Leidsch Dagblad Kabinet kort op spaarloon ie Als God zo goed voor u wil zijn, waarom blijft u dan toch zo aanmodderen Nog weinig animo voor model-flitstrein Enquête over de flitstrein Huizentekort loopt op tot 140.000 Winkelcentrum Winkelhof lijkt nu wel Fort Knox VANR0YC.S. GOED NIEUWS ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1994 Geen alcohol in laag restaurant nertje met een glaasje prik. Dat lot staat de klanten van het Steakhouse Pampas te wachten als de gemeente Noordwijk maandag door de rechter in het gelijk wordt ge: steld. Alcohol schenken in het restaurant aan de Konin gin Wilhelminaboulevard is dan taboe. Reden: het pla- fond van het eethuis is te «laag. Het steakhouse is sinds 1992 in handen van uitbater I'. Tschin. Hij vroeg een ver- I gunning aan om net als de vorige uitbaters alcohol te mogen schenken, maar kreeg die niet omdat Pampas niet voldoet aan één van de eisen uit de. Horecawet. Daarin staat onder meer dat een ho recazaak minstens 2.60 me ter hoog is. En Pampas is 40 centimeter te laag. In juli be landde een gemeentelijke schrijven op de mat van Tschin waarin hem een boe te van 2.500 gulden in het vooruitzicht werd gesteld voor elke week dat hij nog langer alcohol zou schenken zonder vergunning. Tschin wil zijn zaak echter pas verbouwen na afloop van het hoogseizoen. „Een zaak op de Boulevard draait op de omzet uit de vijf maanden hoogseizoen", aldus Tschin. Hij verklaarde vandaag voor de rechter inmiddels een bouwplan te hebben inge diend. Snel subsidie voor inhuren werkloze den haag gpd Zoekt u Een.. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40559 LOSSE NUMMERS ƒ1,1 Dierentehuis IMerckx den haag gpd De regeling geeft de werknemer de mogelijkheid jaarlijks 1.540 gulden aan loon belastingvrij op een spaarrekening te laten zet ten. Ook voor de werkgever biedt dit een belastingvoordeel. De regeling bleek dit jaar der mate succesvol, dat de schatkist vierhonderd miljoen gulden meer misloopt dan was ge raamd. Het kabinet vangt deze tegen valler op door het voordeel voor de werkgever te halveren. Er is niet gekozen voor het snijden in het voordeel van de werkne mers uit arrgst voor hogere looneisen. De spaarloonregeling is juist bedoeld om de roep om loonsverhoging te verminderen. Werkgevers krijgen makkelijker subsidie als zij een werkloze aannemen. Het kabinet hoopt daarmee jaarlijks tienduizend werklozen extra aan een baan te helpen. In de huidige regeling hoeven werkgevers vier jaa7- lang geen premie te betalen als zij iemand in dienst nemen die langer dan twee jaar (allochto nen één jaar) werkloos is. De re geling wordt nu uitgebreid met de groep die tussen een half en twee jaar werkloos is. Tranen in rechtszaal om Zo wie den haag Het gaat niet goed met Paul Treuren. Zijn huis verwordt langzaam tot een rommeltje. Werken doet hij niet meer. „Ik kan me niet concentreren." En gisteren huilde hij bittere trarlen in de rechtzaal. Paul mist Zowie. Zowie is zijn American Staffordshire Bullterriër. Al thans volgens Paul. Voor justitie is Zowie echtereen niet officieel gere gistreerde 'hondVan het pittbull-type' en daarom nam de Haarlemse politie op 18 november de hond in beslag. Gisteren probeerde Paul in kort geding voor de rechtbank in Den Haag te voorkomen dat Zowie wordt afgemaakt. Paul heeft Zowie nog één keer gezien, in het asiel waar ze zat opgesloten. Als zijn advocaat in haar pleidooi aan dat mo ment refereert, barst Paul in huilen uit. De tranenvloed zal het eerste uur niet meer ophouden. De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak. FOTO PAUL TREUREN HOUTWERF KEUKENS Verlies Krajicek Richard Krajicek is in New York in de tweede ronde van open Amerikaanse tenniskampioen schappen uitgeschakeld. Hij verloor afgelopen nacht in vijf sets van de Spanjaard Costa: 6- 4,6-7,3-6, 6-1,6-7. Lammenschunsweg 130 Leiden q Het Leids Dierente- /t Wielrennen Indu- I-/huis is deze zomer Z I rain kan het wereld- overstelpt