'Referendum is door Van Rij mislukt' Leidsch Dagblad Omwonenden asielcentrum blijven 'heel redelijk' AB SURD Dodental wervelstorm China loopt op tot zevenhonderd GOED NIEUWS )mbudsman kt Goekoop ip de vingers Monnikenwerk Autoverzekering BEL: 071-128030 Olifantejong verrast dierenpark perth Boeddhistische monniken van de 'Tanta Universiteit' van de Dalai Lama in het Indiase Gyuto, werken met uiterste precisie aan de grootste Mandala ter wereld. De monniken maken de Mandala, een mozaïekwerk van gekleurd zand uit de Himalaya dat door boeddhisten wordt gebruikt bij het mediteren, in het Westaustralische museum te Perth. Nooit eerder FOTO EPA GREG WOOD werd deze 2.500 jaar oude kunstvorm in een Westers land vertoond. leiden annet van aarsen Af en toe trok hij misprijzend een wenk brauw op, maar Maarten Korbee, plaatsver vangend directeur van het asielzoekerscen trum aan de Flevoweg, kon aan het einde van een avond praten over het nieuwe op vangcentrum voor asielzoekers in Room burg tevreden naar huis gaan. „De omwo nenden zijn heel redelijk gebleven", consta teert hij. „Ook al voelen ze zich klaarblijke lijk overvallen door de snelheid waarmee de plannen tot stand zijn gekomen." Met de angst in zijn hart was Korbee naar de Leidse Vredeskerk gekomen, om de dis cussies tussen omwonenden enerzijds en de gemeente en het ministerie van volksge zondheid, welzijn en sport anderzijds aan te horen. De ervaring met dergelijke informa tie-avonden in den lande is, dat het aantal felle tegenstanders het aantal goedwillen- den sterk overtreft. De omwonenden, met honderden aanwe zig, wilden vooral in discussie over de voor waarden waaronder het opvangcentrum (zeshonderd bedden) kan worden opgezet. Nu en dan werd gemopperd over het feit dat de omwonenden pas in juli werden in gelicht, dat de raad eind van deze maand al een besluit zal nemen en dat de grond vol gende maand al bouwrijp wordt gemaakt. Slechts een enkeling suggereerde dat het met de komst van een paar honderd asiel zoekers, die over het algemeen slechts korte tijd in het opvangcentrum zullen verblijven, wel eens mis zou kunnen gaan in de buurt. „Hoe houd ik zeshonderd mensen van mijn terrein", vroeg de eigenaar van een nabijge legen jachthaven zich af. „In de Merenwijk, bij dat andere asielzoekerscentrum, blijkt dat de criminaliteit behoorlijk stijgt. En dan blijkt vaak ook nog dat de verschilleVide groepen bewoners van het centrum niet met elkaar kunnen opschieten. Zo ontstaan vechtpartijen." Een buurtbewoner gaf te kennen, hoewel niet voor de microfoon, dat hij zijn huis waarschijnlijk zou voorzien van nieuwe sloten. „Ik denk dat de mensen gewoon ongerust zijn", vermoedt Korbee van het asielzoe kerscentrum aan de Flevoweg. „Zo'n op vangcentrum is voor hen een onbekend fe nomeen. Er zijn maar een paar sprekers die het gehad hebben over een stijging van de criminaliteit en vechtpartijen. En die heb ben het niet bij het rechte eind. Dergelijke verhalen zijn sterk overtrokken. De situatie in het centrum aan de Flevoweg bewijst dat." Mevrouw Flippo, een oude dame die in de buurt van het aanstaande mobiele opvang centrum woont, wist een oplossing voor de door sommigen gevreesde toename van cri minaliteit in de wijk. Zij maakt zich zicht baar zorgen over het gerucht dat de kinde ren van de asielzoekers gerekend wordt op zo'n 120 straks geen speelplaats tot hun beschikking hebben. „Kinderen die niet kunnen spelen", mopperde ze. „Zoiets