Leidsch Dagblad 134 Woede en afschuw bij executie Terwijl de krekels zingen sterft Van Damme Koks proberen smaak van scholieren nog te redden BEL: 071-128030 Demmenie's GOED NIEUWS 1 VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1994 ijl Sociaal plan A De drie Samen op I Z Weg-kerken en de CNV-bond CFO hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan. 'Hoog tijd voor drugcentrum in Katwijk' KATWIJK» CONNY SMITS OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40576 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 WARMOND RUUD SEP Het aantal heroïnegebruikers in Katwijk ligt tussen de 500 en 600, terwijl de meeste jongeren van 14, 15 jaar er af en toe hasj gebruiken. Ook het gebruik van de harddrugs» cocaïne 'en XTC ligt in Katwijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Naar schatting opereren er 25 tot 30 harddrugdealers in de bad plaats. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek dat het Platform Verslavingszorg van Katwijk sa men met de Leidse universiteit heeft gehouden naar drugge bruik onder jongeren van 12 tot en met 21 jaar in Katwijk. On derzoekster Sylvia van der Spek ^voerde daartoe gesprekken met 19 druggebruikers en 10 mede werkers van instellingen die met druggebruikers in aanra king komen, zoals politie, huis artsen en scholen. De cijfers zijn gebaseerd op hun schattingen. Niet echt geschrokken, maar zich er duidelijk van bewust dat er actie moet worden onderno men, kreeg wethouder H. van Mierlo gisteren het rapport aan geboden., „Nog voor 1 januari moet er een notitie liggen waar in we aangeven hoe het verder moet. In elk geval is er nu een eind gekomen aan de wild- westverhalen die in de gemeen te de ronde doen over drugge bruik. Niemand kan nu meer zeggen dat zoiets in ons dorp niet voorkomt", aldus de wet houder. Zowel politie als GGD toont zich erg blij met het rapport dat „eindelijk duidelijkheid geeft over de werkelijke omvang van het drugprobleem in Katwijk." En f. van den Bergh van de Kat- wijkse GGD: „Ook wij vermoed den al dat het druggebruik in Katwijk hoger ligt dan gemid deld. En, hoewel wij denken dat met name de schattingen over heroïnegebruik aan de hoge kant zijn in dit rapport, is het goed dat de cijfers weer eens zwart op wit staan. Het wordt hoog tijd voor een drugcentrum voor ambulante zorg in Kat- Opleggers met textiel bij Zeeman gestolen ALPHEN AAN DEN RIJN Beter konden de dieven het niet treffen bij het bedrijf Zeeman Textiel in Alphen. Normaal staan geladen opleggers met speciale sloten verankerd op het parkeerterrein aan De Schans, zodat diefstal vrijwel onmoge lijk is. In de nacht van woens dag op donderdag stonden er echter meer opleggers dan er sloten voorradig waren. Een buitenkansje voor rovers, want zij konden daardoor wel erg simpel twee opleggers met tex tiel volgeladen containers mee nemen. Een container bevatte 545 do zen met dameskleding en de andere 1.287 dozen met bedde- goed. De totale waarde is vol gens magazijnchef C. Appel doorn nog niet bekend. „Maar het gaat om vele tienduizenden guldens. Reken daar nog eens ruim 80.000 gulden bij voor de containers en de oplegger, dan kom je aan een fors schadebe drag." Het bedrijf overweegt maatregelen te nemen: .„We denken er aan het parkeerter rein te beveiligen met videoca mera's en uiteraard komen er meer sloten." Chef-kok Fred Dijsselbloem wil samen met 140 collega's graag proberen om nog iets te redden van de verpeste smaak van de basisschoolleerlingen. „Als je het zo zegt, zullen er heel wat mensen boos worden, maar daar komt het eigenlijk wel op neer", erkent de kok van het Warmondse restaurant De Stad Rome. Op maandag 10 oktober geeft hij op de Warmondse ba sisschool Oostergeest en de Amerikaanse school in Wasse naar les in proeven. Op dezelfde dag geven collega's soortgelijke lessen op zo'n 140 basisscholen door heel Nederland. De 'proeflessen' zijn een ini tiatief van koksvereniging Euro Toques Nederland en de Sui kerstichting. In de Euro Toques zijn koks verenigd die zich zor gen maken over het achteruit gaan van de kwaliteit van het eten. „Denk maar aan de water tomaten en het kalfsvlees dat een paar jaar geleden helemaal verkeerd was. Ook ageerden we tegen de EG-regels die kleine ambachtelijke kaasboeren de das om dreigden