Leidsch Dagblad Vakantieleed treft meer Nederlanders SLEUTELS Carillon in de takels Aftrek rente tweede hypotheek geschilpunt 21 BEL: 071-128030 £LJ RLD: Luchtwaardigheid KLM-vloot is in orde Kerk niet welkom op schuurfeest GOED NIEUWS —WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40568 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 De uittocht van Cubanen naar de VS lijkt te zijn gestopt. De stranden waar zich de afgelo pen maand bootvluchtelingen met zelfgemaakte bootjes ver zamelden, zijn weer zo goed als verlaten. De voorgaande weken ont vluchtten 30.000 Cubanen het communistische regime, om naar de VS te gaan. Sinds giste ren geldt, na de overeenkomst met de VS, het verbod om het eiland per boot te verlaten. Net als voorheen pakt de Cubaanse politie potentiële bootvluchte lingen op en neemt hun vaar tuigen in beslag. Russen zien A2 voor fietspad aan maarssen gpd De Maarssensc politie trof gis teravond om half negen op de vluchtstrook van de snelweg A 2 twee fietsende Russen aan die de strook aanzagen voor een fietspad. Het ging om een man en een vrouw van allebei 23 jaar. Ter hoogte van het benzinestation bij Breukelen vertelden zij hier met vakantie te zijn en per fiets naar Brussel te willen. Beide fietsers waren in de veronderstelling op een mooi, breed fietspad te fietsen. De agenten legden uit dat daarvan geen sprake was. Laagopgeleiden 3 Laagopgeleiden raken steeds meer in de knel. De beschikbare banen worden steeds vaker in deeltijd verricht. Betonbedrijf Oosthoek sluit volgend jaar i zoeterwoude rudolf kleun Het staat vrijwel vast dat de Zoeterwoudse vestiging van Oosthoek Kemper Beton vol- gend jaar wordt gesloten. Bij het j bedrijf werken nu nog 25 men- sen. Oosthoek Kemper zou hen willen overplaatsen naar de hoofdvestiging in Tilburg. Directeur J. van Overbeeke geeft toe dat het bedrijf de vesti ging in Zoeterwoude wil afsto ten. Er wordt met verschillende gegadigden onderhandeld over verkoop van hel bedrijfsterrein aan de Rijndijk. „Maar de afwik keling ervan zal nog minstens een jaar duren, tot die tijd ge beurt er .niets." Hij houdt er overigens ook nog rekening mee dat de voornemens moe ten worden aangepast. „De on derhandelingen kunnen mis lukken, de markt trekt ook nog x aan. Dat kan reden zijn om wat anders te doen." Onder de belangstellenden is ook Cementbouw uit Haarlem, 1 het moederbedrijf van de Leidse Betoncentrale. Dat bedrijf werd enige tijd geleden door de ge meente Leiden gedwongen tot sluiting omdat het niet meer aan de hinderwetbepalingen voldeed. De LBC zou overigens slechts interesse hebben in een deel van het complex. De on derhandelingen daarover wor den bemoeilijkt doordat ook in Zoeterwoude overlast van een dergelijk bedrijf valt te verwach- Pagina 13: Sluiting geen ve rassing voor FNV. Eind aan exodus van Cubanen leiden» De kleine klokken van het stadhuiscarillon, het enige Leidse carillon van enige omvang, werden gisteren zorgvuldig naar beneden getakeld. Het klokkenspel is enkele maanden buiten bedrijf wegens re visie. Zie verder pagina Leiden. Pagina 11Robot speelt in december weer op stadhuiscarillon. FOTO HIELCO KUIPERS den haag gpd Binnen de paarse coalitie van PvdA. WD en D66 bestaat ver schil van mening over de aftrek baarheid van hypotheekrente. Het gaat daarbij in het bijzon der om de aftrek van rente die wordt betaald over een tweede hypotheek. De kans bestaat dat die rente straks, in een aantal gevallen, helemaal niet meer is af te trekken. De rente over een eerste (oorspronkelijke) hypo theek blijft volledig aftrekbaar. De PvdA en de WD verschil len van mening over de vraag of de rente over een tweede hypo theek moet kunnen worden aangepakt. De PvdA vindt v(tn wel; de WD voelt er niets voor. De kwestie 'rente tweede hy potheek' gaat spelen op het mo ment dat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over het plan van het kabinet-Kok om de aftrekbaarheid te beperken van rente die wordt betaald over consumptieve kredieten. Dat voornemen van het kabinet ligt vast in het regeerakkoord en zou 500 miljoen moeten op brengen. Financieel specialist R. van der Ploeg van de PvdA: „Als de nieuwe regeling voor het com- sumptief krediet in werking is getreden en veel