snijdt toch door je ziel. Een kind móet kun nen spelen. En als die speelplaats er is, als de kinderen iets te doen hebben, blijven de moeders en de vaders erbij. Dan gaan ze niet op pad." De speeltuin komt er, zo deed de vertegenwoordiger van het ministerie een harde toezegging. „Weer wat gewon nen", reageerde Maarten Korbee verheugd. „Deze avond levert zomaar van alles op." Pagina 11: 'Petje af voor Roomburg en Meerburg'. NIMA -A en -B in één jaar De autoverzekeringen worden fors duurder. Veel maatschap pijen zijn dit jaar alweer aan een premieverhoging toe. De grootste stijging is bij verzeke ringsmaatschappij FBTO die de premies met zo'n 20 procent verhoogt. De premies gaan om hoog omdat de rechter steeds vaker schadeclaims toekent aan slachtoffers van ongevallen. De grootste verzekerings combinatie in Nederland, AVCB waarvan FBTO, Centraal beheer, Avéro en Staal Bankiers deel uitmaken, maakte de stij ging gisteren bekend. FBTO liet daarop in een reactie aan het ANP weten dat AVCB wat voor barig was geweest want er moet nog worden berekend met hoe veel de WA-polissen precies omhoog gaan. De verzekeraar probeert de verhoging van de cascoverzekeringen te beper ken tot tien procent. Verzekeringsmaatschappij Royal Nederland maakte giste ren ook bekend dat de premies in januari stijgen, maar met hoeveel is niet bekendgemaakt. Centraal Beheer zal de premies voorlopig niet verhogen omdat dat vorig jaar al is gebeurd toen de premies met zeven procent werden verhoogd. FBTO moest de premies wel verhogen omdat die de afgelo pen drie jaar gelijk zijn geble ven uit angst voor klantenver- lies. De autoverzekeraars zitten dik in de rode cijfers. In 1992 le den ze een gezamenlijk verlies van 261 miljoen gulden. Dat komt niet omdat er meer onge lukken zijn maar omdat de rechter steeds vaker hoge scha declaims toekent aan slachtof fers van ongevallen. Vooral de schaden als gevolg van zweeps lag (whiplash) worden alsmaar hoger. „Het is zelfs zo dat de politie bij een ongeluk soms al brochures uitdeelt van de whi- plash-verenigingen, die bemid delen bij het verkrijgen van een schadevergoeding", aldus di recteur F. Rosenmuller van Royal Nederland. Hij waarshuwt voor 'Ameri kaanse toestanden' waar gigan tische schadevergoedingen worden toegekend waardoor de premies ook fors moeten stij gen. hong kongf Het dodental van de wervel storm Fred in de Chinese pro vincie Zhejiang is gestegen tot zevenhonderd, zo meldde het in Hong Kong gevestigde persagentschap China News Service. Fred bereikte zondag het vasteland en sloeg daar 950 kilometer dijk weg. Aardver schuivingen en modderlawines eisten de meeste slachtoffers. Volgens berichten uit de getrof fen industriestad Wenzhou stond het water vanmorgen een halve meter hoog in de straten. Al drie dagen zit de provincie zonder stroom. kernraketten MOSKOU Rtr/AFP De Chinese president Jiang Ze- min zal volgende week tijdens zijn bezoek aan Moskou een ak koord tekenen, waarin Rusland en China beloven dat zij niet langer kernraketten op eikaars steden gericht zullen houden. Het bezoek van Zemin, van 2 tot R september, toont de sterk verbeterde relatie tussen beide landen, aldus een woordvoerder van het ministerie van buiten- lanse zaken in Moskou. Het is de eerste keer sinds 1957 dat een Chinese president Moskou bezoekt. Toen was de Chinese leider Mao Zedong in Rusland. De woordvoerder noemde het op handen zijnde verdrag vooral een 'politieke stap'. Al