'Genieten voor bestuurder en passagier' Onderzoek mensenrechten mogelijk weg uit Leiden GK Molens Warmond opnieuw in bedrijf 'Wij willen een markt met voor elk wat wils' Leiden Regio KOUDEKERK A/D RIJN 1WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1994 A'. D i AN'' M'INIM Nieuwe Kimshoeve verrijst op plek dichter bij de Vliet VOORSCHOTEN JOOST PANHUYSEN De nieuwe Kimshoeve in Voorschoten zal niet parallel aan de Vliet en het Frans Halsplantsoen komen te liggen, zoals de gemeente Voorschoten het liefst had gewild. De fracties steunden gisteravond de door omwonenden geprefereerde variant, die mogelijk meer dan een ton extra zal gaan kosten. Het toekomstige onderkomen van de Harmonie Voorschoten en Scouting Voorschoten zal dichter bij de Vliet, maar verder van het Frans Halsplantsoen komen te liggen. Het argument van de gemeente dat juist deze variant tot uitzichtverlies zou leiden werd door F. Schellingerhout (Frans Halsplantsoen 225) als 'kletskoek' bestempeld. Tevens ver wierp Schellingerhout de suggestie dat nu de door veel om wonenden gewenste aanpassing van het fietspad vanuit re creatiegebied de Vlietlanden onmogelijk zou zijn gemaakt. Wethouder Ten Have (financiën) opperde dat de bezwaren van de bewoners vooral verband hielden met overlast door de brug tussen Vlietwijk en de Vlietlanden. Zijn partijgenoot H. van Eyk (CDA) deelde deze opvatting, maar steunde toch de omwonenden. „De voorkeur van de gemeente zou leiden tot de verwijdering van een aantal hoge populieren", aldus Van Eyk. M. Breunesse (PvdA) stelde het planologisch beter te vin den als de gemeente ervan af zou zien steeds de randen van de Vliet dicht te bouwen. Haar verzoek om een verduidelij king van de extra kosten kon door wethouder Ten Have nog niet worden gehonoreerd. Uiteindelijk bleken voor alle frac ties de bezwaren van de bewoners zwaarder te wegen. Uitstel van de beslissing was ook nauwelijks mogelijk, omdat de hui dige Kimshoeve door de bouw van de Laurentiushof waar schijnlijk volgend jaar zal moeten verdwijnen. Voorschotense motorclub weer op pad met gehandicapten Ingrijpende restauraties afgerond LEIDEN FRANK BUURMAN De Rijnlandse Molenstichting heeft in de afgelopen periode drie Warmondse molens geres taureerd. Het gaat om de Zwan- burgermolen, de Nieuwe Hof- Mi poldermolen en de Zweilander- molen. Op zaterdag 17 septem- ber worden de molens officieel in bedrijf gesteld. De restauratiekosten van de 8 drie molens bedroegen ruim 15 een miljoen gulden. De restau rs ratie werd mogelijk met subsi- j die van de gemeente, de provin cie en diverse instellingen en bedrijven. Op de Boterhuismo- Ten na zijn nu alle molens in de gemeente Warmond in .goede staat. De Zwanburgermolen wordt - om 10.30 uur door burgemees ter G. van der Wel van War mond in gebruik genomen. De- ze molen dateert uit 1805 en werd gebouwd door de War mondse molenmaker Simon Padden. Molenmakerij Van Beek uit Rijnsaterwoude her- I stelde de stenen molenromp en voorzag de molen van een nieu we rieten kap. Het als polderge maal buiten gebruik stellen van de molen was in 1959 de aanlei ding om de Rijnlandse Molen stichting op te richten. De Zwanburgermolen was de eer ste molen die de stichting in ei gendom verwierf. De Nieuwe Hofpoldermolen wordt om 11.30 uur geopend door mevrouw S. de Nie uit Warmond. Van Beek voorzag de molen van originele houten roeden. Ook werd het 'gevlucht' vernieuwd. De molen dateert uit 1859 en bemaalde oorspron kelijk als Veermolen de Veerpol- der. Deze molen verving de tij dens de Tweede Wereldoorlog als brandhout opgestookte oor spronkelijke Hofpoldermolen. De Zweilandermolen, achter de Kaagsociëteit, werd geres taureerd door molenmakerij Verbij uit Hoogmade. Het bo venhuis van de molen werd ge demonteerd en er werd een nieuwe koker geplaatst. Deze wipmolen wordt om 12.30 uur in gebruik gesteld door me vrouw C. van der Valk. De mo len dateert uit 1632 en bemaalt de Zweilanderpolder. Eén van de oorzaken van het verval van de molens is onvol doende onderhoud gedurende een reeks van jaren. Om dat in de