Leiden sportvelden Oostvlietpolder bomen Vijf Meilaan ondanks bezwaren Universiteit van de toekomst staat op straat ,:SP vraagt van gemeente Verbod op shagreclame Studenten doen goede zaken op boekenbeurs Vrienden Leidse Hout geven plan voor muziektent niet op UNSDAG 6 SEPTEMBER 1994 11 gemeente Leiden heeft lak haar burgers. Die conclusie ëkt de stichting Leefbaar Zuid- est uit de mededeling, dat op september het bouwrijp ma- in van de Vijf Meilaan begint. &naf die dag kunnen ook 58 [imen aan de laan worden ge- ipt. Tegen die kap hebben »efbaar Zuidwest en de Bo- jenstichting een bezwaar- jhrift ingediend. Maar de ge- eente wacht de behandeling in dat bezwaar niet af. Leefbaar Zuidwest spreekt -j-gin 'weer een drama bij het in- liddels beruchte project Vijf eilaan'. Tegen de bouw van >0 huizen aan de laan, in op- I racht van woningbouwvereni ging' De Sleutels, bestaat veel trzet. Veel omwonenden zijn (gen elke vorm van bebouwing in de groenstrook. De Bomen- heeft zich bij dit verzet aangesloten, omdat het parkje langs de Vijf jyieilaan een van de laatste aaneengesloten groen stroken in dit deel van Leiden is. „De aanwezigheid van de in Nederland beschermde zwa- nenbloem geeft al aan, dat het hier om een ecologisch zeer bij zonder gebied gaat", aldus me dewerker E. Koot van de stich ting. Leefbaar Zuidwest vindt het van de gekke, dat de gemeente niet de behandeling van het be zwaarschrift tegen de kapver- gunning afwacht. „De gemeen te gaat gewoon aan de slag en geeft dan achteraf nog wat in spraak. Er wordt bewust voorbij gegaan aan het bestaan van de commissie beroep en bezwaar. Wij zien dit als onrechtmatig handelen", aldus secretaris H. Kwik. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het hele maal niet vreemd, dat al met Vlan laat bejaarde gewond achter fiDENEen 73-jarige Leidse fietser is gistermiddag op de Hooi gracht in Leiden gevallen na een botsing met een onbekend ge- )leven man. De voetganger stak zonder te kijken ter hoogte van Ie Groenesteeg het fietspad over. De fietser kon hem niet meer twijken. Met een hersenschudding is hij naar het Academisch dekenhuis in Leiden overgebracht. De voetganger is weggelo- icn zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Kleuter na val naar ziekenhuis ■eiden Een vijfjarig jongetje is gisteravond gewond geraakt na val over de restanten van een afgebroken basketbalpaal aan Kooipark in Leiden. Het ventje kwam zo ongelukkig terecht dat hij naar het Elisabeth-ziekenhuis moest worden gebracht. Over de aard van zijn verwondingen kon de politie niets zeggen. De gemeente is van het ongeluk op de hoogte gesteld, zodat ze sten van de paal kan verwijderen. Vrouw herkent tasjesdieven leiden» Dankzij een oplettende dame zijn gisteravond twee Leidse tasjesdieven aangehouden. De jongens, 14 en 16 jaar oud, probeerden een dag of tien geleden in de buurt van de Haagweg haar tas te roven. Dat is niet gelukt. De vrouw had de gezichten van het duo echter goed in zich opgenomen. Toen ze gisteravond op de Wassenaarsewegliep, zag ze het duo en waar schuwde de bewakingsdienst van het Academisch Ziekenhuis. Die hield de knapen aan en droeg ze over aan de politie. De jongste heeft inmiddels bekend dat hij een aantal bromfietsen :n tasjes heeft gestolen. l>e fractie van de Socialistische jartij roept burgemeester en wethouders van Leiden op tot en verbod op shagreclame. 