Dagblad 10.- CADEAU Rijksweg 11-oost kan nu niet lang meer uitblijven Coalitie positief, oppositie mild [abinet ontziet loger onderwijs Haïti verwelkomt VS-soldaten De Stoel blijft onvindbaar Politie schiet te kort in hulpverlening na incest BEL: 071-128030 GOED NIEUWS flSDAC 20 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40573 LOSSE NUMMERS 1,60 i Leidsch iudentenpastoraat a De Hervormde en I de Gereformeerde Erken pleiten vooreen |endelijk steunpunt voor Et studentenpastoraat. Siemerink yi Tennisser Jan Sie- Z I merink zoekt naar een andere coach nu de samenwerking met Frits Don is beëindigd. bt kabinet zet de omstreden [zuinigingen op het hoger on- Jrwijs op losse schroeven. On- trwijsminister Ritzen wil eerst Jen onderzoeken of het wel ogelijk is een half miljard gul- Jn te besparen op de universi teit. Het kabinet houdt overi- wel vast aan de plannen or een prestatiebeurs en Jerlegt binnenkort met stu itten en universiteiten over drastische hervorming van bt hoger onderwijs. [Dat is het meest opmerkelijke lint uit de eerste Miljoenenno- [die het kabinet-Kok vanmid- kg presenteerde. In de Troon- |de stelt het kabinet dat ingre- pn in de sociale zekerheid no- zijn, maar dat die 'zodanig brm worden gegeven dat een blide draagvlak voor sociale ze erheid voor alle burgers in nd blijft, met solidariteit als Jnmerk'. Premier Kok noemde Troonrede een 'logisch ver- big' op de regeringsverklaring |e het nieuwe kabinet eerder pzc maand aflegde. [Volgens het Centraal Planbu- fcau (CPB) gaat vrijwel iedereen l volgend jaar in koopkracht jts op achteruit. De sociale uit- eringen worden bevroren. Met eekbonden en werkgevers wil et kabinet afspraken maken per loonmatiging. De inko mensdaling blijft beperkt door at het kabinet in totaal 4,5 mil- oen haag anp-gpd De regeringsfracties hebben positief gereageerd op de Mil joenennota. PvdA-fractie- voorzitter Wallage spreekt van een 'rechtvaardig en solide' stuk, D66 over een 'juiste ba lans' en de WD over een 'goede start'. CDA-leider Heerma meent dat de bezui nigingen op technologisch onderzoek en de infrastruc tuur een 'verkeerd signaal' ge ven. De PvdA heeft 'enige zor gen' of het kabinet-Kok erin slaagt om afspraken uit het regeerakkoord over de werk gelegenheid 'goed en snel' te realiseren, zegt fractieleider Wallage. De Miljoenennota stemt de sociaal-democraten tot tevredenheid omdat 'na twee moeizame jaren in 1995 weer een groei van de werk gelegenheid met bijna 70.000 banen mogelijk is'. Wallage noemt het opmerkelijk dat het kabinet in de eerste be groting al zijn 'soliditeit' toont door een tekort dat ongeveer twee miljard gulden lager uit valt dan de norm die in het regeerakkoord was afgespro ken voor 1995, 1996 en 1997. Ook coalitiegenoot WD toont zich tevreden, maar waarschuwt tegelijk voor risi co's en onzekerheden. Woordvoerder De Korte spreekt van een 'goede start. De inkomensoffers ten be hoeve van de werkgelegen heid zijn beperkt en even wichtig gespreid.' D66-fractieleider Wolffens- perger juicht het toe dat het kabinet erin is geslaagd 'in deze korte tijd de juiste ba lans te vinden tussen een fi- nancieel-economisch beleid en een begin van vernieuwing op andere terreinen'. Oppositieleider Heerma grijpt terug op het eerder in genomen standpunt dat de bezuinigingen op de kinder bijslag 'buitensporig' zijn. Verder heeft het CDA kritiek op de structuurwijziging in het hoger onderwijs en de be zuiniging op de partner-rege ling in de AOW. Heerma is wel tevreden over de aan dacht voor de werkgelegen heid, al vindt hij dat het kabi net onnodig talmt bij de uit breiding van Schiphol en de aanleg van de Betuwelijn. Groen Links verwijt het ka binet geen antwoord te bie den op de grote maatschap pelijke problemen: de werk loosheid en de milieuvervui ling. 