Leidsch Dagblad V-raad soepel voor Servië Kerstmis in de hongerwinter VANROYC.S. Vulkanen houden Papoea's buitenshuis jjJniversiteit Leiden moet antal keuzevakken schrappen De vijf-uur-schaduw WAX JASSEN 100,- GOED NIEUWS ESÜÊÊsI Duizend piek beloning voor opsporen van 'autokrasser' Leids huisvuil uitgeplozen: scheiden van GFT-afval kan beter ktERDAG 24 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 16 NR. 40577 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Eind september 1944 begon voor Nederland een drama tisch hoofdstuk in de toch al zo tragische oorlogsgeschie denis: de hongerwinter. Die periode was een uitvloeisel van de door de Duitse bezet ter genomen maatregel om de voedselaanvoer naar het westen enige tijd te blokke ren. Een actie als afstraffing van twee gebeurtenissen: de bevrijding van Zuid-Limburg en dat vooral de spoor wegstaking (in opdracht van de Nederlandse regering in Londen). Voedsel werd zó schaars, dat duizenden omkwamen van de honger, dat met name de mannen dagelijks op pad gingen op zoek naar eten en de vrouwen uren en uren wachtend doorbrachten bij de distributiepunten. Midden in die periode viel Kerstmis, waarvan Ide viering onder deze omstandigheden voor velen een onuitwisbare herinnering heeft ach tergelaten. Daaraan wil Leidsch Dagblad aan dacht besteden in de kerstbijlage. Vijftig jaar la ter, terug naar toen. Met als thema 'Kerstmis in de hongerwinter', nodigen wij le zers uit om hun herinnerin gen aan gebeurtenissen met kerst 1944 op papier te zetten. Fotomateriaal dat van toepas sing is op het onderwerp, kan worden meegezonden en zal uiteraard door ons wor den geretourneerd. Een selec tie uit de inzendingen zullen wij opnemen in onze speciale Kerstbijlage op zaterdag 24 december. Voorts houden wij ons aanbe volen voor suggesties die door de redactie nader kunnen worden uitgewerkt. Voor inzendingen geldt: Richten aan: Redactie Leidsch Dagblad, Post bus 54, 2300 AB te Leiden. In de linker-boven- hoekde vermelding: Kerstmis 1944. Uiterste datum van inzending: 31 oktober. Tekst en foto('s) voorzien van naam, adres en telefoonnummer. Mits voorzien van een korte toelichting, kun nen ook losse foto's worden ingezonden. Zonder CDA 2 Het CDA doet eventjes niet mee. Maar de lob byisten vinden ook hun weg wel naar de nieuwe machthebbers. Douanita 3 Diergaarde Blijdorp moet de olifant Doua nita na zes jaar alsnog overdragen aan een Tsje chische dierentuin. I Eindtijd yi Alphenaar Jeroen I 2 Bol ziet de eindtijd naderen en bidt met zijn 'Opwekkingsbeweging' voor ingrijpen van God. Stich /i Michael Stich is in I Hamburg tijdens de Davis Cup-wedstrijd tegen Rusland met de dood be dreigd. ADVOCATEN Rapenburg 55. 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 lestuursvoorzitter Vredevoogd: 'Geen nieuwe bezuiniging )en caroline van overbeeke Leidse Rijksuniversiteit moet n aantal afstudeerrichtingen, uzevakken en onderzoeksthe- i's schrappen. Maar het is ?t nodig om complete studies faculteiten af te stoten. ,,Dit is en nieuwe bezuinigingsope- tie, ik loop hier niet met een kmes rond", aldus voorzitter ek Vredevoogd van het colle- van bestuur. ,,Maar het hui- ;e aanbod aan afstudeerrich- igen en vakken kunnen we ,ech Walesa, de levende le ende. Maar: hij heeft weinig leer van de vlammende sta kingsleider van weleer. (otterdam wordt bedreigd wereldhaven nummer én. Start van een serie arti kelen over de concurrentie. sampjongen', een boek over 4erinneringen aan Java'. In esprek met de schrijver. Er- nest Hillen. Love The Special Sau- Een licht ontvlambaar lengsel van countryblues en )pmars van het Turks in het 'oortgezet onderwijs. Bijstel ling van de verwachtingen. (estemming Elburg. Bij dok ter Vogel is alles gratis. Onze Taal: Paradoxen. niet volhouden als we tot de beste universiteiten willen be horen", zegt hij vandaag in een interview in deze krant. Vredevoogd, tot voor kort voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Limburg, verruilt Maastricht ge durende negen maanden voor Leiden. Hij volgde deze zomer C. Oomen op, die de universi teit moest verlaten vanwege de 'Annex-bouwafaire'. Vredevoogd vindt dat de Leidse universiteit 'de diepte in moet' en dat gaat volgens hem ten koste van een breed pakket aan vakken en onderzoeksgroe- pen. De nieuwe collegevoorzit ter wil de universiteit daarom de komende maanden laten 'doorlichten' door een groep vooraanstaande wetenschap pers van buitenaf. „Om tot keu zes te komen, moet je eerst we ten wat je te bieden hebt." Zes projectgroepen