Dagblad Leidsch Clinton wil nu wel met Cuba praten BEL: 071-128030 GOED NIEUWS JAZZ FESTIVAL NOORDWIJK '94 lotenloods in Warmond in de as miljoen schade weeduizend handtekeningen voor _ionden op het Noordwijkse strand Groot en klein m 'PvdA kan worden opgeheven' Hartpatiënt wil via rechter betaling operatie afdwingen 1IJDAG 26 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40552 LOSSE NUMMERS 1,60 Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Nietzsche Menigeen komt niet toe aan zelf standig denken, omdat hij niet ge noeg vergeten kan. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag Info Programma's- RTV Show - Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 7 HET WEER Verwachting tot morgenavond Af en toe zon Af en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur onge veer 21 graden. Wind overwe gend uit zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3. Nieuwe lijndienst naar Newcastle UMUIDEN PIETER VAN HOVE Scandinavian Seaways gaat met ingang van het nieuwe seizoen als eerste in ons land een lijn verbinding verzorgen tussen IJmuiden en het Britse New castle. De eerste afvaart is acht tien mei. Het ligt in de bedoe ling dat om de dag een passa giersboot vanuit IJmuiden naar het noordelijk gelegen New castle vertrekt. De boot naar Engeland ver trekt om half zeven 's avonds. Aankomsttijd in Newcastle is negen uur 's ochtends. Voor de lijndienst wordt de Winston Churchill ingezet. Het schip biedt plaats aan 750 passagiers. In totaal kunnen er 180 auto's aan boord. Tot nu toe werd de meest noordelijk verbinding vanuit Nederland (Europoort) onder houden met Huil, zodat de nieuwe lijn vanuil IJmuiden een grote verbetering betekent. Lcidsch Dagblad NU- ÜWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters: I Adres: Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 Zaterdag 27 augustus 1994 in zes zalen van Hotel Oranje en het Boulevard Hotel van 20.45 tot 03.00 uur. N&&rdwijk/ De laatste kaarten verkrijgbaar bij de receptie van Hotel Oranje. Verkoop morgen vanaf 11.00 uur. Herstel te snel 6 De economische neer gang had best wat lan ger mogen duren, vindt di recteur Goldschmeding van Randstad. Cebemo yt De RK-organisatie I Z Cebemo pleit voor een ruimere toepassing van geboortenbeperking dan het Vaticaan toestaat. Slecht weer remt uittocht Cubanen af brand bij het watersportbedrijf van Sprünken aan de Waagdam was op grote afstand te zien. Veel ramptoeristen werden er door aangetrokken. FOTO HIELCO KUIPERS n grote uitslaande brand heeft gister- iddag de botenloods van de firma C. rünken aan de Waagdam in War- ond in de as gelegd. Verscheidene bo- n gingen daarbij verloren. De schade )rdt geschat op ongeveer een miljoen llden. langrenzend woonhuis liep scha de op, maar bleef door het ingrijpen van de brandweer behouden. Een tweede naastgelegen woonhuis bleef eveneens De brand brak omstreeks half vier uit, vermoedelijk als gevolg van laswerk- zaamheden. Er werden diverse explosies gehoord. Het vuur breidde zich razend snel uit. Op dat moment was er nie mand in de loods aanwezig. Vader en zoon Sprünken, die elders thee dronken, trachtten nog wat zaken uit het vuur te redden, maar slaagden daar niet meer in. Ze liepen enkele brandwonden op. De brandweerkorpsen van Warmond, Leiden en Oegstgeest rukten met groot materieel uit, de brandweer van Sassen- heim werd achter de hand gehouden. Het vuur werd onder meer met een blusboot bestreden. De brandhaard was voor de brand weerauto's moeilijk bereikbaar, doordat de Waagdam een smalle steeg is. Er moest