Leidsch Dagblad HSL, ja of nee Bouw nieuwe NS-stations staat op losse schroeven Een dijk met grote ramen voor flitstrein z 4 "Maar Jezus bestrafte de onreine geest en Hij genas de knaap" NS Heerlen doen je boodschappen Geen toestemming voor identificatie Oefenen voor de grote parade Politie Estland onderschept uranium-oxide Geef uw mening! BEL: 071-128030 GOED NIEUWS \TERDAG 27 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40553 LOSSE NUMMERS 1,80 Een glanzende carrière racht Winnie Sorgdrager lan de top van justitie, als eerste vrouwelijke ninister. Toch vertoont ze jeen spoor van kapsones. De meeste mensen riezelen al bij de gedachte alleen. Toch groeit het leger urinedrinkers. Het stadje Abingdon droomt van zijn verleden bakermat van de Britse autoindustrie. Een Belgisch museum maakt goede sier met de erfenis van ontdekkingsreiziger Stanley. Bestemming Bolivia: afdalen in de hel. Onze Taal over wier. ZH Ivanovo' destijds hèt textielcentrum van de >4 Sovjetunie, roesten machines in lege hallen. ^N< ^ici Behalve het Archeon in Alphen pronkt ook het oordfranse Amiens met de prehistorie. In zijn nieuwste film combineert Arnold harzenegger geweld met romantiek. Het publiek moet er niets van hebben. s^enkwijzer over langzaam en aandachtig. Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, „Qegstgeest EN Inleveren 2 In plaats van korten op de sociale uitkeringen, zou het kabinet veel beter kunnen kiezen voor het aanpakken van subsidies. IG Farben 5 Aandeel houders van IG Farben, in de oorlog producent van gifgas voor de nazi's, proberen onroe rend goed terug te krijgen. Flouse liturgie y"k Bisschop M.P.M. I U Muskens van Breda pleit voor een eigentijdse liturgie, 'desnoods een house liturgie'. Glijbaan q Inde regen zette I -7 Jos Verstappen gis teren een goede tijd neer op de 'glijbaan' in de Bel gische Ardennen. heerlen. gpd De Nederlandse Spoorwegen willen alle plannen voor nieuwe stations in de Leidse regio en de Bollenstreek schrappen. De exploitatie van de geplande stations zou te duur zijn. Het station in Hazerswoude-Rijndijk is defi nitief van de baan, de stations in de Leidse Merenwijk, Sassenheim, Voorhout en Hillegom staan op de nomina tie in de ijskast te worden gezet. leidse regio/bollenstreek. De stations in de Leidse regio en Bollenstreek zouden in het voorjaar van 1996 moeten opengaan, als onderdeel van het plan Rail 21. Dat plan omvat een verdubbeling van het aantal reizigers in 2015 en de bouw van twintig nieuwe stations. De Raad van Bestuur van de NS heeft echter besloten slechts de boLiw van drie van deze nieuwe stations door te laten gaan: Al- mere-Parkwijk, Amsterdam- Geuzenveld en Den Haag- Moerwijk. Station Hazerswoude wordt in ieder geval niet ge bouwd. De verliezen van de overige zestien stations worden ge raamd op enkele tonnen per jaar. Momenteel wordt onder zocht of de te verwachten ver liezen per station kunnen wor den verlaagd. De bekorten van NS-stations worden nu gedekt door de overheid, die daar jaar lijks vierhonderd miljoen gul den voor uittrekt. Maar vanaf 1998 zijn de NS zelf verant woordelijk voor een sluitende exploitatie. ,,Dan kunnen we ons verliesgevende stations niet meer veroorloven", aldus G. Jansen, woordvoerder van de NS. „Lukt het niet om de sta tions rendabel te laten draaien, dan gaan we kijken hoe bin dend de afspraken zijn met de gemeenten", zegt Jansen. Over die afspraken zijn de ge dupeerde gemeenten in de Leidse regio en de Bollenstreek eensluidend. Leiden, Hazers woude, Voorhout, Sassenheim en Hillegom beweren dat er kei harde toezeggingen zijn gedaan over de bouw van de stations. Daar zouden de NS in dit stadi um niet meer onderuit kunnen. Voorhout, dat de bouw van de wijk Hoog Teijlingen hele maal afstemt op het station, kondigt bij monde van burge meester De Goeij een schade claim aan. Zij uil alle kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het ontwikkelen van Hoog Teijljngen op de NS verhalen. Burgemeester Boelen van Ha zerswoude toont zich weinig onder de indruk van het NS- voornemen: „Ik heb niks te ma ken met de NS. De gemeente Rijnwoudc heeft een afspraak met de minister van verkeer en waterstaat. Ik zal haar daaraan houden", aldus de