Leidsch Tientjesregen. Dagblad Controle illegalen faalt D Hondenverbod op strand in ijskast Roep om doodstraf wordt weer luider Tunnel moet in Katwijk 'Zee' en 'Rijn' verbinden Modderende olifanten Leidse roeiers lijden schipbreuk op Kanaal 10.- 10.- 10.- 10- 10- BEL: 071-128030 GOED NIEUWS «INSDAG 6 SEPTEMBER 1994 ft sta OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40561 LOSSE NUMMERS 1,60 NOORDWUK ROZA V I Honden mogen waarschijnlijk toch voor 15 oktober het Noordwijkse strand op. De maatregel om honden zeven maanden in plaats van vijf maanden van het strand voor de beide boulevards te weren, wordt waarschijnlijk opge- schort. Dat heeft burgemees ter J. van der Sluijs het comité Verenigd Hondenbelang Noordwijk laten weten. Ge meente en comité voeren in middels overleg over hoe ze de overlast van hondenpoep het beste kunnen bestrijden. Noordwijk kent al jaren een hondenverbod op het strand voor de beide boulevards tus sen 1 mei en 1 september. Om de overlast van honden te be perken, werd in de Algemene Plaatselijke Verordening het verbod verlengd van 15 maart tot 15 oktober. De hondenbe zitters kwamen massaal in het geweer tegen de verlenging van het strandverbod van vijf naar zeven maanden. Ze richt ten een vereniging op en be gonnen handtekeningen in te zamelen tegen het in hun ogen onzinnige verbod. Met succes, want burge meester Van der Sluijs heeft het comité nu meegedeeld dat de raad wordt voorgelegd het verlengde strandverbod op te schorten. „We gaan de ko mende tijd eens kijken of we oplossingen kunnen bedenken om een evenwicht te vinden tussen het plezier en de over last van honden. Gezamenlijk willen we naar praktische op lossingen gaan zoeken." ISociaal Cultureel Planbureau in onderzoek: -den haag «gpd De roep om de herinvoering Ivan de doodstraf in Nederland wordt luider. Vorig jaar sprak 43 procent van de bevolking zich ivoor deze straf uit; dat is een i toename van 7 procent in één jaar. j i Dat is een van de uitkomsten van het nieuwste tweejaarlijkse rapport van het Sociaal en Cul- 'tureel Planbureau (SCP). Het SCP-onderzoek constateert dat gij van de jongeren meer dan de helft (50,3 procent) voor de in- 3 voering van de doodstraf is. Gisteren werd ook de uitslag bekend van een enquête die het Bureau Inter/View in opdracht van het jongerenblad Primeur I onder jongeren tussen de 13 en 20 jaar hield. Daaruit blijkt dat veel meer jongeren, namelijk 84,2 procent voorstander van de doodstraf zijn. Die zou uitge sproken moeten worden bij zeer zware misdrijven, zoals voor serie-moorden en serie- verkrachtingen. Overigens zijn de twee uitkomsten niet goed met elkaar te vergelijken omdat de één uit een onderzoek en de ander uit een enquête afkom stig is. De luidere roep* om de doodstraf gaat volgens het SCP gelijk op met de stijging van de criminaliteit. Die zet nog steeds door, zo blijkt ook uit dit SCP- rapport. Steeds meer landgeno ten worden het slachtoffer van Kosten geraamd op 40 miljoen katwijk peter van der hulst Door de Provincialeweg' SI in Katwijk gedeeltelijk door een tunnel te leiden, moet de bouw van extra woningen mogelijk worden gemaakt. Een tunnel tussen de Wassenaarseweg en de Zeeweg maakt het wellicht mogelijk de nieuwe wijk Zand erij Westerbaan te verbinden met Katwijk aan den Rijn. Het plan is een initiatief van de Kat- wijkse Vereniging voor Industrie en Handel (KV1H). Een eerste berekening door Vermeer Grond en Wegen heeft duidelijk gemaakt dat de aanleg tussen de 30 en 40 miljoen gulden kost. Of het plan uiteindelijk wordt uitgevoerd, hangt volledig af van de stedebouwkundige mo gelijkheden. Projectontwikke laar AMEV zal in de komende maanden onderzoeken wat er in het gebied tussen Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee mogelijk is. Niet alleen wordt gekeken hoeveel extra wonin gen er kunnen worden ge bouwd, ook zal naar een oplos sing worden