Leidsch Dagblad Laatste waarschuwing Haïti Inschrijving haring en wittebrood Meeste HSL-protestborden moeten weg BEL: 071-128030 De Stoel is verdwenen I GOED NIEUWS Van Hanegem kondigt harde maatregelen aan Waardige herdenking van Slag om Arnhem w jfl L tv 'V/jH «I V» 1 4 jdÜSi aÉM.' bp; yc rv I Nog geen abonnee? ABONNEE "SERVICE RIJDAG 16 SEPTEMBER 1994 ARNHEM GPP Waardig en gedenkwaardig. De t dienst in de Arnhemse Eusebi- uskerk gisteren was er één van j herdenken en nadenken. Het I herdenken van de zo drama- tisch verlopen Slag om Arnhem J vijftig jaar geleden. En het na- denken over de toekomst. Met als centrale vraag hoe de wereld tot een leefbare plaats te hou-' den. Niet zo zeer een land. maar 'a World of Hope and Glory'. Ter afsluiting van de indruk wekkende dienst herinnerde burgemeester mr. P. Scholten van Arnhem aan de vele tien duizenden evacués die na de mislukte slag van huis en haard werden verdreven. „Ze gingen met een koffertje en een fiets zonder banden." Scholten sprak woorden van bijzondere dank aan de inmid dels bejaarde veteranen voor het feit. dat ze destijds en nu weer waren gekomen. Velen, gelet op hun leeftijd, wellicht voor de laatste maal. Tot de ere gasten die de dienst vol oprech te hulde en stille emotie bij woonden. behoorden kroon prins Willem-Alexander en de hoogbejaarde Britse generaal sir John l lackett. Samen luidden zij aan het slot van de dienst de nieuwe klokken van het carillon in de Eusebiustoren in. Onder de genodigden bevon den zich leden van het kabinet, burgemeesters, ambassadeur sir David Miers van Groot-Brittan- nië. de historicus dr. L. de Jong. alsmede tweehonderd vetera nen of hun directe nabestaan den. Provincie: Geen nieuw spoor voor flitstrein DEN HAAG PAUL VAN DER KOOU Een meerderheid van provin ciale staten van Zuid-Hol land vindt dat de flitstrein over het bestaande spoor moet gaan rijden. Dat bleek vanochtend tijdens de sta tenvergadering. Zij wijst het voorstel van het kabinet voor de aanleg van een spoorlijn door het Groene Hart van de hand. PvdA, en WD dien den vanochtend een voorstel in waarin de voorkeur werd uitgesproken voor de TU-va riant. Zij verbinden hieraan de voorwaarde dat uit stu dies moet blijken dat dé flit strein over bestaande spoor het gewone treinver keer niet hindert en dat vol doende tijdwinst kan worden behaald. Hoewel de stem mingen bij het ter perse gaan van deze krant nog moesten plaatshebben, was duidelijk dat een grote meerderheid van tie staten zich achter dit voorstel zou scharen. De TU-variant is ontleend aan een studie van de Tech nische Universiteit Delft. Het idee is dat voor de flitstrein alleen in de gebieden waar ruimte genoeg is ettra spo ren worden aangelegd. Amb tenaren van de provincie noemden dit vorige week nog absoluut onhaalbaar. Eerder had minister-presi dent Kok stilgestaan bij de les. die operation Market Garden' ons heeft geleerd. Hij wees op de noodzaak van internationale samenwerking 'om de wereld tot een leefbare plek te houden.' De Gelderse commissaris der koningin J. Terlouw sprak over de», unieke vriendschap tussen veteranen en burgers in en om Arnhem. Maar ook over de vele geallieerden, die in Oosterbeek hun laatste rustplaats hebben gevonden. „Zij hebben het kost baarste dat ze bezaten, geofferd. Maar vijftig jaar nadien spreken ze nog tot ons. Stellen ons de stille vragen wat wij uiteindelijk hebben gedaan met onze des tijds zo zwaar bevochten vrij heid. met onze democratie. En wij zijn het aan hen verplicht naar die vragen te luisteren." Generaal sir