Leidsch Dagblad 10.- CADEAU Nieuwe aardschok Elk jaar hetzelfde verhaal: meer doen met minder geld. Kamer maakt zich zorgen over groei aantal banen Aanvragers referendum voldoen aan verordening (3,2) treft Alkmaar Waarheen? Rijker wonen kan voor minder. Leids Prinsjesdagontbijt: 'Lubbers-4 of Kok-1 BEL: 071-128030 GOED NIEUWS WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40574 LOSSE NUMMERS 1,60 *i Besmette kip 3 Van elke vier kippen zit er één onder ziek- I makende bacteriën, zegt i de Consumentenbond. KwaZulu-Natal 7 In KwaZulu-Natal is de spanning hoog opgelo pen nu Zulu-koning Zwe- lethini alle banden met Buthelezi heeft verbroken. leiden aap rietveld me maand van gemaakt." Burgemeester en wethouders hadden naar eigen zeggen de vrijheid, om zelf een fatale da tum voor de volgende lading handtekeningen te bepalen. In de referendumverordening is geen termijn genoemd. „En wij kunnen niet de besluitvorming eindeloos uitstellen omdat er een referendum zit aan te ko men", zegt Van Rij. Maar Waal vindt de termijn die B en W hebben gesteld aan de krappe kant. „Ik vraag me af of we niet meer tijd nodig heb ben.'' De ex-wethouder vindt dat B en W sowieso vreemd omgaan met de referendu maanvraag. „Ik vind het bij voorbeeld nogal arrogant, dat ze zomaar een paar honderd handtekeningen hebben afge keurd. Ze hebben voor een rigi de benadering gekozen." De stichting haalde onlangs bij de inschrijving voor het ha ring en wittebrood zo'n 500 steunbetuigingen binnen. Een volgende inzamelingsactie, ver telt woordvoerster E. Gibbels, wordt gehouden tijdens de op tocht op 3 oktober. De eerste 1.500 handtekeningen onder de aanvraag voor een re ferendum over het Koninklijk Militair Invalidentehuis (KMIT) zijn goedgekeurd. En van de volgende 3.000 handtekeningen die nodig zijn om de aanvraag in de gemeenteraad te krijgen, hebben de stichting tot Behoud van het KMIT en het Leidsch Dagblad, dat de actie steunt, er al 1.100 binnen. „Alle inspan ningen zijn er nu op gericht de resterende handtekeningen bin nen te krijgen", zegt woord voerder C. Waal van de stich ting. De initiatiefnemers van de re ferendumaanvraag krijgen van burgemeester en wethouders van Leiden tot 1 november de tijd om de benodigde handteke ningen te verzamelen. Volgens wethouder T. van Rij (PvdA- /volkshuisvesting) moet dat ruim voldoende zijn. „De eerste 1.500 handtekeningen zijn in twee weken tijd opgehaald, dus de volgende 3.000 moeten in een maand binnen kunnen zijn. We hebben daar maar een rui- Vanuit het Kabinet van de Koningin aan de Korte Vijverberg in Den Haag werpt prinses Juliana, over de schouder van haar jongste dochter Christi na, een blik op de rijtoer van haar oudste dochter, koningin Beatrix, in de gouden koets. foto anp hans steinmeier Wallage: Kabinet kan niet meer geld vrijmaken Video ziekenhuis snapt dieven terreinen en in de gebouwen van ziekenhuizen is de laatste jaren fors toegenomen. De di rectie van het Diaconessenhuis wilde deze 'trend' breken, door op diverse 'kritieke plaatsen' in het ziekenhuis camera's op te hangen. „Ziekenhuizen zijn open, maar we moeten wel proberen de veiligheid van zo wel personeel als patiënten te waarborgen, aldus de woord voerder van het ziekenhuis. leiden loman leefmans Het Diaconessenhuis in Leiden heeft een video-bewakingssys teem aangebracht waarmee ei gendommen worden bewaakt. Inmiddels zijn twee dieven ge snapt. Dankzij de camera's kon de politie een fietsendief aanhouden. Er is nog een on derzoek gaande naar een in sluiper die ook op de band is den haag gpd Het aantal diefstallen op de Het kabinet moet er voor zorgen dat de komende vier jaar meer dan 350.000 banen ontstaan. Deze wens heeft de hele Tweede Kamer vanmiddag