gezocht voor ver keersproblemen. XTC 3 Een Amsterdamse houseparty is op een drama uitgelopen: ruim 200 gewonden en twee mensen in levensgevaar. Vaticaan 5 Het Vaticaan is blij met het abortuscompromis dat de EU heeft ingebracht op de VN-bevolkingscon- ferentie in Cairo. HSL De 'Delftse' variant I O voor de HSL, afwis selend over en naast be staand spoor, kan de prul lenbak in. Masters OQ Op de tennisbanen J van Unicum wor den deze week de finales om de 'Leidse' Mastersti- tels afgewerkt. Volgens nota van ex-minister Hirsch Ballin De vreemdelingendiensten doen vrijwel niets tegen ille galen. Er vindt nauwelijks controle plaats als een ver blijfsvergunning moet worden verlengd. Als betrokkene zich na een oproep niet meldt of niet komt wordt geen actie ondernomen. Dat gebeurt ook niet als een verblijfs- grond is vervallen. den haag gpd verenigingen of scholen. Zelfs al worden verschillen ontdekt, dan nog blijft een reactie vaak uit. In de nota staat dat eigenlijk niet wordt geprobeerd illegalen van overheidsvoorzieningen uit te sluiten. De politie legt geen prioriteit bij het uitzetten van il legalen. Het cellentekort leidt er toe dat vreemdelingen onnodig op straat worden gezet. Zij ver dwijnen in de illegaliteit. Harde noten kraakt de oud minister ook ten aanzien van Dit blijkt uit een nota die oud- minister van justitie Hirsch Bal lin (CDA) op 26 mei van dit jaar aan de toenmalige informateurs Van Aardenne, Vis en De Vries zond. Voormalig minister Hirsch Ballin stelt daarin dat er door de vreemdelingendiensten veel te weinig gegevens worden gecontroleerd bij bevolkingsre gisters, gemeentelijke sociale diensten, GG en GD, bedrijfs- onder meer Algerije, Nigeria en China. De consulaten van die landen helpen maar mondjes maat bij het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen die hier zonder papieren zijn. Dit leidt er toe dat de vreemde lingendiensten hun activiteiten ook staken. Het heeft toch geen zin. Kritiek is er ook voor dé ge meenten. Hirsch Ballin stelt dat het integratiebeleid dat zij voe ren voor minderheden de acti viteiten van de vreemdelingen diensten doorkruisen. De ge meenten hebben liever geen harde actie. De CDA-bewindsman, die toen nog niet wist dat hij in de oppositiebankjes terecht zou komen, beveelt actie aan om de bedrijfsvoering van de vreem delingendiensten te verbeteren. Het personeel van de diensten moet worden uitgebreid om het aantal uitzettingen van illegalen te verhogen. Daarnaast moeten vreemde lingen die hier niet mogen zijn geen 'redelijke termijn' meer krijgen om ons land te verlaten. Het vertrek kan gewaarborgd worden door hun papieren in te nemen. Die krijgen zij pas terug als zij zich melden bij de voor hun vertrek aangewezen grens post. In de kabinetsformatie is niets met het stifk van Hirsch Ballin gedaan. Regeerakkoord noch regeringsverklaring bevat ten maatregelen tegen illegalen. Alphenaren moeten auto laten merken Alphenaren die in het cen trum wonen, moeten hun auto donderdag en zaterdag van een merkteken voorzien. De inwoners van het cen trum hebben daarvoor een speciaal briefje gekregen dat ze die dagen bij hun deel 111 moeten stoppen. Alle auto's in het centrum worden na melijk geteld en de gemeente wil weten welk deel van de auto's van niet-bewoners zijn. 'Buitenpoorters' die hun auto in het centrum parke ren, worden deze dagen bo vendien geënquêteerd. Dit gebeurt in het kader van een onderzoek naar de parkeersi tuatie en het centrumbezoek. De gemeente Alphen heeft het verkeersbureau Diepens Okkema opdracht gegeven het parkeren in het centrum en de direct omliggende woonbuurten in kaart te brengen. Het onderzoek is een onderdeel van de studie naar de toekomst van het stadshart. een misdrijf (in 1992 35,1 pro cent; in 1990 32,7). Mensen in stedelijke regio's lopen de meeste risico's. De re gio Amsterdam-Amstelland neemt een uitzonderlijke