'Griet het verbod wil de SP een n lalt toeroepen aan het groeien- le aantal jonge rokers. Onder tingeren van 10 tot 14 jaar blijkt iet percentage rokers de afgelo- n jaren met twee procent te. ijn gestegen tot elf procent. De jonge rokers kopen vooral pag omdat dit aanmerkelijk oedkoper is dan sigaretten. Ihag valt aan de andere kant dk buiten de wettelijke ver plichting om het teergehalte op de verpakking te vermelden. En dat terwijl niet minder dan 95 procent van de in Nederland verkrijgbare merken shag het maximaal toegestane teergehal te overschrijdt. In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders vraagt de SP of het college plan nen heeft om de tabaksreclame in de gemeente Leiden aan banden te leggen. Zelf suggere ren de socialisten om in ieder geval de reclame voor shag op de gemeentelijke reclamebor den en -zuilen volledig te ver bieden. het bouwrijp maken van de grond en het kappen van de bo men wordt begonnen. „Als wij een bouwvergunning geven dan mag degene die die vergunning ontvangt er ook op vertrouwen, dat hij kan bouwen. De enige manier om dat tegen te houden is via de rechtbank. Die kan de zaak schorsen." Op de moge lijkheid van een verzoek tot schorsing bij de president van de rechtbank wordt in de brief van de gemeente aan Leefbaar Zuidwest nadrukkelijk gewezen. Het eerste werk van de bou wer aan de Vijf Meilaan is er voor te zorgen, dat één van de twee brede rijbanen beschik baar komt voor bebouwing. Daarvoor moet geasfalteerd worden. De opdracht voor het kapen van de bomen, vertelt een woordvoerder van de ge meente, is nog niet verstrekt. TROLLEN - Een 'kudde' trollen bezet vanaf morgen de vitrines van het bibliotheek-filiaal in Leiden Zuid-West. De tentoon stelling staat in het teken van de kinderboekenweek, die dit jaar het thema 'in het holst van de nacht' heeft gekregen. De ten toonstelling is tot 15 oktober te Studenten op zoek naar de goede boeken. De beurs in de n i werd gisteren goed bezocht. Succes hebben, maar toch met verlies draaien. Dat overkwam gisteren de organi satoren van de studieboekenbeurs in de mensa van de Leidse universiteit. De toe loop was groot, de omzet hoog, maar toch moet het Leids Universiteits Fonds (LUF) weer bijspringen om de begroting sluitend te maken. De boèkenbeurscommissie biedt studenten de ruimte om hun boeken te verkopen en bemiddelt in de onderlinge verkoop van boeken. Tien procent van de prijs is voor de commissie, de rest voor de student. Hoewel er duizend belangstellenden op de beurs af kwamen, en er zo'n vijfduizend gulden werd omgezet, leed de commissie toch ver lies. De kosten van zaalhuur, advertenties en folders zijn hoger dan de winst. Eelke van de Ouweelen studeert Rechten en Bestuurskunde. Op een tafeltje heeft hij zijn kennis uitgestald. Zo'n twintig boeken liggen voor hem. Vijfduizend bladzijden die nu in zijn hoofd zitten. Zijn grijns verraadt wat hij van die boeken vindt. Wat is hij blij om ze te kunnen verkopen. Toch lijkt het alsof Van de Ouweelen nog even de poets lap over de kaften heeft gehaald, als een af scheid. Na anderhalf uur gaat hij weg, zes boeken armer, maar honderd gulden rijker. Het Studenten Initiatief Punt, waarvan de boekenmarktcommisie deel uitmaakt, orga niseerde de beurs verleden jaar voor het eerst. Toen was het geen succes. Voorzitter Esther Gouweloos: „Het was zo triest. We hebben de mensen die kwamen makkelijk kunnen turven. I let waren er zo'n tweehon derd, en we hebben toen dus echt geen cent verdiend. We hebben ze alleen maar de ruimte geboden." Sponsor 'Boox' trok zich hierna terug. Gouweloos hoopt dal de boekenwinkel nu weer overstag zal gaan. Dat deed boekhandel De Slegte niet. De boekenmarktcommissie probeerde de branchegenoot te strikken om ook een kraampje neer te zetten in de zaal, maar De Slegte weigerde. Gouweloos begrijpt het niet: „We willen gewoon zo groot mogelijk zijn. We willen er niet eens wat aan verdie nen. Ons enige doel is de keus voor de stu- i groot en goedkoop mogelijk te taker l'. „Alleen