op tafel gelegd tijdens de algemene politieke beschouwingen over de gisteren gepresenteerde Miljoenennota van het kabinet-Kok. geld voor extra werk vrij te ma ken. Het bedrijfsleven zal de stijgende winsten moeten om zetten in meer werk in plaats van ze uit te geven aan loons verhogingen, betoogde de PvdA'er. WD-leider Bolkestein sloot daarentegen nieuwe ingrepen niet uit. Nu de economie aan trekt kunnen er volgens hem Het duurt volgens de Kamer te lang voor de offers die van de samenleving worden gevraagd zich vertalen in banengroei en dalende werkloosheid. PvdA-fractieleider Wallage waarschuwde dat er niet meer gesneden kan worden in sociale zekerheid en rijksuitgaven om beduidend meer dan 350.000 nieuwe banen bijkomen. Het zouden er mogelijk een half miljoen kunnen worden. Deze hoop leeft ook bij de PvdA. CDA-fractieleider Heerma waarschuwde voor te veel opti misme. Hij wees bezuinigingen in de infrastructuur af, net als het korten op technologiesubsi dies en snoeien in de land bouwuitgaven. Heerma bepleit te een inventarisatie, samen met de sociale partners, van alle banenplannen. Werk in onder nemingen heeft voorrang boven de 40.000 'kunstbanen' die er in de overheidssector moeten ko men, aldus Heerma. Het snij den in de kinderbijslag en de AOW heeft naar zijn mening niets te maken met het active ren van uitkeringstrekkers. Bolkestein eiste dat er meer agenten op straat komen. Dat staat in het regeerakkoord, maar er komt in 1995 nog niets van. Ook D66 en PvdA willen meer actie op dit terrein. Heer ma bepleitte de bouw van 1.600 extra cellen. Pagina 5: Voornamlijk gemor over Miljoenennota. 'Meisje, meisje, wat zie jij eruit' ALBERT HEIJN/ARIELBON ALBERT HEIJN/ARIELE Koop nu bij Albert Heijn een dub- belzak 2x2 kg* Ariel Ultra of Ariel Color en lever deze bon in bij de kassa. U krijgt dan maar liefst 10 gulden korting. Met andere woor den: u betaalt geen 31.98, maar slechts 21,98. Deze bon is alleen geldig bij Albert Heijn, t/m zater dag 24 september a.s. U kunt bij elk dubbelzak Ariel Ultra of Ariel Color maximaal één kortingsbon gebruiken 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. alkmaar anp In de regio Alkmaar is vanmor gen om 3.13 uur voor de tweede maal binnen anderhalve maand een forse aardschok gevoeld. Volgens seismoloog dr. H. Haak van het KNMI in De Bilt is er een schok geregistreerd met een kracht van bijna 3,2 op de schaal van Richter. De meldkamer van de regio politie Noord-Holland-noord werd gebeld door tientallen wakker geschrokken bewoners van het gebied. Er zijn geen meldingen van schade en ook het telefoonverkeer en het elek triciteitsnet bleven intact. Volgens Haak is de schok krachtiger dan die van 6 augus tus. Toen was sprake van een beving met de kracht 3 op de schaal van Richter. Bovendien is de schok van vanmorgen in een groter gebied gevoeld. De poli tie ontving meldingen uit Heer- hugowaard, Egmond en Schoorl. Volgens Haak komt de beving van vanochtend vrijwel zeker voort uit de gaswinning in de regio Alkmaar. Na de beving van augustus had het KNMI al aangekondigd dat meer bevin gen in de regio Alkmaar zouden kunnen volgen „omdat de on dergrond van het gebied is wak ker geschud". WISTKKI'.VM I'KI.FT I'I'IVKN \KNIII.M KIM'lb'VKN KKKKK.