met katten. Die- Iuurrecord op de baan ren met 'foutjes' komen I brengen op 55 kilometer, niet aan de bak. jvoorspelt Eddy Merckx. Koopkracht AOW'er daalt licht Het kabinet gaat bezuinigen op de onlangs ingevoerde spaarloonregeling. Het voordeel voor de werkgever wordt aanzienlijk beperkt. Dit is een van de eerste wetsvoorstel len van PvdA-staatssecretaris Vermeend (financiën), die samen met het oud-CDA- kamerlid Vreugdenhil de spaarloonregelingintroduceerde. Daarnaast maakt het kabinet winstdelingsregelingen, waarbij de werknemer meedeelt in de winstgroei, aantrekkelijker voor de werkgever. Deze regeling kost de Staat minder dan de spaarloonregeling. De werkgeversorganisaties re ageerden gisteren teleurgesteld. Ouderen met alleen een AOW-uitkering gaan er volgend jaar iets op achteruit. Hun inko mensdaling is echter beperkt, evenals die voor de modale werknemer. Alle andere groe pen uitkeringsgerechtigden en werknemers leveren meer in. Premier Kok maakte dat giste ren na afloop van de minister raad bekend. De precieze koop- krachtcijfers worden op Prins jesdag bekendgemaakt. Hobbyist Jacques van der Nouland bij en tim korenhoff Heel af en toe gaan de vitrine deuren van speelgoedwinkel Bart Smit even open. Voorzich tige handen pakken de model treintjes teder, haast liefkozend beet. Eén type moet het met veel minder aandacht doen, als het stille hondje in een asiel. De hogesnelheidstrein, in de volksmond flitstrein, maakt in de winkels niet veel los. De Leidse modeltreinenverkoper Jacques van der Nouland heeft wel een idee over hoe dat komt: „Iedereen heeft nog steeds een Nederlands landschap om zijn baan staan. Daar past zo'n bui tenlands model niet tussen." De flitstrein is bepaald niet goedkoop als model, een com plete set kost 750 gulden. De metalen stroomgeleiders aan de bovenkant en de aluminium platen aan de zijkant, die ook op de echte trein zitten, maken het model duur. „Een soortgelij ke gewone locomotief is 25 pro cent goedkoper", zegt verkoop ster S. Duivenvoorden. De speelgoedzaak verkoopt nu ge middeld één flitstrein-model per week. „De reacties zijn toch niet ne gatief', zegt een vertegenwoor diger van Bart Smits hoofdkan toor. „Moderne mensen willen moderne treinen. Stoomtreinen zijn voor de oude generatie." Van der Nouland op zijn beurt erkent wel dat naarmate er meer commotie rond de flit strein ontstaat, de verkoop van de modellen zal stijgen. Voor Th. Scheulderman, lid van de Voorschotense Model spoorvereniging, is dat moment gekomen. Hij heeft tientallen treinen en somt moeiteloos de verschillende typen van de flit strein op. „Ik heb inmiddels een model besteld, de Eurostar, dat straks van Parijs naar Londen rijdt." Zo'n model zoeft bij hem thuis straks gewoon over be staand spoor'. „Daarover gaan ook mijn gewone treinen. Alles is bij mij uitwisselbaar", zegt de Voorschotense modeltreinen liefhebber. Scheulderman ging in zijn vakantie 'expres in Bor leiden naar de krant. Volgende weck zaterdag wordt de uitslag van de steekproef bekendgemaakt. Om iedereen in de gelegen heid te stellen een mening te vormen over het door het ka binet gekozen traject en de al ternatieve tracés zijn de pagi na's 16 en 17 geheel gewijd aan de flitstrein. Op een kaart zijn alle mogelijkheden zichtbaar gemaakt. Over twee weken sluit de in spraaktermijn over het tracé van de flitstrein door het Groe ne Hart. Leidsch Dagblad wil graag weten wat u vindt van deze spoorbaan. Op pagina 17 is een enquêteformulier opge nomen, waarop u uw mening kwijt kunt. Het formulier kan gratis worden teruggestuurd tag - mi) haags redacteur Het tekort aan huizen loopt in het jaar 2005 op tot maximaal 140.000. Dit schrijft voormalig minister Aiders van volkshuis vesting in een notitie voor toen malig kabinetsformateur Kok. Aanvullende woningbouw is nodig als gevolg van langer zelf standig wonende ouderen, indi vidualisering en immigratie. De vier grote stadsgewesten in de Randstad