te doen." Maar niet alleen de produk- ten zijn voor de koks een bron van zorg. Ook de consumenten bezorgen hen buikpijn. „Neem nou mayonaise, dat is een heel mooi produkt. Maar de grote producenten stemmen de smaak af op wat het publiek lekker vindt en doen er steeds meer suiker bij. Daardoor wordt het uiteindelijk gewoon een zoet sausje", aldus Dijssel bloem. De koks die zijn aangesloten bij de Euro Toques proberen op beide fronten het tij te keren. Door in hun restaurants weer rekening te houden met de sei zoenen en door te knokken voof 'ouderwetse' kwaliteit. Daar naast organiseren ^zij dit jaar voor het eerst 'De dag van de smaak', de dag waarop bijna driekwart van de aangesloten koks een lesje geeft aan de hoogste groep van een basis school in de buurt. In een ongeveer anderhalf uur durende les laten de koks de leerlingen zoet, zuur, zout en bitter proeven, laten zij zien dat wat je ziet een grote invloed heeft op wat je proeft, en berei den zij echte mayonaise uit ver se ingrediënten. De koks verle nen belangeloos hun medewer king. terwijl de Suikerstichting het lesmateriaal betaalt. Naast de scholen die Dijsselbloem op 10 oktober met een bezoek ver eert, krijgen onder andere ook de Leidse Anne Frankschool, de Oegstgeester Gevers Deutz Ter- weeschool en de Alphense ba sisschool De Hobbitburcht een kok op bezoek. Van Mierlo: 'Singapore heeft met zaak Van Damme een daad willen stellen Gevoelens van machte loosheid en woede over heersen in de Nederlandse reacties op de terechtstel ling van Johannes van Damme. De regering, Am nesty International en de Tweede Kamer toonden zich aangeslagen nadat om half een vannacht Neder landse tijd het doodvonnis aan de 59-jarige 'Neder landse zakenman in Singapore was voltrokken. DEN HAAG GPD-ANP De familie van Van Damme is diep geschokt en verdrietig. „Drie jaar lang is met grote in zet door zeer velen getracht hem bij te staan tijdens de ge vangenschap en het proces. Met vereende krachten is gepro beerd hem deze ultieme en on menselijke straf te doen ont gaan. Groot is dan ook de te leurstelling dat die inspannin gen hem uiteindelijk niet heb ben kunnen redden", zo ver klaarde afgelopen nacht een vertegenwoordiger van de fami lie. De 59-jarige Van Damme is de eerste Europeaan die in Singapore de strop heeft gekre gen. Hij werd in april 1993 ter dood veroordeeld wegens de smokkel van vier kilo drugs. De naasten kunnen nog altijd niet geloven dat Van Damme een drugsmokkelaar is geweest. Over wat zich werkelijk heeft af gespeeld tasten zij echter in het duister. „Mogelijk hebben der den de van nature argeloze man bewust of onbewust in deze si tuatie gebracht." De Nederlandse regering heeft met diepe teleurstelling en afschuw op de executie gerea geerd. „Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Wij wensen hen sterkte toe", aldus minister Van Mierlo (buiten landse zaken). Volgens Van Mierlo heeft de Singaporaanse regering met de executie een Eliana var\Damme en Luc Schillings, eerste secretaris van de Nederlandse ambassade in Singapore, stappen in een auto na hun laatste bezoek aan de vannacht opgehangen Johannes van Damme. foto jonathan drake reuter daad willen stellen om de bui tenwereld te laten zien dat zij koste wat kost wil voorkomen dat Singapore een centrum voor in- en doorvoer van drugs wordt. De aangeslagen minister wil de zich vannacht niet uitlaten over de' consequenties van de executie voor de betrekkingen met Singapore. „Je wilt uiting geven aan je gevoelens over de doodstraf. Tegelijkertijd is er sprake van een cultuurschok. Die wordt niet opgevangen door de betrekkingen tussen de volken te veranderen." Van Mierlo zal deze zaak vandaag in de ministerraad bespreken. Hij heeft daarvoor een vergadering met de Asean (de economische gemeenschap van een aantal Aziatische landen) afgezegd. De Nederlandse regering heeft ove rigens geen kritiek op de pro cesgang in Singapore. De voorstelling van zaken dat de Centrale Recherche Informa tiedienst (CRI) Johannes van Damme 'runde' als informant, berust niet op waarheid. Dat schrijft het ministerie van bui tenlandse zaken in een uitge breide verklaring over de inzet van de regering in de zaak Van Damme. Tussen Van Damme en de CRI waren, aldus een rapport van de dienst, in het voorjaar