burgemees ter. Hazerswoude sloot in 1990 een convenant met Rijk en pro vincie waarin werd vastgelegd dat de gemeente zou meewer ken aan de aanleg van rijksweg 11 indien het rijk zich tot het ui terste zou inspannen om in Ha zerswoude-Rijndijk een trein station te krijgen. Pagina 9: 'Afspraak is bindend' 's Ochtends geef je je bood schappenlijst af op het station in Heerlen en als je terugkomt van je werk staan de spullen klaar. Deze nieuwe service moet in 1996 werkelijkheid zijn. Het Heerlense station krijgt een 'fo- rensenbalie', zo laat Marjo Gruisen van de firma NS-sta tions weten. Gruisen denkt aan een breed servicepakket, dat de NS nu op landelijk niveau nader uitwerkt. „Je kunt je kostuum afgeven en wij brengen het naar de stome rij, je kunt ons brieven laten posten of fotorolletjes laten ont wikkelen, schoenen laten lap pen. Misschien bieden we zelfs meeneem-maaltijden aan." Heerlen leent zicli volgens NS-stations uitstekend voor de ze nieuwe service. „Het is een zakenstad. waar per dag 11.000 mensen in- en uitstappen. In Heerlen lopen de reizigers heel snel door het station. Mensen die weinig tijd hebben, kunnen zich door de forensenbalie veel rompslomp besparen." Natuurlijk moet voor deze service betaald worden. „Over hoeveel valt op dit moment nog weinig zinnigs te zeggen. Dat hangt vooral af van het aantal mensen dat van deze diensten gebruik gaat maken." Gruisen benadrukt dat de fo- rensenbalic een mooi idee is, maar dat het veiliger en schoner maken van het Heerlense sta tion op de eerste plaats komt. „Het station moet de veiligste plek van Heerlen worden. We gaan daar als NS tonnen in in vesteren. Nu al zetten we extra personeel in." Doden vliegramp Marokko begraven agadir/den haag anp «■■Hm De vier Nederlanders die zon dag in Marokko bij een vlieg tuigongeluk om het leven kwa men. zijngistermiddag samen met de veertig andere slachtof fers begraven op een islami tische begraafplaats bij Agadir. Pogingen van de Nederlandse ambassade de vier stoffelijke overschotten naar Nederland over te laten brengen, zijn op niets uitgelopen. Dat heeft een woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken in Den Haag meegedeeld. De waarnemend ambassa deur van ons land in Marokko heeft gisterochtend een gesprek gehad met de Marokkaanse au toriteiten. Hij deed een uiterste poging de collectieve begrafenis van de slachtoffers uit te stellen, zodat na identificatie de stoffe lijke overschotten van de vier Nederlanders naar Nederland konden worden overgevlogen. In dat gesprek lieten de Marokkaanse autoriteiten we ten dat dat onmogelijk is, om dat de slachtoffers niet meer te identificeren zijn. Bovendien schrijft de islam voor dat overle denen zo snel mogelijk moeten worden begraven. Daardoor was uitstel onmogelijk. De mas sa-begrafenis van de slachtof fers vond gistermiddag om vier uur Nederlandse tijd plaats in aanwezigheid van onder ande ren de waarnemend Nederland se ambassadeur. De Nederlandse slachtoffers waren een joods echtpaar uit Amsterdam en hun twee kinde ren. De nabestaanden wilden dat ze werden begraven op de joodse begraafplaats in Muider- berg. Ze werden daarin gesteund door rabbijn Spiero van de ver eniging Het Joodse Begrafenis- wezen te Amsterdam en de 'Vrienden van de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp Agadir 1994', onder wie de Rot terdamse rabbijn L.B. van de Kamp. De beide organisaties hadden een dringend beroep gedaan op de Marokkaanse regering om de begrafenis uit te stellen, zodat het Rampen Identificatie Team (RIT) van de Nederlandse poli tie de Amsterdamse slachtoffers zou kunnen identificeren. Het RIT kreeg van de Marokkanen echter geen toestemming. Rabbijn Van de Kamp noem de de weigering van Marokko om het RH' toe te laten 'verbijs terend' en in strijd met interna tionale luchtvaartregels. Stoomcursus fietsen helen amsterdam anp berlun In het voormalige Oost-Berlijn, in de schaduw van de gedenktekens, waarop de Russen worden herdacht die sneuvelden bij de bevrijding van Berlijn in 1945, oefenen Russische militairen voorde afscheidsparade op 31 augustus. Onder het toeziend oog van president Boris Jeltsin en bondskanselier Helmut Kohl neemt op die dag het Rode Leger afscheid