mensen een tweede hypotheek gaan nemen om zo alsnog een dure auto te kopen, dan moet daaraan een grens worden gesteld. Doe je dat niet. dan zou je via een ach terdeur die aftrek van het con sumptief krediet toch weer bin nenhalen". Het ter discussie stellen van de 'rente tweede hypotheek' be tekent overigens niet dat de PvdA die rente-aftrek in alle ge vallen wil beperken of afschaf fen. De aftrekbaarheid moet, al dus de PvdA. blijven bestaan als er een tweede hypotheek wordt afgesloten om het eigen huis te verbouwen. U KUNT NIET ZONDER HVBHTH'I 7 Clinton zal het Ameri kaanse volk de nood zaak van een invasie in Haïti uitleggen. Volk en Congres zijn tegen AKO Prijs yi Q De AKO Literatuur- I -/ prijs 1994: een prijs die tegenwoordig 'niet eli tair, wel literair' heet te I zijn. Helder Nog geen abonnee Clenn Helder ont popte zich gisteren als een van de uitblinkers van Vitesse, dat verrassend Parma met 1 -0 versloeg ABONNEE -SERVICE Eurocross: Meer ongevallen in Griekenland en Spanje Alarmcentrale Eurocross in Noordwijk meldt dat er dit jaar 25 procent meer Nederlanders zijn getroffen door vakantieleed. In 60 procent van de gevallen gaat het om medische problemen. De rest betreft grote en kleine on gelukken. Vooral in Spanje en Griekenland hebben meer mensen de hulp van Eurocross moeten inroepen. Op de Griekse eilanden is de medische /.org slecht. was opvallend dal een kwart van de Nederlanders nog steeds niet- of slecht verzekerd op reis g.i.n Eurocross is een internationa le organisatie die voor zestig grote verzekeraars wereldwijd optreedt bij het afhandelen van klachten van verzekerden op reis. Mensen met problemen in hun vakantieland kunnen de alarmcentrale bellen, waarna medewerkers in Noordwijk de helpende hand bieden. Dit jaar was Spanje erg in trek bij de Nederlanders, verklaart Rust de verdubbeling van het aantal meldingen uil dat land. Eurocross moest dit seizoen alle zeilen bijzetten om mensen met problemen in het buitenland te kunnen helpen. De centrale was permanent met zeventig mede werkers bemand. In Noordwijk kwamen in totaal zevenduizend meldingen binnen. „Dat zijn 1.500 'dossiers' meer dan vorig jaar", aldus adjunct-directeur 1 Rust van F.urocross. „Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat veel meer mensen dit jaar met vakantie naar het bui tenland zijn gegaan. Voor ons schiphol» bill meyer De Vervoersbond FNV, belan genbehartiger van het grond- personeel, zal Hij de ki \i wèl aandringen op een onderzoek naar de technische staat van de vliegtuigen. De bond wil dat hiervoor externe deskundigen worden ingehuurd. Volgens be stuurder Smeets is het duide lijk dat de kwaliteit van de af handeling is gedaald. De Rijksluchtvaartdienst (RLD) zal geen onderzoek star ten naar de vliegtechnische kwaliteiten van de KLM-vloot naar aanleiding van de zorgen van de ondernemingsraad over de staat van onderhoud van de vloot. „De luchtwaardigheid van de vliegtuigen is prima in orde", aldus woordvoerder H. Houtman van het ministerie Volgens Benno Baksteen, pre sident van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), hebben de vliegers al eerder kritiek geuit op de tech elu de vloot. „Het erkee iaat. waaronder de RLD valt. Smeets: „De werkdruk is enorm toegenomen, enerzijds door de groei en anderzijds door de bezuinigingen. Het is duidelijk dat er iets moet veran deren." Smeets kent overigens niet de inhoud van de motie, waarin de ondernemingsraad grote zorgen uitspreekt over de veiligheid van de vluchtuitvoe- ringbij de ki \i aantal punten van achterstallig onderhoud is de laatste tijd toe genomen. Dat zijn wij niet ge wend VBO 'li- kl M /u li VD1 men deze punten geen gevaar voor de vliegveiligheid. Maar als hel ei teveel woraen, dan ia dat ook niet goed. De luchtwaardig held kan dan best weieens in het geding raken. Maar de vei ligheid blijft verzekerd, omdat gezagvoerders nooit met een onveilig vliegtuig op pad gaan Zo is het. volgens Baksteen, enkele weken geleden voorge komen dat een bemanning de terugvlucht van Chicago naar Schiphol weigerde uit te voeren wegens gebreken aan het toe stel. Het vliegtuig heeft vervol gens twee dagen in Chicago ge staan voor noodzakelijke repa raties. Baksteen is er toch voor