toekomst te voorkomen pro beert de Rijnlandse Molenstich ting geld bij elkaar te brengen voor regelmatig onderhoud. In middels hebben provincie en gemeente hun medewerking toegezegd. Het wachten is nog op het Rijk. Met het gereedkomen van de Warmondse molens zijn nu 16 molens van de ondergang ge red. De Rijnlandse Molenstich ting heeft nog 10 molens in be zit, die met een bedrag van an derhalf miljoen gulden gered kunnen worden. VOORSCHOTEN KEES VAN KUILENBURG Sommige motorrijders hebben 's avonds blauwe plekken op hun lijf. Hun tijdelijke duopas sagiers nemen het 'commando' vasthouden vaak erg letterlijk. „Onder het motto vast is vast", merkt Robert van Leeuwen la chend op. „Maar dat hebben we er graag voor over. Het is niet alleen voor hen een feestdag. Ook wij genieten er enorm van. Soms vraag ik me wel eens af wie er het meeste plezier aan beleeft: de motorrijder of z'n passagier." Van Leeuwen is bestuurslid van de Voorschotense motor club Grey Falcons, die zaterdag 17 september een toertocht or ganiseert voor zo'n veertig tot vijftig gehandicapten uit het plaatselijke gezinsvervangend tehuis De Vlietlanden. Dit jaar staat het evenement al weer voor de vierde keer op de agen da. Het evenement is in het leven geroepen door de Harley Da- vidson-club uit Voorschoten. „De eerste twee jaar hebben zij het zelf georganiseerd en daar na zijn wij er bij gekomen", ver telt Henry de Vrij, die de 'pr' voor het evenement verzorgt. „Maar de Harley Davidson-club is nog steeds van de partij. Er kwam steeds meer belangstel ling voor de tocht, zodat er een beroep op anderen werd ge daan. Zo doet ook de motorclub Blut uit Leiden met een aantal leden mee." De leden van Grey Falcons komen niet alleen uit Voorscho ten, maar ook uit Leiden, Den Haag, Leidschendam en andere plaatsen in de regio. „Iedereen De leden van de Voorschotense motorclub Grey Falcons gaan komende zaterdag weer op pad met gehandicapten. foto hoivap mark i amirs die een motor heeft kan lid bij ons worden. Als hij of zij zich maar aan de regel houdt dat je alleen je eigen motor mag af kraken", aldus beide leden van de motorclub. De Voorschotense motorrij ders zijn op het idee van de tocht gekomen door vergelijk bare evenementen elders in het land. „Niet alleen motorrijders, maar ook veel truckers maken jaarlijks een tochtje met gehan dicapten. Dat slaat enorm aan, vandaar dat de Voorschotense Harley Davidson-club in 1990 ook een dergelijk initiatief nam", legt De Vrij uit. Volgens de twee leden van Grey Falcons is het evenement niet bedoeld om een eventueel slecht imago van motorrijders op te krikken, „je hebt goede en slechte motorrijders, zoals je ook goede en slechte andere weggebruikers hebt. Dit evene ment is destijds uit het hart van die jongens gekomen. Dat is het enige Niets meer en niets min der. Als je ziet hoe de gehandi capten van zo'n dag genieten komt het niet bij je op om te denken 'goh, dat is goed voor ons imago' merkt Robert van Leeuwen op. Om van de tocht een succes te maken zijn er zo'n honderd mensen in touw. ..Niet alleen motorrijders, maar bijvoorbeeld ook begeleiders die de kruis punten vrijhouden als we pas seren. Sommige deelnemers moeten vanuit de rolstoel op de motor worden getild en na af loop er weer af. Dat vraagt ook extra hulp. want het kan een heel gewicht zijn. Daardoor zit ie snel aan zo'n honderd vrijwil ligers. Maar dat is gelukkig geen enkel probleem, ledereen heeft dat er graag voor over", vertelt De Vrij. De tocht voert zaterdagmid dag door de streek rond Alphen, Boskoop en Koudekerk. Het tra ject is ongeveer zo'n 60 kilome ter, uitgezet in het fraaie polder landschap. Na afloop is er in het gezinsvervangende tehuis een gezamenlijke maaltijd. „De rou te is al geruime tijd geleden vastgelegd, maar je moet voort durend alert zijn op wegwerk zaamheden. Zo stap ik vrijdag middag nog even op de motor om het traject te rijden. Dan weet ik in elk geval zeker dat we niet voor verrassingen komen te slaan. Want voor je het weet sluiten ze weer een polderweg af en dun moet je maar weer zien hoe