Leidsch Dagblad Miljoenenbrand j in Zoeterwoude Groene licht voor uitbreiding Zuydtwijck Bewoners geëvacueerd bij brand in Noordwijk Legalisering drugs levert 6,3 miljard op Tilburg krijgt primeur vrije drugverstrekking 'Gewogen of bedrogen' BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Gebedsgenezeres coupeerde oren psychiatrisch patiënte VRIJDAG 7 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40588 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Zakenreisfraude 3 Aanpak van fraude met zakenreizen levert de belastingdienst dit jaar minimaal 32 miljoen gulden op. Zuiverheid A C. Religieuzen moeten I Ot Een grote uitslaande brand heeft gistermiddag een be- drijfsverzamelpand aan de Industrieweg in Zoeterwou- de-Rijndijk in de as gelegd. Daarbij ging ondermeer voor miljoenen guldens aan compact discs in vlammen op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. zoeterwoude LIESBETH BUITINK en ERNA STRAATSMA De brand veroorzaakte dikke rookpluimen die tot in de verre omtrek wegdreven. Het blussen werd ernstig bemoeilijkt door de stroom automobilisten die juist de bedrijven op het indu strieterrein Grote Polder verlie ten. Bovendien was er een te kort aan bluswater. Twee van de ongeveer veertig aanwezige werknemers raakten licht ge wond. Vanochtend was de brandweer nog bezig met na- eigenaars van de Trianon-bioscoop aan de Bree- straat zijn Jan Boer, bekend als exploitant van het Kijkhuis, en meervoudig café-eigenaar Ben Luykx. Met de hulp van een niet na der genoemde filmdistributeur willen ze het filmtheater voort zetten, maar dan met recente topfilms in plaats van het verto nen van 'klassiekers' die al een aantal jaren in roulatie zijn. De bioscoop gaat niet dicht voor een ingrijpende verbouwing.' Luykx zegt dat alleen het strikt noodzakelijke wordt vervangen en er een grote schoonmaak komt, maar in de tussentijd Ook dependance bij 't Hofflants Hnys leiden/voorschoten judy nihof Verpleeghuis Zuydtwijck aan de Aaltje Noorderwierlaan in Lei den wordt ongeveer 2,5 keer zo groot. Er komt een pand van drie of vier etages voor 120 de mente ouderen op het naastge legen grasveld. Het bestaande gebouw wordt grondig gereno veerd. Het ministerie van VWS heeft ingestemd met de plan nen van Zuydtwijck, die nog wel verder moeten worden uitge werkt. Het is de bedoeling om de omwonenden hierbij te be trekken. Met de verbouwing en de uit breiding is een bedrag gemoeid van 32 miljoen gulden. Het stre ven is om de nieuwbouw eind 1997 in gebruik te nemen. Het ministerie heeft voor Zuydtwijck nog een zeer be langrijke knoop doorgehakt door tien miljoen gulden toe te zeggen voor de bouw van een dependance bij verzorgingshuis 't Hofflants Huys in Voorscho ten. Zuydtwijck wordt het 'moe derhuis' van deze dependance, die zestig bedden zal tellen. Aan plaatsen in verpleeghui zen is in Leiden en Voorschoten grote behoefte. In Leiden staan er tegen de driehonderd men sen op een wachtlijst. ,,Tot vorig jaar moest iedere demente be woner buiten de stad worden ondergebracht", aldus Zuyd- twijck-directeur A. Bruseker. noordwuk conny smits De bewoners van vijf apparte menten aan de Kerkstraat in Noordwijk hebben gisteravond hun woning moeten ontruimen, omdat asbestdeeltjes waren vrijgekomen bij een brand in een schuur achter de huizen. Alle bewoners konden onderdak vinden bij familie in Noordwijk. Vandaag zou een schoonmaak bedrijf de appartementen gron dig stofzuigen, zodat de bewo ners er vanavond kunnen terug keren. De brand brak gisteravond rond elf uur uit in een schuur op een parkeerplaats achter de Kerkstraat. In de schuur lagen balen hooi en stro. In de schuur waren platen asbest verwerkt. blussen. In het bedrijvenpand waren twee bedrijven gevestigd: Alto Tools, een groothandel in gereedschappen, en Rigu Rotonde, een distributiebedrijf van compact discs. Twee ande re ruimten in het