posi tie in voor bijna alle delicten, vooral geweldsmisdrijven. Het deel van de bevolking dat hier te maken krijgt met criminali teit of iemand kent die daarvan het slachtoffer is geworden, is soms meer dan het dubbele van het landelijke. De criminaliteit onder jonge ren blijft eveneens toenemen, al blijft het percentage in het tota le aandeel van de misdaad rela tief gering (3,8 procent in '92). Vooral jongeren van allochtone herkomst genoemd worden Marokkanen, Turken, Surina- mers en Antillianen maken zich hieraan schuldig. Marok kaanse en Antilliaanse jongeren nemen het grootste deel voor hun rekening. Uit een analyse in de vier grote steden, Rotter dam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag, bleek dat 70 procent van de minderjarige verdachten van allochtone herkomst was. Wel wordt aangetekend dat een kleine groep een groot aantal delicten kan hebben gepleegd. Pagina 3: Sociale zekerheid kan betaalbaar blijven. Doorleren is stuk eenvoudiger. Nederlander verwacht meer rampspoed. zoeterwoude-dorpDrie Afrikaanse olifanten hebben gisteravond rond zes uur in Zoeterwoude-Dorp voor enige opschudding gezorgd door onaangekondigd een modderbad te nemen in een polderslootje. De dieren van circus Renz, dat zijn tenten heeft opgeslagen aan het Zoeterwoudse Molenpad, konden op eigen kracht niet meer uit het water komen. De brandweer moest met negen man uitrukken om de dieren met een lier op het droge te takelen. De brandweerlieden hadden in totaal drie kwartier werk aan de dikhuiden. Zij moesten flink doorwer ken omdat de dieren, hoewel verzot op modderbaden, niet te lang in de bagger mochten blijven zitten. Door de kou zouden de olifanten gemakkelijk een longontsteking kunnen oplo pen. Het circus bedankte de brandweerlieden met vrijkaartjes voor de voorstelling. Vanavond hopen de spuitgasten de dikhuiden in goede gezondheid terug te zien in de circuspiste. FOTO HIELCO KUIPERS Nu in onze winkel spectaculair voordeel op verschillende verzorgingsprodukten. Profiteer en neem een voorraadje in huis. Andrélon shampoo, diverse soorten, 3 flacons 300 ml Jé4T Nivea deodorant, spray of roller 3 stuks J4£5" Libresse maandverband, diverse soorten, 3 pakken J34T Lux toiletzeep, Satin of Elegance, 3 pakken 4 stukken MèStK Prodent tandpasta, diverse soorten, pak 6 tubes 75 ml J434" Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 17 september a s en zolang de voorraad strekt 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. IXI dover tim brouwer de koning De Leidse roeiploeg van Njord krijgt geen plaatsje in het Guin ness Book of Records. De vijf studenten zagen gistermiddag hun poging om Het Kanaal in een roeiboot binnen drie uur en 35 minuten over te steken hal verwege mislukken. Door een plotseling opstekende wind liep hun houten C-4 tussen Dover in Engeland en Cap Griz-Nez in Frankrijk vol zeewater. Zelf bereikten de vier roeiers en hun stuurman in een volg boot ongedeerd de Engelse kust. Hun boot liep op de terug tocht schade op, waardoor de zwaar aangeslagen Leidenaars moeten afzien van een nieuwe recordpoging. Vóór de wind aanwakkerde, hadden zij uit zicht op een eindtijd van rond de drie uur. „Daar gaat meer dan een jaar voorbereiding", verzuchtte Os car Boeder, de geestelijke vader van het project. „Meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen." De 22-jarige rechtenstudent had overal rekening mee gehouden, behalve met deze gril van de zee. Doordat de wind, die vol gens 'de verwachting zou afne men naar kracht drie, opeens aanwakkerde tot kracht zes, spoelde de ene golf na de ande re in de ranke roeiboot. Eén voor één verdwenen de studen ten angstig in de volgboot van de Engelse kustwacht. Slechts met grote moeite werd vervol gens de roeiboot half op de zee waardige motorboot gehesen, waarna de eerloze terugtocht werd aanvaard. Een volgende poging, later deze week, bleek er bij aan komst in Dover niet meer in te zitten. De roeiboot heeft op de terugweg schade opgelopen. Door de woeste zee is er tijdens het vervoer een gat in de boeg geslagen. Dat kan niet op korte termijn worden gerepareerd. Pagina 23: Zelfs vier keer is geen scheepsrecht. 