moeten voor het jaar 2000 extra ruimte zoeken voor 22.000 huizen, vindt Al ders. Hij verwacht dat het rijk bijna vierhonderd miljoen gul den zal moeten bijdragen aan de woningbouwplannen. De cijferreeksen over het be nodigde aantal huizen in het jaar 2000 kennen een mini mum- en een maximumaantal. Over heel Nederland zullen de komende vijf jaar 26.000 en maximaal 62.000 ex tra woningen moeten worden gebouwd. Daarvan komen er minimaal 19.000 (maximaal 45.500) in de stadsgewesten. De vier grote stadsgewesten zullen daarvan minimaal 11.000 en maximaal 22.000 huizen voor hun rekening nemen. Aange zien Alders rekening houdt met de meest ongunstige situatie stelt hij voor de stadsgewesten ruimte te laten zoeken voor de aal benodigde aantallen. Op de langere termijn is de behoefte aan huizen nog groter. De vier grote stadsgewesten zouden tot 2005 maximaal 46.500 huizen moeten bouwen. Alle bouwplannen, stelt Alders voor, moeten passen binnen bestaande afspraken over het Vinex-beleid. Aansluiting bij reeds aangewezen woning bouwlocaties ligt dan voor de hand. onder meer omdat daarin rekening is gehouden met het terugdringerhvan de mobiliteit, openbaar vervoervoorzienin- gen. recreatiemogelijkheden en ruimtelijkeordcningsaspecten. Volgens de laatste berekenin- gen zijn cr volgend fair negen duizend extra woningen nodig voor toegelaten asielzoekers. Als de instroom van asielzoekers op hetzelfde hoge peil blijft, zal ook in navolgende jaren een extra bouwcapaciteit van negendui zend huizen gerealiseerd moe ten worden. Berekend is verder dat de komende jaren als gevolg van nieuw ouderenbeleid 112.000 ouderen zelfstandig gaa Daar UNOX THEEWORST TERUGGEHAALD van een kwaliteitsprobleem heeft UVG in Oss uit voorzorg Besloten UNOX THEEWORST 115 gram en UNOX THEEWORST 20 gram van de markt te halen. Aan een kleine partij theeworst zijn geen zouten toegevoegd hetgeen afbreuk doet aan smaak, kleur en mogelijk aan houdbaarheid. Daarom wordt consu menten geadviseerd UNOX theeworst niet te gebruiken. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de gratis UVG-con- sumentenlijn: 06-300020. Voor vergoeding van het aankoop bedrag kunnen consumenten het nummer van de streepjesco de en hun bank- of gironummer telefonisch doorgeven waar na het geld zal worden teruggestort. Leveranciers aan grootverbruikers die UNOX Theeworst in kleine 20 grams verpakkingen gebruiken, worden direct geïn formeerd. Grootverbruikers met vragen over UNOX Thee worst in 20 grams verpakkingen kunnen van hetzelfde tele foonnummer gebruik maken. UVG biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongemak. DIRECTIE UVG. OSS; 3 september 1994 50.000 extra woningen nodig. °ns aCtueJnbod h"lzen® „aqina ,aa.op.„dJnd goed zijn Vijftig jaar geleden: Dolle Dinsdag. De kater van een reeks misverstanden. Maar het S was niet louter negatief. Vuurwerkfabriek van Km bestaat 100 jaar. I >e tweede jeugd van een I befaamd specialist. Zwemmer Anthony Nesty boos op Surinaamse regering, ben kampioen die op I wraak jaagt. Begin van een nieuw academisch jaar. Onvrede over de l plannen van 'paars'. De mist in zonder een misthoorn. Denkwijzen Het zijn de kleine dingen... Bestemming Karelië. Groepstherapie tussen de muggen. leiderdorp judy nihof sloten vielen de afgelopen dagen niet aan te slepen voor de winkeliers in de buitengalerij van de Winkelhof in Leiderdorp. Om de haverklap sloegen in brekers toe aan de achterkant van een rijtje winkels. Gisterochtend was het weer raak. De slager heeft in middels drastische maatregelen getroffen. ..Het is hier nog erger dan Fort Knox. Ze hebben nu een Leopard- tank nodij* om binnen te komen." Ook de eigenaar van Bloemenboctiek Baars probeert de inbreker te slim af te zijn. Hij haalde zijn gereed schapskist tevoorschijn en nu is de achterdeur gebarri cadeerd met een flinke balk. De politie in Leiderdorp vermoedt dat steeds dezelf de inbreker de buitengaierij teistert. „Aan de manier van