gebouw ston den leeg. In totaal besloeg het gebouw ongeveer 15.000 vier kante meter. De brand ontstond om vier uur en greep in hoog tempo om zich heen. De brand is mogelijk aangewakkerd doordat werkne mers uit het gebouw tijdens Boer en Luykx kopen Trianon leiden loman leefmansblijft het theater gewoon open. Als het Boer en Luykx lukt om veelal Amerikaanse kassucces sen naar Trianon te halen, wordt het theater een concur rent van het Studio/Lidotheater aan de Steenstraat en de Luxor aan de Stationsweg. De markt in Leiden voor nieuwe films is dan volgens Boer verzadigd en de komst van een mega-bio- scoop in de omgeving van het nieuwe station zou dan overbo dig zijn. „Als dat doorgaat, krij gen alle filmzalen en bioscopen in de binnenstad het slecht en daar is niemand bij gebaat." formaten faxrollen? Demmenie's Concertzender staakt werk uit geldgebrek .johnoomkes Einde aan gijzeling 7 Een gijzeling in het Duitse Herzogenrath is I O opnieuw een keuze vanochtend geeïndigd na- S maken voor een leven in dat de gijzelnemer zichzelf l gehoorzaamheid, armoede doodde. j en zuiverheid. Bluswater moet 'van ver' komen, koppelingen kapotgereden hun vlucht ramen insloegen en een roldeur openden, zodat ze een vorkheftruck konden red den. „Dat is onverstandig, daar maak je het alleen maar erger mee. Als je aan alle kanten lucht toevoert, voed je de brand", verklaarde brandweercomman dant J. Baardscheer. Een werk nemer liep bij de actie een snij- wond op. Een ander werd be vangen door de rook en moest met ademhalingsmoeilijkheden naar een ziekenhuis worden overgebracht. De brandweer ondervond veel problemen bij het blussen. Een ladderwagen werd zo dicht bij het vuur gereden, dat die brandschade opliep. Voor de bluswagens aan de zuidzijde werd water getapt uit een blus waterriool onder de Industrie weg, maar die had onvoldoende Dikke rookwolken stijgen op uit het brandende bedrijfspand a aan den Rijn drijven. capaciteit. Daarom moest voor de andere bluswagens water uit de vijver van Heineken worden gehaald. Van de grote slangen die voor dat doel over de Indus trieweg werden uitgerold, wer den de koppelingen echter ka potgereden door vrachtwagens die de Grote Polder wilde verla ten. Het blussen aan de noord kant van het gebouw liet daar door ruim een uur op zich wachten. Een tijd lang probeerden de spuitgasten uit een nabijgele gen sloot water te tappen, maar kroos en modder beletten dat de brand echt te lijf kon worden gegaan. Volgens Baardscheer duurde het echter 'niet onge woon' lang voordat aan de noordzijde kon worden geblust. „Het water moest van ver wor den gehaald. En als alle werkne mers van bedrijven net naar huis gaan, is het niet vreemd dat een slang kapot wordt gere den", constateerde hij laconiek. Pagina 19: Roetwolken bevat ten geen giftige dampen. In kringen van fijnproevers geldt De Concertzender als Ne derlands beste radiostation voor klassieke muziek. Per 1 novem ber moet de geheel door vrijwil ligers gerunde radiozender ech ter zijn uitzendingen staken. Er kan geen dekking worden ge vonden voor een tekort van ruim een half miljoen gulden voor de begroting 1995. Het station is nu nog 24. uur per dag via bijna alle Neder landse kabelnetten te beluiste ren. De populaire serieuze zen der draait voornamelijk op bij dragen van luisteraars. den haag gpd Legalisering van soft- en harddrugs levert overheid en bedrijfsleven jaarlijks tenmin ste 6,3 miljard gulden op. Het rijk bespaart in dat geval mil jarden op het gebied van ge vangeniswezen, rechtsvervol ging en politie. Bovendien is de huidige aanpak van de drugcriminaliteit een verlo ren strijd. Dit is de .conclusie van het vertrouwelijke rapport Drug- beheersing door legalisatie, dat is opgesteld door belang rijke vertegenwoordigers van politie, justitie en verslavings zorg. Het onderzoek zal bin nenkort worden aangeboden aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de minis ters van justitie en volksge zondheid. Het rapport circu leert als discussiestuk binnen instellingen voor verslavings zorg en politie en justitie. Het rapport pleit voor de legalisering van drugs, omdal het huidige strafrechtelijke beleid handen vol geld kost en nauwelijks resultaat ople vert. De helft van de mensen in de gevangenis bestaat uit drugcriminelen, stellen de deskundigen in de werk groep. Het rijk geeft jaarlijks ruim 2,1 miljard gulden uit aan gevangeniswezen, poli tiezorg en rechtshandhaving. Ieder jaar nemen de kosten bovendien met honderden miljoenen toe. Drugcriminaliteit kost het bedrijfsleven en de individue le burger 4,2 miljard gulden, zo blijkt uit de berekening van het rapport. Dit wordt vooral veroorzaakt door scha de-uitkeringen na inbraken en misdrijven. Bovendien wordt enorm veel geld uitge geven aan particuliere bewa kingsdiensten en slachtoffer hulp. Legalisering is de enige mogelijkheid om de drugcri minaliteit een halt toe te roe pen. stelt de werkgroep onder leiding van R. Dufour, onder nemer, bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Al cohol en Drugs (NIAD) en prominent lid van D66. An dere leden zijn de Rotter damse politiecommissaris T. Reitsma, officier van justitie R. van der Hoeven, directielid G.J Verhoef van de Neder landse Vereniging van Instel lingen voor Verslavingszorg en psychiater F. Polak van de drugafdeling van de GG en GD in Amsterdam. tilburg gpd Tilburg gaat als eerste gemeente in Nederland aan de slag met een experiment van vrije drug verstrekking aan zwaarverslaaf- de junks. Gisteravond gingen met een uiterst krappe meer derheid de betrokken raads commissies akkoord met het experiment, dat onderdeel uit maakt van een nieuwe aanpak van alcohol-, gok- en drugver slaafden in Tilburg. Met de steun van PvdA, WD, Groen - Links, D66 en de twee CDA- wethouders wordt het voorstel in de gemeenteraadsvergade ring van volgende maand vrij wel zeker aangenomen. Deze week openden de mi nisters Borst van volksgezond heid en Sorgdrager van justitie de deur naar een experiment met vrije verstrekking van hard- WAXJ ASSEN de echte Engelse kwaliteit LEGERDUMP ZONDAG 9 OKTOBER GEOPEND Het terrein is door de politie af gezet. Een waarschuwingsbord moet passanten attenderen op het gevaar van asbest. De win kels in de Kerkstraat waren van daag wel gewoon bereikbaar. V. Eijs is een van de bewoners die gisteravond moest evacu eren. „Wij werden rond elf uur opgeschrikt door luide knallen en dachten eerst aan vuurwerk. Toen duidelijk werd dat de schuur in brand stond, waar schuwden we direct de brand weer. De politie kwam later ver tellen dat alle ramen dicht- moesten en de bewoners uit hun huizen. Bang ben ik niet geworden. Ik heb er alle ver trouwen in dat de gemeente de woningen netjes schoon maakt." tubbergen gpd I Iet psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde in Enschede heeft justitie ingelicht over een geval van duiveluitdrijving in Tubber- gen. Daarbij is een vrouw uit het Twentse Saasveld (gemeen te Weerselo) zwaar mishandeld. De de leiden Een vrouwelijke geldwisselaar is uitgebeeld op 'Roeping van Mattheus' uit 1536, een schilderij van Jan Sanders van Hemessen. Over geldwisselaars en valsemunters (en over wat er met deze laatste categorie voor gruwelijks gebeurde) gaat de tentoonstelling 'Gewogen of bedrogen. Het wegen van geld in de Neder landen' in het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet in Leiden. De expositie is vanmiddag officieel ge opend en duurt tot 1 mei volgend jaar. Pagina 25: 'De kookpot voor valsemunters'. afbeelding pr spits loc-geknipt tot duivelsoren, ze had allerlei ernstige kneuzin gen omdat er over haar heen was gelopen en ze was zeer in de war. De vrouw is maanden onder 'behandeling' geweest van een gebedsgenezeres, die in een