Leidsch Dagblad ch Vliegers en OR menen: veiligheid KLM in gevaar A4 na ongeluk uren afgesloten J 'Nederlanders geloven alleen in Sinterklaas' (IPLEKKERMALS. Kerk collecteert op Uranium op stortplaats in Zaanstad Afscheidingspartij in Quebec wint 8.75 BEL: 071-128030 Wegwerker komt onder vrachtwagen GOED NIEUWS :El OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40567 LOSSE NUMMERS 1.60 Shenoeda de Derde, de paus van de koptische christenen in Egypte, wandelt naar het Academiegebouw van de Leidse Rijksuniversiteit. Links de ambassadeur van Egypte, achter hem nog een glimp van college voorzitter L. Vredevoogd. foto loek zuyderduin Koptische pcuts Shenoeda III bezoekt Rijksuniversiteit Leiden LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE „Het loopt helemaal uit de hand", klinkt het wanhopig. Het antwoord: „Als je met Egyptena- ren te maken hebt, moet je niet op je horloge kijken." Hij is inderdaad ruim een kwartier te laat. Maar voor Egyptische begrippen valt dat nogal mee. En als hij eindelijk de oude Leidse Senaatszaal binnenwandelt, is het lange wach ten snel vergeten: met gelukzalige gezichten en in serene stilte wordt de in het zwart gehulde, kleine man begroet. Shenoeda III is de eerste koptische kerkvorst die de Rijksuniversiteit Lei den in haar ruim 400-jarige bestaan vereert,met een kort bezoek. De universiteit werkt nauw samen met de Egytische koptische kerk als het gaat om het behoud van het koptische erfgoed. Leidse stu denten en onderzoekers behoren tot de weini gen die de kloosters mogen bezoeken die her en der in de Egyptische woestijn staan. Shenoe da persoonlijk gaf zijn toestemming voor dit unieke wetenschappelijke project van emeri tus-hoogleraarprof. dr. P. Van Moorsel. Dat wordt voortgezet door dr. J. den Heijer: „We onderzoeken en conserveren koptische kunst zoals ikonen en wandschilderingen." Rector magnificus prof. dr. L. Leertouwer doet het welkomstwoord namens de universi teit. „Nederlanders hebben nogal een aparte geloofsopvatting", zegt hij olijk. „Eigenlijk gelo ven ze alleen in Sinterklaas en dan alleen gedu rende één dag." Hij schenkt Shenoeda een bord van aardewerk met het wapen van de universi teit. De Egyptische kerkvorst op zijn beurt biedt een kleurige ikoon aan. Pagina 12: Een heuse paus op bezoek, dat ge beurt niet elke dag. ZAANSTAD ERIC JAN WETERINCS Op de provinciale stortplaats Nauerna bij Zaandam ligt waar schijnlijk 227 kilo verarmd ura nium. Het materiaal is afkom stig uit de El Al Boeing die op 4 oktober 1992 neerstortte in de Bijlmermeer. Volgens de pro vincie Noord-Holland is er 'niets nieuws onder de zon'. „Als er al wat ligt, dan kan het absoluut geen kwaad," verklaart een woordvoerder. De 227 kilo is het resultaat van een optelsommetje uit een rapport dat in opdracht van het Amsterdamse stadsdeel Zuid oost is geschreven. In het ramp toestel bevond zich als contra gewicht 390 kilo verarmd urani um in de rol- en staartroeren. 112 kilo is direct na de ramp te ruggevonden en naar een ver werker in Borssele afgevoerd. Bij later onderzoek van de res ten werd nog eens 51 kilo ge vonden. Uranium wordt als contrage wicht gebruikt vanwege de zwaarte en dichtheid, waardoor het weinig ruimte in beslag neemt. Het materiaal is onge vaarlijk in vliegtuigen. Volgens de provincie veroorzaakt het materiaal geen straling en kan het op geen enkele manier in contact komen met het grond water. Opgraven en onderzoe ken is 'technisch niet reël'. WASHINGTON HANS DE BRUUN CORRESPONDENT De Parti Québecois, die van Québec een onafhankelijke staat wil maken, heeft gisteren met groot verschil de verkiezin gen in deze Franstalige provin cie van Canada gewonnen. Dat, betekent dat de politieke onrust rond Québec zal voortduren. Maar het is nog allerminst zeker dat Canada volgend jaar inder daad uiteen zal vallen. Het zag er de afgelopen* nacht naar uit dat de PQ van de 64-ja- rige jacques Parizeau 81 van de 125 zetels in het parlement van Québec zou winnen, en daar mee de Liberale Partij, die sinds •1986 aan de macht is geweest, zou verdrijven. De