-R1 TT M.IKl'KK' IIT Oegstgeestenaar slaat echtgenote met breekijzer in elkaar het bloed aantrof. Hij maakte volgens de politie een verslagen indruk en zei dat hij zijn vrouw had gedood. Zijn echtgenote werd echter zwaar gewond ach terin de zaak aangetroffen met diverse hoofdwonden. Ze is naar het AZL overgebracht. Haar toestand is stabiel. De man zit vast op het politiebu reau aan de Langegracht. Een 45-jarige man uit Oegst- geest heeft gistermorgen zijn 33-jarige vrouw in een winkel aan de Haarlemmerstraat in Leiden zwaar toegetakeld met een breekijzer. Omstreeks 10.15 uur liep de man de kledingwin kel van zijn vrouw binnen en sloeg haar diverse keren met het gereedschap. Daarop belde hij zelf de politie, die de man onder leiden Wie van de drie, zal welhaast iedere automobilist denken die de Lammenschansweg in Leiden oprijdt en deze borden ziet. Door de werkzaamheden aan de weg in de afgelopen maanden zijn de verkeers- richtingen nogal eens gewijzigd, maar deze serie borden maakt de om leiding wel erg lastig. Is het nu links af, rechts af of... de tunnel in? foto frans rombout/picture partners paul van der koou/rudolf kleun De ochtend na Prinsjesdag mag het volk gratis ontbijten. Op uitnodiging van ac countantsmaatschap KPMG in het Leidse Holiday Inn. Vooral ondernemers grijpen de gelegenheid aan om zich in de Mil joenennota te verdiepen en tegelijk de con tacten aan te halen. Tussen de rustige colbertjes valt één rood jasje op. Het is H. van der Voet, van de Bouw- en Houtbond FNV uit Sassenheim. Hij voelt zich beroerd, zegt hij. „Al dat gecij- fer van die zakenmensen." De vakbonds man is er voor de mensen. Neem nu de straatmakers, die hebben geen bestaans mogelijkheden meer. „Er is geen snee brood in te verdienen. En als ze werkloos zijn, zitten ze onder het bestaansmini mum." De zakenmensen hebben minder te kla gen. Sterker nog, ze lijken juist redelijk te vreden over de Miljoenennota. Net als CDA-Kamerlid G. Terpstra. Hij laat weten dat het kabinet-Kok duidelijk voortborduurt op het laatste kabinet Lubbers. Reden om een keer gemakshalve over 'Lubbers-4' te spreken. Die term wordt in de wandelgan gen meteen opgepikt. Over de gevolgen van de begroting voor de Leidse regio zijn de sprekers niet zo dui delijk. Voorzitter M. van Hoeken van de Leidse werkgeversvereniging LVI is blij met Florijn blij «5 De tweede plaats 2 I met de Holland Acht op het WK doet roei er Ronald Florijn meer dan Olympische goud in '88. de extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is goed voor de regio, waar zoveel dienstverlenende bedrijven actief zijn. Hij pleit verder voor een snelle aanleg van rijksweg 11 Hoewel de rijksbegroting geen aanleiding geeft tot heftige discussies is directeur V. Maaswinkel van KPMG Leiden na afloop toch tevreden. „Er zijn meer dan honderd mensen geweest. Dat is heel behoorlijk, ook in vergelijking met andere plaatsen." Onder de bezoekers ook verschillende lezers van het Leidsch Dagblad, die gehoor hebben gegeven aan een uitnodiging in de krant. Ze voelen zich geen vreemde eenden in een bijt vol ondernemers. „Nee, het is heel inte ressant, we komen volgend jaar weer." Zoon: Ik heb mijn ouders huis niet uitgejaagd bovenkarspel gpd Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Femand Lambrecht Wind u niet op, daar zorgt een an der wel voor. „Leugens. Allemaal Leugens." De 18-jarige Ruud Kleyn uit Bo- venkarspel is woedend. Zijn ou ders hebben in een kort geding aan de Alkmaarse rechtbank president gevraagd hun 'gewelddadige' zoon uit hun huis te zetten. De ouders zijn ondergedoken uit angst voor hun zoon. Ruud zegt niet te weten waar ze zit ten. „Ik heb een semafoonnum mer. Maar als ik ze probeer te bellen, krijg ik alleen mijn vader te spreken. Mijn moeder niet. En met haar zou ik juist willen praten. Dat is zo'n lief mens. Voor haar doe ik alles." In de dagvaarding aan hun zoon schrijven de ouders ten einde raad te zijn. I lij zou drugs gebruiken, weigeren zijn medi cijnen te slikken, diefstallen ple gen, zijn moeder bedreigen en met verkeerde vrienden om gaan. Eind juni zou hij zijn vader hebben afgetuigd. Die heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. De