met onderzoe kers, studenten, bestuurders en universiteitsambtenaren moe ten ook bijdragen aan 'een ront- genplaatje' van de oudste uni versiteit van Nederland. Zij zul len ideeën moeten aandragen voor de te maken keuzes, zo vindt Vredevoogd. Zaterdags Bijvoegsel: 'Voor kwaliteit moet je de diepte in'. HET WOORD IS AAN C.D. Jung De klassieke goden bestaan nog steeds; zij hebben slechts andere namen gekregen, eindigend op - isme. VANDAAG PAGINA'S Binnenland - Buitenland - Cultuur Familieberichten - - Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Programma's Randstad Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER port Moresby De activiteit van de twee vulkanen die de havenstad Rabaul op het eiland New Britain in Papoea-Nieuw-Guinea onder as en mod der bedolven, is gisteren langzaam afgenomen. Deskundigen verwachten de komende dagen nog wel wat oplevingen. Gewapende agenten hiel den gisteren opnieuw mensen tegen die ondanks het gevaar en de ravage naar huis wilden terugkeren. foto reuter Serviërs vallen VN, ondanks waarschuwing, opnieuw blauwhelmen aan Verwachting tot morgenavond Vrij zonnig en warm Flinke perioden met zon Later op de dag in het zuiden een kleine kans op een regen- of onweersbui Middagtemperatuur ongeveer 23 graden Wind uit oost tot noord oost, zwak tot matig, kracht 3. utrecht. gpd/anp Psychologenprijs voor Diekstra landse psychologencongres in Nijmegen. De onderscheiding wordt toegekend aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verbrei ding van de psychologie onder een breed publiek. De prijs wordt om de twee jaar toege kend door de beroepsvereni ging van psychologen, het Ne derlands Instituut van Psycho logen en uitgeverij Van Gor- cum. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, op dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar euwig leven hebbe. René Diekstra, hoogleraar klini sche psychologie en gezond heidspsychologie aan de Rijks universiteit Leiden en colum nist van deze krant, krijgt op 20 oktober de NIP/Van Gorcum mediaprijs. Diekstra, vooral be kend door zijn publicaties over zelfmoord en relatieproblemen, krijgt de prijs 2.500 gulden eind oktober tijdens het Neder- Actie Lekker Dier voor scharrelvlees den haag anp Stichting Lekker Dier en Milieu defensie houden vandaag een actie bij honderd filialen van Al- bert Heijn. De organisaties wil len klanten overhalen geen vlees uit de intensieve veehou derij te kopen. Vlees met een EKO-keurmerk en scharrelvlees kan wel door de beugel, stellen ze: Greenfields rundvlees, Far mers Best varkensvlees en vlees uit de bio-industrie wijzen zij af. Albert Heijn zegt geen moeite te hebben met de actie. „Zolang er geen klanten worden lastig gevallen, hebben wij er geen probleem mee", aldus een woordvoerder. Klachtendienst De klachtendienst van deze krant was gisteravond tussen 18.00 en 19.30 uur slechts met grote moeite bereikbaar, waar voor onze excuses. Technische problemen waren daarvan de oorzaak. De obstakels zijn in middels weggenomen en van daag is de klachtendienst dus weer normaal bereikbaar. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties leek afgelo pen nacht bereid tegen Servië afgekondigde sancties te versoepelen. Dat hebben diplomaten gezegd. Daarmee zou Belgrado worden beloond voor het sluiten van zijn grens met Bosnie-Hercegovina, waardoor Bosnische Ser viërs geen hulp meer kunnen krijgen uit de republiek Servië. gelen zou goedkeuren. Ook een derde resolutie, waarin Bosnisch-Servisch geweld tegen moslim-burgers wordt veroor deeld, stond op het punt te wor den aangenomen. Moslim-landen hadden de raad donderdag gevraagd het besluit over de versoepeling van new york/sarajevo ap De diplomaten zeiden dat een embargo tegen de Bosnische Serviërs zal worden verscherpt. Bij het sluiten van deze editie was de algemene verwachting dat de vijftien leden tellende Veiligheidsraad beide maatre- het embargo tegen klein-Joego- slavie een week op te schorten, omdat zij vinden dat eerst be richten moeten worden onder zocht als zou Belgrado de Bosnische Serviërs toch nog steun verlenen. Functionarissen van de Vere nigde Naties maakten gisteren melding van een serie aanvallen op vredesmilitairen. De VN wil den de aanvallen echter niet in verband brengen met een Ser visch dreigement om vergel dingsacties uit te voeren na een NAVO-Iuchtaanval op een Ser vische tank bij Sarajevo. Amerikaanse en Britse vlieg tuigen namen donderdag lièn kilometer buiten Sarajevo een Servische tank onder vuur, die daar stond