Leidsch Dagblad Kapiteins blunderden 31 Trianon verkocht 100r- Monorail in Alphen Leerlingen die voortijdig school verlaten vormen geen probleem Stoffelijke resten vermiste peuter gevonden Katwijkse advocaat wil gedragscode voor politici WAX JASSEN Demmenie's 111 TH-i i'M.1 BRISTOL BEL: 071-128030 GOED NIEUWS RIJDAG 30 SEPTEMBER 1994 fK Tapijtlegger Veraart P had zich het leven heel —anders voorgesteld. De fchildersgekte gooide ech- er roet in het eten. Srinkman 3opulairste eidenaar Iet CDA en de Haagse politiek ieten hem afgelopen voorjaar lan vallen als een baksteen; in .eiden en omgeving kan Elco [rinkman nog altijd een potje ireken bij de mensen. Haaks ip het gezegde: 'dat een pro- eet in eigen stad nimmer vordt geëerd', bleek uit een mderzoekje op de Leidato dat Irinkman veruit de populair- te streek- of stadgenoot is. )aar kon noch burgemeester loekoop, noch tennisprof Jan iemerink en laat staan wet- iouder Joop Walenkamp aan ippen. Het onderzoek werd gedaan oor het Leidsch Dagblad en erricht onder bezoekers van e huishoudbeurs, die draaide an 9 tot en met 18 september, tijna 2.500 mensen vulden de ormuliertjes in waaraan ook en prijsvraag was verbonden, n de verkiezing tot populair- te streekgenoot kreeg Elco Irinkman 583 stemmen. Hij leef daarmee andere bekende treekgenoten als Cees Goe- oop (292), Jan Siemerink 155), Aad van der Luit (138) n Vanessa (135) ruim voor. ALPHEN AAN DEN RIJN RUUD SEP Met zeventien stemmen voor en veertien tegen heeft de Alphense gemeenteraad gisteravond het groene licht gegeven voor de aanleg van een monorail tussen het NS-station en archeolo-' gisch themapark Archeon. Daarmee krijgt Alphen als eerste gemeente in Neder land zo'n 'hangend treintje' als openbaar veevoer. Als alles goed gaat, kunnen de bezoekers van Archeon in 1996 gebruik maken van de monorail. Het ja-woord van de raad kwam gisteren niet zonder slag of stoot. De monorail loopt dwars door de wijk Kerk en Zanen, en de direct aanwonenden hebben het afgelopen jaar druk actie gevoerd tegen het plan. Bij' veel van de bewoners pas seert het treintje op nauwe lijks meer dan tien .meter van het slaapkamerraam. Tijdens de beslissende ver gadering waren zo'n hon derd bewoners aanwezig om uiting te geven aan hun ongenoegen over de plan nen. In de drie uur durende uitwisseling van standpun ten die aan de stemming vooraf ging, liepen de emo ties hoog op. Pleidooien van tegenstanders van de monorail werden vanaf de tribune met applaus be groet. De tegenstanders maakten veel werk van de diverse enquêtes die de af gelopen tijd zijn gehouden en waaruit consequent blijkt dat zo'n zeventig pro cent van de Alphenaren te gen de monorail is. Wie daar geen consequenties aan verbond, getuigde vol gens de tegenstanders van minachting voor de bur gers". De voorstanders op hun beurt verweten hun opponenten een gebrek aan lef. Uiteindelijk stemde de voltallige oppositie tegen het voorstel, evenals een meederheid van de WD, de grootste collegepartij. On der de tegenstemmers be vond zich ook de WD-wet- houdervan financiën S. Ly- czak, die zich tot de stem ming volledig buiten de dis cussie hield. Het CDA telde één dissident. jina 17: Schadeclaims dreigen door komst mono rail. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40582 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 I Geweld Haïti 7 Gisteren werd in Haïti een demonstratie in bloed gesmoord. Om het geweld tegen te gaan, stu- ren de VS extra troepen. I Laurentiuskerk Ia a Niets staat de res- 11 tauratie van de Lau rentiuskerk aan de Leidse- weg in Voorschoten nog in de weg. Ars Aemula a Het Leidse tekenge- Z I nootschap Ars Ae mula Naturae bestaat 300 jaar en 'bruist van de acti viteiten'. AC Milan C De UEFA sluit geen J enkele straf uit voor AC Milan nadat de keeper van Salzburg door een fles werd getroffen. Zweedse zeevaartdeskundigen: Opvarenden Estonia te laat geëvacueerd De ramp met de veerboot Estonia heeft dramatische