Leidsch Dagblad Dntslag ambtenaren eiderdorp onjuist Slechts 138 opvarenden gered Aero Ground verliest weer klant 'Ik denk dat ik het huilen uitstel tot thuis Directeur-beheerder van Sylvius overgeplaatst Kaartje blijft toch te koop in de trein BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ONDERDAG 29 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40581 LOSSE NUMMERS 1,60 iekteverzuim De baas controleert al leen de zieken maar 3g voor een veiliger erkplek heeft hij niet, ■gtde ARBO-Unie. IKouwenaar Het Leidse antiqua- Z. I riaat AioloZtikt twee onbekende romans van Gerrit Kouwenaar op de kop. IAjax -7 Ajax brengt licht in Hollandse EC-duis- ternis met 1 -2 overwin ning op het Griekse AEK Athene. Opnieuw tientallen arbeidsplaatsen op de tocht 'ommissie kraakt fraude-onderzoek ie ambtenaren van de afdeling burgerzaken in Leider- >rp zijn onterecht ontslagen door het college van B en Een vierde medewerker heeft onterecht salarisver- lindering gekregen. Tot die conclusie komt de commis- beroep- en bezwaarschriften in Leiderdorp in gehei- ie stukken waarop de krant beslag heeft weten te leg- ?n. DERDORP»JUDY NIHOF commissie laat geen spaan el van de handelwijze van het llege. dat het viertal beschul- ;de van fraude. De medewer- irs zijn volgens haar gestraft (mder dat aannemelijk is ge- brden, laat staan aangetoond. It zich dergelijk zeer onoirbaar Idrag heeft voorgedaan'. B en W moeten de strafmaat gelen dan ook intrekken, luidt »t dringende advies. Want het kderzoek dat het college deed jar de vermeende fraude ram- jelde aan alle kanten, zo blijkt stukken van de commissie iroep- en bezwaarschriften, it college baseerde de be- iuldigingen tegen de vier irknemers voor een deel op lerst dubieuze verklaringen, nam het college verklaringen getuigen serieus, die hun formatie slechts 'van horen ;gen' hadden of 'onmisken- mede beïnvloed waren' Hoewel het colle ge wist dat dergelijke verklarin gen vaak niet met de werkelijk heid overeenkwamen, bleef na der onderzoek uit. Ook de eigen verklaringen van de verdachten werden in hun eigen nadeel uit gelegd. Volgens de commissie is echter 'zeer wel' een andere le zing van die verklaringen moge lijk. De commissie, die uit zeven juristen bestaat, komt verder tot het inzicht dat het een financië le chaos was op de afdeling bur gerzaken in Leiderdorp. Andere afdelingen op het gemeente huis, en met name de afdeling financiën, moeten hiervan op de hoogte zijn geweest, aldus de comjnissie. Toch greep nie mand in en bleef de situatie bij het oude. Daarvoor wil de com missie de vier medewerkers niet verantwoordelijk stellen. Ook al omdat het reeds een chaos was, lang voordat zij bij de gemeente in dienst traden. Dat op de afdeling fooien werden aangenomen, acht de commissie wel bewezen. Het college zou echter ook hier heb ben nagelaten om nader onder zoek te doen. Toch wil de com missie geen beschuldigende vinger uitsteken naar de vier medewerkers. „Op zichzelf is het aannemen van fooien in welke vorm dan ook verboden, maar de commissie kan er niet aan voorbij gaan dat het binnen het gemeentelijke apparaat be kend moet zijn geweest dat der gelijke tractaties werden ge daan." Het negeren van fooien was op het gemeentehuis niet gebruikelijk 'in het klimaat van de jaren zeventigen tachtig'. Opvallend is dat de commis sie het college 'ten sterkste' afraadt om alsnog nader onder zoek te doen naar het aanne men van fooien. Als er al iets van de beschuldigingen waar is, gaat het om gebeurtenissen in een 'ver, zeer ver verleden', al dus de commissie. Overigens heeft deze zaak niets te maken met de - even eens - ontslagen medewerker Grondzaken, die er onder meer van wordt verdacht gratis ge meentegrond bij zijn huis te hebben getrokken. Personeel van het met de ondergang bedreigde Aero Groundservices op Schiphol kwam gisteravond spontaan in actie. De Westelijke Randweg op de luchthaven werd lange tijd geblokkeerd door voertuigen. foto united photos de boer olm kraak SCHIPHOL ERIC JAN WETERINGS Bij afhandelingsbedrijf Aero Ground Ser vices staan opnieuw tientallen arbeidsplaat sen op de tocht. Het bedrijf heeft lucht vaartmaatschappij British Midland per 1 april volgend jaar als klant verloren aan concurrent Ogden. Dit is gistermiddag door de directie van Aero Ground aan het perso neel bekend gemaakt. De afhandelaars Aero Ground