honderd meter slang worden uit gelegd om bij het vuur te komen. Om streeks vijf uur werd het sein brand meester gegeven. De Verenigde Staten zijn bereid tot gesprekken met Cu ba. Dat heeft de Amerikaanse president Clinton gisteren laten weten. Daarbij mag echter alleen de problematiek van de emigratie aan de orde komen en niet het Ameri kaanse handelsembargo tegen het Caribische eiland. Bei de landen hebben eind vorig jaar voor het laatst gespro ken over legale emigratie van Cubanen naar de VS. WASHINGTON/HAVANA Rtr-AFP-AP De Cubaanse president Castro had gesprekken over de ophef fing van het Amerikaanse han delsembargo geëist als voor waarde voor Cubaanse maatre gelen tegen de vluchtelingen stroom. Amerikaanse regerings functionarissen daarentegen hebben Castro aangeraden eerst politieke en economische hervormingen door te voeren als remedie tegen de economi sche crisis in zijn land. De Amerikaanse autoriteiten vrezen dat meer en meer Cu banen via Mexico zullen pogen de Verenigde Staten binnen te komen. Cubanen die familie in Mexico hebben, mogen sinds gisteren op eigen kosten naar Mexico komen. De Cubaanse leider heeft woensdagavond voor het eerst direct gezegd dat het zijn land genoten vrij staat om naar de VS te vertrekken, In een televi- de Cubaanse leider 125.000 Cu banen (voor het merendeel cri minelen en psychisch gestoor den) de oversteek naar de VS maken; Washington vreest op nieuw een dergelijke invasie. Door het slechte weer is de stroom Cubaanse bootvluchte lingen naar de VS tijdelijk ver minderd. Na dagen van goed weer en kalme zee, pakten zich gisteren boven de straat van Florida grijze wolken samen die hevige regen en onweer brach ten. Cubanen die op het punt stonden het voorbeeld te volgen van hun ruim twintigduizend landgenoten die al naar de VS vertrokken, stelden hun over tocht uit. Toch pikte de Amerikaanse kustwacht gisteren nog ruim 1.400 Cubanen op uit zee. De 51 Cubanen die zelf Florida bereik ten, zijn overgebracht naar een immigratiecentrum in Port Isa bel in het zuiden van Texas. Het is voor het eerst dal Cubaanse iruke den hollander :t comité Verenigd Hondenbelang Noordwijk ;eft al tweeduizend handtekeningen verzameld gen verdere beperkingen voor honden op het Dordwijkse strand. Volgende week vrijdag wor- ;n de handtekeningen overhandigd aan burge- Esester J. van der Sluijs van de badplaats, in Noordwijk is het strand voor de beide boule- rds van 1 mei tot 1 september verboden voor inden. Het gemeentebestuur wil dat verbod nscherpen en de viervoeters van 15 maart tot oktober de toegang tot het strand ontzeggen, et dat plan haalde het gemeentebestuur zich de )ede op de hals van talloze hondebezitters. Zij verenigden zich halsoverkop in Hondenbelang Noordwijk. Volgens het comité zijn zondanbidders met de oude regeling ruimschoots geholpen. Met de uit breiding van het verbod is volgens de hondebe zitters geen enkel belang gediend. Een deel van de politiek kon zich hier in vinden. Binnenkort komt de regeling voor honden op het strand op nieuw aan de orde in een commissievergadering. Het comité is verrast door de massale steun. ,,We hadden van tevoren wel gehoopt dat we uit de hele regio handtekeningen zouden krijgen. Maar het aantal van tweeduizend slaat alle ver wachtingen. En nog steeds stromen handtekenin gen en reacties binnen", aldus een woordvoerder van het comité. evaarlijke pillen it auto gestolen m, ui m autokraker heeft gister: 'ond op de Oude Singel in Lei- in een koffer van een huisarts istolen, waarin ondermeer lordrukstrips met astmapillen ten. De