liberalen zouden uitkomen op 43 zetels, terwijl een zetel zou toevallen aan de Democratische Actie Partij, ook al een afscheidings beweging. Parizeau heeft zijn kiezers be loofd binnen tien maanden een referendum te zullen houden over de vraag of Quebec zich moet afscheiden van de En gelstalige rest van Canada. Als Parizeau zijn verkiezingsbelofte nakomt, staan de 28 miljoen Canadezen nog een roerige tien maanden te wachten. Maar uit een opiniepeiling op de verkiezingsdag blijkt dat hooguit 30 procent van de Qué becois daar in zo'n referendum ncken Tonight van iox Is een handige noorsaus, in drie lijke smaken, aarmee u kip in 'n urn extra lekker en ttra mals maakt ezellde Chicken might is deze week alleen bij ons- voordellg en Dk de kip doen we de aanbieding, us wat let u? Unox Chicken Tonight, Kerrie, Hawaï of Groenten-room, O QQ pot 500 g. 379 L-ÏÖtJ Ctl Kipfilet, kilo ISSe 16,50 500 gram .975 n gelden t/m zaterdag 17 september Deze week alleen bij Albert Heijn. Ondergedoken 3 Na Hadjira is ook haar nichtje ondergedoken wegens mishandeling door de moeder van Hadjira. Bom in Dublin 5 Protestantse Noordier- se terroristen hebben gisteren een bom laten ontploffen in de trein van Belfast naar Dublin. j Toneelprijzen y« —j De 'gretigheid' van I Pierre Bokma en de 'onthutsende intensiteit' I van Anneke Blok, waren I goed voor toneelprijzen. De ondernemingsraad en de vliegers van de KLM maken zich grote zorgen over de wat men noemt „erbarmelijke toestand van de vloot". In een motie dringt de onderne mingsraad aan op maatregelen. Volgens de motie kun nen ,,de veiligheid van de vluchtuitvoering en het imago van de KLM als kwaliteitsmaatschappij niet meer worden gegarandeerd." AMSTELVEEN BILL MEYER De motie is opgenomen in de geheime notulen van een extra OR-overlegvergadering van 23 augustus 1994. Twee dagen la ter antwoordde plaatsvervan gend president-directeur Den Hartog dat „inmiddels een groot aantal acties is gang is ge zet om de problemen in de vluchtuitvoering te boven te ko men." Den Hartog drong in die vergadering aan op zorgvuldig heid van de kant van de OR en de groepscommissie van de vliegers om de kwestie buiten de publiciteit te houden. De oorzaak van de problemen is in de meeste gevallen achter stallig onderhoud door de grote werkdruk binnen de KLM. De enorme drukte gekoppeld aan de lopende bezuinigingen heb ben ertoe geleid dat „de druk op het personeel dermate hoog is geworden dat noodzakelijk werk vaak beperkt of niet kan worden uitgevoerd. Daardoor worden de grenzen van het toe laatbare bereikt en soms over schreden", aldus de motie. Vol gens de KLM gaat het hier om achterstallig onderhoud dat de veiligheid van de vluchtuitvoe ring niet in gevaar brengt. Al eerder hadden de vliegers geklaagd over de slechte toe stand van de Fokkers lüü en de oudere Boeings 747 in de vloot. Op dit ogenblik is er telkens één Fokker 100 voor een periode van vijf dagen in onderhoud bij Air IJK. Voor de Boeings 747 is een apart programma opgestart in verband met een groot aantal punten van achterstallig onder houd. Ook het grondmateriaal (vliegtuigtrekkers, enzovoorts) zou in een deplorabele toestand verkeren. De werkplaats kan de toeloop van kapot materiaal niet aan. Van de twintig voor onderhoud noodzakelijke vlieg tuigtrappen zijn er nog vijf bruikbaar. Regelmatig komt het voor dat vluchten vertraging oplopen door defecten die op het laatste moment moeten worden ver holpcn. I let probleem wordt verergerd door een gebrek aan reserve-onderdelen. Alleen door de loyale opstel ling en improvisatievermogen van zowel het technisch als het vliegend personeel is de KIJvl erin geslaagd de vloot in de lucht te houden, zo stelt de OR. Inmiddels worth op alle fronten nieuw personeel aangetrokken. Directeur Den Hartog ontkent overigens tegenover de onder nemingsraad dat de veiligheid van de vluchtuitvoering ooit in gevaar is geweest. voor zou stemmen. Twee op de drie Québecois vinden dat hun provincie deel van Canada moet blijven uitmaken. Bij een vorig referendum over afschei ding, in 