van 1991 incidentele contacten. Die betroffen een financiële fraudezaak in Nigeria die geen verband hield met de rechtzaak zou staan dat Van Damme in van Van Damme in Singapore. Nederland eerder (bij verstek) is Het rapport van de CRI is doof veroordeeld wegens betrokken- de advocaat niet gebruikt bij de heid bij drughandel, verdediging, omdat er ook in Bommelding Singapore Airlines AMSTERDAM ANP Het hoofdkantoor van Singapore Airlines aan de Boelelaan in Am sterdam is gisterochtend enige tijd ontruimd geweest wegens een bommelding. De Boelelaan in Buitenveldert werd afgezet. Bij het kantoor kwam om tien uur een telefonische melding binnen dat er binnen enkele minuten een bom zou ontploffen. Daarop zijn de veertig medewerkers meteen naar buiten gegaan. Bij nader onder zoek werd niets gevonden. Een woordvoerder kon niet zeggen of er een verband is tussen het anonieme telefoontje en de executie van Van Damme in Singapore. SINGAPORE FRANK TIMMERS Tegenover de poort van de Changi-gevangenis in Sjngapore staat dominee Joop Spoor ('Joop, net als Van Damme') met de bijbel in z'n hand. „Ik heb Van Dam me beloofd hier aanwezig te zullen zijn op het moment dat het vonnis wordt voltrokken"," verklaart hij. Het is een uur voor zonsopgang. De krekels produceren een oorverdovend gezang. Spoor staart naar de overkant, door het hek met de twee onberispelijke bewakers er achter, naar het oude Britse fort dat Changi is. Binnen wordt Van Damme opgehangen. Met Spoor heeft zich 's ochtends vroeg een vijftiental journalisten bij de gevangenis verzameld. Het zijn voornamelijk Nederlanders maar ook vertegenwoordi gers van de internationale persdiensten AP en Reuter. De fotograaf van AP, een oude inwoner van Singapore, vertelt dat er op andere vrijdagen niemand bij de poort te vinden is, ook al wordt er bijna altijd wel een crimi neel geëxecuteerd. „Maar dat zijn Aziaten. In Aziatische landen heeft het ophangen geen nieuwswaarde. De Westerse media hebben er evenmin belangstelling voor. Maar nu er een westerling hangt, wordt het in eens nieuws". Van Damme, 59 en veroordeeld wegens drugshandel, is de eerste Europeaan die in Singapore is tereqhtgesteld. Op dit moment verblijven in ds Changi- gevangenis nog zo'n tachtig terdoodveroordeelden, al len Aziaten. Ds. Spoor, in dienst van de stichting Epafras die Ne derlandse gevangenen in het buitenland bijstaat, is een van de laatsten die Van Damme levend heeft gezien. Gisteren is hij nog een uur bij hem geweest tot aan het begin van de middag. Ze hebben vooral samen gebe den en uit de bijbel gelezen. Spoor vertelt: „Van Dam me was een gelovig man van hervormden huize. Ik heb hem de zegen gegeven. Tot slot hield ik m'n hand tegen het glas dat ons scheidde en hij drukte van zijn kant z'n hand er tegenaan". Daarna heeft Spoor zich omge draaid en is weggegaan. De dominee heeft de indruk dat het geloof voor Van Damme een flinke steun is geweest. „In Nederland zijn gisteravond diverse gebedskringen voor Van Damme bijeengekomen. Hij vond het prettig te weten dat men sen in gedachten bij hem zijn". Sommigen zullen mis schien om een wonder hebben gebeden, erkent Spoor, maar bij hemzelf overheerste de realiteitszin. Hij ge- Vooraanzicht van de Changi gevangenis in Singapore. loofde er niet meer in. Van Damme berustte de laatste dag van z'n leven in z'n lot. Hij maakte dan ook op Spoor een sterke indruk. „Ik merkte dat aan de rustige manier van praten en aan z'n houding. Hij zat niet in elkaar gezakt". Ook z'n Ni- geriaanse vrouw kwam op Spoor sterk over 'hoewel ik haar minder goed ken'. Spoor: „Het kan natuurlijk ook zo zijn dat zij zich sterk hield voor haar man." Zij koesterde nog wel hoop op afstel van de terechtstelling. In de dodencel kreeg Van Damme de laatste weken grote hoeveelheden kaarten en brieven van mensen die foto reuter zich zijn lot aantrokken ondanks de veroordeling we gens drugshandel. Van Damme heeft Spoor laten weten dat dit hem goed heeft gedaan. Via de dominee wilde hij z'n dankbaarheid ervoor uiten. Naar verluidt wordt Van Damme vandaag nog gecre meerd. Spoor zegt dat het Van Dammes wens was om in Nigeria, waar hij sinds 1976 woonde en werkte, te worden begraven. Maar er zijn ook berichten over een begrafenis in Nederland. De Nederlandse ambassade