'Het werk moet verdeeld worden, bijvoorbeeld door korter werken fiscaal aantrek kelijker te maken'. Bedeblijft in Troonrede \oopkracht daaltwerkloosheid stijgt jard gulden beschikbaar stelt voor verlaging van de belastin gen en sociale premies voor burgers en bedrijven. Andere punten uit de Mil joenennota zijn: De plannen voor rekening rijden zijn van de baan. De huren gaan op 1 juli met 4,5 procent omhoog in plaats van 5,4 procent De winkelsluitingstijdenwet wordt herzien zodat winkels langer open kunnen blijven Het kabinet wil de jeugdcri minaliteit te lijf gaan. Automobilisten worden ont zien: accijnsverhogingen wor den teruggegeven via een lagere motorrijtuigenbelasting. De tarieven voor bus en tram stijgen met circa 3,5 pro cent In de Miljoenennota bevestigt minister Zalm van financiën dat hij dit en volgend jaar rekent op een meevaller van telkens zeker twee miljard gulden door het economisch herstel. Het kabi net wil 'behoedzaam' blijven en het geld gebruiken om het fi nancieringstekort te verkleinen, zoals ook al in het regeerak koord was overeengekomen. Volgens het CPB zal de groei volgend jaar doorzetten, maar daalt de werkloosheid nauwe lijks. Het kabinet trekt extra geld uit om 5.000 banen te scheppen in de zorgsector en bij politie en justitie. Dat zal echter niet lei den tot extra agenten op straat. den haag gpd Het eerste kabinet zonder chris tendemocratische ministers sinds 1917 heeft de traditionele 'bede' aan het slot van de Troonrede gehandhaafd. Ko ningin Beatrix beëindigde de Troonrede vanmiddag met 'het vertrouwen dat velen met mij u wijsheid toewensen en om ze gen voor u bidden'. Die formu lering werd in 1978 door het ka binet Van Agt-Wiegel (CDA/WD) geïntroduceerd, al ontbraken toen nog de woor den 'met mij' van het staats hoofd. SGP en GPV zijn teleur gesteld 'dat de naam van God, die publieke erkenning hoort te ontvangen, niet wordt ge noemd' door het 'paarse' kabi net, zei SGP-fractievoorzitter Van der Vlies. Het kabinet-Den Uyl (1973- 1977) schrapte de bede 'om Gods zegen' over het parlemen taire werk, maar onder de kabinetten-Lubbers keerde ze weer terug. Volgens premier Kok heeft het kabinet met deze formulering 'geen gevoelens willen kwetsen'. port-au-prince» In de haven van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au- Prince zwaaien en kijken duizen den toeschouwers naar de ge weldloze invasie van de Verenig de Staten in Haïti. Een grote uit barsting van vreugde bleef uit; de bevolking van Haïti leek de ge beurtenissen in eerste instantie rustig af te wachten. In het geval van een invasie in Haïti zouden Amerikaanse commando's leger leider Raoul Cedras hebben ont voerd. Dat heeft kapitein Chris Hughes van de Rangers, een elite eenheid, gezegd. Pagina 2: Twij fels over uitvoering akkoord Haïti. Aristide blijft een groot raadsel. Pagina 5: Vredige landing VS. foto afp pedro ucarte Tachtig miljoen gulden voor Gouwe-aquaduct De volledige tekst van de troonrede vindt u vandaag in de bijlage Prinsjesdag 1994. Daarin ook een toelichting op de rijksbegroting en de tradi tionele analyse van de plannen van het paarse kabinet door hoogleraar economie Flip de Kam en hoofdredacteur Frans Nypels. 06-lijn overheid den haag gpd Burgers kunnen vanaf volgend jaar op een speciale 06-lijn te recht met al hun vragen over het overheidsbeleid. De Haagse ministeries gaan samen zo'n in formatiedienst opzetten in een poging de voorlichting aan het publiek te verbeteren. Dat blijkt uit de begroting van het minis terie van algemene zaken van premier Kok, onder wie de Rijksvoorlichtingsdienst valt. Het kabinet trekt het komende jaar tachtig miljoen gul den uit voor de bouw van het Gouwe-aquaduct. Het uit blijven van de bouw vormde het grootste obstakel voor het afmaken van rijksweg 11-oost. „Wij zijn er heel blij mee", zegt burgemeester M. Paats van Alphen. alphen aan den run/leiden aad rietveld Rijksweg 11 -oost moet de direc te verbinding gaan vormen tus sen de rijksweg A4 bij Leiden en de A12 bij Bodegraven. Voor een deel is deze weg al aange legd. De noodzakelijke rondweg om Alphen ligt al jaren te wach ten op aansluiting. Het eerste gedeelte vanaf de A4 wordt ver moedelijk april volgend jaar ge opend. De nieuwe rijksweg moet de huidige verbinding