en Ogden zijn al enige tijd in een felle concurrentiestrijd verwikkeld. Directeur J. Jansen van Ogden Aviation bevestigt de overstap van British Midland, dat zowel de afhandeling van vliegtuigen als van passagiers door Ogden Iaat verzorgen. Aero Ground blijft verantwoordelijk voor de vrachtafhandeling van British Midland. Jan sen verwacht 'enkele tientallen' perso neelsleden extra nodig te hebben om de nieuwe klant te kunnen bedienen. „We zul len zeker mensen overnemen van Aero Ground, zoals wc dat in het verleden ook al vaker hebben gedaan." Momenteel heeft Ogden 300 mensen in dienst. Binnenkort komen daar 25 perso neelsleden bij om de vliegtuigen en passa giers van Delta Airlines te kunnen afhande len. Enige weken geleden werd bekend dat Ogden ook deze Amerikaanse luchtvaart maatschappij van Aero Ground had overge nomen. Daardoor staan bij Aero Ground 85 banen op de tocht. De strijd tussen de afhandelaars op Schiphol veroorzaakt grote onrust onder het personeel. Dat dreigt de dupe te worden omdat vooral op personeelslasten wordt beknibbeld. Aero Ground beschuldigt Og den ervan met steun van haar Amerikaanse moederbedrijf onder de kostprijs te werken. Onder druk van de bonden heeft de directie van de luchthaven Schiphol een onafhankc lijk onderzoek laten instellen. De resultaten daarvan worden komende week verwacht. Nadat bekend werd dat het bedrijf British Midland verliest als klant, brak een sponta ne actie uit. De weg werd geblokkeerd door werknemers van Aero Ground die dreigden met een 24-uurs staking voor maandag. Rond negen uur 's avond werd de blokkade opgeheven nadat de directie had meege deeld dat er hinnen een maand plannen voor overname bekend worden gemaakt. teen hoop meer op overlevenden van scheepsramp Oostzee fntAAG-TURKU GPD dingshelikopters hebben morgen vroeg hun zoek- :ht vervolgd naar slachtoffers in de gisteren in de Oostzee jzonken veerboot Estonia. Er geen hoop meer dat er nog ierlevenden in het koude vva- t worden aangetroffen. Van de rmiste Nederlandse chauffeur in de Klerk ontbreekt elk por. }t betekent dat deze ernstigste heepsramp in Europese wate- p vermoedelijk 826 levens left geëist. Uit voorlopige cij- [s blijkt dat 138 passagiers en Imanningsleden de ramp met I veerboot hebben overleefd. It nu toe hebben redders 42 ken geborgen. Eweedse, Finse en Estse des- ndigen zijn inmiddels een derzoek begonnen. Men gaat oralsnog uit dat een combi van motorstoring en cht uitgevoerde veiligheids- latregelen de ramp veroor- akte. Ooggetuigen hebben klaard dat de lading is gaan ïuiven omdat ze niet was itgezet. Hierdoor kapseisde l schip. Het zou verder al wa- hebben gemaakt voordat het ntelde, omdat een van de egdeuren niet goed was ge- ten. )e kritiek op de veiligheid het schip is in de Oost- istaten in volle hevigheid los barsten. Van alle kanten ko- in beschuldigingen over nala- heid en onkunde van de be aming en de directie van re- Onder de opvarenden van de veerboot Estonia bevond zich een groep van 52 bejaarden uit het Zweedse Nor- köping. Verslagen wachtten vrienden en familieleden gisteren in het bejaardentehuis op nieuws over de scheepsramp. foto reuter derij Estline, eigenaar van de Estonia. De directeur van de Zweedse/Estse rederij, Johan nes Johanson, wijst deze kritiek echter van de hand en spreekt van een 'compleet mysterie'. Een Zweedse inspecteur, Ake Sjoblom, bevestigde dat voor het vertrek uit Tallinn bleek dat het rubber van de afdichting beschadigd was, en sommige sjorriemen versleten waren. Maar Sjoblom bestreed dat deze zaken het schip in gevaar had den kunnen brengen. De Estonia heeft twee jaar op de route Tallinn-Stockholm ge varen. Enkele maanden geleden werd de Zweedse bemanning vervangen door Esten. Dat ge beurde om financiële redenen. Sjoblom, die in Tallinn Estse in specteurs opleidt, bestreed de opvatting dat hier een oorzaak zou kunnen liggen. „Het schip vaart goedkoop, maar dat wil niet zeggen dat het ook slecht vaart." De maandagnacht tijdens slecht weer gezonken Estonia ligt op de bodem van de Oost zee, op een diepte van meer dan negentig meter. De Zweed se marine wil vandaag een duikboot, uitgerust met came ra's, laten afdalen naar het rampschip. Pagina 2: 'Als een schip deugt, dan zinkt het niet'. IJmuidens bedrijf gevraagd om lijken te bergen. Bisschop Ernst: homo aan hetero gelijkwaardig DEN HAAG» ANP