lichtgroene pillen zijn or kinderen levensgevaarlijk. De koffer lag in de achterbak n de auto. Behalve de doos et astmapillen van de merken irodual, Berotec en Atrovent, ten er ook valiumtabletten en orfine in. De dief stal ook de itoradio van de arts. Irote order voor erolme; waarde miljoen gulden |j)TTERDAM ANP erij Gebr. Broere, onderdeel in Pakhoed, heeft een order iplaatst voor twee tankers voor lemicaliën bij Verolme Heus- in. De opdracht heeft een arde van 60 miljoen gulden is goed voor 250 manjaren in werk. Dat heeft een woord- ierder van Wilton-Fijenoord aiding, het moederbedrijf van rolme, vandaag meegedeeld. Wilton-Fijenoord belandde irig jaar voor het eerst.sinds- ;n jaar in de rode cijfers. Voor in de scheepsreparatie gaat it, mede door de concurrentie Oost-Europa, slecht. Bij Pakhoed gaan de zaken ied. Het bedrijf presenteerde n aan het groeiende vervoer de opslag van chemicaliën. athene Vol bewondering kijkt een peuter op naar een twee meter lan ge 'evzone', een lid van de Griekse presidentiele garde, die op wacht staat bij het graf van de onbekende soldaat in Athene. FOTO EP A DIMITRIMESSIMIS In Zwolle wordt vandaag her dacht dat precies een eeuw geleden de Sociaal Democra tische Arbeiders Partij (SDAP) werd opgericht. Honderd jaar later is haar opvolger een his torische samenwerking aan gegaan met WD en D66. Hoog tijd voor de opheffing van de PvdA, vindt Wim Tho massen, in 1946 één van de oprichters. Volgens de inmiddels 84-jarige Wim Thomassen is nu hét mo ment gekomen de PvdA ten grave te dragen.'Eigenlijk was de partij vóór de links-liberale samenwerking al 'een uitge woond huis'. De oud-burge meester van Zaandam, En schede en Rotterdam ziet in 'paars' de eerste aanzet voor een nieuwe partij. ,,De PvdA bestaat over twee jaar vijftig jaar. Historisch gezien is het dan tijd voor iets anders. Be halve de AR heeft geen enkele andere partij het zo lang volge houden. Het is een natuurlijk levensproces. Met D66 en de WD kun je nu definitief een nieuwe weg inslaan", aldus Thomassen. Wat hem betreft had het gor dijn ook al eerder mogen val len. ,,In de jaren zeventig maakte Den Uyl de fout als partijleider veel te veel invloed af te staan. Hij had toen veel meer op moeten spelen. Het was ook de geest van de jaren zestig: de leiders mochten het niet meer alleen doen." Thomassen heeft zich naar ei gen zeggen binnen de partij al tijd op het tweede plan bewo gen. Een burgemeesterscarriè re vanaf 1948 hield hem ver van het gewoel en gekonkel aan het Binnenhof. Zijn rol bij de oprichting van de Partij van de Arbeid wil hij in het juiste historisch perspectief plaatsen. ,,Ik deed het voorbereidende werk. De ideologie kwam voor rekening van anderen." Thomassen is enthousiast over de samenwerking met D66 en WD, die naar hij hoopt zal eindigen in integratie in één nieuwe fusiepartij. „Hetpaarse kabinet is in feite de opening naar een nieuwe progressieve richting. Kunt u zich voorstel len wat het betekent voor mensen van mijn leeftijd om eindelijk eenS uit te komen on der zeventig jaar van katholie ke overheersing, van de dorps pastoor tot aan Lubbers?" Thomassen sprak zich driejaar geleden, als een van de weinige PvdA-getrouwen, fel uit tegen de pogingen van André van der Louw om PvdA'ers die zich niet meer konden vinden in de WAO-aanpak van de partij los te weken. Ais hij al zo lang vindt dat de PvdA zijn langste tijd heeft gehad, daarom steunde hij Van der Louw dan niet bij diens pogingen? Tho massen: „Omdat de ervaring leert dat splitsing de oude noch de nieuwe partij iets op