opereren zou je voorzichtig kunnen denken aan dezelfde figuur", zegt een woordvoerder. Door het slot van de toegangsdeur open te breken weet de inbreker in het bevoorradingsgangetje achter de winkels te ko men. Daar kan hij ongezien de sloten van de winkel deuren forceren. De politie is ondanks de inbraakgolf niet van plan vaker te surveilleren. ..Dat heeft weinig ef fect. Nee. we hebben een bepaalde recherche-taktiek om te kijken of we dader te pakken kunnen krijgen. Maar daar kan ik uiteraard niks over zeggen," aldus de woordvoerder. Ondertussen betalen de winkeliers zich blauw aan nieuwe, steeds zwaardere, sloten. Zelfs de ondernemers die verzekerd zijn. moeten in de beurs tasten, „je hebt toch een eigen risico van duizend gulden", vertelt sla ger Van Wingerden. De eigenaar van het winkelcen trum, de firma Wereldhave, adviseert de winkeliers in de buitengalerij om een alarminstallatie aan te schaf fen. Maar dat is een zeer kostbare investering waaraan Wereldhave niet meebetaalt. Groenteman Vahrmeijer wijst naar de bakken met kant en klare salades en de blikken perziken op sap. „Als ik hier nou goud had liggen..." Geld ligt er ook niet bij Vahrmeijer. Hoogstens een paar dubbeltjes wissel geld. „Maar het vervelende van die inbraken is de rot zooi. Ze halen alles overhoop. Denken stom genoeg dat r geld ligt achter de potten en onder de groen Slagerij Van Wingerden heeft sinds vorige 1 eladen." 'eek vrij- •s gehad. /Toen was ik geld liggen. i het weg te ADVOCATEN Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Frederik van Eeden De afvallige wordt feller gehaat dan de ongelovige. VANDAAG PAGINA'S Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag Info Programma's Randstad Regio Religie Sport VANDAAG OOK FOTO HféLCO KVtHK deaux naar de spoorbaan' om 'de echte' langs te kunnen zien komen. „De bovenleiding danst, de vonken spatten er van af, aan één stuk door." De HST is ook op de modelbaan 'een hazdlopei „Maai elk treinmo- del rijdt te hard op de baan. Al leen de posttrein van de NS niet." Acht modelbouwers uit Den Bosch hebben zich al drie jaar geleden verenigd in hun flit strein-interesse. Zij denken in een projectgroep serieus na ovei het vervoer van mensen en goederen in de toekomst. Pro jectleider Paul de Groot laat over drie weken zo'n zes hoge snelheidstreinen, op schaal 1 op 161), rijden op de modelbeurs Rail '94 in de Bossche Brabant hallen. De GroofSs een groot voor stander van de hogesnelheids trein over een vrije spoorbaan door het Groene Hart. „Maar de tunnel lopen en in Brussel een keer halt houden. Over be staand spoor? Nee, dan moet hij te vaak stoppen." dag maar liefst vier keer ongewenste bez De eerste keer had hij de meeste pech. 1.500 gulden kwijt. Anders heh ik nooi maar toen had ik toevallig geen tijd or brengen." De slager hoopt dat de inbreker binnenkort van zijn bed wordt gelicht of op heterdaad wordt hetrapt. Die kans is groot nu de politie beschikt over een signalc ment. Een medewerker van de slagerij stond donder dagochtend plakjes worst te snijden, toen hij aan de achterkant van de zaak een hoop kabaal hoorde. Het geluid van iemand die met grof geweld de zaak pro beerde binnen te komen. De jongen rende weg om zijn baas te waarschuwen die boven de winkel woont. Hij zag de inbreker nog net weglopen. De slager baas kwam onmiddellijk, maar de vogel was al gevlogen. „We hadden de helden van Leiderdorp kunnen zijn", lacht Van Wingerden. TOERISME PAGINA 25 HET WEER Weersverwachting van het KNMI Van het zuidwesten uit perioden met zon In het noorden veel be wolking en een enkele bui Mid- dagtemp. 20 graden Wind uit westelijke richtingen, kracht 3. aan de kust in de ochtend krachtig, 6 NIEUWE RIJN 26 LEIDEN TEL 071-144288 GRAVEREN IN GLAS LEGERKISTJES NIEUWE N.L. MODEL, ZWART. WIJ HEBBEN ZEI! NW. ENGEBR. LEGERDUMP I cidtch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat ls goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1