John Hackctt, voormalig commandant van de vierde parachutistenbrigade en nu leider van de veteranenpel- grimage, voerde tijdens de her denkingsdienst eveneens het woord. Hij vertelde hoe hij des tijds was geland, tijdens de slag gewond was geraakt en maan den in een Edes gezin was op genomen om te herstellen van zijn verwondingen. Het doorgaan van de herden- kingssprong door 58 Britse vete ranen morgenochtend boven de Ginkelse Hei, is uiterst onzeker. Door het slechte weer worden de veiligheidsrisico's te groot. De landing Van de 700 parachu tisten van de Airborne Division gaat echter 'zo goed als zeker' door. Dat zegt meteoroloog W. van de Berg van het Wage- ningse Meteo Consult. 10 verschillende inbindmachines? Demmenie's Rietschans 68. leiderdorp 071 41 11 41 Alles voor elk kantoor op voorraad! REGIO LEIDEN MARIETA KROFT Twintig van de 26 HSL-protest- borden in Alkemade. Ja- cobswoude. Rijnwoude en Zoe- terwoude moeten voor 1 okto ber worden weggehaald. Dat hebben de burgemeesters van de vier gemeenten van het openbaar ministerie te horen gekregen. Volgens de officier van justitie, mr. F. Slits, kunnen de borden de weggebruiker in de war brengen. Op Alkemade na leggen de burgemeesters zich schoorvoe tend neer bij dit besluit. Dit voorjaar zwengelde het OM de discussie over verwijdering van de ludieke protestborden aan bij de burgemeesters van het district Rijn en Braassem. Toen lieten zij nog unaniem weten de borden niet weg te zullen halen. HAVO anders 2 Het HAVO-onderwijs moet op de schop want het voldoet niet. De leerlingen moeten weer zelf aan het werk. Burgemeester A. Meerburg van Alfcemade weet nog niet of hij de borden laat verwijderen. „Wij gaan niet voetstoots ak koord. Mijn eerste indruk is dat hier overdreven is geoordeeld. Wij hebben ronde borden met geblokte randen. Het moet voor de weggebruiker dan toch dui delijk zijn dat het hier om pro- testliorden gaat?" Alkemade onderzoekt zelf of de borden verwarrend zijn en of er een andere plek voor te vin den is. „Afhankelijk van die re sultaten bekijken wij of we met de politie en de officier van jus titie in discussie treden, of dat we ze weghalen of verplaatsen", aldus Meerburg. De burgemeesters W. van Beek van Jacobswoude en A. Houdijk van Zoeterwoude ge ven wel gehoor aan het besluit. Kiezersonderzoek 3 Uit het verkiezingson- derzoek van het CBS blijkt dat de kiezers zich vooral bezighouden met minderheden. Van Beek: „Ik kan niet anders dan het besluit accepteren om dat hei openbaar ministerie uit eindelijk het bevoegd gezag is. Coup Liberia verijdeld 7 Het Westafnkaanse vredesleger heeft afge lopen nacht in Libena een staatsgreep de kop inge drukt. den zo dicht bij onze grens ge beuren, moeten we wel reage ren", zei Clinton. Het is volgens hem ook in het belang van de VS om de stroom bootvluchte lingen uit Haïti die naar de VS willen (l l.O(K) dit jaar alleen al) een halt toe te roepen. „Driehonderdduizend I laïtia - nen vijf procent van de be Ik zal in het college van B en W voorstellen om de ronde borden weg te halen en de vierkante en rechthoekige bordjes te laten staan. Die roepen immers geen enkele associatie op met andere verkeersborden." Het hangt vol gens Van Beek van de plaatselij ke actiegroepen tegen de 11SE af of er nu nieuwe uitingen van protest komen. Houdijk kan wel begrip op brengen voor het standpunt van de officier van justitie. „Die man moet ook zijn werk doen en zich aan de regels houden. Overdreven vindt hij het wel. „Ik had nooit verwacht (lat het zover zou komen. Kennelijk zijn er