boerderijtje even buiten Tub- bergcn woont. De zus van het slachtoffer heeft enkele weken geleden de politie gevraagd in te grijpen. Die zag toen geen mogelijkheid, omdat de vrouw door haar echtgenoot naar de gebedsgenezeres was gebracht. Directeur Janssen van het psychiatrische ziekenhuis, waar de vrouw eerder deze week op verzoek van haar man werd op genomen, beschrijft de gebeur tenissen als 'zeer ernstig en zeer uitzonderlijk' en stelt ze op één lijn met rituele mishandelingen dooi; satanische sektes. De ge bedsgenezeres wordt al sinds Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Jacob Cats Geen spies en maakt zo diepe wonden als achterklap en boze monden. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs- Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad Regio Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 23 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Het wordt morgen nog iets beter weer dan vandaag. Er is meer zon en de temperatuur gaat omhoog. Er staat haast geen wind en het blijft overal droog. Middagtempe- ratuur ongeveer 15 graden. Van nacht opklaringen en minimum temperatuur van 5 graden. Weinig wind, minder dan kracht 3. drugs. CDA-burgemeester Brokx wees er gisteravond op dat inmiddels ook de meerder heid van de Tweede Kamer po sitief tegenover het experiment staat. „Maar het wordt hier niet het Walhalla van de drugver strekking. Harddrugs zullen ver boden blijven. Dit is een laatste middel, om te voorkomen dat verslaafden hun drugs via cri minele weg vergaren. Het expe riment zal bovendien onder strikte medische begeleiding plaatsvinden." Tilburg wil het experiment met vrije drugverstrekking voor al richten op circa zeventig 'stadsnomaden', jonge mensen uit de jeugdopvang en ex-psy chiatrische patiënten die uitbe- handeld zijn, die voor veel over last en criminaliteit zorgen. In het vorig kabinet toonde CDA-minister I lirsch Ballin van justitie zich een fel tegenstander van vrije drugverstrekking. Rot terdam praat al jaren over een experiment, maar plannen kwa men niet van de grond. Ook I leerlen, Arnhem, Maastricht en Groningen lanceerden ideeën over zo'-n experiment. Amster dam maakte onlangs bekend te gaan experimenteren met de verstrekking van palfium (een opiaat met de werking van he roïne) aan een groep van zeven tig verslaafden. Pagina 3: 'De spuiten slingeren straks op het speelplein'. Zoekt u Een.. I xidsch I )aghhul augustus door de politie in de gaten gehouden. Zij vormt samen met een uit getreden Belgische priester en een voormalige zwakzinnigen verzorger de Stichting Pater Pio. De genezeres adviseert en be handelt mensen op basis van de ingevingen die ze van de dertig jaar geleden overleden pater Pio zegt tl- krijgen. Zeven maanden geleden bracht de echtgenoot vafi het slachtoffer zijn vrouw naar het boerderijtje wegens psychische problemen. Het verblijf daar leek haar goed te doen. „Ze kon op een gegeven moment licht huishoudelijk werk doen. dwei len en aardappels schillen", zegt de voormalige zwakzinni genverzorger. De vrouw kon zelfs af en toe naar buiten, maar werd uit vrees dat ze voor een auto zou springen aan een touw om haar pols 'uitgelaten'. Twee weken geleden ging de stichting op bedevaart naar de geboorteplaats van pater Pio. Bij terugkomst besloot de echt genoot zijn vrouw weg te halen uit de boerderij in Tubbergen en haar te laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Hel merzijde. Ook pater Pio vond dat het beste. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN PI- KRANT PE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. J Naam: j Voorieti Adlfv - i j Postcot Plaats:. Tel: i I (I.v.m. controle bezorging) j Na dc eerite 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) I automatisch 8-1,55) j Nr. bank/giro: I Handtekening: ||IUI, I Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1