vormen aangenomen door fouten van de kapiteins. Zweedse zeevaartdeskun digen denken dat de bevel voerend officier verkeerde beslissingen heeft geno men. Dat geldt met name de beslissing om de be schadigde boeg niet weg te draaien van de torenhoge golven. Ook hadden veel van de 900 opvarenden die zijn verdronken hadden kunnen worden gered. LONDEN-STOCKHOLM INDEPENDENT LEONARD DOYLE EN ANNIKA SAVILL De opvarenden hadden volgens de deskundigen eerder moeten worden geëvacueerd. Er gingen dertig fatale minuten voorbij tussen de eerste tekenen van de problemen en het zinken van het schip. Veel passagiers lagen in hun hut te slapen toen de lenspom- pén werden aangezet en de be manning met alle macht pro- beerde de beschadige boeg te repareren waardoorheen water naar binnen was gaan stromen. De bevelvoerder had het schip ook helemaal in zijn achteruit moeten zetten en de kwetsbare boeg 90 graden weg moeten draaien van de golven en de wind, aldus deskundigen van de Zweedse Overheidsinstantie voor Maritieme Veiligheid. Ge vreesd wordt dat nu 909 men sen zijn verdronken bij het ver gaan van de Estonia. Gesprekken met overlevende bemanningsleden ondersteu nen de theorie dat de ramp werd veroorzaakt door water dat door de boegdeuren naar binnen kwam. Sten Forsberg, technisch directeur van Nord strom Thulin, de Zweedse mede-eigenaar van het schip, legt eveneens de oorzaak bij het falen van de boegdeuren. „Er is reden voor vermoedens dat dit de hoofdoorzaak was van het ongeluk", zegt hij. Forsberg onthulde ook dat de tweede kapitein van het schip, Avo Piht, die -het bevel voerde ten tijde van de ramp, gisteren na het verlaten van het zieken huis' 'ergens in Finland' is ver dwenen. De twee kapiteins, beiden af: komstig uit Estland, hebben hun opleiding gehad onder het Sovjet-systeem voordat Estland in 1991 onafhankelijk werd. Na dat een Zweedse maatschappij mede-eigenaar was geworden van het schip werden zij verder opgeleid door Zweedse specia- Geen kans op overleven in luchtbellen STOCKHOLM AP Experts hebben gisteren de mo gelijkheid van de hand gewezen dat een deel van de mensen aan boord van de gezonken veer boot Estonia in luchtbellen in de romp zou kunnen overleven. De kou en de druk op tachtig meter diepte maken het vrijwel onmogelijk dat mensen overle ven, zo zeiden Scandinavische experts. DEN HAAG. GPD ook mee. Het gaat om twee procent van de leer lingen op de middelbare scholen. Tweederde zijn jongens, van wie de meesten jonger dan zestien jaar. Als redenen om de school voortijdig te verlaten gelden gedrags- (jongens) en motivatieproble men (meisjes). Gebrek aan eigen talent wordt door 25 procent van de betrokkenen als reden ge geven. De helft van de drop-outsheeft, voordat zij definitief de school de rug toekeerde, gespijbeld, huiswerk niet of maar gedeeltelijk gemaakt en an derszins ook weinig interesse voor de lessen ge toond. Drop-outs in het onderwijs, leerlingen die voortij dig de school verlaten zonder diploma, zijn geen probleem. De meeste van hen vinden snel een baantje of een andere opleiding. Dat zegt het In stituut voor onderzoek van het onderwijs. Het instituut gaat daarmee in tegen de gangba re mening dat er iets aan voortijdige schoolverla ters moet worden gedaan, willen de betrokkenen niet elk maatschappelijk perspectief verliezen. Volgens het instituut is het probleem veel min der ernstig dan gedacht. Het aantal drop-outs valt HAARLEM ALLARD BESSE In het duingebied tussen Overveen en Zandvoort zijn gistermiddag de stoffelijke resten van het Haarlemse meisje Beau Mo rales Morales gevonden. De Haarlemse po litie gaat er vanuit dat hel aangetroffen lijkje 'meer dan vermoedelijk' van het 3-jarige meisje is. Onderzoek van het gerechtelijk laboratorium moet definitief uitsluitsel ge ven, aldus woordvoerder D. van Egmond van de Haarlemse politie. Het meisje werd sinds zondag 7 augustus vermist. Beau was die zondag met haar vader, in het kader van een