eerder had Rusland met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië dergelijke ver dragen ondertekend. President Jeltsin bezocht Peking al in 1992. Lcidsch Dagblad ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I □automatisch I84,55) 3ENSDAC 24 AUGUSTUS 1994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40550 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Ernst Hohenemser Niemand beklaagt zich over de onrechtvaardigheden waarvan hij zelf profiteert. Raadslid woedend over verlenen bouwvergunning Invalidenhuis HET WOORD IS AAN VANDAAG Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Programma's- Regio Religie RTV Show Sport HET WEER Verwachting tot morgenavond Later buien Af en toe zon en vooral in de mid dag en avond een enkele bui, mo gelijk met onweer. Middagtempe- ratuur ongeveer 20 graden. Zuid westenwind, matig, later aan de kust af en toe krachtig. Prudhomme van Reine tegen. „Als een verklaring van geen be zwaar wordt verleend, heeft een gemeente dertien weken de tijd om een besluit over de bouw vergunning te nemen. Die ter mijn kan worden verlengd met nog eens dertien weken na een besluit van de gemeenteraad. Vlasveld vindt dat Van Rij met Van der Plas had moeten over leggen. Ook had de gemeente raad moeten worden ingescha keld, meent ze. „Van der Plas heeft helemaal geen haast met dat bouwplan. Hij kan toch nog niks met de vergunning omdat eerst de uitspraak van de Raad van State moet worden afge wacht." Van Rij, aldus zijn woordvoer der, wil echter 'fatsoenlijk' blij ven omgaan met de bouwer. Vlasveld: „En ik wil dat de wet houder fatsoenlijk met raadsle den en de burgers omspringt." Pagina 11: College ontraadt re ferendum. Chinees-Russisch akkoord over e Nationale Ombudsman eft het optreden van burge- eester C. Goekoop en de Leid- politie in een kwestie met M. ken onbehoorlijk genoemd, ken, eigenaar van de Laken- eve aan de Vlietweg, had ngifte gedaan van vernieling n zijn riool door een ambte- an het hoogheemraad- ïap. De politie, daarin ge- 'und door de burgemeester, geerde de aangifte en kwam in actie toen Laken een icht indiende bij de ombuds- an. De kwestie speelde een jaar leden toen Laken een conflict d met de huurders op zijn re- ïatiepark. Tijdens dat geschil ird de riolering op het terrein riten werking gesteld (beide rtijen gaven elkaar daarvan schuld). Een opsporings- ïbtenaar van het hoogheem - stelde toen eer) on- in naar lozing van op de sloot, dat ove- nooit tot acties van Rijn- heeft geleid. Volgens Laken de ambtenaar daarbij deel van zijn riolering, het- overigens door de man is ontkend. deed aangifte bij de in Leidschendam, die het verbaal opstuurde naar Leidse politie. Die meende er geen sprake was van feiten en ondernam geen actie. Bovendien verzuimd de indiener van op de hoogte te van Laken ruim een half jaar later van politie te horen hebben ge- dat 'het proces verbaal la lag en dat er tot op he niets mee was gebeurd', ombudsman stelt vast dat nadat hij een onderzoek de politie in actie kwam de ambtenaar van Rijnland de zaak ondervroeg (niet is waartoe dat heeft ge- De ombudsman noemt inbehoorlijk dat de politie een onderzoek wordt straks fors duurder I Nog geen abonnee? ABONNEE) I-SERVICE De Leidse PvdA-wethouder T. van Rij (ruimtelijke orde ning) heeft de bouwvergunning voor de twee flats in de tuin van het Koninklijk Militair Invalidenhuis aan de Ho ge Rijndijk verleend nadat een voorstel over een