toch mensen die denken dat ze bij een onbewaakte spoor wegovergang staan, als ze zo'n hm -bora/k ii Burgemeester M. Boelen van Noordwljk yt Openbare kunst Is 41 I geboekt in een overzicht van alle beelden die het dorp Noordwijk rijk is. volking leven in schuilplaat sen. Ms we niets doen zullen /ij de volgende golf van vluchtelin gen vormen De Haïtiaanse juntaleider. Raoul Cédras, verklaarde voor de Amerikaanse televisie dat hij liever sterft dan op de eisen van de VS in te gaan dat hijzelf en de twee andere juntaleden. Rijnwoude was gisteren onbe reikhaar voor commentaar. Woordvoerder P. de Bruin laat weten dat Rijnwoude 'zo snel mogelijk de drie borden laat weghalen die verwarring schep pen voor de weggebruiker'. „Ik heb daar alle begrip voor." C. Wolvers van de HSL-pro- testgroep Hoogmade reageert boos op het besluit van het openbaar ministerie. „Ik hoor het nu voor het eerst dat het weer speelt. Dat is nu al de der de keer. Ik vind het grote onzin Ik denk dat mensen harder schrikken van een trein die met 300 kilometer per uur voorbijd- endert dan van zo'n bord. Ik neem aan dat als de gemeente de borden weghaalt, ze met ons contact opneemt of ze op ande re plekken kunnen worden neergezet." Azen op goud "jnDe Leidse roeister 2 J Irene Eijs doet in de skiff-finale in het Amen- kaanse Indianapolis een gooi naar de wereldtitel. Francois en Biamby, aftreden. Hij zei van president Emilc Jo nassaint, het internationaal niet-erkende staatshoofd van Haïti, toestemming te hebben gekregen zijn land te verdedi gen Pagina 7: Mediacircus wacht militulrenop. Boeren gebruiken oude olietanks voor mestopslag REGIO» RUUD SEP liet politiekorps Hollands Mld den en de regionale milieu dienst stuiten steeds vaker op il legale mestopslag In oude olie tanks. Boeren kopen de tanks van benzinestations die worden wi-kk>-mii"-> »I i In»-" ver volgens geheel of gedeeltelijk ingegraven - in een sloot. Een woordvoerder van het de milieudienst schat dat er in het district Hollands Midden 'enke Ie tientallen' van deze illegale opslagplaatsen zijn. De toename van het aantal boeren dat de mestwetgeving ontduikt door het gebruik van oude olietanks heeft volgens de politie twee oorzaken: net vrij grote aanbod van oude tanks en de steeds strengere regelgeving voor mestopslag. Vanaf de weg zijn de tanks over het algemeen niet te zien. maar door controle vanuit de lucht kan de politie de overtredingen toch constateren. Mestopslag in olietanks is al leen toegestaan onder strikte voorwaarden, omdat de tanks in principe ongeschikt zijn voor mest. Door hun zure inhoud kunnen de tanks gaan lekken. Uit verdere controles blijkt dat de meeste hoeren geen vergun ning hebben voor hel gebruik van olietanks en dat zij daar ook niet voor in aanmerking zullen omen De boeren die in overtreding zijn. worden de komende maanden opnieuw gecontro leerd. Als ze hun zaakjes niet op orde hebben, krijgen ze een be keuring en worden gedwongen de tanks weg te halen. ZANDVOORT JOHN SCHOORL De Stoel, het kunstwerk in de /.andvoortse branding, is op ge hcirn/innigc manier verdwe nen. Gisteravond stond de vijf ton wegende creatie van kun stenaar Paul van den Berg er nog. Waar de De Stoel is geble ven is volstrekt onduidelijk. De Xandvoortsc politie acht het vrijwel onmogelijk dat het kunstwerk gestolen is. Ook vin den zowel aannemer LJ. Stott als de politie het ondenkbaar dat het heftige weer De Stoel los heeft losgewoeld van zijn plaats, Na vele problemen lukte het deze week eindelijk om De Stoel te installeren. Eigenaar van de schepping