Een homoseksueel is als mens en als gelovige gelijk waardig aan een hetero seksuele mens. Dat zegt bis schop H. Ernst van Breda in een interview met de Gay krant. „Die gelijkwaardigheid telt zwaar", aldus de bis schop. „Het is in mijn ogen van zelfsprekend dat homo's en lesbiënnes net zo goed als ie der ander tot de kerk beho ren en binnen die kerk le vensruimte moeten krijgen", meent hij. „Dat geven van ruimte moet beginnen met aanvaarden." Hij meent dat de kerk het geweten van ho moseksuelen moet eerbiedi gen. Ernst heeft ook in het ver leden herhaaldelijk gepleit voor respect voor het eigen geweten van alle gelovigen. De kerk houdt haar leer voor als een appel aan het gewe ten, maar het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gelovige zelf om op grond van zijn geweten een besluit te nemen. „Op deze manier is er meer levensruimte mo gelijk dan dikwijls wordt ge dacht." Als er nu een bisschop zou opstaan die zou zeggen dat hij homoseksueel is, dan is dal voor Ernst geen enkel probleem. Hij houdt zich im mers net als ieder ander aan het celibaat. Derde kop rolt in Annex-affaire LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE De Leidse Annex-affaire heeft een derde werknemer van de Rijksuniversiteit zijn functie ge kost: directeur-beheerder Ernst Weeda van het Sylviuslaborato- rium is gisteren van zijn taak ontheven. Weeda heeft een an dere baan gekregen; hij is advi seur van de directeur van het CRI, instituut voor tclecommu nicatie en computerdienstverle ning van de universiteit. Weeda heeft inmiddels af scheid genomen van zijn colle ga's bij het Sylvius. Hij reageert aangeslagen op zijn gedwongen overplaatsing: „Mij zijn de ware redenen niet verteld. I let is voor mij erg moeilijk om commen taar te geven, maar je kunt je er wel een beeld van vormen. Ik was een topmanager." Zijn taken bij het Sylvius wor den tijdelijk waargenomen door J. I^ettink, coördinerend beheer der van de faculteit geneeskun de. De voormalig directeur-be heerder was verantwoordelijk voor de huisvesting en de in- LEIDEN» RUDOLF KLEUN ICKHOLM ANNIKA SAVILL f INDEPENDENT nber en eendrachtig luidden gister- Jjnd de kerkklokken van Stockholm, eral in de Zweedse hoofdstad werden ciale kerkdiensten gehouden om de Ibestaanden van de slachtoffers van de peepsramp met de Estonia een hart der de riem te steken en om de doden bedenken. De kerken stroomden vol. reden, dat met Finland en Estland ook pr vandaag een dag van nationale Uw afkondigde, is diep geschokt. De ^ft van de passagiers van de Estonia am uit Zweden. nilieleden die bij het crisiscentrum de haven aankwamen kregen een mmertje en werd gevraagd op hun brt te wachten. „Als hun nummer ver schijnt krijgen zij de lijst van overleven den te zien om te kijken of hun familielid er op staat", aldus Angelique Liljeqvist, een 19-jarige vrijwilligster van het Rode Kruis. „Degenen die de naam niet op de lijst zien staan moeten hun eigen con clusies trekken." I leeft zij gezien dat iemand de naam zag waarnaar werd gezocht? „Ja, er was een gezin met twee kinderen van 5 en 7 jaar. De echtgenoot was op de boot. Zij kre gen eerst te horen dat hij helaas niet op de lijst van overlevenden stond, maar vervolgens werd hen gezegd dat dat toch het geval was. Dat was de enige positieve ervaring die we vandaag hebben gehad." „Dit soort dingen gebeuren in India, niet in Zweden", zegt een inwoner van Stockholm. „Je merkt het vandaag aan het verkeer. Er zijn geen gevallen van agressie en ongelukken gerapporteerd." Twee van de grootste groepen slachtof fers waren ambtenaren van de politie van Stockholm die een conferentie van de vakbond bijwoonden, en bejaarden op een uitje dat was georganiseerd door de nationale organisatie voor gepensio neerden in Zweden. Veerboten zijn po pulair omdat zakelijke bijeenkomsten gecombineerd kunnen worden met amusement. „Ik denk dat u bij de politie van Stock holm niemand zult vinden die geen vriend telt onder de doden", zegt Lotta Eriksson, een politieagente. „Het enige dat je kunt doen is je daar doorheen werken. Ik denk dat ik het huilen uitstel, tot ik thuis ben." Eriksson had vier directe collega's onder de 65 administratiemedewerkers van de politie die aan boord van de Estonia een conferentie hielden om de reorganisatie van de Stockholmse politie te bespreken. Van de 65 zouden volgens de berichten van