ouders eisten vervol gens dat hij het huis uitging, maar daar ging Ruud niet op in. Daarop vertrokken de ouders zelf naar een geheim adres en lieten via hun advocaat aan hun zoon weten dat hij een ander onderkomen moet zoeken. „Ik gebruik drugs. Softdrugs. Dat zal ik niet ontkennen. En die medicijnen wilde ik inder daad niet meer slikken, maar daarover heb ik contact gehad met mijn huisarts. Ik hoefde ze van hem ook niet meer in te ne men. Stelen? Och ik heb ooit wel eens wat gepikt. Mijn moe der heb ik niet bedreigd. Nooit. Het zijn allemaal leugens, door mijn vader verzonnen", zegt Ruud. „Mijn vader heeft er eerst voor gezorgd dat mijn zussen het huis uitgingen. Maar met mij is hem dat niet gelukt." Hij grijnst en spant zijn spieren even. Een ketting bungelt tegen zijn blote bovenlichaam. „Hij had mij al verschillende keren geslagen en toen ik op een avond dronken en stoned thuiskwam van een feestje, wil de hij mij weer slaan. Toen sloe gen de stoppen bij mij door. Gelukkig trok een vriend mij van hem af." Zelf omschrijft hij zich als 'ab soluut niet agressief. Een inge slagen ruit en een ingetrapte deur in de woonkamer doen an ders vermoeden. „Toen was ik kwaad", verklaart hij deze scha de. „Maar er is niets mis met mij." Op 26 september dient het kort geding voor de Alkmaarse rechtbank. Wielklem blijft in Noordwijk nog in de kast Noordwijk houdt de wielklem men voorlopig in de kast. Vol gens burgemeester J. van der Sluijs worden de parkeerbon nen in het dorp over het alge meen zo goed voldaan, dat de gemeente nog niet naar dit middel hoeft te grijpen. De discussie over de wielklem barstte deze zomer los in de badplaats na opmerkingen van de burgemeester in onder meer Leidsch Dagblad. Hij liet toen weten wel voor de wielklem te voelen. Als voorwaarde stelde hij wel dat de raad er meer moest aanschaffen dan de vijf die Noordwijk nu bezit. Die klemmen liggen al enkele jaren op de plank, omdat het aantal te gering is om ze op een recht vaardige manier in te zetten. Bovendien vergt het klemmen nogal wat tijd van de parkeer- controleurs. Volgens de burgemeester we gen die nadelen voorlopig niet op tegen de voordelen. „Ook tij dens het afgelopen seizoen, waarin Noordwijk een topdruk te kende, was het betalingge- drag goed. Pas als dat ernstig verslechtert, zou je moeten overwegen de klemmen te ge bruiken. Maar dat is nu zeker nog niet het geval." Pagina 14: Noordwijkse onder nemers blij met opbergen wiel klemmen. VANDAAG Binnenland Buitenland - Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's - Randstad Regio Religie RTV Show Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 18 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Wolkenvelden en overwegend droog In de loop van de dag af en toe zon. het eerst in het noordoos ten van het land Middagtempera tuur ongeveer 16 graden Wind uit oost tot noordoost, matig, kracht 3 tot 4, langs de kust vrij krachtig, 5. HET NIEUWSTE IN BEUKEN in tf ft nation al j Kwaliteit, design, voordelig AMSTERDAM C Molttaog 12. hoek Spulïlru AMSTERDAM Goldotlandploln 46 ARNHEM BakkerMraat 6 EINDHOVEN-C Rochlotlraal 62 DEN HAAQ Donnewog 4 GRONINGEN Ootloralraal 27 LEIDEN-C H 52a ROTTERDAM l ynbaan 31-33 UTRECHT Glldonkwaitioi 173. (Hoog Cathari|ru>) VLAARDINGEN-C Kortu Hoogslra I (idich I )agbtad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DF. KRANT DE EERSTE 2 WF.KEN GRATIS. Ja, dat Is goed nieuws i Dus neem Ik nu een abonnement, i Tel: j (I v m i ontrolt* bezorging) j Na de eerste 2 weken I lu-taal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal Svla acceptgiro 85.55) automatisch cf 84,55) Nr. bank/girr Of bel 071-128030 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1