'Akoestiek in Stadsgehoorzaal gehandhaafd' leiden annemiek ruygrok \Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Willeke Albcrti Een groen blaadje wil wel een ou de bok, want wie op blote voeten loopt, wil best een ouwe sok. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info - Natuur en Milieu Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Eerst enkele buien Veel bewolking en in de nacht en ochtend enkele buien, 's Middags opklaringen en op de meeste plaatsen droog Minimumtempe ratuur omstreeks 11middagtem- peratuur ongeveer 19 graden. Hoogspanning doodt jager kraggenburg gpd Een bizar ongeluk bij Kraggen- burg heeft gisteravond het leven gekost aan een 36-jarige jager uit Oldenzaai. De man raakte met een lange glasfiberhengel de hoogspanningsleiding van lio.noo volt, die op ruim zeven meter de sloot kruist waarlangs hij en twee metgezellen liepen. Er ontstond een ontploffing die gepaard ging met een vuurbal. I iet drietal werd door de klap tegen de grond geslagen. De twee andere jagers blusten met slootwater de brandende kle ding van het slachtoffer, maar die hulp kwam te laat. De man uit Oldenzaai hanteerde de hengel om, na de jachtpartij, lokeenden uit het water te ha len. NIEUWE ABONNEES KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem Ik i nu een abonnement. I Voorletters:- j Adres: _m/v j Plaats: Jftl: j (l.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken j betaal ik mijn ahonnemèn 0 Per maand automatisch I If 29,30) j Per kwartaal 3 via a j (J automatic j Nr. bank/giro: Duitsland in de rij voor lotto-jackpot van 42 miljoen Er zat 35 miljoen mark in de pot en er wa ren meer dan 32 miljoen formulieren inge vuld, maar ook deze keer bleven de kurken op de de champagneflessen. Zes mensen hadden zes cijfers goed gegokt, maar wa ren op weg naar de miljoenen gestruikeld over het reservegetal. Zij krijgen elk bijna twee miljoen mark. Maar dat telt niet. De in elk geval voor de minister van Financiën lucratiefste loterij van het land, de lotto, kende dus opnieuw geen winnaar(s). Duitsland is al weken in de ban van de zeven cijfers. Miljoenen maken vaak voor de eerste keer dc gang naar de sigarenwin kel of het benzinestation en zetten hun kruisjes met de devotie van ware gelovi gen. De sigarenman op de hoek heeft er een extra tafel bijgezet, in het warenhuis is een hele toonbank vrijgemaakt voor de hoopvolle gokkers en benzinestations blij ven langer open. En nog staan de mensen in de rij. De wekelijkse trekking op zaterdag is een religieus ritueel geworden. Het is het dichtst bekeken programma van de week en afgelopen zaterdag keken bijna acht miljoen mensen in hoopvolle aanbidding naar de in een trommel rondtollende bal letjes. De akoestiek van de Leidse Stadsgehoorzaal zal door de ge plande renovatie niet noemens waardig worden beïnvloed. De ze conclusie trekken burge meester en wethouders uil het zogenaamde 'second opinion' rapport dat op verzoek van de gemeenteraad door prof.dr. ir. A.J. Berkhout en dr.ir. D. de Vries van de Technische Uni I Handtekening: versiteit Delft naar de akoesti- j sche aspecten van het renova- j ticplan van de Stadsgehoorzaal I |V/I.,,„n lnprnrnv,.|, is uitgevoerd. Morgenavond j Mu.r,, in.ivhi. wordt het rapport in de raads zwvTieXn' A"'* commissie van cultuur bespro ken. „Het zal nooit een fantasti sche muziektempel worden. Maar in elk geval zal de ingreep tot de nodige verbeteringen van de geluidskwaliteit leiden", al dus cultuurwethouder P. Ix»n- genberg. Pagina 19: 'Aanvaardbaar compromis'. Of bel 071 -129030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1