bezoekregeling, meege gaan voor een wandeling. Beau's ouders zijn sinds een jaar gescheiden. De vader bracht het kind aan het einde van de mid dag niet terug bij haar moeder. De Haar lemse stapte diezelfde avond nog naar de politie. Beau's vader, een 33-jarige Haarlemmer, werd de volgende dag in Bloerpendaal bij een winkeldiefstal betrapt. Hij werd aange houden op verdenking van onttrekking van een minderjarige aan het ouderlijk gezag en van poging tot doodslag en zit sindsdien vast in de Bijlmerbajes. Uit zijn uitlatingen meende de politie namelijk op te kunnen maken dat het kind niet meer leefde. Diver se zoekacties met helikopter, honden en politiemensen in het Ripperdapark in Haar lem en in het duingebied nabij Overveen Theater blijft vrijwel zeker bioscoop LEIDEN LOMAN LEEFMANS WIM KOEVOET De Trianon-bioscoop aan de Breestraat in Leiden heeft een nieuwe eigenaar. Makelaar A. Barnhoorn bevestigde dat gistermiddag een contract met een koper is afgesloten, die zijn identiteit pas later zal bekend maken. Hoeveel geld met de transactie is gemoeid, is onbe kend. Het is vrijwel zeker dat het theater een bioscoop blijft. Er zijn veel aanwijzingen dat Jan Boer van het Kijkhuis aan de Vrouwenkerksteeg betrokken is bij de aankoop. Boer bevestigt noch ontkent de hardnekkige geruchten hierover, maar laat weten dat hij na 3 oktober 'iets' zal bekendmaken. Vervolgens lijkt hij zich te verspreken: „Zeg maar tegen mevrouw Bordewijk dat ze heus wel mee mag doen met de Trianon-plannen en dat ze dus niet boos hoeft te zijn. Wel moet zij me eens bellen, dat praat wat gemakkelijker." Coby Bordewijk, voorzitter van de Vrienden van Trianon, presenteerde gistermiddag voor de verzamelde landelijke pers de plannen die haar stichting heeft met het bioscoopgebouw. Bordewijk wist niet dat op dat moment elders in de stad bij makelaar Barnhoorn de handte keningen onder de contracten werden gezet. Bordewijk, verbonden aan de vakgroep film- en theaterweten schappen, liet enige tijd geleden weten dat zij twee kandidaat- kopers had gevonden voor Tria non. Deze ondernemers had den ook een theaterrestaurant in hun plannen opgenomen. Bordewijk wil in elk geval dat Trianon als bioscoop behouden blijft. Ook wil zij enkele keren per jaar bioscoopvoorstellingen zoals die in de jaren twintig werden gegeven, met bijbeho rende kostuums en levende muziek. Bordewijk is niet boos als zij hoort dat Trianon gisteren is verkocht. „En ik hoop juist dat meneer Boer erbij is betrokken want dan blijft het gebouw ten minste als bioscoop in gebruik. Ik neem niet aan dat hij er een schoenenzaak of zo van wil ma ken." Pagina 13: Verkoop Trianon brengt LVC in lastig parket. Een soldaat houdt bij het koninklijk paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm de wacht bij een vlag die half stok hangt ter nagedachtenis aan de honderden slachtoffers van de scheepsramp. FOTO REUTER DYLAN MARTINEZ listen. Tijdens deze overtocht teren dat de oorzaak bij de nier gebouwd, dat dat praktisch zouden zij examens hebben af- boegdeuren lag. Maar hij voeg- onmogelijk is." gelegd. de daaraan toe: „Theoretisch Eerder had Johannes Jo- had het schip helemaal niet han'son, uitvoerend directeur kunnen zinken. Alle passagiers van Estline, geweigerd te accep- veerboten worden op zo'n ma- Pagina 7: Kapitein verzuimde schip te keren. LEIDERDORP/KATWUK JUDY NIHOF Er moet in Nederland een ander systeem komen om wethouders en andere politici ter verant woording te roepen. Dat vindt L. de Milliano, de Katwijkse ad vocaat van een van de Leider- dorpse ambtenaren die volgens de commissie Beroep- en Be zwaarschriften onterecht zijn ontslagen. „Want nu is het mo gelijk dat niet duidelijk wordt wie politiek aansprakelijk is voor het onheus behandelen van deze ambtenaren." De Milliano trekt een vergelij king met het bedrijfsleven. „Als een grote onderneming slecht wordt bestuurd, dan kunnen velen de mensen daarop aan spreken. Maar wie kan de poli