is de Stichting Kunst circus /andvoort. Het weegt vijf ton en de poten slaan met vijf meter diep in het zand. R. Aker van de Stichting Kunst- circus /andvoort vermoedt dat de storm De Stoel heeft ver plaatst en dat (ren van de kn mende dagen de zee het kunst werk weer terug zal brengen op het /andvoortse strand. HET WOORD IS AAN 6 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Onstuimig weer In het algemeen veel bewolking en buien, later mogeli|k met onweer Mlddagtemperatuur ongeveer 14 graden Wind west tot noordwest vrij krachtig, 5 Aan de kust en op het IJsselmeer hard of stormachtig. 7 tot 8. mogelijk storm, windkracht 9 Kast valt van halkon op auto NOORDWIJK Aan de Huis ter Duinstraat in Noordwijk is gisteravond een kast op een auto gevallen. Het meubelstuk, dat leeg was, stond op het balkon van een woning. I )oor de wind kieperde het naar beneden, loen de eigenaresse van de kast naar beneden liep om een briefje op de auto te doen, bleek de wagen opeens verdwenen De vrouw is vervol gens maar naar de politie ge gaan, voor het geval de autobe zitter daar zijn schade zou mel den f t uist |l i** I >A|d>U(l Ml HUT AIJONM I S ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. |a, dat la goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. - Plaats Iel \'a de eerst* 2 weken finaal ik ml|n abonnement: IVr m.i.iinl automatisch f/ 29.30) 0 Per kwartaal vla acceptgiro 85,55) automat i«h 84.55) Nr. hanfc/fltrn- 1 lanHtekeniny 8 712141 400114 mtjrxliK t/m vrijdig OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40570 LOSSE NUMMERS 1,60 VILNIUS »GPD Het cynisme droop eraf bij Willem van Hanegem. Hij had gisteravond zitten knarsetan den tijdens de Europa-Cup ontmoeting tegen Zalgiris (1- 1), en kon zijn woede en erger nis over het spel van Feye- noord niet lang verborgen houden. „Met zeven man ge lijkspelen in de Europa-Cup is eigenlijk zo gek nog niet", schamperde de trainer in de richting van de kleedkamer, waar zijn spelers meteen na afloop van hem al een draai om de oren hadden gekregen. De Kromme vond dat min stens vier man ernstig hadden verzaakt en het elftal in de steek hadden gelaten. Feye- noord, zo kondigde de coach aan. krijgt dan ook een ander gezicht. „Sommigen liepen erbij als of we de wedstrijd na negen minuten al hadden gewon nen". aldus Van Hanegem. „Als ik zelf nog speler was, zou ik me na zo'n wanprestatie ka- potschamen. Ik zou door het raam van de kleedkamer naar buiten zijn geklommen en in het donker naar de bus zijn gekropen." De enige die zich volgens Van Hanegem niets hoefde aan te trekken van zijn verbale aanval, was Henryk Larsson. Aan hem zouden internatio nals als Witschge, Taument, Blinker en Scholten een voor beeld moeten nemen. Van Hanegem: Ja, want of ze nu international zijn of niet en in het Nederlands elftal een vaste plaats hebben, dat telt voor mij totaal niet als ik zondag de opstelling tegen NEC bekend maak. Spelers die niets voor elkaar overhebben en elkaar na afloop in de kleedkamer niet recht in de ogen kunnen kijken, hebben bij mij geen enkel krediet meer." Meer Amerikanen steunen beleid president Clinton „Uw tijd is op. Vertrek nu of we zullen u met geweld uit de macht zetten." Met die woorden gaf de Amerikaanse president, Clinton, de leiders van de Haïtiaanse militaire junta vannacht via een televisietoespraak een laatste waarschuwing. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van defensie zei dat „alles wat nodig is" voor de invasie zaterdag of zondag gereed zal zijn. Juntaleïder Cédras waarschuwde in reactie op Clintons rede voor een bloedbad, aangezien zijn bewind niet zal wijken en de Haïtiaanse bevolking naar zijn zeggen verzet zal bie den. pen ilie up weg z1111 naar Haïti zullen op zijn laatst zondag ge reed zijn om tot een invasie van Haïti over te gaan. Het gaat om 20.000 soldaten. De VS zouden overigens be reid zijn de leden van de junta Cédras, politiechef Francois en legerbevelhebber Biamby een vrijgeleide naar een ander land te geven. Clinton sprak daar in zijn TV-rede echter niet WASHINGTON CORRESPONDENT Na Clintons toespraak lijkt het verzet onder de Amerikanen te gen een invasie te zijn vermin derd, althans volgens een snelle opiniepeiling van TV-station CNN en dagblad USA Today. Vóór de rede vond 40 procent van de ondervraagden dat de VS en andere landen troepen naar Haïti moeten sturen. Erna lag dit cijfer op 56 procent. Het aantal tegenstanders daalde van 48 naar 41 procent. Andere pei lingen geven andere cijfers maar een soortgelijke verschui ving ten gunste van Clintons politiek. Clinton stelde de militairen in Port-au-Prince formeel geen ul- De Amerikaanse troe- Er zijn nog steeds heel veel tegenstanders v delijk bij het Witte Huis De Amerikaanse president noemde de junta „het geweld dadigste bewind op het weste lijk halfrond", dat zijn beloften heeft gebroken, zijn volk terrori- seert en Haiti's nietigt. „De VS kunnen er niet de politieman v< reld te zijn. Maar als ribde°we" wreed he- De Ccnestet Zo Is het leven: in de vreugd ligt reeds de rouwe. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Leidato Info Programma's Randstad Regio ReligieL— RTV Show Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 jéÈH FOTO» lOfKZUYDIRDUIN Haring en wittebrood. Ondanks het slechte weer viel de opkomst voor de inschrijving reuze mee. LEtOEN ERNA STRAATSAAA De regen valt met bakken uit de lucht, maar de stemming in de Breestraat is er niet min der bm. De inschrijving voor 'haring en wit tebrood' is voor de meeste Leidenaars dan ook het begin van de viering van Leidens ontzet. Na ontvangst van de brood- en ha ringbonnen gaat de papaplu goedgemutst de lucht in. „Tot drie oktober dan maar weer, hè." Er heerst op deze donderdagmiddag een uitgelaten sfeer in het restaurant van de Stadsgehoorzaal. Vlak voor vieren springt organisator H. Meijer op een stoel om de laatste instructies te geven voor het invullen van de brood- en visbonnen. Vanachter lange schrijftafels verwelkomen leden van de 3 October Vereeniging even later de eer ste belangstellenden voor een gratis portie haring. Het zijn vooral ouderen die zich inschrij ven. Leidenaars die hechten aan deze oer- Leidse traditie. Vol trots vertelt een van hen al voor de 45ste keer zijn bonnen af te ha len. Niet zelden halen de wachtenden stapels trouwboekjes en paspoorten tevoorschijn op het moment dat ze aan de beurt zijn voor hun inschrijving. Een 78-jarige be i de Ververbuurt houdt zelf he lemaal niet van haring, maar schrijft al ja ren in voor de hele buurt. De inschrijving voor een hutspotmaaltijd loopt niet echt storm. De 'Vrienden van de Reveilll-je doen daarentegen goede zaken. Hun róodwitte sjaals vinden gretig aftrek binnen de gelederen van de 3 October Ver eeniging. Na negenen heeft het inst hrijvingsi omité i .'oo broden en 32.000 haringen op het boodschappenlijstje voor 3 oktober slaan. Meijer: „Dat is veel meer dan we verwacht hadden met dat vreselijk slechte weer." 'Kennelijk denken automobilisten dat ze een onbewaakte spoorwegovergang naderen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1