opgesteld in strijd met een overeenkomst om zwa re wapens uit de onmiddellijke nabijheid van Sarajevo te hou den. De luchtaanval volgde op een aanval op Franse blauwhel men. De VN-vredesmacht in Bosnië waarschuwde de Ser viërs gisteren dat volgende aan vallen op VN-militairen worden beantwoord met vergeldingsac ties, zoals een dag eerder het geval was. de echte Engelse kwaliteit LEGERDUMP Hallcnweg 11-tel. 071-230184 (naast Gamma-Groenoordhal). i 1 citlsth I Lighlari NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WKKIN GRATIS. JUW BI i y-:4+f: san francisco Een jongen passeert met zijn skateboard een opvallend kunstwerk op het Justin Herman Plaza in San Francisco. De schildering op de klinkers heet Vijf Uur Schaduw, maar hij kan ook op willekeurig welk ander moment van de dag worden waargenomen. foto ap michael macor Politie Wassenaar niet blij met actie wassenaar De politie van Wassenaar is niet zo blij met de actie van Buch. Hij heeft het gedaan zon der overleg met de politie. Een woordvoerder zegt niet de in druk te hebben dat het met die bekrassingen de spuigaten uit loopt. „Het krioelt niet van de aangiften. Maar dat kan ook ko men doordat de mensen niet de moeite nemen om naar de poli tie te géan." i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Naam: Voorletters:m/v Adres: Wassenaarder Patrick Buch looft duizend gulden uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van een 'autokrasser'. Niet al leen is zijn antieke Citroën DS al vier keer beschadigd, andere auto's in de buurt zijn ook her haaldelijk doelwit van de van daal. Buch vermoedt dal het om een en dezelfde dader gaat, maar bewijzen kan hij het niet. „Het moet iemand zijn met een chronische haat tegen auto's." LEIDEN ANNET VAN AARSEN ondag's 10 uur, Hazenbos- tan 101, hoek Kennedylaan, )egstgeest In alle stilte is kort geleden de samen stelling van het Leidse huisvuif onder zocht. Een steekproef, gedurende een hele week, moest de gemeente maar eens inzicht geven in de samenstelling van het restvuil in hoog- en laagbouw- wijken en in de inhoud van de vuilnis zakken die in de binnenstad worden ingezameld. Het afval uit minicontai- ners, wijkcontainers en vuilniszakken werd daarom op een lopende band ge stort en uitgeplozen. Een smerige klus, aldus directeur P. Peters van milieu en beheer. „Maar de resultaten zijn op vallend." De Leidse gemeenteraad krijgt het onderzoeksrapport pas tijdens de pre sentatie van de begroting ondei* ogen. Maar een tipje van de sluier wil Peters alvast wel oplichten. Op zijn bureau ligt het rapport, voorzien van vele fo to's. Foto's van bergen poepluiers, van flinke hoeveelheden bouwafval, van GFT-afval dat niet in de juiste contai ner werd gegooid en van dikke stapels papier. „Wat betreft het groente-, fruit- en tuinafval ligt er voor ons nog een scho ne missie", aldus Peters. „Als de on derzoeksresultaten kloppen tenminste. We hebben slechts steekproeven ge houden gedurende een week. Maar als we daarvan uitgaan, zijn de gegevens als volgt: in de binnenstad waar het GFT-afval nog niet apart wordt ingeza meld bestaat de inhoud van een vuilniszak voor 39 procent uit groenaf val; in de laagbouw, waar we met mi ni-containers werken, is dat percenta ge al een stuk lager, maar nog altijd 25 procent; en in de hoogbouw, waar we wijkcontainers hebben staan, zit in de containers voor het restafval maar liefst 31 procent groente-, fruit- en tuinafval. Er zou dus nog veel beter kunnen worden gescheiden." Op andere vlakken is Peters juist weer uitermate tevreden. „Klein che misch afval komen we bij het restafval niet meer tegen. Geen batterijen, geen verfresten, keurig." .De hoeveelheid papier was juist weer een onaangename verrassing. Bij de reinigingsdienst hadden ze de in druk dat er in leiden evenveel papier terecht kwam in de papierbakken als het landelijke gemiddelde. „Je zou dus denken dat er geen papier bij het rest afval wordt gegooid. Vergeet het maar, dat blijkt nog altijd twintig procent te zijn. Kennelijk wordt er in Leiden meer papier verspreid dan in de rest van het land." Uit de samenstelling van het huis vuil blijkt ontegenzeggenlijk waar de meeste baby's in Leiden wonen. Slechts 2,8 procent van het huisvuil in de binnenstad bestaat uit poepluiers. Het restafval in laagbouwwijken be staat voor maar liefst acht procent uit wegwerpl uiers. Postcode: Plaats: (I.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal Qvia acceptgiro H5.55>) automatisch 84.55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1