stander van dat de klachtenlijst zo snel mogelijk wordt wegge werkt. Bovendien moet er naar zijn mening ook structureel wat gebeuren. Daarbij denkt hij aan onderhoud plegen op builen- stations, waar de vliegtuigen langer stilstaan. hazerswoude-dorp ruud sep „Kinnesinne", vindt missiemarkt-organisator Ed dy Rietveld het. en „een beetje flauwekul". Maar het feit ligt er. Een meerderheid van de organisa toren van het schuurfeest dat zaterdag in Hazers- woude-Dorp wordt gehouden, wil niet dat de ka tholieke kerk bij het feest een collectebus neerzet voor Rwanda. Na een publikatiejn het kerkblad heeft de organisatie aan een collega van Rietveld meegedeeld dat de kerk definitief niet welkom is. „Sommige jongens zijn bang dat er minder geld in onze eigen fooienpot komt wanneer er ook een collectebus van de kerk staat. En dit feest kost ons al genoeg geld. De fooien hebben we hard nodig", verklaart André van der Werf het af haken. Van der Werf is één van de twintig organi satoren van het schuurfeest. Persoonlijk vond hij het prima dat de kerk op het feest aanwezig zou zijn. Hij had dan ook met de organisatie van de missiemarkt gesproken over de mogelijkheden. „Maar ik geef dit feest niet alleen en de meesten van de andere jongens vonden het maar niks." Nadat het Van der Werf duidelijk was geworden dat hij de andere organisatoren van het schuur feest niet kon overtuigen, adviseerde hij één van de missiemarkt-organisatoren om zelf eens met de jongens te praten. Daar is het echter nooit van gekomen. Ondertussen ging Rietveld enthousiast door met de voorbereidingen voor de aanwezig heid van de kerk op het scnuurfeest. Toen de or ganisatoren van het feest het afgelopen weekein de in het mededelingenblad van de kerk een stukje lazen over de aanwezigheid van de missie op hun feest, trokken zij echter aan de bel en zeg den zij definitief af. Rietveld is behoorlijk: gepikeerd over de gang van zaken en legt zich er voorlopig niet bij neer. „Ik ga er nog gewoon van uit dat het zaterdag al lemaal doorgaat. Afspraak is afspraak. Bovendien hebben wij met de burgemeester gesproken toen de organisatie problemen had met het krijgen van een vergunning voor het feest. Ik denk dat zij dankzij ons toch nog snel een vergunning hebben gekregen." Het schuurfeest is overigens een besloten feest r uitnodigingen zijn uitgedeeld. Ronaldo van onschatbare waarde voor PSV Wie nog twijfelde, weet het na gisteravond zeker. Ronaldo is een tovenaar. De 17-jarige Bra ziliaan zorgde er gisteravond in een bizarre wedstrijd (5-4 voor Leverkusen) in zijn eentje voor dat PSV hoop mag koesteren voor de tweede ronde van de UEFA-Cup. Ronaldo scoorde drie keer. Hoewel PSV-trainer De Mos inmiddels haarfijn op de hoogte is van de grote kwaliteiten van Ronaldo. was hij toch weer on der de indruk gekomen van de Braziliaanse tiener. „Wat een balbehandeling, wat een snel heid. wat een koelbloedigheid", sprak de Hagenaar lyrisch. „Zijn doelpunten gaan heel de wereld over. Voor PSV en het Neder landse voetbal is hij nu al van onschatbare waarde. Ook collega Stepanovic raakte niet uitgepraèt over Ronaldo. die in de slotfase met kramp in beide kuiten moest uitvallen. „Hij is van eenzame klasse. Hij doet dingen met een bal die ik nog nooit heb gezien. Op 17-ja rige leeftijd doet Ronaldo din gen die andere talenten in hun hele leven nooit zullen leren." Pagina 21: Ronalde redt De Mos. PSV-middelvelder Edward Linskens feliciteert de Braziliaanse aanwinst Ronaldo met alweer een doelpunt in het UEFA-Cupduel tegen Lever kusen. FOTO •REUTER EUROPA CUP OP TV 20 00-22 25 Ned 3 EuropacupvoetDal A|a* AC Viian (Champ'oni League) 20.25-22.15 BRT 2 Spon extra voetbal, rechtstreeks verslag Anderiecht Steaua Boekarest (Champions League) 20 30-22.15 RTL Anpf.ff e»"a voetbalman/ n, re tstrec*'. o -. Pv St Germain Bayern Munchen (Champions Leaguei 22.40-23.30 Ned 3 Studio sport: v ag van nu werpe wcd'.tri|den tf, <je Cham pions League 22.45-23 45 BRT 2 Sport extra voet ba %am« rg z-r -Je de Champions League „Maar ook uit Griekenland en Portugal kwamen meer tele foontjes dan normaal In Grie kenland is de medische zorg slecht, i tot betekent dat mensen voor het minste of geringste naar het ziekenhuis in Athene