en de woordvoerder van de Nederlandse familie doen hierover vooralsnog het zwijgen toe. EK Voetbal /t q Nederland en België I -7 krijgen vrijwel zeker de Europese Kampioen schappen voetbal in het jaar 2000 toegewezen. Oegstgeest gaat hondenbelasting in "95 afschaffen OEGSTGEEST LOMAN LEEFMANS De gemeente Oegstgeest wil volgend jaar de hondenbelas ting afschaffen. De heffing le verde weliswaar een ton per jaar op, maar het kostte ook weer 40.000 gulden om dat geld bin nen te halen. De gemeente gaat liever op zoek naar een andere manier om een bedrag van 60.000 gulden te krijgen. Verder speelt mee dat het bezit van een hond moeilijk is te controleren. Het afschaffen van de hon denbelasting is een van de voorstellen in de begroting voor 1995, die de gemeenteraad van Oegstgeest begin volgende maand behandelt. Volgens een woordvoerder van de Vereni ging van Nederlandse Gemeen ten (VNG) is de maatregel in Oegstgeest niet uniek. Er zijn zelfs al plaatsen geweest die de hondenbelasting na afschaffing opnieuw hebben ingevoerd. Politie Hollands Midden: Dit stelt niet veel voor LEIDEN HERMAN JOUSTRA „Dit stelt niet veel voor", zo kwalificeert 11. van Gangelen, hoofd bedrijfsvoering van het district Hollands Midden, het kamerdebat over de politiebe groting. 'Meer blauw op straat' hadden de partijen die de paar se coalitie vormen vóór de ver kiezingen geroepen. Van de eerder gedane belof ten is niet veel over gebleven, meent Van Gangelen, nadat al eerder de Algemene Christelijke Politiebond 'verbitterd' en 'ont goocheld' reageerde. Ook de De Raad van Hoofdcommissarissen meldde 'zeer teleurgesteld' te zijn dat gedane beloften 'in de verste verte' niet waren nageko- Van Gangelen voorspelt dat in werkelijkheid van een serieuze uitbreiding van hel politie-ap- paraat de komende jaren geen sprake zal zijn. „Al eerder heeft het college van burgemeesters het aantal van 300 extra agen ten genoemd dat nodig is. Als de huidige voorgestelde verde ling doorgaat, krijgen we er ne gentig hij in de komende vier jaar. Dat is te weinig." Pagina 16: 'Extra agenten bit tere noodzaak'. Duitse skinheads gooien Ghanees uit rijdende trein BONN PETER VAN NUÜSENBURG CORRESPONDENT Zes neo-nazi's hebben vorige week vrijdag in de Duitse hoofdstad Berlijn een 25-jarige Ghanese asielzoeker zwaar mis handeld en vervolgens uit een rijdende trein geworpen. De zes, skinheads, hadden het slachtoffer op aanwijzing van een vrouw gegrepen. Twee van hen staken hem diverse ke ren met stiletto's. De anderen openden de deuren en trapten de man de trein uit. Hij werd pas zaterdagochtend gevonden. Een politiewoordvoerder ver telde gisteren dat het slachtoffer er zeer slecht, aan toe is. „Hij heeft een schedelbasisfractuur, zijn rechtervoet Was verbrijzeld en zijn linkeronderbeen moest worden geamputeerd." De skinheads hadden tijdens de rit hun medepassagiers al geterroriseerd door hen door middel van blaaspijpen met spijkers te beschieten. I let is de tweede keer dit jaar dat een Ghanees het slachtoffer wordt van neo-nazi's. In maart werd in Halle een 31-jarige man uit een rijdende tram gegooid. Afrikanen zijn vaak het doel wit van rechtse extremisten. Maar ook de politie vergrijpt zich regelmatig aan buitenlan ders. Vorige week werden in Hamburg 27 agenten geschorst omdat ze elf buitenlanders zou den hebben afgetuigd. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Frederik van Eeden De waanzin kent geen twijfel, de wijsheid geen zekerheid. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Denksport Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's Randstad RTV Show - Sport VANDAAG OOK WETENSCHAP PAGINA 24 HET WEER Verwachting tot morgenavond Zonnig en vrij warm Zonnig Vooral in het zuiden ook enkele wolkenvelden. Droog. Mid- dagtemperatuur van 19 graden op de Waddeneilanden tot 25 plaat selijk in het zuidoosten van net land. Oostelijke wind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust af en toe vrij krachtig, 5. verschillende printer en typelinten? Ixidxch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat Is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel: j (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: l aÏmT; r' uil. 2W0 vrtutden' cflb Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1