Leidsch Dagblad Estonia gevonden door sonarschip Tulpebollen als bruidspaar Afscheid van de gierkar Journalist Verkijk moet Klein Joegoslavië uit Pierre Kartner begraaft alter ego Vader Abraham Bewoners verliezen strijd tegen bouw aan Vijf Meilaan VANR0YC.S. ie ZATERDAG 1 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40583 LOSSE NUMMERS 1.80 Rwanda 5 Hulpverleners in een kamp met 270.000 Boeken schrijven Boekenschrijven, I reizen en preken Rwandese vluchtelingen in r houden. Voor Sipke van Zaïre zijn gevlucht voor i der Land is dat al 25 jaar gewapende bandieten. zijn lust en zijn leven. Aarc Helder Mare Helder is na .Z een kortstondig uit- apje naar Hilversum te lg op het oude nest: het L'dse Roodenburg. Openstaande boegdeur was zeker oorzaak van wip De gezonken veerboot Estonia is met sonarapparatuur in renJfet is volgens haar nog veel de Oostzee gelokaliseerd. Dat heeft de Finse kustwacht te ^'8 om te concluderen dat gisteren bekendgemaakt. De Estonia, die woensdagmor gen met meer dan 900 mensen aan boord zonk, is door iet sonarschip Suunta gevonden op de zeebodem voor de Finse kust in een gebied dat als scheepskerkhof be- cend staat. De Suunta vond de veerboot op een diepte veercten onveilig zijn. Tc nu toe zijn 85 lichamen gebcgm. Medische deskundi gen n Zweden willen bij de idenficatie gebruikmaken van DNAechniek. Zij willen een re- gisteaanleggen van genetische - - KL /an 54 tot 86 meter. Het is nu zeker dat een openstaande ^"IKdmonttërs ^n Doegdeur de ramp heeft veroorzaakt. URKU-STOCKHOLM VP-DPA-Rtr-AFP-ANP vlet sonar kon niet worden /astgesteld of het schip gebro- cen was. De Estonia ligt op haar jakboordzijde (links) met de let is genoeg geweest'. Bij het vertrek van Har Meijer als hoofd Commissie Haring en Wittebrood. Ria Valk in de schilderkunst. Van Hema- schetsboek tot expositie. Professor Herman de Boer de man achter stier Herman. 'Per keer moetje bekijken wat nog kan en mag'. De pest kan al lang niet meer worden gezien als 'gesel der mensheid', meent de Vereldgezondheidsorgani satie (WHO). Denkwijzen Fast-food- en fast-thought-cultuur. Renate Dorrestein schreef haar somberste boek. 'Je moet er bij zweten'. Onze Taal: Bankstel. boeg licht omhoog. Het schip ligt op een schuin stuk en zou tien of 20 meter verder naar be neden kunnen schuiven. Als de hevige wind is gaan liggen, zal een met een camera uitgeruste robot naar het schip worden ge stuurd om foto's te maken waarmee informatie over de ramp kan worden verzameld. Inmiddels is absoluut zeker dat de ramp met de Estonia is veroorzaakt door een open boegklep. Dat heeft de Zweedse scheepvaartinspectie bekendge maakt. Zij baseert haar uit spraak op technische gegevens en getuigenissen van overleven den. Doordat de klep open stond. kon het water op" het autodek stromen. De golven kregen al snel vat op het schip en deden het uiteindelijk kap seizen. „Alleen al door een klein beetje slingeren gaat het water op het autodek rondbewegen en vormt het uiteindelijk een massa aan één zijde", aldus Bent-Erik Stenmark van de Zweedse scheepvaartinspectie. Volgens technici kan ongeveer 35 centimeter water op het enorme autodek er toe leiden dat dergelijke veerboten niet meer onder controle zijn te houden. De Zweedse scheepvaartauto riteiten hebben de controle be volen van alle 46 soortgelijke veerboten die in de Zweedse wateren varen. De eerste in specties werden donderdag avond al uitgevoerd. De scheep vaartinspectie in Nederland stelt voorlopig geen onderzoek in. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) vindt het onno dig dat de inspectie alle Neder landse veerboten gaat controle- nabeaanden willen zij vergelij ken itt die van de slachtoffers. Twe dagen na de scheeps ramp s de passagierslijst nog steedtniet compleet. Opgaven over bt aantal opvarenden lo pen ueen van 1000 tot 1200. Nog sieds is onduidelijk hoe veel kideren aan boord waren. De jorjste overlevende is een 12-jarijjongetje uit Noorwegen. regio Dertig jaar lang was hij het trouwe hulpje van iedere boer. De gierwagen was de meest efficiënte, snelle en goedkope manier om koeienmest over het land te verspreiden. Maar het was ook een manier van mest uitrij den waar nogal wat nadelen aan kleefden. De gierwagen blaast een dunne waas van mest de lucht in, waardoor de wagen een onmiskenba re strontgeur door de polder verspreidt. Boven dien worden er met de mest grote hoeveelhe den ammoniak de lucht in geslingerd, waar door de gierende boer een flinke bijdrage le vert aan de verzuring van het milieu. De gierwagen, de afgelopen jaren uitge groeid tot het symbool van de boer als milieu vervuiler, is niet meer. De komende maanden mag er sowieso geen mest worden uitgereden, een verbod dat al sinds 1 september voor de bollenvelden geldt. En als de boeren het ko mend voorjaar mogen beginnen met het leeg rijden van hun mestkelders, moeten ze daarbij andere methoden gebruiken waardoor er min der ammoniak in het milieu terechtkomt. De niet-agrarische bewoners van het platte land zullen waarschijnlijk geen traan laten bij het afscheid van de gierwagen. Hooguit zal een enkeling het 'we zijn weer thuis'-gevoel missen als hij na een lange afwezigheid vlak voor terugkomst in het dorp tegen een muur van gier aanrijdt. Voor de boeren betekent het afscheid dat het uitrijden van mest straks een stuk duurder wordt. Iedere boer had wel een eigen gierwa gen. Maar de nieuwe wagens waarmee de mest in sleuven in de grond wordt gespoten of vlak boven de grond tussen het gras loopt, zijn nogal prijzig. Daardoor zullen de meeste boe ren voor het verspreiden van de mest een loonbedrijf in moeten huren. foto holvast mark lamers belgrado anp e Care Neurochirurgie De Nederlandse journalist Dick Verkijk, correspondent in Klein Joegoslavië (Servië en Monte negro) moet het land voor 6 ok tober tebben verlaten. Hij mag er terminste vijf jaar niet meer in. Zjn verblijfsvergunning is deze week door het ministerie van binnenlandse zaken van Servië ingenomen. Een officiële reden heeft Verkijk niet gekre gen, zo deelde hij gisteren tele fonisch vanuit zijn huis in Bel grado mee. De 65-jarige correspondent voor diverse omroepen heeft tien jaar in Belgrado gewoond. Hij kwam diverse malen in aan varing met de Servische autori teiten, die hem van 'anti-Servi sche berichtgeving' verdachten. Zijn accreditatie werd anderhal ve maand geleden al niet ver- HILVERSUM GPD UPWETERING/LEIDEN HERMAN JOUS- versiteitstuin, te planten. Vier eeuwen geleden, dat is iets om bij stil te staan, vinden Jan Lau en André Coenen, leden van het comité Tulp 400 de de legatie die naar de Turkse hoofdstad toog. Alleen hadden ze oorspronkelijk een ander idee voor wat betreft de uitvoe ring van deze tocht: per post koets van Istanbul naar Leiden. Met de paardjes door de grote steden. En om tijd te winnen de koets af en toe op een vracht wagen. .Alleen de financiering hè", verzucht Lau door het ge ratel der wielen en het hoefge trappel heen. „Die kregen we niet rond." Maar wat geeft het. Al is de koets ooit gebouwd voor mens jes van pakweg een meter vijf tig, dit korte-reisje voert het ge- 'anuit de verte klinkt het geluid an paardehoeven en karrewie- ?n. Dat moet dus welhaast een iostkoets zijn. En wat zit er nor- naai gesproken in een post- oets? Juist, een bruidspaar, ich, wat kan de gedachtengang an de mens toch soms ontroe- end simpel zijn. De postkoets met vier Gelder- e paarden als motor vervoert lie vrijdagmiddag een Leidse lelegatie, zojuist teruggekeerd lit Istanbul en op weg van Rijp- vetering naar Leiden. Met een loosje vol