van de Duitse hoofdstad. foto reuter reinhard krause De politie in Estland heeft eer der deze maand in de stad Pol- va zeven kilo gestolen uranium onderschept. Het radioactieve materiaal was afkomstig uit Rusland, er zijn twee Russen ge arresteerd. Directeur-generaal "uri Pihl van de Estlandse veilig heidsdienst heeft dat vrijdag in Tallinn meegedeeld. De be- In het Leidsch Dagblad van zaterdag 3 september wordt op een dubbele pagina uitgebreid aandacht besteed aan de HSL, de Hoge Snelheids Lijn. Uit welke tracés valt er te kiezen? Wat zijn de gevolgen van hèt al of niet doorgaan van de HSL? Wat wil het nieuwe kabinet? Hoe een bezwaarschrift in te dienen? Het is voer voor specialisten geworden. Na jaren van discussie sluit op 19 september 1994 de inspraaktermijn. De redactie van het Leidsch Dagblad wH graag weten wat uw mening is over de HSL. Op een uitgebreide kleurenkaart kunt u alle tracés nog eens bekijken alvorens u uw mening geeft via de enquête. Het enquêteformulier kan via het gratis antwoordnummer naar het Leidsch Dagblad worden gestuurd. Let op het Leidsch Dagblad van zaterdag 3 september! Geef uw mening over de HSL, het is uw laatste kans! kendmaking volgt op de grote onrust die in het Westen ont stond na de vondsten van plu tonium en uranium in Duits land en Rusland. Het gevonden uranium-oxide was niet zondermeer geschikt als grondstof voor een kernwa pen. Het was verrijkt noch ge zuiverd en bovendien was het te weinig voor een bom. „Op zich is handelen in dit spul niet ge vaarlijker dan het verkopen van aluminium", aldus een Estland se deskundige. Het stralingsni veau lag niet op een 'levensbe dreigende hoogte'. Het uranium was verpakt in kleine cilinders en was bedoeld voor gebruik in een atoomcen trale. De Russen hadden het de grens tussen Rusland en Estland overgesmokkeld en overhan digd aan een Est. Deze begroef het in zijn tuin, waar de politie het later weer weghaalde. Na de plutoniumvangsten in Duitsland hebben de Finnen de grensbewaking opgevoerd. In een poging eventuele smokkel van kernmateriaal naar het land te voorkomen, hebben zij de douaneposten langs de 1000 ki lometer lange grens met Rus land uitgerust met stralingsme ters. Tot nu toe namen de Fin nen slechts steekproeven om te kijken of er geen radioactief materiaal de grens over kwam. Pagina 2: Rusland op nucleair gebied zo lek als een mandje en Atoomsmokkel is storm in een glas water. 'Plan voor Betuwelijn ook geschikt voor HSL regio leiden paul van der koou Een 3,5 meter hoge dijk met grote rui ten waarin in vliegende vaart de flit strein door het Groene Hart raast. Het klinkt futuristisch maar het is niet meer dan een kleine variant op het tunnel plan dat de Bredase ingenieur L.W. Lie- vense bedacht voor de Betuwelijn. Zijn idee wordt in zoverre 6erieus genomen dat het projectteam voor de hoge-snel- heidstrein bereid is deze variant verder te onderzoeken. In het plan Lievense wordt de trein door een tunnel geleid die gedeeltelijk wordt ingegraven. De dijk waarin de tunnelbuizen liggen, is 3,5 meter hoog en kan gemakkelijk worden gekruist door bijvoorbeeld tractoren. Voordeel van deze constructie is dat langs het spoor geen geluidschermen hoeven te komen (zoals bij bovengronds spoor) en de treinbaan het landschap nauwe lijks aantast. Het aantrekkelijkste van zijn con structie is volgens Lievense dat deze slechts weinig meer kost dan boven grondse aanleg en in ieder geval veel goedkoper is dan een conventionele tunnel. Overigens schat het ministerie van verkeer en waterstaat de kosten aanmerkelijk hoger in dan Lievense. Ook de hoge-snelheidslijn kan vol gens Lievense door de oorspronkelijk voor goederentreinen bedachte tunnel rijden. „Wel moet de tunnelbuis een grotere diameter krijgen om de hogere snelheden te kunnen opvangen. Terwijl goederentreinen 80 tot 100 kilometer per uur rijden, halen flitstreinen snelhe den van meer dan 300 kilometer per uur." Grotere buizen hoeven niet per se voor een hogere dijk te zorgen dan de 3.5 meter in het plan voor de Betuwe lijn: „Een liggende ovaal kan waar schijnlijk ook." Verder ziet de ingenieur om de tien tot dertig meter grote ruiten in zijn dijk verschijnen, zodat de treinreizigers niet de