1980, sprak ook al 60 procent zich daartegen uit. De winst van de PQ wordt dan ook niet zozeer uitgelegd als steun voor de afscheidings beweging, maar eerder als een teken van onvrede van de 4,8 miljoen hoofdzakelijk Franstali ge kiezers met het beleid van de liberalen van de (ondanks zijn naam Franstalige» premier Da niel Johnson. Die worden ver antwoordelijk gesteld voor de slechte economische toestand van Québec, de werkloosheid van 12 procent en de hoge be lastingen. Jacques Parizeau, een vroege re minister van financiën, meent dat hij de kiezers in Qué bec de komende maanden kan overtuigen toch voor afschei ding te stemmen. Weer enorme prijzenslag op PC-markt DEN HAAG GPD De bel heeft geklonken vcor al weer een nieuwe ronde in de niets ontziende prijzenslag rond personal computers. IBM heeft vandaag zijn PC's tot 30 procent goedkoper, nadat andere be kende computerfabrikanten al eerder stuntaanbiedingen aan kondigden. De grote PC-fabri- kanten reageren daarmee op een nieuwe ronde prijsverlagin gen die IBM's aartsrivaal en sinds kort 's werelds grootste PC-producent, Compaq on langs in gang zette. Vanaf vandaag staan de PC's van IBM opeens voor 200 tot 2000 gulden minder in de win kels. De consument lijkt de win naar, maar die is vooral in grote verwarring. Nu toeslaan bete kent immers dat de volgende ronde in de prijzenslag die vast en zeker weer honderden guldens scheelt gemist wordt. Om maar te zwijgen over de klanten die hun onlangs ge kochte model opeens 30 pro cent goedkoper in de etalage zien staan. Brandweerlieden onderzoeken de wrakken van de personenauto en het tankwagentje, die gisteravond betrokken waren bij het ongeval op de A4. FOTO HIILCO KUIPERS Drie gewonden en enorme ravage bij Roelofarendsveen ROELOFARENDSVEEN AD VAN KAAM CEES VAN HOORE De rijbaan Amsterdam-Den Haag van de rijksweg A4 is gis teravond enkele uren afgesloten nadat ter hoogte van Roelo farendsveen een ernstig onge luk was gebeurd. Bij het onge val, even na acht uur, waren vier auto's betrokken en raakten drie mensen gewond. Urenlan ge files waren het gevolg. De politie leidde het verkeer op de A4 om via de provinciale weg naar Leiderdorp en via de A44. Het ongeluk gebeurde toen een zware truck met oplegger, gevolgd dooreen personenauto, invoegde vanaf de oprit naar de A4 ter hoogte van Roelofarends veen. Een tankwagentje, rijdend op de A4, kon de twee auto's niet meer ontwijken. De politic vermoedt dat de truck en perso nenauto met te lage snelheid zijn ingevoegd, terwijl de tank wagen te hard reed. De perso nenauto werd totaal vernield en de tankwagen, gevuld met de inhoud van chemische toiletten, brak in twee stukken. Een vier de auto raakte in een slip en be landde tegen de vangrail. De bestuurder van de tank wagen, een 25-jarige man uit Nieuw-Beijerland, raakte zwaar gewond. Door de klap werd hij door de voorruit gedrukt. Hij werd door de truckchauffeur bevrijd. Ilij werd in kritieke toe stand opgenomen in het A/.L. De bestuurder van de perso nenauto, een 25-jarige man uit l.isse, liep schouderletsel op; zijn medepassagier, een 22-jari ge vrouw uit Delft, raakte licht gewond aan het hoofd. De be stuurder van de truck en zijn bijrijder bleven ongedeerd. Bijrijder Dick Anker stond na het ongeluk te trillen op zijn be nen. „Ik heb niet eens gezien wat er precies gebeurde, We waren aan het invoegen toen ik plotseling een klap hoorde. Ik ben er nog goed vanaf geko men, want voor hetzelfde geld schiet de oplegger door de cabi ne heen." HAZERSWOUDE-DORP RUUD SEP De bezoekers van het schuurfeest dal za terdag aan de Hazerswoudse Galgweg wordt gehouden, zal bij het verlaten van de tent niet alleen worden gevraagd een bijdrage te leveren aan de kosten van het feest. Naast de melkbus, die dienst doet als fooienpot, zal ook een collectebus van de katholieke kerk staan. Het geld dat in deze bus wordt gestopt, gaat naar de op vang van Rwandese vluchtelingen in het Zaïrese kamp Bukavu. Het idee om tijdens het feest dat naar verwachting zo n 'duizend bezoekers zal trekken te collecteren, komt uit de koker