tulpebollen. Een ge- chenk van de Turkse regering an de gemeente Leiden en de iniversiteit. Omdat Clusius ierhonderd jaar geleden een wqiHQPHHHL,. ocht maakte met de toen nog zeischap door een landschap o unieke tulpebollen in zijn waaruit menig Hollands schil- „veekeindtas. Om ze uiteindelijk a de Hortus Botanicus, de uni- Wereldrecord )e Australische Mary Maina is inds gisteren houdster van iet wereldrecord van de eeuw. lij de wereldspelen voor vete- anen in Brisbane zwom Mai- la de 50 meter vrije slag in 5 ninuten en 12,34 seconden, en nieuwe toptijd in de cate- ;orie boven 100 jaar. De krasse Australische is 101 en de enige leelneemster in haar leeftijds- ,roep. „Ik denk dat ik blij ben lat het voorbij is", zei ze over laar prestatie. „Nu op naar de lopingcontrole." Maina was bij haar geslaagde ecordpoging ongeveer tien eer zo langzaam als landge- loot Kieren Perkins bij de zij- le op de 1.500 meter... der zijn inspiratie putte. Al te veel mensen zijn er niet te zien, behalve wat boze auto mobilisten die het begrip 'file veroorzaakt door een postkoets op een landweggetje' nog niet kennen. De aanwezige dieren schrikken zich echter een rolbe roerte. De bokken en de geiten, de koeien, de paarden en de po ny's draven zich een ongeluk door de soppige weilanden. En een waakhond belandt zelfs in een slootje in een poging het gevaar weg te blaffen. „Wat moeten die beesten het vroeger moeilijk gehad hebben", scha tert Coenen. Jaja, elke dag een paar van die koetsen langs het weiland, dat is slecht voor een dierenhart! Eenmaal ,in Leiden aange land, verandert het decor. Geen dieren, maar mensen die schaapachtig naar het spektakel kijken. Of juist met betraande ogen. De oudere vrouwen zien zich zelf weer in de koets zitten. Met hun sluier die wappert in Dick Verkijk. foto archief lengd, waardoor de kans groot was geworden dat Verkijk aan het eind van het jaar zijn ver- blijfsvergunninftzou verliezen. Waarom Verkijk nu al het land moet verlaten, is hem niet duidelijk geworden. Hij ver moedt dat zijn ex-vrouw, een Servische, een rol heeft ge speeld in zijn uitzetting. Verkijk werd woensdag thuis door de politie bezocht en moest mee naar het bureau. Daar hoorde hij dat hij tot 'ongewenst per soon' was verklaard. Hij heeft een klacht ingediend bij het mi nisterie, maar mag de uitslag van deze procedure niet in Bel grado afwachten. Verkijk heeft een huis aan de kust van Montenegro. „Dat kan ik natuurlijk nooit zo snel ver kopen", zegt de journalist. Hij noemt het een schandaal dat hij het land nu zo snel moet verla ten. Hij gaat vanaf 5 oktober voor de NOS-radio op pad om een documentaire te maken over de situatie in het voormali ge Oost-Europa, vijf jaar na de omwentelingen. Daarna komt Verkijk naar Nederland. Pierre Kartner zet een punt ach ter zijn alter ego Vader Abraham. Na 25 jaar gaat de fi guur met grijze baard en bol hoed voorgoed de kast in. Een en ander is het gevolg van Kart- ners overstap naar een nieuwe platenmaatschappij. Deze wilde wel een contract met Kartner aangaan, maar al leen als hij de liedjes als 'zich zelf zou brengen. „Ik heb er heel lang en goed over nage dacht en besloten de stoute schoenen aan te trekken", aldus Kartner. „Ik heb het er wel moeilijk mee, want zo'n figuur is natuurlijk toch ook iets waar je je achter kunt verschuilen. Zonder al die toestanden zie ik er toch een beetje uit als een boekhouder, maar daar moet ik maar doorheen. En ik denk dat dat ook wel gaat lukken. Maar het blijft een hele stap." Als Vader Abraham heeft Pierre Kartner, al dan niet met de hulp van de smurfen, in vele landen successen behaald en miljoenen platen verkocht. „Een kwart eeuw Vader Abraham is toch een instituut", aldus Kartner. „Ik deed nog tweehonderd optredens per jaar. Maar jaren geleden