zullen tns terechtkomen omdat jrteerd en niet proberen al te oude drukke r van De Slegte de beurs als grz de i de studen- laag te split- De (aankomend-)studenten blijken wijs genoeg om die boeken te laten liggen. Som migen bekijken de boeken met hun ouders, anderen samen met drie vrienden en een blik bier in de hand, maar aan het einde van de middag zijn alleen de hele oude cempla eloos, blijven liggen, „la", zegt (ii en nog wat leeshoeken je niet." Volgend jaar krijgen /e kans. die Colleges buiten als protest tegen bezuinigingen leiden rudolf kleun Colleges in de open lucht op het Pieterskerkplein, kort voor de officiële opening van het acade misch jaar 1994/'95 in de Pie terskerk. Zo gaven demonstre rende studenten gisteren weer hoe de universiteit door de be zuinigingen van het paarse ka binet in de kou wordt gezet. „In 1998 staat de universiteit op straat." De colleges op straat volgden op een overnachting van enige tientallen studenten op het Pie- terskerkplein, die daarbij heftige regenbuien te doorstaan had den. De weergoden waren de protestcolleges 's middags gun stiger gezind. Wethouder J. Lau rier en hoogleraar sterrenkunde V. Icke bleven droog terwijl ze hun woordje deden. Bewust had de Leidse studentenbond VSL ervoor gekozen de officiële opening van het studiejaar niet Ln de wielen te rijden met de ac ties. „We zijn boos op de minis ter en niet op de universiteit. Uiteindelijk staan we allemaal voor hetzelfde aldus VSL- voorzitter Saskia Kellenbach. En zodoende liepen de protestcol leges een haJf uurtje voor het begin van de plechtigheid in de kerk af. Daar schaarden de de monstranten zich onder de luis teraars naar onder andere prof. J. Reugebrink, de decaan van de rechtenfaculteit die in zijn toe spraak zichzelf en de andere le den van de universitaire ge meenschap vergeleek met on zekere vogeltjes, belaagd door een paarse kat. „Maar laat men zich in Zoetermeer niet verkij ken op onze schuchterheid. We laten ons allemaal tegelijk naar Wethouder J. Laurier geeft college ii zuinigingen. beneden vallen, en wedden dat we vliegen kunnen?" Eerder vóór de kerk was prof. Icke ingegaan op de omvang van de voorgenomen bezuini gingen in het hoger onderwijs en de gevolgen daarvan. „Ener zijds is dat bedrag helemaal niet zo hoog: honderd piek per ge zin. Dus om één lullige meier de open lucht. De studenten hadden de nacht op het Pieterskerkplein doorgebracht als protest tegen de be- per familie uit te sparen worden een paar grote universiteiten om zeep gebracht." Als recht streekse gevolgen van de bezui nigingen noemde hij het ver dwijnen van extra colleges, zoals bijvoorbeeld de inleiding over 'Het Heelal' die Icke geen voor mensen zonder sterren kundige achtergrond. Daar naast verdwijnt ook het over dragen van geavanceerde ken nis en methoden. Wat resteert is het bijbrengen van basiskennis. Maar wat volgens Icke het erg ste is. is dat het straks niet meer mogelijk is grenzen in de we tenschap te verleggen, „iets la ten zien over het onbekende", luist daarin onderscheidt de FOTOLOEK ZUYDERDUIN ït zich van het HBO. Het grootse, het nobele, dat ersiteit u kan /at alle bieden, daarnaai Wij zullen onz Rembrandts leri moeten schilde kans om meeste kunt u fluiten. toekomstige Leefbaar Zuidwest: Leiden heeft lak aan haar bewoners Notulen T De notulen van de I J besloten raadsver gadering in Oegstgeest over de Broek- en Si- montjespolder worden toch openbaar gemaakt. De herdenking van 50 jaar be- vrijding: dat zou een mooie ge- legenheid zijn om een definitief plan te presenteren voor een muziektent in de Leidse Hout, vinden W. Stavleu en M. Schip- perijn. Want het was in de oor log, in de hongerwinter, dat de eerste muziektent