Dat vormde hetzelfde jaar de aanzet tot een conflict tussen Bambini en het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL). I let ziekenhuis zag na een reeks klachten af van de huur van een aantal 'kindplaatsen' voor het eigen personeel. Een aantal ou ders en voormalig peuterleid- sters publiceerden in 1992 het zwartboek 'Bambini te kijk ge zel'. Bambini is 1 februari 1993 verkocht aan mevrouw Van Amerongen-van de liiar uit Arnhem. Zij heeft het kinder dagverblijf aan de Boerhaave laan voortgezet onder de naam 'Baby Drome'. ren, zegt hij, is in die zes jaar niets veranderd. „De gemeente heeft ook zes jaar niet een alter natie! bedacht en de zaak maar op zijn beloop gelaten. En nu duikt dat plan ineens weer op." Volgens gemeente en Ons Doel zijn veel van de 32 garages clandestien in gebruik bij men sen die van sleutelen aan auto's hun hobby of hun bijverdienste hebben gemaakt. Maar dat is volgens Van Dam nog geen ar gument om te zeggen dat alk- garages wel weg kunnen. „Als ze de huur maar betalen; daar gaat het toch om? Ik heb er al tijd mijn auto in staan. En d'r zijn veel mensen die niet gelo ven dat hij al tien jaar oud is. Zo mooi is hij nog." Van Dam zegt niet alleen voor zichzelf te spreken. „Er zijn veel meer mensen in de buurt die- tegen woningbouw op die plek zijn. En ik denk dat dat verzet alleen maar toeneemt, nu hel hoogbouw wordt in plaats van eengezinshuizen. Ik heb al van verschillende mensen in de buurt gehoord dat zij aanstaan de donderdag naar de Informa tie-avond in het Holtlant Colle ge gaan om hun mening te ge ven over dit plan." Vrijwilligers gevraagd Voor een vergelijkend onderzoek van twee bekende pijnstillers worden personen gezocht die vaak last hebben van HOOFDPIJN. Het onderzoek vindt plaats op het Centrum Humaan Genees middelonderzoek bij het Academisch Ziekenhuis Leiden. Wij zoeken personen die: - minstens 4x per maand gedurende tenminste 3 uur matig/ ernstige hoofdpijn hebben; - NIET lijden aan migraine; - NIET vaker dan 3x per week hoofdpijn hebben. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen: 071 -26 80 04 of 071 -26 27 81. Wetenschapsdag in Leiden Pret genoeg gisteren in het 'pret-lab' van het Kamerlingh Onnes Laboratorium. Er stonden tientallen natuurkunde-proefjes opgesteld, variërend van het ontleden van het eigen stemgeluid tot het knutselen met een echte soldeerbout. foto hielco kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 9