het verder moet." Utrechtse universiteit wil instituut Pioom graag overnemen Het Leidse instituut Pioom (Programma Interdisciplinair Onderzoek Oorzaken Mensenrechtenschendingen) dreigt uit Leiden te verdwijnen. De directie van het Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (Lis- wo), waaronder Pioom ressorteert, is er niet in geslaagd de financiering voor volgend jaar rond te krijgen. De Utrechtse universiteit wil Pioom graag overnemen. LEIDEN ERNA STRAATSMA De financiële steun die de Leid se universiteit het Pioom de af gelopen tijd bood, loopt op 1 november 1994 af. „We moes ten dus op zoek naar andere fi nanciers", zegt adjunct-direc teur van het Liswo H. Tromp. „Maar die hebben we niet ge vonden." Pioom heeft daardoor een tekort van twee ton. Tromp hoopt dat het college van bestuur van de Leidse uni versiteit Pioom uit de financiële zorgen wil halen. „De faculteit sociale wetenschappen moet bezuinigen en het Pioom staat niet bovenaan het lijstje van wat behouden dient te worden." Pioom is in 1989 opgericht met financiële steun van Am nesty International en de We tenschapswinkel. Het ministerie van onderwijs en wetenschap pen was daarna een paar jaar bereid geld te stoppen in onder zoek naar schendingen van mensenrechten. De Leidse uni versiteit draagt de laatste perio de een steentje bij aan het insti tuut dat voor 90 procent wordt betaald door opdrachtgevers. „Het loopt goed", aldus Tromp. „Maar ik ben een beetje bang dat Pioom in de komende be zuinigingsronde tussen de soep en de aardappelen verdwijnt." GroenLinks-wethouder J. Laurier deed gisteravond een dringend beroep op het college van bestuur van de Leidse uni versiteit om zich sterk te maken voor het Pioom. „De kans is le vensgroot dat dit belangrijke in stituut naar Utrecht gaat. Ik hoop dat het college van be stuur zich sterk maakt voor het Pioom en een verhuizing voor komt." laurier was voordat hij wethouder werd, werkzaam bij het Liswo. De Utrechtse universiteit heeft belangstelling voor over name van het Pioom omdat de rechtenfaculteit zich speciali seert in 'mensenrechten'. On derzoek naar de oorzaken van mensenrechtenschendingen zou daarop een welkome aan vulling zijn. De universiteiten in loeiden en Utrecht zijn de enige in Nederland die specialisaties hebben op het gebied van 'mensenrechten'. HANDELEN WANDEL Veel belangstelling kooplui voor derde Koudekerkse jaarmarkt Rubriek voor zakelijk nieuws fax 321921 KOUDEKERK AAN DEN RUN KEES VAN KUILENBURG De opzet om met een jaarmarkt wat meer beweging in het dorp te krijgen lijkt te zijn geslaagd. Stonden er bij de eerste jaar markt in de Koudekerkse Mid- denwaard nog maar zo'n 35 kramen, nu de derde editie ko mende zaterdag op het pro gramma staat hebben er al zo'n tachtig standhouders ingeschre ven. „En ook de publieke belangstel ling was in de eerste twee afle veringen erg goed. Vooral vorig jaar, toen we wat het weer be treft zo'n beetje de mooiste za terdag van het jaar hadden. Toen zag het werkelijk zwart van de mensen. Nu is het nog een beetje afwachten, maar het zal best wel weer lukken. Dit soort activiteiten slaan toch goed aan. Overal waar je komt is het druk op jaarmarkten", zegt Pim Taffijn. De Koudekerk se bloemist is één van de orga nisatoren van het evenement. De leden van de winkeliersvere niging Middenwaard gaan niet zelf de boer op om de markt kooplieden en andere stand houders naar het dorp te halen. ZAT 17 SEPT 0pEN: 10.00 - 17.00 UUR Pim Taffijn: „Er is voor iedereen wel wat te beleven op de jaarmarkt." Dat is in handen gegeven van het organisatiebureau Don. „Dat bureau heeft veel kennis op dit gebied en is in veel ste den en dorpen actief. Het levert een compleet pakket, met veel variatie. Want dat is toch onze opzet. Wij willen een markt met voor elk wat wils. Om dat zelf te organiseren zou voor ons veel te veel werk zijn", aldus de Koude kerken Het is niet alleen de bedoeling dat de Prins Bernhardstraat wordt bevolkt met handelaren die hun nering aanbieden. Ook zijn er oude ambachten te be wonderen en is er ruimte gere serveerd