in het stads park voor kachelhoutjes werd afgebroken. „Een nieuwe mu ziektent zou mooi passen in de feestelijkheden", vindt Stavleu van de Federatie van Leidse Amateurmuziek (FLAM). Het is al de derde keer dat het plan voor wederoprichting van een muziektent in de Leidse Hout opduikt. In 1984 opperde J. Hoekema. toen nog raadslid, inmiddels Tweede-Kamerlid voor D66 het bij de behandeling van de begroting. De directie Groen van de gemeente maakte een plan, maar dat werd in 1985 door de gemeenteraad als 'te duur' terzijde geschoven. „Als we de geldpest hadden zou ik zeggen: ontzettend leuk. Maar gezien de kosten en de beperkte mogelijkheden van gebruik denk ik dat er wel urgentere za ken zijn", zei de PvdA-fractie- voorzitter van dat moment, M. van der Molen. In 1987 maakten ambtenaren van Groen en de Vereniging Vrienden van de Leidse Hout weer een plan. dit keer voor een muziektent boven de vijver. Daar werd niets meer van ver nomen. Maar de Vereniging Vrienden liet het idee nooit he lemaal los en bleef sparen voor de 'tent'. „En nu is het moment gekomen om de discussie daar over te voeren", vindt Stavleu. „We krijgen er veel positieve re acties op." De stichting Vrienden van de Leidse Hout organiseert al wel concerten in het park, maar met de beschutting van een muziek tent worden de mogelijkheden veel groter, /egt mevrouw Schipperijn. „En het zou prach tig zijn, zo'n muziektent. Met muziek in het park krijg je een beetje de sfeer van de jaren der- lig: de pauwen die boven de violen uil krijsen, de schommels die doorpiepen, de loslopende honden... Dat is gewoon ontzet tend leuk." De kosten voor een muziek tent worden geraamd op ander- /lok hockey- en tenniscomplex Roomburg blijft intact let plan voor woningbouw op sportcomplex Roomburg j ingetrokken. Dat blijkt uit de behandeling door burge meester en wethouders van de bezwaren tegen het voor- Intwerp-structuurplan 'De boomgaard van kennis'. B en 'zien ook af van het plan om sportvelden aan te leggen de Oostvlietpolder, een plan waar vanuit de sportwe- I ild veel verzet tegen was. 1 gemeente is een eind tege- gekomen aan de bezwa- /anuit de sportwereld op boomgaard van kennis', belang van sportvoorzie- voor woonwijken is groot als onder- aldus het „Sport is een e factor in de samenle- ar kerk en politiek ja- kunnen zijn." Sportvel- rijven zij verder, moe- bereikbaar zijn. irplaatsing van clubs, onder meer voetbalclubs van de Boshuizerkade, naar nieuw aan te leggen velden in de Oostvliet polder is van de baan. Burge meester en wethouders onder schrijven de bezwaren van de Leidse Sportfederatie (LSF) en de voetbalverenigingen, dat de polder niet geschikt is voor sportbeoefening. „Sportvelden in de Oostvlietpolder hebben geen wijkfunctie, roepen auto verkeer op en zijn niet sociaal veilig te bereiken", betoogde de LSF. B en W zijn het daar bij na der inzien mee eens. De hockeyclub en de tennis vereniging die spelen op sport park Roomburg hoeven geen verhuizing te vrezen. In het voorontwerp-structuurplan stond, dat een deel van het park moest wijken voor woningen aan het water. Maar ook daar over hebben B en W nu beslo ten dat zij daar beter van af kunnen zien. „Het is niet ver standig het kleine park te ver kleinen of te versnipperen. Dit park dient in volle omvang de recreatieve functie voor de woonwijk te behouden." Over bebouwing van de voet balvelden aan de Boshuizerkade en de korfbalvelden aan de Montgomerystraat wordt pas gepraat, als die clubs de velden niet meer nodig hebben. En ook tennisclub Unicum hoeft zich geen zorgen te maken, want hun complex in de Broek- en Si- montjespolder hoeft niet te wij ken voor woningbouw. Belasting A C Zwembad De Haze I 3 laar