tus sen Leiden en Alphen de I lo ge Rijndijk ontlasten. Wan neer de weg bovendien is door getrokken naar Bodegraven wordt de reistijd tussen de Leid- se regio en de Utrechtse regio aanmerkelijk bekort. „Nu zijn we dus weer een stap verder in het oplossen van zandvoortNog net komt z'n hoofd boven water. Kunstenaar Paul van den Berg danst als het ware door de branding, huppelt in zijn reddingspak om de golven te ontwijken, terwijl de boten van de Zandvoortse Red dingsbrigade Ernst Brokmeijer langs hem heen scheren. Hier moet De Stoel toch echt hebben gestaan. Hier was het waar die zes ton wegende zitplaats slechts twee dagen de zee trotseerde. Een zoekactie in de zee bij Zandvoort leverde niets op. De Stoel is en blijft weg. foto united photos de boer olaf kraak de problemen en de verkeers overlast in de Rijnstreek", aldus Paats. De huidige verbinding Leiden-Bodegraven is volgens bewoners en bestuurders in de Rijnstreek een van de gevaar lijkste provinciale wegen van Nederland. Het wachten is nu. zegt de burgemeester van Alphen. op toezeggingen over de aanleg van het gedeelte van de weg tussen Alphen en Bodegraven. Dat is met name van belang voor bewoners van de Steekter- weg, die onlangs nog een krui sing in Zwammerdam blokkeer den uit woede over het uitblij ven van de snelweg. P. van Ast van de Belangen- Van Damme wordt vrijdag opgehangen den haag anp De 59-jarige Johannes van Damme wordt vrijdag in de Changi-gevangenis in Singapo re opgehangen. Hij is in Singapore ter dood veroordeeld wegens smokkel van ruim vier kilo heroïne. De familie van Van Damme is vorige week per tele gram op de hoogte gesteld door de directeur van de gevangenis. Dat heeft een woordvoerder van de familie vanmorgen beves- tigd. Van Damme zou de eerste Europeaan zijn die wordt opge hangen. Volgens de familie is een gratieverzoek van de konin gin vorige week afgewezen. Van Damme werd in september 1991 gearresteerd op de lucht haven van Changi met vier kilo heroïne. Van Damme heeft steeds ontkend. Hij zegt dat hij er is ingeluisd door een Nigeri- aanse drugbende. ALBERTHEIJN/ARIELBON- ALBERT HEUN/ARlElBOivf! Ook kritiek op instanties, zo blijkt uit onderzoek Rijksuniversiteit Leiden Koop nu bij Albert Heijn een dub- I belzak 2 x 2 kg* Ariel Ultra of Ariel Color en lever deze bon in bij de kassa. U krijgt dan maar liefst 10 gulden korting. Met andere woor- I den: u betaalt geen 31.98, maar slechts 21.98. Deze bon is alleen I geldig bij Albert Heijn, t/m zater dag 24 september a s. U kunt bij elk dubbelzak Ariel Ultra of Ariel Color maximaal één kortingsbon gebruiken. r>in 'ALBERT HEIJN/ARIELBON ALBERT HEIJN/ARIELBON^ I's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. leiden caroline van overbeeke De behandeling van incestzaken en -sla- choffers door de politie in het district Hol lands Midden kan beter. De nazorg schiet te kort, het werk van jeugd- en zedenzaken rechercheurs is te versnipperd, er is te wei nig ervaring en deskundigheid en het dis trict kampt met een tekort aan deze gespe cialiseerde rechercheurs. De incestslachtoffers uit deze regio heb ben verder veel kritiek op hulpverlenende instanties zoals de RIAGG en het bureau slachtofferhulp die weinig professioneel zouden werken en bovendien vaak onbe reikbaar zijn in het weekend. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vakgroep Orthope dagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden, dat vanmorgen is gepresenteerd. Onderzoekers van de Leidse universiteit bekeken in opdracht van de voormalige rijkspolitie Den Haag hoe incestslachtoffers de werkwijze van de politie hebben ervaren. Het is het eerste onderzoek in Nederland naar de beleving en mening van incest slachtoffers over het handelen van de poli tie. De onderzoekers interviewden 42 slachtoffers en aangevers en bekeken 101 incestdossiers. De aangiftes komen uit de hele provincie. „Over het algemeen is het oordeel over de werkwijze van de politie in dit district positief, maar er zijn wel punten van kri tiek", aldus onderzoeksleider dr. P. van den Bergh. „Zo is de samenwerking tussen poli tie en hulpverlening niet goed. Datzelfde geldt voor de samenwerking tussen politie en justitie. En zowel tijdens als na de aan gifte schiet de hulpverlening van de politie te kort volgens de incestslachtoffers. Ook geven de rechercheurs te weinig informatie over de gang van zaken bij politie en justi tie." Daarnaast krijgt een incestslachtoffer niet altijd de keuze voor een mannelijke of vrouwelijke rechercheur en zijn politiere- chercheurs soms te zakelijk en te veel op feiten gericht. 