gisteravond maximaal vier het heb ben overleefd. Rechercheur Goran Pettersson was een van de hoge officieren die maandag nacht naar de bootterminal in de haven van Stockholm werden geroepen om het crisiscentrum voor familieleden te hel pen coördineren. „Er heerste een enorm terneergeslagen stemming. We hebben op alle politiebureau "s crisisgroepen op gezet om de agenten bij te staan. Maar de verwanten moeten eerst aan de beurt komen." Het blijft na 1 januari toch mo gelijk om in de trein bij de con ducteur een kaartje te kopen. De Nederlandse Spoorwegen hebben onder druk van de con ducteurs afgezien van het plan reizigers zonder kaartje te dwin gen tot de aanschaf van een dagkaart die 63 gulden kost. Volgens de spoorwegen zou die boete vergelijkbaar zijn met wat busmaatschappijen van zwartrijders vragen. Maar con ducteurs vreesden extra proble men met zwartrijders. „Ze voel den er weinig voor in de soms bedreigende situatie alleen die dagkaart te kunnen bieden meldt een woordvoerder van de spoorwegen. Nu is het mogelijk in de trein een kaartje te kopen met een toeslag van 3,50 gulden. Men sen die niet de mogelijkheid hadden om een kaartje te ko pen, zoals nu nog op sommige kleinere stations, hoeven die Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Pythagoras Een vat vol geleerdheid weegt niet op tegen een druppel wijsheid. VANDAAG PAGINA'S Binnenland3,5 Buitenland7 Cultuur21 t/m 24 Economie/Beurs6 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info25 Natuur en milieu 12 Programma's13 Randstad 20 Regio15,17,18,19 Religie16 Sport27,29 VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 10 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden, af en toe zon op de meeste plaatsen droog. Mini mumtemperatuur 10 graden, mid- dagtemperatur 16 graden Wind, west tot zuidwest, kracht 3 tot 4, in het waddengebied kracht 5. EUROPA CUP OP TV DONDERDAG 20.15-22.10 Did 1 Spoil Extra: verslag van SV Wordor Bremen M.ii Aviv (Europa Cup II) 22.50-23.25 Ned 2 SludioSporl tinR van Feyenoord /elRins Vilrnu-. i pa Cup-toernooi voor bekerwinnaar-. AUTOVERHUUR PRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 ex. per dag 071 -89 40 40 richting van het Sylvius-labora torium. Weeda speelde een cen trale rol in de Annex-houwfrau- de. Bij de bouw van dit pand aan het Sylviuslaboralorium zijn miljoenen guldens verdwe nen. Weeda heeft volgens een on derzoekscommissie van de uni versiteitsraad te weinig toezicht gehouden op de gang van za ken. Al in het beginstadium, in 1991deed Weeda zaken met de malafide projectontwikkelaar. Eind vorig jaar rolde de eerste kop in de Annex-affaire: de voormalig directeur bedrijfsvoe ring van de universiteit werd ontslagen. Hij wordt verdacht van het aannemen van steek penningen en valsheid in ge schrifte en komt binnenkort voor de rechter. College-voor zitter C. öomen moest in juni het veld ruimen. Staatssecreta ris J. Cohen verzocht hem op te stappen, omdat zijn positie-als hoofdverantwoordelijke on houdbaar was geworden. Pagina 20: Geschokte reacties op vertrek Weeda. HEEMSKERK DE JAGER DAAR ZIT EXACT 'T VERSCHIL. Hard- en software Opfeldlngcn Netwerken Installatie Support •Vraag vrijblijvende demonstratiesl 2 Heemskerk l)e Ja^e, EUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Adres: I I Postcode. Tel:. toeslag niet te betalen. De toe slag wordt in de nieuwe plan nen van NS gehandhaafd, maar gaat fors omhoog, tot minimaal 7,50 gulden op het goedkoopste kaartje van 2,50 gulden. Tegelijk willen de NS dat het vanaf I ja nuari op alle stations mogelijk is een kaartje te kopen. Daarvoor worden automaten geplaatst. Die komen ook op de grote sta tions om zodoende de lokettis- ten te ontlasten. De woordvoer der: „We willen van de discus sies met de klanten af. Iedereen kan een kaartje kopen en is in gebreke zonder kaartje." Andere maatregelen die de NS vanaf 1 januari invoeren, hebben betrekking op de kaart- controle. Op grote stations kun nen de plaatsbewijzen voortaan ook bij in- en uitstappen of op de perrons worden gecontro leerd. De NS beginnen in no vember een campagne om be kendheid te geven aan de nieu we spelregels. Lv.m. controle- bezorging) Na «Ie eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: l'er maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) 0 automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1