levert. Het was noodzakelijk dat we achter Kok bleven staan. En het lukte, gelukkig. Anders was paars er misschien nooit gekomen." Pagina 2: Honderd jaar soci aal-democratie. Avondje stappen wreed verstoord ALPHEN AAN DEN RUN» Het plan van twee 13-jarige Ai- phense jongens om nog even te gaan stappen, werd afgelo pen nacht rond half één wreed verstoord. De politie kreeg een melding van een getuige dat er werd ingebroken in een flat aan het Carmenplcin. Bij aan komst van de agenten sprong een van de 'inbrekers' van het balkon van de eerste etage, zijn compaan die de sprong niet aandurfde, werd ter plaat se ingerekend. De andere jon gen werd even later in de om geving van het plein aange houden. Tegenover de politie ver klaarden de twee dat zij niet wilden inbreken, maar slechts hun eigen huis in alle stilte wilden verlaten om nog enkele uren in Alphen uit te gaan. Een voornemen waar de ouders het eerder op de avond niet mee eens waren. De in hun nachte lijke rust gestoorde ouders be vestigden het verhaal. Wel met de opmerking dat er nog een hartig woordje zou worden ge sproken met het tweetal. De 43-jarige hartpatiënt Th. Kemper uit Zaandam heeft in kort geding geëist dat Nationale Nederlanden een in België te verrichten harttransplantatie vergoedt. Het geding diende gisteren voor de rechter in Den Haag. Geraadpleegde Nederlandse artsen weigeren de ingreep uit te voeren. Zij zijn bang dat de operatie mislukt doordat ook de bloedvaten van de man niet in orde zijn. Maar deskundigen in het Belgische Aalst denken daar anders over. Kemper staat daar op de wachtlijst. Hij is ern stig ziek. Volgens zijn advocaat, mr. P. Dingemans, zit hij altijd in spanning of hij de volgende dag nog zal leven. De priester heeft hem zelfs het laatste sa crament al toegediend. De operatie in Aalst kost vol gens Kempers raadsman min stens anderhalf a twee ton. Na tionale Nederlanden wil dit niet betalen en heeft per brief uitge legd waarom. Als belangrijkste reden voert de verzekeraar aan dat Nederlandse experts, die zich als één groepje deskundi gen over de kwestie hebben ge bogen, geen heil zagen in de transplantatie en dat deze dus. wellicht onterecht wordt uitge voerd. Verder staat niet in de polisvoorwaarden dat in een geval als dit vergoeding ver plicht is. De sterkste troef van Kemper leek te komen uit de mond van de rechtbankpresident, mr. A. van Delden. Hij maakte Natio nale Nederlanden attent op het rapport van de Nederlandse ex perts. Daarin staat dat Kemper de mogelijkheid tot een 'se cond opinion' heeft. Dat wil zeggen dat een andere groep medici in den lande zich er ook over kan buigen en misschien anders zal beslissen. „In dit geval is er zo'n second opinion gegeven", aldus mr. Van Delden. „Toevallig niet in Nederland, maar Aalst is even min een andere uithoek van de wereld. Het ziekenhuis daar is een autoriteit. Ais Aalst in Ne derland lag, wat zou Nationale Nederlanden dan hebben ge daan?" Mr. Kist: „Gewoon de kosten vergoeden. sietoespraak verklaarde Castro dat de autoriteiten op het eiland bootvluchtelingen niet zullen tegenhouden. Hij riep boven dien Cubanen in de Amerikaan se staat Florida op met boten familieleden op Cuba te komen ophalen. In 1980, tijdens de zo genoemde Mariel-uittocht, liet asielzoekers in de VS worden opgevangen op plaatsen buiten Florida of de Amerikaanse basis Guantanamo op Cuba. Voor de inrichting van de vluchtelingen kampen in Guantanamo heeft het Pentagon (ministerie van defensie) ruim 170 miljoen gul den uitgetrokken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1