van de groep parochianen die jaarlijks de missiemarkt organiseert. De groep doet sinds twee jaar pogingen om beter in con tact te komen met de plaatselijke jeugd. „Twee jaar geleden hebben we in jonge rencentrum Stek een disco-avond georga niseerd en vorig jaar een band-avond. Maar op beide avonden kwamen niet meer dan vijftig bezoekers. Daarom zijn we met mensen die verstand hebben van jeugdwerk om de tafel gaan zitten om te zoeken naar een beter idee", vertelt mis- siemarkt-voorzitter Eddy Rietveld. De experts op het gebied van jeugdwerk werden de uitbaters van de plaatselijke kroeg en de plaatselijke snackbar. Zij advi Rijnstreek geregeld gehouden in boeren schuren en in tenten in weilanden. De feesten zijn niet geheel onomstreden doordat ze nogal eens overlast veroorza ken en in het verleden weieens werden verward met illegale house parties. Voor het feest aan de Galgweg hebben de orga nisatoren echter netjes een vergunning aangevraagd. Rietveld legde het idee voor aan de or ganisatoren van het feest en die hadden er geen enkel probleem mee. Zo lang de kerk maar niet naar het feest kwam om zieltjes te winnen. Het parochiebestuur ging ech ter heel wat minder overstag. „Dat had er wel wal moeite mee", herinnert Rietveld zich. „Het was bang dat de kerk mede-or ganisator van het feest zou worden en daarmee eventueel aansprakelijk zou kun nen worden gesteld mocht er iets mis gaan. We hebben toen uitgelegd dat we als kerk alleen maar te gast zouden zijn op het feest." De katholieke kerk staat zaterdag bij de ingang van de tent met een kleine fototen toonstelling over hel werk van Lenie Droogh de uit Hazerswoudc Dorp afkom stige missiezuster. Droogh vluchtte begin dit jaar uit Rwanda, maar hoopt volgende maand terug te keren naar het vluchtelin genkamp Bukavu, net over de grens met Zaïre. Het geld dat de bezoekers van het feest in de collectebus bij de tentoonstel ling doen, gaat naar de Hazerswoudse missiezuster. Koek en ei 4 Q B'j Vitesse is na de I 3/ ruzie met Hans Gill- I haus alles weer koek en ei. Parma kan zijn borst nat- I maken. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Pirmez De handigste manier om te vielen Is raad te vragen. VANDAAG PAGINA'S - Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs - familieberichten Feiten en meningen Info Programma's Randstad Regio Religie Sport EUROPA CUP OP TV 16.00-17 45 Old 1 Matcab. tel Aviv We-.l Bremen 17 30-18 OOEURO Voetbal voorn IM Cbflinpion» I «Ague 17.55 19 45 Ned 2 M IwtmtO-K.-.i. Honvrd !H Ml .Mi -I', HU 5 -i 20.10-21 45 Nod 2 Bayer Lovwku-.en r,V 21.00 22 45 BBC 1 BlrtCkburn Row. Hell borg-. HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met regen Weinig wind en minimumtempe ratuur 9 graden. Overdag toene mende bewolking gevolgd door regen Middagtemperatuur 16 graden. Tot matig, 4, langs de kust tot krachtig, 6, toenemende noordoostenwind Bij werkzaamheden aan de rijksweg Den Bosch-Nijmegen ter hoogte van Mmisdonk, is gisteravond een 44 jarige op ziehier uil Oud Heijer land om het leven gekomen. De man hield toezicht op het afschrapen van asfalt. Door nog onbekende oorzaak kwam hij terecht onder de wielen van een vrachtwagen, liet slachtoffer overleed ter plaatse. Politie en brandweer rukten uit met groot materieel. De po li tie had aanvankelijk grote moeite om de plaats van het ongeval te lokaliseren, omdat er tegenstrijdige meldingen waren binnengekomen. Volgens brandweerlieden ter plekke werd de afhandeling ernstig vertraagd doordat de Algemene Verkeers Dienst (AVD) het on derzoek niet wilde overlaten aan de regionale politiekorpsen. Daardoor moest er worden ge wacht op de experts uit Drie bergen. De A4 werd rond elf uur weer opengesteld. I cuitch J Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. J Voorletter. I Postcode: Tel: l.v.m. controle bezorging) Nu de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch 29,30) 0 Per kwartaal 0 vla acceptgiro 85.55) 0 automatisch 84,55) Nr. bank/giro: i Handtekening: in »«rt mvriop. /onder ptmtugrl Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1