Leidsch Dagblad Ook laatste twee rposten ingevuld Vakbonden verrast over keuze Dijkstal en Melkert Reuzenorder voor Heerema -4 De laatste dag van het veenlijk BEL: 071-128030 Dollar zakt verder weg Nieuw sterrenstelsel 'om de hoek' GOED NIEUWS [RIJDAG 19 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40546 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 tubanen in VS 1 Cubanen die zonder I visum in de Verenigde "Jtaten aankomen, worden -oortaan opgesloten in islpvangcentra. Gremdaat 8 Dominee Eppe Grem daat neemt afscheid van Ruud Lubbers: 'Kent u die uitdrukking? Afscheid Bloeiende kunst 1 -9 Het Museum of I Modern Art in Ox ford is na een wankele start uitgegroeid tot we reldberoemde galerie. Vie uwe ministers maandag met koningin op bordes - hp invulling van het paarse kabinet van PvdA-leider Kok js definitief rond. Rond middernacht werden ook de plaatste twee ministeries, Economische Zaken en Land- Touw, ingevuld. Economische Zaken zal worden beheerd door bedrijfsadviseur Hans Wijers (D66) en Landbouw poor Jozias van Aartsen (WD), nu nog secretaris-gene raal op het ministerie van binnenlandse zaken. Het nieu- yie kabinet telt opmerkelijk veel vrouwen: negen. De mi- listers staan maandag met koningin Beatrix op de trap- ien van Huis ten Bosch. Planbureau naar het ministerie van financiën en de terugkeer van voormalig WD-leider Voor hoeve in de landspolitiek als minister van defensie. De andere ministers: Hans van Mierlo (D66, vice-premier en Buitenlandse Zaken), Hans Dijkstal (WD, vice-premier en Binnenlandse Zaken), Ad Melkert (PvdA, Sociale Zaken), Margreet de Boer (PvdA, VROM), Jan Pronk (PvdA, Ont wikkelingssamenwerking), An- nemarie "Jorritsma-Lebbink (WD, Verkeer en Waterstaat) en Els Borst-Eilers (D66, Volksge zondheid). Wim Kok wordt pre mier en leidt het department van algemene zaken. Het kabinet telt inclusief de staatssecretarissen meer vrou wen dan ooit: negen. Naast de het nieuwe kabinet hebben IA en WD elk vijf ministers D66 vier. De invulling van de st Landbouw leverde de •ootste problemen op. Dat de- ras aan de WD toe- ;ewezen, maar achtereenvol- weigerden oud-milieumi- Winsemius, Eerste-Ka nerlid Luteijn, voorzitter Va- :kamp van de overkoepelende indbouworganisatie KNLC en iet Tweede-Kamerlid Remkes. Opmerkelijk zijn de benoe- ingen van de Haagse procu- generaal mr. Winnie Sorg- idrager (D66) tot minister van de prolongatie van PvdA-minister Jo Ritzen op On derwijs, de komst van directeur Gerrit Zalm van het Centraal c mir vier vrouwelijke ministers wor den er nog vijf vrouwen tot staatssecretaris benoemd. In to taal zal paars twaalf 'ondermi nisters' tellen, één meer dan in het oude kabinet. De militairen, die zich ge plaatst zien voor een omvang rijke reorganisatie en rigoureu ze bezuinigingen, hebben al meteen gereageerd op de invul ling van het kabinet. In een ver klaring laten de bonden van mi litairen weten 'op zichzelf con tent' te zijn met de keuze van Voorhoeve. Van W. Gooyers van de ACOM, de CNV-bond van militairen, kan Voorhoeve 'een blanco start' maken. Het snoei en in het defensiebudget was voor vier-sterren-generaal Van der Vlis deze week reden om op te stappen. Studentenvakbond LSVb zal minister Ritzen houden aan zijn uitspraak dat verdere bezuini gingen op de studiebeurzen niet verantwoord zijn. De belangen organisaties in het onderwijs re ageerden verrast op de terug keer van Ritzen. PAGINA 5: Paarse ministersploeg rede lijk goed in balans. Portretten ministers. Ruud Lubbers zet, in gezelschap van zijn woordvoerder Van der Ploeg, zijn I; Pagina 3: 'Wat ik ga doen, gaat u geen klap aan'. Een verrassende benoeming" vinden de christe- Jijke ambtenarenbonden de keuze van Hans (^Dijkstal voor binnenlandse zaken. Daar zal hij (niet alleen met politie-pqrikelen te doen krijgen, ^aaWar moet hij ook nog eens 1,5 miljard gulden be7rfweghalen' uit de arbeidsvoorwaarden van de m). ambtenaren, onder meer door de populaire VUT das om te doen. Een woordvoerster van de mjvakcentilde FNV noemde de benoeming van Melkert tot minister van sociale