referen dum was ingediend. Het raadslid M. Vlasveld (Leiden Weer Gezellig/De Groenen), die het referendum had voorgesteld, is hier woedend over. „Van Rij heeft er dus persoonlijk voor gezorgd dat het referendum over het ge meentelijk monument mosterd na de maaltijd is." Volgens P. Prudhomme van Reine, de woordvoerder van de wethouder, kon Van Rij niet an ders. Vlasveld bestrijdt dat. Woordvoerders van het minis terie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening steunen het standpunt van Vlasveld. Het raadslid kwam met haar voorstel in de laatste raadsver gadering voor het zomerreces, eind juni. De Katwijkse aanne mer Van der Plas heeft sinds eind juli de bouwvergunning. Hij beschikte al over de beno digde sloopvergunning, maar die kan hij nog niet gebruiken omdat de Raad van State zich nog moet uitspreken over de vraag of het Militair Invaliden huis, dat gedeeltelijk moet wor den gesloopt voor het bouw plan. een rijksmonument is. Volgens Vlasveld heeft Van Rij haar referendumvoorstel, dat op 30 augustus in de gemeente raad wordt behandeld, nooit se rieus genomen. Ze heeft min- sten§ dertien voorstemmers in de raad nodig, maar dat leek en lijkt onhaalbaar. Tijdens Van Rij's vakantiepe riode is een groep inwoners op gestaan die namens de stichting tot Behoud van het Koninklijk Militair Invalidenhuis, een refe rendumaanvraag ging voorbe reiden. De stichting is daartoe aangezet door Vlasveld, geeft ze toe. „Ik heb Van Rij nog gewaar schuwd. Maar hij zei dat we het bouwplan toch niet meer kon den tegenhouden. Dit is alle maal zijn eigen stomme schuld." Volgens Prudhomme van Rei ne kon Van Rij de bouwvergun ning niet langer ophouden. Me dio juli heeft de provincie de verklaring van geen bezwaar af gegeven. Volgens de wet op de ruimtelijke ordening moet de bouwer binnen twee weken na dien zijn papieren krijgen. Zo niet, dan kan hij een schade claim indienen. Een tussentijd se referendum-aanvraag kan die procedure niet blokkeren. Een woordvoerder van het ministerie van VROM spreekt na bestudering van de wet Betuwelijn 3 De Betuwelijn kan voor 8,3 miljard onder gronds worden aangelegd, 1 miljard meer dan boven grondse aanleg kost. Moordonderzoek 5 De Veiligheidsraad van de VN gaat een onder zoek instellen naar de massale moordpartijen op Rwandese Tutsi's. Brandende kwesties yi Het IKV wil samen I 2 met het CDA een maatschappelijke dialoog aanzwengelen over actue le brandende kwesties. Jazz /t Noordwijk swingt. I In de badplaats I wordt zaterdag het vijfde Internationaal Jazz Festival Noordwijk gehouden. mmen» Kleine jolige oogjes-kijken vanonder pas pgedroogde wimpers de wereld in. Een lachwek- end klein slurfje tast naar de tepel met de moeder- ïelk. Bezorgd kijken oppassers toe. Het lukt. De uperkleine Ant Bwe Lay zuigt zijn eerste moeder- lelk naar binnen. Ant Bwe Lay is de nieuwe aan winst van het Noorder Dierenpark in Emmen.vVoor een mannelijk olifantejong is het maar een klein opdondertje: 65 kilo zwaar en 76 centimeter hoog is het dier, dat in de nacht van maandag op dinsdag veel vroeger dan verwacht ter wereld kwam. Ant Bwe Lay is dan ook Birmaans voor 'kleine verras sing'. FOTO GPD Jencikova iva) [^INTERNATIONALj Kwaliteit, design, voordelig JSTERDAM-C: Molsleeg 12. hoek Spuislraat ^STERDAM Gelderlandplein 46. ARNHEM l 6 EINDHOVEN-C: Rechtestraa! Denneweg 4 GRONINGEN Üenicvra' •AARDINGEN-C FORMATIE lelefoc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1