overgevlogen moeten worden." In Spanje werden mensen dit seizoen vooral getroffen door kleine ongelukjes op campings, aldus Eurocrossarts N. Boots- ma. Hoewel het aantal vakan tiegangers naar Marokko en Turkije sterk is afgenomen dit jaar, bleef'het aantal ongeval meldingen uit die landen gelijk. i urocrou had dit seizoen veel werk aan het repatriëren van zieken uit Montenegro en Ma cedonië. Net als bij Marokko en Turkije ging het ook hier veelal om familiebezoek. Pagina Ui: 'Vooral veel kleine ongelukken op campings'. Lisse beboet ophalen van oud papier De verenigingen die de c lubkas willen spekken door oud papier op te halen, komen in Lisse van een kouwe kermis thuis. Ze lo pen de kans een boete te krijgen van de gemeente. Die heelt de inzameling verboden toen ze napiercontainers neerzette. De bestaande subsidieregeling voor oud papier is destijds afgekocht. Voor verenigingen wordt het de laatste tijd steeds interessan ter om weer oude kranten op te halen, lange tijd moest er geld worden toegelegd om oud pa pier bil verwerkingsbedrijven kwijt te kunnen. Sinds kort is de papierprijs echter weer fors aangetrokken. Overigens kunnen verenigin gen het verbod met een juri disch slimmigheidje wellicht ontduiken. Als clubs alleen In actie komen als mensen hun vragen papier op te halen of dat zeil komen brengen, en ze slaan de oude kranten vervolgens op op eigen terrein, is het maar de vraag of de gemeente hun wat kan maken. VN-copferentie Cairo aanvaardt slotdocument cairo» rtr afp dpa gpd De HET WOORD IS AAN Aletta Jacobs De vraag naar recht eist gevoel voor plicht. VANDAAG Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Lcidato Info Programma's Randstad Regio Religie RTV Show Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met regen Zwaar bewolkt en perioden met regen, mogelijk met onweer Mini mumtemperatuur omstreeks 11 middagtemperatuur ongeveer 14 graden Wind draaiend naar noordwest en toenemend tot krachtig 6, langs de kust tot hard, 7, mogelijk stormachtig 8 Middeleeuwse vloer in nieuwbouwhuis mïhk hl De 1H2 deelnemende landen aan de VN conferentie over be volkingsgroei in Cairo hebben gisteren een programma goed gekeurd dat beoogt de komen de twintig jaar de toename van de wereldbevolking af te rem men. Het Vaticaan stemde ge deeltelijk in met het slotdocu ment. maar keurde de hoofd stukken over abortus en voor behoedmiddelen af. Een aantal katholieke en islamitische lan den maakte voorbehouden. Hun kritiek betrof de passages over abortus, seksuele relaties buiten het huwelijk en andere samenlevingsvormen dan het huwelijk. De slotverklaring is ingedeeld in zestien hoofdstukken en telt meer dan honderd pagina's. Zij roept de politiek verantwoorde lijken op allereerst de levens omstandigheden in de Derde Wereld te verbeteren, hel beleid op het gebied van gezinsplan ning te versterken inspraak te geven. Bij hun graafwerk aan de Wals teeg In Utrecht hebben ge mecnielijkc archeologen een g»ve. In mozaïek gelegd. tegel vloer uit het begin van de veer tiende eeuw gevonden. Omdat zo'n vloei i Is, wil tie gemeente proberen die op te nemen in de huizen die het Bouwfonds Nederlandse Ge meenten aan de Walstceg gaat De vloer ligt In de resten van een kamer van een groot huls dat door geestelijken van de kerk van St. Marie werd be woond. In de zeventiende eeuw woonde «Ie schilder Abraham Bloemaen ln hei huil I to tegels hij de haard zijn met Franse Ie lies versierd, «Ie overige zijn éénldeurig rood, /wart en geel. De vloer is samengesteld uit een groot aantal vletkanten. I «idtfh - I Vjgblad r, - MHJW1 AHONM I S 2 WEKEN GRATIS. Ju, dut Is goed nieuws Dus neem ik uu een abonnement. erden in taal gezocht. Zo werd een for mulcring gevonden voor twee lastige kwesties: de 'reprodukticve gezondheids zorg' en hereniging van fami lies. De nieuwe bewoordingen stelden vooral de islamitische landen genist die vreesden dat de paragrafen over seksualiteit anders de woede zouden wek ken van kerk en gelovigen. Tel:. rl.v in controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: l'er maand automatisch 2').30) Pit kwartaal 8 vla acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. hnnk/fllrn-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1