zaken 'bijzonder (onverwacht'. Een woordvoerder van de CNV-ambtenaren ngeriprijst Dijkstal om zijn helderheid. „Hopelijk heeft 06hij wel een antenne naar de samenleving." De ambtenarenbonden zijn sterk negatief over het regeerakkoord, waar het de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel betreft. „Wij hebben niks tegen Dijkstal als persoon, maar hij moet wel een akkoord uitvoeren waar wij negatief tegen over staan", aldus een woordvoerster van de FNV-ambtenaren (onder meer de Abvakabo). Hij is voor deze centrale 'een redelijk onbeschreven blad'. De CMHF (middelbare en hogere ambtenaren) wijst erop dat het personeel bij de overheid niet alleen Dijkstal tegenkomt, maar ook de ministers van onderwijs, defensie en justitie. De centrale gaat ervan uit dat met dit kwartet goede en zake lijke samenwerking mogelijk is. De CMHF wil dat de nieuwe werkgevers een einde maken aan de reeks toelagen en toeslagen, die het door bezuini gingen scheefgezakte loongebouw overeind hou den. De overheid moet gaan betalen als hét be drijfsleven. „Dijkstal en de zijnen zullen het zwaar krijgen aan de onderhandelingstafels, ge zien de forse ingrepen die in het regeerakkoord staan", aldus een woordvoerder. Het Ambtenarencentrum zal Dijkstal 'op zijn daden beoordelen'. De grote werkgevers- en werknemersorganisa ties reageerden bijzonder terughoudend op de nieuwe ministers van financiën en van sociale za ken, Zalm en Melkert. Een woordvoerster van de FNV noemde de benoeming van Melkert 'verras send', omdat hij zich nog nooit met het beleids terrein van zijn departement heeft beziggehou- SE)( ALPHEN A Ais een rocje bal zakt de zon onder zwarte zami regenwolken door •953(0m *e ver" dwijnen achter de ho- rizon. Indringend en hol klinken trommels, vrou Alleen het voorbijra- 30 8 zende verkeer over de rondweg houd je vast in de twintigse eeuw. se) Plaats van handeling is Archeon in Alphen waar de gedramati- seerde reconstructie van de laatste dag van het meisje van Yde wordt uitge- voerd. Een aantal me dewerkers van Ar cheon vertolkt dit pu- I re menselijke drama zondag voor het pu bliek. Gisteravond rieler was de generale re- UISD petitie. Het meisje van Yde is Nederlands be kendste veenlijk. Doordat Richard A.H. Neave van de univer siteit van Manchester haar gezicht recon- shueerde, is er nu zelfs een levend evenbfeeld gevonden. De Haarlemse Moni que Hos won afgelo pen voorjaar een door het Drents museum uitgeschreven 'look- a-like-wedstrijd'. Bij de opvoering in Archeon speelt Monique de rol van de zuster van het meisje. Het meisje van Yde is gewurgd en vervolgens in het v gooid. Vermoedelijk e stelling met een religieuze ach tergrond. Het waarom blijft, hoewel veel dingen te herleiden zijn, toch een raadsel. De opyoe "Hg geeft dan °°k op dramati- Offshore-aannemer Heerema heeft van de olie maatschappijen Shell en Esso opdracht gekregen een gasproduktieplatform te bouwen en installe ren in de Noordzee. De order levert het bedrijf, waarvan de transport- en installatiepoot is geves tigd aan de Leidse Vondellaan, ongeveer 95 mil joen gulden op. Het is een voor deze branche zeer grote op dracht. „We zijn er ook erg blij mee, want het is een moeilijke periode. Er worden steeds minder gasvelden in de Noordzee in ontwikkeling geno men", zegt woordvoerder R.J. Erdbrink van Hee- De bouw van het platform heeft plaats bij Hee- KNVB-beker Lisse, Quick Boys en U Katwijk maken zich op voor een (zeldzame) stunt in het toernooi om de KNVB-beker. Nog geen abonnee CDA kiest voor viermanschap den haag Demissionair Heerma is gistermiddag met al gemene stemmen gekozen tot fractievoorzitter van het CDA. Heerma volgt de dinsdag afge treden Brinkman op, voorals nog voor de periode tot de vol gende verkiezingen. Heerma wordt niet de politiek leider van het CDA. In plaats van één lei der komt er, aldus de nieuwe fractievoorzitter, een 'leider schap' bestaande uit meer pro minenten. Naast de fractievoorzitter van de Tweede Kamer zullen name lijk ook die van de Eerste Kamer en het Europees Parlement plus de partijvoorzitter deel