in Hazerswou- de moet onroerend-zaak- belasting blijven betalen. De gemeente Rijnwoude heeft een bezwaarschrift afgewezen. halve ton. De eerste activiteit om aan dat geld te komen is een benefietconcert op 7 okto ber in de Pauluskerk in Oegst geest, waar het Oegstgeester Jeugd Symphonie-orkest op treedt. „En we gaan het be drijfsleven benaderen om spon sors te zoeken", /egt Stavleu. „We moeten nu spijkers met koppenslaan." Voor de opening hopen de Vrienden en de FLAM het orkest Werkmans Wilskracht te strik ken. dat in 1935 ook al speelde bij de opening van de vorige muziektent. „En het zou leuk zijn als Jan Wolkers kwam, die als beginnend kunstenaar nog een tekening van de muziektent maakte, en naar eigen zeggen in 1944 voorop ging bij de sloop van de tent." Parkeergeld tijdens Leidato van de baan leiden hennv van egmond Bezoekers van tie I-eiclato hoeven geen parkeergeld te betalen. De apparatuur die nodig was voor het heffen van het parkeergeld is niet op tijd klaar, „Wij zijn blij verrast door dit bericht", al dus Leidato-organisator Jan van der Klugt. De jaarlijkse huishoudshow zou de primeur hebben van het betaald parkeren op het terrein van de Groenoordhal- len. De bezoekers zouden naast zes gulden entree nog 3,50 gulden parkeergeld moeten betalen. Maar van morgen is besloten het par keergeld niet te heffen. „We hebben alles nog eens op een rijtje gezet en besloten geen parkeergeld te laten betalen. De apparatuur werkt nog niet optimaal en is niet op tijd gereed. We zouden hel halverwege de beurs kunnen invoeren, maar dat kan ei genlijk ook niet. Dan betaalt de ene helft van de bezoekers wel en de andere helft niet", licht directeur André de Jong van de Groenoordhallen het besluit toe. I let grote probleem van be taald parkeren is dat het nog te lang duurt voordat de mensen op het terrein zijn. Eerder bleek al dat die extra tijd leidt tot files «lie zelfs op de Willem de Zwijgerlaan staan. „Dat kan niet. Bedrij ven zouden daardoor onbe reikbaar worden. Bovendien is de Gooimeerlaan een uit- valsroute voor brandweer en ambulances en dat levert dus ook problemen op", aldus De Jong. Organisator Van der Klugt is blij met het schrappen van het parkeertarief, al beseft hij dal er slechts sprake is van een jaartje uitstel. „Wij heb ben ook best begrip voor het feit dat de Groenoordhallen geld voor hel parkeren vra gen. Alles gaat ook in goed overleg", aldus Van der Kluut. Overigens maakt liet invoe len van parkeergelden on derdeel uit van een plan om het terrein van de Groen oordhallen heter af te sluiten. De Jong wil niet meer dat Jan en Alleman het terrein op kunnen. „Er zijn dit jaar al een paar keer vervelende dingen gebeurd. De schiet partij met dodelijke afloop en vorige week stond hier weer een Duitse sportwagen helemaal gestript. Wij willen dat niet en proberen liet ter rein beter af te sluiten." Het plaatsen van slagbomen met parkeerautomaten is een van de maatregelen. Raadsleden op bezoek bij volkstuinders Een delegatie van l-eidse raads leden gaat op 23 september op excursie naar een aantal 'be dreigde' volkstuinen van de Leidse Bond van Amateurtuin ders. Mei bezoeken aan de On derlinge luinvereniging, tuin vereniging Roomburg en Oost- vliet wil de bond de raadsleden laten kennismaken met de ge neugten van het amateurtuinic- De gebruikers van de drie complexen vrezen dat ze met de komst van een scheidings- en vergistingsinstallatie in Leiden moeten verkassen. „Ais de bouw van die installatie straks aan de orde komt, welen de raadsleden in ieder geval wat het amateurtuinieren voor ons inhoudt", aldus een woordvoer der van de Leidse Bond van Amateurtuinders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 11