zei Toon Hermans al een keer te gen me dat ik gewoon als me zelf dat toneel op moest gaan. En nu komt het er dus van. De nieuwe CD van Pierre Kartner, Lach Naar De Wolken, komt over enkele weken uit. 1,3 LITER BLIKKEN UNOX FAMILIE ERWTENSOEP GEVULD' TERUG n het blik heeft UNOX 'FAMILIE ERWTENSOEP GEVULD' VAN 1,3 LITER MET DE PRODUKTIECODE R089 van de markt te halen. Als gevolg van een produktiestoring is een aantal 1,3 liter blikken Unox Erwtensoep beschadigd, waardoor /e mogelijk niet volledig zijn afgesloten. Het is niet uit te sluiten dat hierdoor boderf van het produkt optreedt. Het betreft uitsluitend grote blikken Unox Erwtensoep van 1,3 liter met de produktiecode R089 op de onderkant van het blik: ALLEEN DEZE CODE BETREFT HET oo JAN97 Wij adviseren u de inhoud van deze 1,3 liter blikken Unox Erwtensoep met de code R089 weg te gooien. Voor nadere inlichtingen of bi| vragen over de code kunt u terecht bij de gratis informatieliin van Unox 06-300020. Voor vergoeding van het aankoopbedrag kunnen consumenten het nummer van de streepjescode op het etiket en hun bank of gironummer telefonische doorgeven aan bovengenoemd nummer, waarna het aankoopbedrag zal worden teruggestort. De directie van UVG biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor het ongemak. Directie UVG Oss, 30 september 1994 LEIDEN AAD RIETVELD De postkoets met de tulpebollen op weg naar Leiden. Onderweg schrikken de beesten in de wei zich rot „Wat moeten die beesten het vroeger moeilijk gehad hebben." de wind en de warme vochtige hand van hun echtgenoot in spe troostend op hun dijbeen. Op het Rapenburg is de reis ten einde. Daar staat de Turkse ambassadeur Celikkol al te wachten. Die zou oorspronke lijk zijn meegegaan, maar be sloot uiteindelijk om veilig heidsredenen op een andere manier naar de Hortus te rei- De fel omstreden kap van 58 bomen en de bouw van 120 wo ningen aan de Vijf Meilaan kan beginnen. De rechtbank in Den Haag wees een door omwonen den van de laan ingediend ver zoek tot schorsing van kap- en bouwvergunning van de hand. President K. Zeilemaker van de rechtbank toont zich in haar uitspraak gevoelig voor de argu menten van leiden. Dat al in 1988 besloten is dat aan de Vijf Meilaan gebouwd gaat worden, dat de vier woontorens van ze ven lagen niet tot een 'onaan vaardbare vermindering' van het woongenot leiden, dat met het groenplan objectief bezien' tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van omwonenden en dat bij uitstel van de bouwe rij de gemeente een subsidie van vier miljoen gulden voor so ciale woningbouw misloopt. Op het moment dat de uit spraak van de rechtbank be kend werd praatte in het stad huis van Leiden de commissie voor de beroep- en bezwaar schriften over de bezwaren van omwonenden en de bomen- stichting tegen de bouw- en de ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Stanislaw Jerzy Lec Er zijn diepgelovige mensen wie het slechts aan een religie ont breekt. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info- Programma's Regio Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond. Veel bewolking Vrij veel bewolking en op de meeste plaatsen droog. Middag- temperatuur ongeveer 16 graden Wind uit noordelijke richtingen, zwak tot matig. HOUTWERF KEUKENS Lammenschunswei: 130 Leiden KRANT DE EERSTE 2 WMKI N GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. kapvergunning. Die commissie doet pas over vier weken uil spraak. Maar de gemeente en bouwer Intervam West uit Hijs- wijk hoeven daar niet meer op te wachten. Pagina 11: Mogelijk elf bomen gered. i (Ia in i ontrok bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: J Q Per maand automatisch i 29,30) j Q Per kwartaal via acceptgiro H'x.riS) automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1