uitma ken van dat collectief politiek leiderschap, aldus Heerma in een nadere verklaring na afloop van de fractievergadering. Hij gaf toe dat die oplossing in strijd is met de aanbeveling van de commissie-Gardeniers, die de oorzaken van de verkie zingsnederlaag onderzocht. Die oordeelde dat fractie- en poli tiek leiderschap in één hand moesten liggen. Heerma blijft voorlopig fractievoorzitter „voor de duur van dit kabinet, hoe lang dat ook mag zijn", zoals hij zelf aangaf. Hij wordt niet per definitie lijsttrekker bij de vol gende verkiezingen, want „daar moet de partij tegen die tijd op nieuw over beslissen. den. De grootste vakcentrale zal de i windsman op zijn daden beoordelen, maar hoopt wel dat hij zijn beleid in goed overleg met de vak bonden gestalte zal geven. De christelijke werkgevers, verenigd in het NCW, wachten ook het beleid van de nieuwe be windslieden af. Wel noemde een woordvoerder de nieuwe minister Zalm 'een uitstekende keuze', maar ook Melkert krijgt een positieve beoorde ling bij het NCW. „In het verleden hebben wij met beide heren prettige ervaringen gehad." De grootste werkgeversorganisatie, het VNO, walde geen enkele reactie geven op de nieuwe bewinds lieden. Voor het VNO is alleen het beleid interes sant. Platform voor Shell en Esso van 95 miljoen leiden rema Havenbedrijf in Vlissingen. Het stalen on derstel en dek, die bij elkaar een gewicht hebben van 3600 ton, zullen na de bouw door eigen kraanvaartuigen worden vervoerd naar het Schooner gasveld. Dat bevindt zich op ongeveer 150 kilometer ten oosten van Yorkshire, Enge land. Volgens schattingen is in deze bel nog 15 miljard kubieke meter gas te winnen. De Britse overheid keurt de plannen van Shell en Esso vermoedelijk binnen enkele weken goed. Heerema kan dan aan de slag. „Ik denk dat we zo'n half jaar nodig hebben om de klus te klaren. Of deze opdracht banen schept bij Heerema. weet ik niet. In elk geval is de bestaande werkge legenheid voorlopig gewaarborgd en daar moe ten we ook tevreden mee zijn", aldus Erdbrink. amsterdam De Amerikaanse dollar zet zijn duikvlucht op de inter nationale markten voort. Vanmorgen stond de koers van de Amerikaanse munt op de Amsterdamse wisselmarkt op 1,7300, na een slotkoers van 1,7375 gisteren. Vooral tegenover de Japan se yen was de dollarkoers een stuk lager. Dat kwam door dat de Verenigde Staten, zoals gisteren werd bekend gemaakt, in juni in hun han del met Japan een tekort hebben opgelopen van niet minder dan 5,5 miljard dol lar, een kwart meer dan in mei. Op de Japanse wissel markt eindigde de dollar op 98,35 yen. Dat was 1,53 yen lager dan de Amerikaanse munt gisteren in Tokyo op de borden bracht. Een andere oorzaak van de zwakke positie van de Ameri kaanse munt is het uitblijven van een renteverlaging in Duitsland. Hier en daar was een verlaging van de Duitse rentetarieven verwacht. Maar gistermiddag besloot het be stuur van de Duitse centrale bank, de Bundesbank in Frankfurt, de rente te laten voor wat die is. Daardoor be hield de Duitse- mark zijn aantrekkingskracht en dat had negatieve gevolgen voor de Amerikaanse munt. Leidse hoogleraar Burton doet ontdekking met radio-telescoop in Dwingeloo leiden/dwingeloo t terecht- sche wijze weer wat er kan zijn gebeurd. Monique Hos was na afloop duidelijk aangeslagen. „Ik vind het heel naar dit te zien, want ik voel me erg betrokken bij het meisje van Yde. Aan die wed strijd deed ik mee uit nieuwsgie righeid, ik had dan ook niet ver wacht te worden gekozen. Maar ik ben er nu steeds meer mee bezig. Het is bijna griezelig zoals ik me erbij betrokken voel." FOTO HIELCO KUIPERS „Alsof je je hele leven in een dorp met tien grote boerderijen hebt gewoond en er op een goe de dag achter komt dat er al die tijd ook een elfde grote boederij heeft gestaan." Zo kenschetst de Leidse onderzoeker prof. dr. V. Icke de ontdekking van zijn collega B. Burton - hoogleraar iri Leiden - dat er 'om de hoek' van de Melkweg een ander ster renstelsel is, van vrij grote om vang. Burton kreeg het sterrenstel sel - nu nog naamloos - begin deze