voor goede doelen, zoals Amnesty International, de Wereldwinkel en dergelijke. Daarnaast is er ook aandacht voor vermaak. Voor de jeugd komt er de zogenoemde kruik- FOTO HIFLCO KUIFVRS mobiet een rijdende glijbaan van een worstenfabribint. Ook is er een grimeur die de jongste kinderen beschilderd. De plaat selijke muziekvereniging 'Kunst Na Arbeid' is de gehele dag van de partij en verzorgt regelmatig optredens. Auto 's Holtlant I let is even wennen, maar het Leidse I ioltlant College maakt nu ook reclame op twee auto's. De wagens worden gebruikt voor het vervoer van de post tussen de zes vestigingen van de school voor beroepsonder wijs. Deze vestigingen staan in Leiden, Katwijken Woerden. Behalve het logo van I ioltlant staat er op de voertuigen ook reclame van Multilease. Dit Is het Ix'idse bedrijf dat de auto's heeft geleverd. Vertaalbureau nieuwe locatie in Leiderdorp. Wilkens is begonnen in 1987 en behoort met 25 werknemers tot de grootste vertaalbureaus van ons land. Naar verwachting groeit het aantal personeelsle den in de komende jaren tot 40. Het bedrijf heeft in het kantoor gebouw Statenhof een nieuw onderkomen dat twee keer zo groot is als de oude vestiging. Backup Ser\'ice groeit Het automatiseringsbedrijf Backup Service is uit zijn jasje gegroeid. Het bedrijf levert hard - en software apparatuur. Tot de klanten behoren artsen praktijken. gemeentelijke instel lingen en enige faculteiten en dergelijke. Het bedrijf zit nu in het pand Frambozen weg 67. Dit is een bedrijfsverzamelgebouw aan de I.ammenschans. LENEN MOET LEUK BLIJVEN. WELKOM BIJ DE GKB LEIDEN! Lastig gedoe kunt u niet gebruiken als u een lening aanvraagt. U hebt geld nodig. Punt uit. Tegon een prettige lage rente. En aardige mensen die de persoonlijke lening vlot voor u regelen. Evenals een doorlopend krediet, als dat de bedoeling Is. Dus geen gezeur alsjeblieft. Mee eens? Dan is de Gemeentelijke Kredietbank Leidon uw juiste adres. Bel voor informatie. Of nog beter: kom gewoon even langs. Wij helpen u graag aan geld. Doorlopend krodiet Ilmletbodrag thoorotlscho looptijd aflossing por maand offoctlovo ronto por joor f10.000,- 66 maandon f200,- 10,0% f25.000,- 65 maandon f500,- 10,4% f40.000,- 65 maanden f800,- 10,4% Persoonlijko loning In handon looptijd ii flossing por maand offoctlovo ronto por joor f10.000,- 48 maandon f 253,49 10,4% f20.000,- 40 maandon f 506,98 10,4% f40.000,- 60 maandon f847,68 10,3% Wijzigingen voorbehouden. Openingstijden: maandag t/m vnjdag van 9,00-12.30 uur donderdagavond van 17.30-19.30 uur GOED VOOR UW LENING Gemeentolijke Kredietbank Lolden BreoMraat 24. Po-.tbu'. 1 1300. 2301 I Minuien tel. 071-167777 - fax 071-167158 Leiderdorp trekt 60.000 gulden uit voor bestuurlijke vernieuwing LEIDERDORP JAAP VAN SANDUK Leiderdorp gaat jaarlijks 60.000 «jldcn uittrekken voor bestuur lijke vernieuwing. Uitgangspunt is een betere relatie tussen de burgers en het gemeentebe stuur. Daarbij wordt gedacht aan wijkbezoeken, hoor/ittln gen en wethoudersspreekuren. Maar ook een ombudsman ol vrouw wordt niet uitgesloten. De commissie voor bestuur lijke vernieuwing, verkeer en milieu toonde zich gisteravond tijdens een vergadering over de begroting voor 1995 tevreden over de plannen van wethouder Bouman (PvdA). Het Is de be doeling om de vernieuwingen medio 1995 in te voeren. Voor die tijd zal worden gekeken naar de haalbaarheid van de plannen. Wethouder Bouman stelde zich na afloop terughou dend op over de mogelijkheden van een referendum. Verwij zend naar de ervaringen in Am sterdam en Leiden zei hij hoor zittingen 'minder risicovol' te vinden. Tijdens de commissieverga dering werd ook uitgebreid ge sproken over de voorkeur van het college voor mini rotondes en d«* verbetering van de I nge lendaal. Het Leiderdorp&e CDA- raadslid Stcvers drong er gister avond bij wethouder Bonman op aan bij de vernieuwing van de F.ngelendaal ook de moge lijkheid van een zogeheten groene golf te onderzoeken. Ste- vers waarschuwde voor een soort automatisme.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 13