hele tijd in het donker hoeven te zit ten. „Van uitzicht kunnen ze dan niet echt genieten, van daglicht wel. En dat schijnt psychologisch zeer belangrijk te zijn." Extra overlast hoeft dat niet te ge ven. Volgens de ingenieur zijn er glas soorten die 'alle geluid dempen'. De ondergrond is niet gauw te slap voor een dijktunnel. De buizen drijven op het grondwater: de opdrijvende kracht van dat grondwater is ongeveer even groot als de neerwaartse kracht die het dijklichaam uitoefent: „Het is ontworpen voor de echte Hollandse polder. En dus ook voor hét Groene Hart." Hoe duur zijn variant in deze regio zou uitpakken, durft hij niet te zeggen. Feit is wel dat waterwegen als Oude Rijn en Ringvaart Haarlemmermeer de prijs opdrijven: om daar onderdoor te kunnen, is ter plekke een échte tunnel nodig. En echte tunnels zijn nu een maal een stuk duurder dan tunneldij- ken. Een woordvoerder van de NS, J. Bra- ber, laat weten dat zijn bedrijf 'niet be paald zit te wachten op tunnelvarian ten': „Een van de plezierige kanten van reizen is nu juist dat je naar buiten kunt kijken." Wanneer dat wegvalt, vreest hij dat het mensen ervan weerhoudt om auto of vliegtuig 'om te ruilen' voor een flitstrein. Een tunnel onder het grootste deel van het Groene Hart kost volgens de nieuwe HSL-nota 5,1 miljoen gulden, 2,5 miljard meer dan een nieuwe lijn bovengronds. De provincie kwam vori ge weck met een tunnelvariant die 'maar' 700 miljoen duurder zou zijn dan de bovengrondse variant. Deze tunnel loopt echter maar een stukje on der het Groene Hart: tussen Oude Rijn en Ringvaart. Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Teilhard de Chardin Het gevaar bestaat dat de aarde onbewoonbaar zal zijn geworden voordat de mensheid tot rijpheid is gekomen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's- Regio Religie Sport VANDAAG OOK NATUUR EN MILIEU PAGINA 23 HET WEER Af en toe regen Veel bewolking en af en toe regen. Later opklaringen. Middagtempe- ratuur ongeveer 19 graden Zuid westenwind, toenemend tot matig of vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer tot krachtig of hard. Dode bij ongeval in Leiden-noord LEIDEN HANS KOENEKOOP Een bejaarde vrouw is gister avond dodelijk verongelukt op de hoek Sumatrastraat/Surina- mestraat in Leiden. Haar identi teit kon gisteravond nog niet worden bekendgemaakt. De vrouw is omstreeks half tien overreden door een auto, die werd bestuurd door een 49-jari- ge man uit leiderdorp. Zij over leed ter plaatse aan haar ver wondingen. Over de toedracht is vrijwel niets bekend. De chauffeur, die óver de Sumatrastraat reed in de richting van de Willem de Zwijgerlaan, verklaarde tegen over de politie de vrouw niet te hebben gezien. Hij voelde slechts een klap tegen zijn auto en zag vervolgens de vrouw over de motorkap vliegen. De Leidse politie zou graag in con tact komen met getuigen van het ongeluk! Folia, het weekblad van de Universiteit van Amsterdam, bereidt aankomende studenten op onorthodoxe wijze voor op ergernis nummer één in de hoofdstad: fietsendiefstal. De stoomcursus 'he len voor beginners' moet volgens de redactie van Folia eerstejaars die niet bang zijn voor een strafblad of opsluiting, behoeden voor beginnersfouten bij de aankoop van een rijwiel op straat. De politie is er niet blij mee. Hoe vind je een fietsenverkoper? Simpel, zegt Folia. Het contact wordt meestal gelegd door de aanbieder die in het voorbijgaan 'Fiets te koop' mompelt. „Draai u om en loop met hem naar een rustig plekje waar eventuele 'stillen' u niet in de boeien kunnen slaan." Ongeacht de staat van onderhoud van de fiets, worden de onder handelingen geopend met de uitspraak: „Wat een kutfiets, smerige junk". Dat is voor de verslaafde het sein zijn eerste prijs te noemen, aldus Folia. De maximumprijs voor een gestolen fiets in Amster dam is 25 gulden. „Een minimumprijs bestaat niet." Folia adviseert de student de verkoper goed te observeren: „Hoe harder de man trilt, hoe meer hij uw geld nodig heeft en hoe min der u hem hoeft te geven. De goedkoopste optie is wegracen tijdens het proefritje. Folia besluit de cursus met de raad geen al te mooie fiets te kopen. cidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1