Leidsch Dagblad 75% Onderwijzers te veel bezig met plannen Regen op 3 oktober klap voor Leidse horeca Winkeliers beveiligen zich tegen snelkraken 06-0331 - s sar Niet-begrijpende buitenwereld geeft laatste duwtje Scholieren leven drie dagen als vluchteling Politie zoekt twee mensen na zelfmoord sekteleden BEL: 071-128030 GOED NIEUWS DONDERDAG 6 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40587 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 LOMAN LEEFMANS „Het is over de hele linie slecht geweest. Veel cafés werken weken naar 3 oktober toe, bijvoorbeeld om daarna wat schul den af te lossen. Die komen nu in de problemen, schat ik, aldus Ben Luykx, eigenaar van een aaptal Leidse cafés waaronder Malle Babbe. Volgens hem heeft het slechte weer tijdens Leidens Ontzet veel schade aangericht in de door nieuwe belasting- en hinderwetge- ving geplaagde bedrijfstak. Voor de deelnemers aan de optocht was de editie 1994 ronduit sneu. Dat de kermisexploitanten een minder jaar draaiden was op 3 oktober al duidelijk. Nu de kas bij de meeste cafés is opge maakt, blijkt ook de horeca te hebben geleden. Soms duizenden guldens min der omzet en tientallen vaten bier die terug moesten naar de groothandel. „Achteraf lijkt het nog mee te vallen, maar er moesten inderdaad wat vaten retour, ja", zegt een woordvoerder van drankengroothandel Boonekamp. Voor de cafés is de omzet van 3 okto ber altijd een lekkere jaarlijkse opkikker. Maar afgelopen maandag mochten en- kele zaken al blij zijn als ze een omzet haalden gelijk aan een gewone zater dagavond. Toch doen weinig uitbaters dramatisch en roemen ze vooral de goede sfeer. „Het was de gezelligste 3 oktober die ik heb meegemaakt, maar het was natuurlijk minder, dat is logisch met zulk weer", aldus R. Lorier van 't Praethuys. Andere ondernemers geven eenzelfde antwoord. „Binnen prima gedaan, bui ten was het koud, nat en dus niks: twaalf vaatjes minder", aldus B. Jansen van Odessa/Pastamania aan de Hoge- woerd. „Hoewel de sfeer goed en gezel lig was, is de invloed van de regen op de omzet beduidend geweest", zegt Y. Sie- tsema van Barrera en de Hut van Ome Henne. Er blijken ook positieve uitzonderin gen te zijn, die wonderwel een vergelij king met vorig jaar kunnen maken. „Voller kan het nu eenmaal bij ons niet. Het was fantastisch", aldus F. Bik van de Bonte Koe, die de hele Hooglandse- kerk Choorsteeg had overdekt en zo zijn kroegoppervlak met honderden Her- kante meters had vergroot. Ook H. Seis- veld van de Vergulde Kruik spreekt over dezelfde getallen als in 1993. Een extra domper kreeg de Grote Beer aan de Rembrandtstraat te verwer ken. Pas enkele dagen vóór 3 oktober werd duidelijk dat er geen tent op het Arsenaalplein mocht worden opgezet. En juist door de aanhoudende regen had die overkapping een groot succes kunnen zijn. Als ludiek protest heeft de bedrijfsleiding een kleine wigwam met een krat bier neergezet, maar het onheil was toen al geschied. Tientallen poten tiële bezoekers dropen letterlijk en fi guurlijk af naar elders. Volgens J. Ponsioen, voorzitter van de Leidse afdeling van de horecabond, is het nog te vroeg om over de eventuele gevolgen van de tegenvallende omzet ten te praten. „Echte pijngevallen heb ben zich bij mij niet gemeld", zegt hij. Corruptie 3 Premier Berlusconi wordt steeds meer in het nauw gebracht door corruptie-onderzoeken van Justitie in Milaan. My Fair Lady Q My Fair Lady is een J elegant, flitsend I spektakel, vol humor en met een op alle fronten perfecte rolbezetting. Leidenaar gepakt met miljoen aan drugs EINDHOVEN/LEIDEN. De politie Brabant zuid-oost heeft in Waalre bij Eindhoven een 42- jarige Leidenaar aangehouden, die in het bezit was van 30.000 XTC- en amfetaminepillen. De man was als toerist op weg naar het Spaanse Bcnidorm, aldus een woordvoerder van de politie. De drugs hebben een straatwaarde van een miljoen gulden. De verdachte zat in een autobus, die op een parkeerterrein langs de snelweg naar Maastricht tot stoppen werd gedwongen. Nadat de Leidenaar was aangehouden, mocht de bus de reis voortzetten. De politie had een tip gekregen dat de man met een grote hoeveelheid drugs op weg was naar Spanje. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommis saris. De politie is er nog niet achter waar de drugs vandaan komen en of hier een organisatie achter zit. Commissie: Lesprogramma niet overladen De basisschool kent geen overladen lesprogramma. Het gevoel van veel onderwijzers dat ze tijd te kort komen, wordt vooral veroorzaakt door allerlei organisatorische beslommeringen. Wel is de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool er bij gebaat als helderder en bondiger wordt omschreven wat een leerling precies moet kennen en kunnen. Dat staat in een advies van een commissie die de doelstellingen van het basisonderwijs onder de loep heeft genomen. Voorzitter Van Eijndhoven overhandigde de conclusies van de commissie vanmorgen in Den Haag aan staatssecretaris Netelenbos van onderwijs. Aanleiding voor het advies was een in januari verschenen rapport van de Commissie Eva luatie Basisonderwijs, waarin werd geconcludeerd dat er nogal wat mis is met de kwali teit van het onderwijs aan kin deren van vier tot twaalf jaar. Het aanbod van vakken zou te groot zijn voor de beschikbare tijd, zodat kernvakken als-Ne derlands en rekenen in het ge drang komen. Minister Ritzgn suggereerde daarop dat wellicht enkele vakken len. De commissie-Van Eijndho ven neemt afstand van die con clusie. Onderwijzers en school directeuren zouden minder tijd kwijt moeten zijn aan het op stellen van allerlei plannen, waardoor ze meer tijd overhou den voor het lesgeven. Ook moeten schooldirecties beter worden getraind in het door voeren van veranderingen in het onderwijs. Overigens heb ben Ritzen en Netelenbos al aangekondigd dat ze iets aan die "planlast' op scholen gaan doen. De commissie maakt ook kor te metten met de klacht van veel scholen dat ze overstelpt worden door lespakketten van allerlei bedrijven en overheids instanties. De basisschool is een open instituut dat deel uitmaakt van de samenleving, en scholen zouden het juist moeten waar deren dat de maatschappij het belang van het basisonderwijs onderkent. Scholen moeten ook zelf moeite doen om de maat schappij binnen het basison derwijs te halen. De commissie-Van Eijndho ven geeft wel toe dat vaak niet geheel duidelijk is wat leerlin gen aan het einde van de basis school geacht worden te weten en te kunnen. Om aan die ver warring een einde te maken, heeft de commissie de regels in onderwijsjargon de kerndoe len herschreven waarin dat is vastgelegd. Daarbij is gelet op meer samenhang tussen de ver schillende vakken. Ook zijn de soms wat al te hoge ambities bijgesteld. DORITH LIGTVOET Leidse binnenstad doelwit dieven geen bezwaar. De winkeliers wijzen jongeren die in de stad rondlopen aan als daders van de diefstallen. „Het afgelopen seizoen verkocht ik als enige in de stad dure leren jacks van een bepaald merk. Later zag ik jongens met m'n spullen door de stad lopen. Terwijl ik zeker wist dat ze die jassen niet bij mij hadden ge kocht. Het probleem is dat ik niet kan bewijzen dat die jacks zijn gejat. Ik sta machteloos", aldus A. Ernst die samen met haar dochter eigenaar is van de kledingzaak The Way Inn op de Oude Rijn. De kledingzaak was het afge lopen half jaar vier maal het doelwit van inbrekers. Er komt nu een ijzeren hek voor de win kel. Nieuwe leren kleding wordt pas opgehangen als dat hek ér is. De verzekering wil namelijk pas weer volledig uitbetalen na plaatsing. Tot die tijd heeft The Way Inn per inbraak een eigen risico van vijfduizend gulden. De kledingzaak aan de Oude Rijn is niet de enige winkel die de inbrekers geregeld bezoeken. Ook de sportschoenenzaak Pro Sport aan de Haarlemmerstraat kreeg zes maal ongewenst be zoek. Inmiddels is besloten de ramen te voorzien van gepant serd glas. En bij kledingzaak Van Ooy aan de Breestraat zijn na twee inbraken rollui ken geplaatst. Steeds meer Leidse winkeliers beveiligen hun zaak met rollui ken, gepantserd glas en hekken tegen inbraken. Vooral kleding en sportschoenenzaken in de binnenstad zijn de laatste tijd slachtoffer geworden van dief stallen. De gemeente Leiden is tegenstander van het plaatsen van gesloten rolluiken, omdat de binnenstad daardoor onaan trekkelijker wordt. Tegen hek ken en open rolluiken bestaat Vast en Zeker een hoge rente. Vaste Termijn Deposito looptijd 10 jaar. minimaal f 10.000,- vastzet voor een periode van 10 jaar ontvangt u 7,5% rente per jaar. Kom langs of bel gratis 0 ,-v Brandweerlieden halen de stoffelijke overschotten van de sekteleden uit het i TtSh *VJ -*v. pr»; KJ UTRECHT JOHN VERHOEVEN De bizarre zelfgekozen dood van minstens 48 leden van de religieuze groepering Orde van de Zonnetem pel in Zwitserland is de