maand voor het eerst te zien met behulp van 's werelds oudste radio-telescoop in het Drentse Dwingeloo. Hij maakte de ontdekking van zijn onder zoeksteam gisteren bekend tij dens het congres van de Inter nationale Unie van Astronomen in Den Haag. Volgens Icke is de ontdekking bijzonder en van wetenschap pelijk groot belang. „Het is zo dat er met de regelmaat van de klok nieuwe dingen worden ontdekt in het heelal, maar dit sterrenstelsel zit eenvoudigweg 'direct op ons lip'. Met een ge wone telescoop is het onzicht baar omdat onze eigen Melk weg ervoor zit maar met een ra diotelescoop kan door die 'zwarte wolken' in de Melkweg heen gekeken worden", aldus Icke. „Nou zal iedereen zeggen 'waarom hebben we dat ding dan niet eerder ontdekt' maar tot voor kort vonden sterren kundigen het niet zo interessant om vlak over de eigen drempel te kijken. Dat idee is dus de laatste tijd veranderd en dan is het toch heel bijzonder dat er op korte afstand ineens nog een sterrenstelsel wordt ontdekt. Het is ongeveer vergelijkbaar met wanneer je in je eigen zon nestelsel een dikke vette planeet als Jupiter zou ontdekken." Het 'net over de drempel' blijkt overigens te gaan om on voorstelbaar grote afstanden. „Het nu ontdekte sterrenstelsel is ongeveer vier maal zo ver van ons verwijderd als de Androme- da-nevel, eveneens een sterren stelsel. We schatten de afstand op zo'n acht miljoen lichtjaar", aldus Icke. „Relatief gezien is dat dichtbij. Als een sterrenstel sel net zo groot zou zijn als een mens, dan is het van dezelfde orde van grote als wanneer je met twintig mensen schouder aan schouder gaat staan. De twee die het verst van elkaar verwijderd zijn, kunnen elkaar eenvoudig verstaan. Burton kreeg het sterrenstel sel als een vaag vlekje te zien. Toen zijn collega's op Hawaii met een warmtegevoelige tele scoop op zoek gingen, werd de zekerheid veriaegen dat het HET WOORD IS AAN Alexander Dumas O, die goeie ouwe tijd, toen v ongelukkig waren! VANDAAG PAGINA'S 22 Binnenland Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen RTV Show Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen Perioden met zon Vannacht opklaringen en mini mumtemperatuuromstreeks 12 graden. Overdag perioden met zon en overwegend droog. Mid- dagtemperatuur ongeveer 20 gra den Pakwerker en baas gebeten runsaterwoude Een training met een hond liep gistermiddag aan de Woudse- dijk in Rijnsaterwoude flink uit de hand. Zowel de eigenaar van het agressieve beest als een 22- jarige Alphenaar werd door het dier flink toegetakeld. Beide mannen moesten met verwon dingen aan armen en benen in het Rijnland-ziekenhuis in Lei derdorp moesten worden opge nomen. Samen met een zogenoemde pakwerker was de 29-jarige ei genaar bezig met het dier. Het commando pak 'm werd door de hond kennelijk wat al te let terlijk begrepen. Het dier wei gerde vervolgens zijn prooi los te laten. Toen de eigenaar te hulp schoot, liet het dier de Al phenaar los, maar keerde zich vervolgens tegen zijn baas. Ook die liep flinke verwondingen op. Leidsch iCV Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. vlekje inderdaad een sterren stelsel is. Met de ontdekking ho pen sterrenkundigen meer in zicht te kunnen krijgen in het hoe en waarom van het ont staan van sterrenstelsels. „Het is ons bijvoorbeeld opgevallen dat de sterrenstelsel in onze buurt ontzettend snel bewegen. Dat betekent dat er iets is dat er aan trekt. We hadden het vermoe den dat er ontzettend veel ver borgen materie moet zijn en nu is er wat van die verborgen ma terie ontdekt", aldus Icke. Welke naam het 'nieuwe' sterrenstelsel krijgt is nog niet duidelijk. De ontdekker - in dit geval een team - mag normaal gesproken een voorstel doen dat dan vervolgens door de In ternationale Unie van Astrono men moet worden goedge keurd. Maar het is ook mogelijk dat naaste collega's voorstellen het stelsel naar de ontdekker te l Tel: I il.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) J Per kwartaal via acceptgiro f85.55) I automatisch 84,55) I Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1