'Jane' verhuist naar Leids politiebureau leiden frank buurman Een grote verhuiswagen reed gistermiddag voor bij het politiebureau aan de I.angegracht in leiden. Die zat vol met de huisraad van 'Jane', een 43-jarige vrouw die al jaren een vas te bezoekster van het bu reau is. De vrouw, geeste lijk in de war, voelde zich er zo thuis, dat ze besloot om permanent bij de Her mandad in te trekken. Ze had haar spullen in een verhuiswagen laten zetten en de nietsvermoedende verhuizer ging op zoek naar het adres (.angeg- racht 11. De man zocht ge ruime tijd, maar kon het adres niet vinden. Daarop besloot hij bij de politie in formatie in te winnen, waarna bleek dat hij op het juiste adres was aange komen. 'Jane' was er inmiddels ook. Ze wilde weten welke kamer ze met haar huis raad kon inrichten. De po litie maakte haar duidelijk dat ze onmogelijk op het bureau kon intrekken, waarna 'Jane' teleurgesteld weer met haar verhuiswa gen naar haar woning aan de Diamantlaan terug keerde. De mislukte ver huizing heeft haar meer dan duizend gulden ge kost. 'Jane' brengt al vele ja ren dagelijks ongeveer een uur door in de hal van het Leidse politiebureau. Meestal staat ze onopval lend in een hoekje. Ze zegt nooit veel, maar geniet kennelijk van de politione le activiteiten. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Gustave Ie Bon Veel politieke dwalingen komen voort uit theoretisch logische denkbeelden. VANDAAG PAGINA'S Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info Natuur en milieu - Programma's Randstad Regio Religie Sport 21 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen WOLKENVELDEN Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog In de loop van de dag ook af en toe zon. Minimum temperatuur rond 9 graden, mid- dagtemperatuur ongeveer 16 gra den Matige oostelijke wind, rond kracht 4, aan de kust vrij krachtig vereniging Zwammerdam rea geert blij op het kabinetsbesluit. Samen met de actiecomités Steekterweg en Dammekant strijdt de Belangenvereniging Zwammerdam al zo'n twaalf jaar voor de aanleg van de rijks weg. Ondanks toezeggingen van verschillende ministers van ver keer en waterstaat werden noodzakelijke financieringen steeds uitgesteld. „Ik hoop dat de rijksweger nu ook snel komt. Die kans wordt wel groter, nu het Gouwe-aqua duct er komt", aldus Van Ast. Veronica stopt met Shockradio heemstede arnold aarts Veronica is met onmiddellijke ingang gestopt met het radio programma Shockriuliu. De aanleiding is een misplaatste grap met Barry Hughes in de uitzending van afgelopen zater dagnacht. In het programma werd een telefoongesprek tus sen de lleemsteedse oud-voet baltrainer en een medewerker van Veronica uitgezonden. De redacteur deed zich voor als een jongeman die zichzelf van het leven wilde beroven. Hughes had niet door dat hij slachtoffer was van een 'grap' en probeer de de jongen op andere gedach ten te brengen. Volgens een woordvoerder van Veronica zijn met het onder werp grenzen overschreden. I cidwh I )aghlsui NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT PE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat Is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Naam: I Postcode: I Plaats: Tel: I I (l.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken I betaal ik ml|n abonnement: Q Per inaand automatisch I l29.30) J Q Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro:. I Handtekening: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1