bekroning van hun eigen rots vaste geloof. De 46-jarige leider Luc Jouret en zijn vol gelingen waren overtuigd van het naderend einde van de wereld. Ze waren er ook op voorbereid. Als sektele den ook nog het gevoel hebben dat ze worden opge jaagd door de vijandige en niet-begrijpende buiten wereld is dat voor hen olie op het vuur en geeft het hen net dat laatste duwtje om collectief zelfmoord te plegen. Dat zegt de Groningse sektendeskundige Rob Nan- ninga in een reactie op de collectieve zelfmoord van de Zwitserse sekte. De Zwitserse orde is volgens Nan- ninga een apocalyptische beweging, die gelooft in het naderend einde van de wereld. Dat zo'n groepering zich royaal voorziet van wapens ligt voor de hand. „Ze moeten zich tijdens de Apocalyps kunnen verdedigen tegen buitenstaanders die zich niet hebben voorbe reid op de laatste dag en bijvoorbeeld ook de bunker in willen", zegt hij. Het verklaart volgens hem ook dat dergelijke groeperingen altijd over wapens, schuil plaatsen en voedselvoorraden beschikken. Het zijn juist de wapenvoorraden die het onheil over dergelijke groeperingen afroepen. Veelal geven politie-invallen of aanhoudingen van sekteleiders het startsein tot grootscheepse en gewelddadige acties, die niet zelden eindigen in een volledige, bloedige on- dergang. De parallel met de gebeurtenissen rond de religieu ze groepering van David Koresh in het Texaanse Waco is volgens Nanninga duidelijk. Ook daar was sprake van grootscheeps wapenbezit, een dreigende politie- inval en een laatste wanhoopsdaad. Ook de massa moord in Guyana in 1978, die aan ongeveer 900 vol gelingen van religieus leider Jim Jones het leven kost te, past in dat rijtje. „Dergelijke massamoorden worden grotendeels veroorzaakt door de buitenwereld", zegt Nanninga, die zich al ruim vijftien jaar actief bezighoudt met het fenomeen 'religieuze groeperingen'. „Het patroon is ook nu weer hetzelfde. Er zijn afvalligen of uittreders die naar de politie of de kranten stappen met verhalen over wapens en onderdrukking. Dat wordt vervolgens breed uitgemeten en groots aangepakt. De sekteleden voelen zich vervolgens bedreigd en onbegrepen, zo'n agressieve aanpak is dan olie op het vuur. Vooral als je toch al een groepering bent die zich van de samenle ving heeft geïsoleerd en op het einde van de wereld zit te wachten. 1 let past allemaaj prima in de apocalypti sche voorspellingen die in de openbaringen van Jo hannes in het Nieuwe testament worden gedaan. Daaraan ontlenen de meeste van deze groeperingen hun levensbeschouwing." Ook de 46-jarige leider van de 'Orde van de Zonne tempel', een geboren Zwitser die twee jaar geleden naar Canada verhuisde, had de politie achter zich aan wegens illegaal wapenbezit en wapenhandel. Zijn vlucht naar zijn voormalige moederland en de rots vaste overtuiging dal de politie hem ook daar zou we ten te vinden, moeten een belangrijke bijdrage heb ben geleverd aan de noodlottige afloop. Maar er moet ook nog iets anders aan de hand zijn. Pagina 7: Bij Baghwan ging het ook bijna mis. VSB»BANK ar kom je verder m LISSE/HILLEGOM CONNY SMITS Tien leerlingen en vijf lera ren van scholen in Hillegom en Lisse gaan eind deze maand drie dagen door de Bollenstreek zwerven met niet meer dan een slaapzak als bagage. Zonder enige cent op zak moeten ze pro beren onderweg aan de kost te komen en onderdak te ra ken. Bedoeling is zoveel mo gelijk de situatie van echte vluchtelingen na te bootsen. De vluchtroute is onder deel van de inzamelingsactie '10.000 piek voor Mozambi que', die wordt gehouden door de MAVO's Paulus en Bernardus in Hillegom, MVO en Uitermeer in Lisse, plus het Fioretti College in Lisse. Conrector B. Koster van het Fioretti: ,,We willen nu eens aan den lijve ondervinden hoe het is als je als vluchte ling afhankelijk bent van de goedheid van andere men- Bedoeling is dat de andere leerlingen van de vijf scholen op 27 oktober een volle dag vasten met sponsors voor elk uur dat ze geen voedsel tot zich nemen. Koster: ,,Ook daarmee kun je de situatie van vluchtelingen benade ren. Overigens hoeven de leerlingen niet allemaal de volle 24 uur te vasten, al heb ik de indruk dat de meesten dat wel zullen proberen." Negatieve reacties van ou ders op het vastenplan heb ben de scholen nog niet ge had. Koster: „Sterker nog. We willen de ouders zelfs vragen het geld dat ze uit sparen aan een maaltijd voor hun kind, over te maken aan de actie voor Mozambique." CBS: Immigratie daalt spectaculair VOORBURG. ANP De immigratie van buitenlan ders naar Nederland was de eerste helft van dit jaar met 32.000 mensen twintig procent lager dan in dezelfde periode van 1993. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat vanmorgen bekendge maakt. Volgens het CBS is het de scherpste terugval sinds 1981. Het bureau vermoedt dat de nieuwe regels voor inschrijving in de bevolkingsregisters in combinatie met de hoge werk loosheid oorzaken zijn van de lagere immigratie. Sinds mei moet een buitenlander die in Nederland wil wonen een docu ment hebben waaruit zijn ver blijfsstatus blijkt. De stijging van het aantal asielvragers met honderd pro cent tot 26.000 in de eerste zes maanden, leidt niet automa tisch tot hogere immigratiecij fers. Lang niet iedere asielzoe ker krijgt toestemming om te blijven. CHEIRY Rtr/DPA/AFP/UPI De Zwitserse politie zoekt twee mensen voor ondervraging in verband met de zelfmoord van een religieuze sekte in Zwitser land, die 48 leden het leven heeft gekost. Over de identiteit van de twee deed de politie geen mededeling. De lijken van de sekteleden werden gisteren gevonden in drie uitgebrande chalets op twee verschillende locaties. In Cheiry, in hel kanton Fribourg, waren het er 23 en in het dorpje Granges-sur-Salvan, in het kan ton Valais, 25. De doden zijn waarschijnlijk leden van de sekte de Orde van de Zonnetempel. Onbekend is of de sekteleider, de 46-jarige Zwitsers-Canadese Luc Jouret, ook is omgekomen. Aangeno men wordt dat de slachtoffers collectief zelfmoord pleegden. De barricadering van binnenuit van de vertrekken wijst hierop. Mogelijk zijn sommige min der enthousiaste sekteleden vermoord voordat tot massale zelfverbranding is overgegaan. Veel doden zijn waarschijnlijk Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Fernand Lambrecht Neem de mensen nooit zoals z zijn; dat nemen ze niet. VANDAAG Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur23,24,25,27 Economie/Beurs6 Familieberichten--. 4 Feiten en meningen2 Programm Randstad - Regio Religie Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 12 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Droog Vannacht opklaringen en een en kele mistbank. Minimumtempera tuur van 7 graden aan zee tot 2 graden in het oosten van het land. Overdag perioden met zon en droog. Middagtemperatuur onge veer 15 graden. Wind uit zuidelijke richtingen, zwak tot matig rond kracht 3, in het noordelijk kustge bied eerst nog vrij krachtig, 5. Baby gedumpt in vuilstortkoker De politie in het Zuidfranse Ca- vaillon heeft gistermorgen een. enkele uren oude baby bevrijd uit de vuilstortkoker van een flatgebouw. De baby, een meis je van 2,4 kilo, ligt in het plaat selijk ziekenhuis en maakt het uitstekend. Volgens de politie in Cavail- lon is het 'ronduit een mirakel' dat de baby nog in leven, is. De baby werd na telefoontjes van bewoners van de vijftien verdie pingen hoge flat die in de koker gehuil hoorden, aangetroffen. De ongehuwde 21-jarige moe der verklaarde de baby in de vuistortkoker gegooid te heb ben uit angst voor haar vader. Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. verdoofd of geboeid voordal de brand met ingenieuze mecha nismen werd ontketend. Een aantal had schotwonden in het hoofd. Anderen hadden ook een plastic zak over het hoofd ge bonden. Zij droegen pijen. Oprichter en leider van de Or de van de Zonnetempel is de al ternatieve geneesheer Luc jou ret. De doden lagen onder meer in twee van zijn huizen. In Canada werden dinsdag twee lijken ontdekt in een afge brande vakantiewoning, tachtig kilometer ten noorden van Montreal. De woning grensde aan een pand van Jouret. De volledig verbrande slachtoffers bevonden zich in een van bin nen afgesloten slaapkamer. Hun identiteit is nog niet vast gesteld. Aangenomen wordt dat er verband bestaat tussen deze zaak en die in Zwitserland. De autoriteiten van de pro vincie Québec zijn op zoek naar Jouret en een partner van hem, Joseph Dimambro, in verband met samenzwering en verboden wapenbezit. De politie van Qué bec is vorig jaar het spoor van de sekteleider bijster geraakt. Tel: I il.v.m. Lontroti bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnemen Hu Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal vla acceptgiro 85.55)- I automatisch (f 84,55) Nr. bank/glr<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1