tiek aanspreken? Dal zijn de po litici. Dat kan heel onzuiver worden." De moeilijkheid in de politiek is volgens De Milliano juist dat vaak niet inzichtelijk wordt wie nu precies waarvoor verantwoordelijkheid draagt. Politici verschuilen zich vaak achter hun gezamenlijke ver antwoordelijkheid als raad of als college. Eén manier om de gedragin gen van politici te toetsen, is de echte Engelse kwaliteit LEGERDUMP Hallenweg 11 -tel. 071 -230184 (naast Gamma-Groenoordhal). volgens de raadsman het instel len van een gedragscode en tuchtrechtspraak. „Zoals bij voorbeeld hij accountants en notariaat. Daar hebben ze eigen normen en als je je daar niet aan houdt, heb je zo een klacht aan je broek." Volgens De Milliano is het een landelijke tendens dat steeds vager wordt hij wie de eindverantwoordelijkheid ligt voor bepaalde kwesties. Zo ge beurt het volgens hem soms dat portefeuilles die eigenlijk bij el kaar horen, zoals personeel en organisatie, worden gesplitst. „Als politici aangesproken wor den op hun verantwoordelijk heid dan wijzen ze naar elkaar. I let gebeurt toch bijna nooit dat een wethouder uit zichzelf zegt: ik heb fouten gemaakt, ik ga. Nee, meestal zijn ze niet weg te branden. De kracht van het pluche is sterker dan het ver binden van consequenties aan eigen falen." verschillende diskettebakjes? DEN HAAG ANP Het aantal rijdende winkels en het aantal kleine winkels in Ne derland met minder dan hon derd vierkante meter vloerop pervlak (dat zijn er zo'n 2.800) zal de komende vijf jaar dalen tot ongeveer 1.350. Dat ver wacht het accountantskantoor Deloitte& Touche naar aanlei ding van een eigen onderzoek in de levensmiddelendetailhan del. De teloorgang van de kruide nier komt volgens het onder zoek ten goede aan de grote ke tens, zoals Albert Heijn, Edah en Jac. Hermans. Het aantal volgden. De speurtochten leverden niets op. Een week na de verdwijning nam de poli tie de vader mee naar de duinen bij Over veen. De rechercheurs hoopten dat de Haarlemmer de plek zou aanwijzen, waar hij het kind had achtergelaten. Dat deed hij niet. Op basis van nieuwe aanwijzingen van de man heeft gisteren een peloton van de mo biele eenheid het duingebied uitgekamd. De zoekactie had deze keer resultaat: On derzoek van het gerechtelijk laboratorium en verder politieonderzoek op de vindplaats moeten de toedracht van het drama uitwij- Suède veterbootee in zwarl en bru Malen 36-42. Normaal 39.95 Brislolprijs 30.- t/m zaterdag LEIDEN: Langegrochl S (naast DIGROS) Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Gerhard Hauptmann Humor herken je aan zijn bevrij dende uitwerking. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten - Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Programma's Randstad Regio13,15,16,17 Religie RTV Show Sport 10 24,25 VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Weinig zon Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Middagtempera- tuur ongeveer 16 graden. Wind uit west tot zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3, in de loop van de dag in het Waddengebied af en toe vrij krachtig, 5. Zoekt u Een.. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Forse sanering onder kruideniers grote supermarkten met meer dan duizend vierkante meter vloeroppervlak neemt de ko mende jaren the van bijna 500 nu tot 655 in 1998, zo verwacht het accountantskantoor. Na de opmars van de super markt in de jaren zestig en de jaren zeventig, is het marktaan deel van zelfstandige winkels de afgelopen tien jaar ongeveer ge lijk gebleven. Vorig jaar nog hadden de zelfstandigen een marktaandeel van 33 procent. Volgens Deloitte Touche gaat dat veranderen omdat de con sument de kleine kruidenier op dit moment meer en meer links laat liggen. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletter Adres: (l.v.m. controle bezorging) No de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 1/ 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1