Leidsch Dagblad CDA-bestuur: Brinkman weg AUTO LEITHON Schone haring in Katwijk BEL: 071-128030 Carlos voor Franse rechter Ruim 40 jaar Peugeot ervaring Keuze uit ruim 60 Bovag-occasions Havenbedrijf Rotterdam verwacht uitstekend jaar 'Hoge functionarissen uit ex-DDR leiden atoommaffia' GOED NIEUWS DINSDAG 16 AUGUSTUS 1994 Chef Defensiestaf 3 De politiek heeft te leurgesteld gereageerd op het besluit van de chef van de Defensiestaf, Van der Vlis, om af te treden. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40543 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 I Rechters weg 5 Duitse rechters die wel erg veel begrip aan de J dag legden voor een neo nazi zijn met met ziekte- I verlof gestuurd. Als het weer meezit I spelen de bands za terdag niet alleen in het café of op straat maar ook op het water. Vandaag beslissing over lot partijleider Het CDA-partijbestuur wil dat Brinkman opstapt. Gister- j avond heeft het bestuur de fractie- en partijleider ge vraagd zich te beraden op zijn positie. Brinkman zou hierover vanmiddag uitsluitsel moeten geven tijdens een 'vergadering van de kamerfractie, die in het teken staat i van het functioneren van Brinkman. wil echter voor die tijd al duide lijkheid scheppen over het lei derschap binnen de partij, ook al omdat de nieuwe fractieleider de voor het CDA geheel nieuwe functie van opppositieleider krijgt. Belangrijkste gegadigden voor de opvolging van Brink man zijn de huidige kamervoor zitter Deetman en demissionair staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting. Bij het beraad gisteravond in Zoetermeer waren behalve Brinkman zelf ook het fractiebe stuur, waarnemend partijvoor zitter Lodders en enkele partij- bestuursleden aanwezig. Het vertrouwelijke karakter van de bijeenkomst werd onderstreept door de afwezigheid van enkele adviserende bestuursleden, zoajs voorzitter Jongma van het De positie van Brinkman staat vooral ter discussie na het his torische verlies van twintig ka merzetels op 3 mei. In een ana lyse kwam een commissie on der leiding van oud-minister Gardeniers tot de conclusie dat die verkiezingsnederlaag voor een niet onbelangrijk deel voor rekening van Brinkman kwam. Vanwege de kabinetsformatie mocht Brinkman voorlopig aan blijven, maar daarna zou het definitieve oordeel worden ge veld. Dat oordeel komt sneller dan verwacht. Het was de bedoeling dat pas volgende week zou wor den gesproken over de invulling van het fractiebestuur, waaron der de voorziter. De partijtop Vrouwenberaad en CDJA-voor- zitter De Vries. Gisteren sprak de voltallige fractie over de manier waarop het CDA oppositie gaat voeren. Volgens Brinkman wil de fractie dat 'constructief, maar ook 'in spirerend' gaan doen. Hij hekel de de vaagheid van het paarse regeerakkoord, dat hij op som mige punten 'studieus' vond en 'onder de maat'. De veranderin gen vn onder meer de studie duur in het hoger onderwijs wijst hij af. „Paars heeft op een achternamiddag het hoger on derwijs op de schop genomen." Oud-staatssecretaris Van der Linden, prominent lid van de rechtervleugel, wil er 'stevig' te gen aan gaan in de oppositie. Maar ook Esseïink, lid van de linkervleugel, vindt het regeer programma een 'frommelstuk' en verheugt zich op de opposi tie. „Ik denk dat het heel aardig zal worden." Alleen staatssecre taris Heerma liet weten dat het paarse akkoord een stuk is, „waarmee het CDA ook een heel eind zou kunnen komen." Druggebruikers dwingen man tot overval Een portemonnee, een aansteker en een pet waren wat drie druggebruikers uit Leiden be treft, gisteren nog niet voldoende buit. Zij dwongen de eigenaar van de spullen, een 28- jarige Alphenaar, nadat zij hem met geweld hadden beroofd en mishandeld een overval te plegen op een sigarenhandel aan de Emmalaan in Alphen aan den Rijn. De man weigerde ech ter en waarschuwde de eigenaar van de zaak. Die lichtte de politie in waarna de Leidenaars na een achtervolging ter hoogte van Hoogmade konden worden aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer, de 28-jarige Alphenaar, op bru te wijze beroofd van zijn spulletjes. „De Leide naars hebben hem geschopt en geslagen. Daar na dwongen ze hem de overval te plegen. Iets wat de man helemaal niet wilde. Hij zag kans de sigarenhandelaar te waarschuwen, meldde dat hij gedwongen werd een overval te plegen." De eigenaar van de sigarenhandel zag de Lei denaars, die waarschijnlijk doorhadden dat hun plan misliep, wegrijden in een wagen. Hij gaf het kenteken door aan de meldkamer waar na de achtervolging werd ingezet. De mannen - 25, 27 en 29 jaar oud - worden momenteel aan de tand gevoeld door de dis trictsrecherche. Die kijkt ook naar andere, nog openstaande zaken. Van der Kwaak Q Peter van ^er I O Kwaak, de nieuwe doelman van Noordwijk, wacht op overschrijving. Nog geen abonnee katwijk» In Katwijk werden gisteren de negende haringschoonmaakwedstrijden gehouden. Opdracht was op zo goed mogelijke wijze zo veel mogelijk haringen in zeveneneenhalve minuut schoon te maken. Op de foto één van de deelnemers, Jan Blom uit Ootmarsum. Er waren twee winnaars. In de categorie detaillisten werd D. Koelewijn uit Bunschoten nummer één, in de groep industrieel gingJ. Pijpers uit Spakenburg met de hoog ste eer strijken. foto dick hogewoning Uitvaartmis voor Hopman nog deze week overveen piet arp In de Overveense kerk Maria Onbevlekt Ontvangen wordt waarschijnlijk vrijdag, om half acht 's avonds, een uitvaartmis gehouden voor de op 4 juli in Italië overleden pastor Jan Hop man. Het lichaam van Hopman werd zondag gevonden op een berg bij het stadje Foligno. Ver moedelijk nog deze week zal het stoffelijk overschot worden overgevlogen naar Nederland. In zijn geboorteplaats Eg- mond aan den Hoef zal Hop man zaterdag, volgens de wens uit zijn testament en op verzoek van zijn moeder, worden bijge zet in het familiegraf. Vandaag zal in Foligno autop sie worden verricht op het stof felijk overschot. Het hangt van het afwikkelen van de formali teiten in Italië af of het lichaam van Hopman inderdaad vrijdag al in Nederland kan zijn. Lukt dit niet, dan worden de uit vaartmis en begrafenis uitge steld. In de Italiaanse pers was de vondst van het lichaam van Hopman, na twee dagen zoeken met Nederlandse speurhonden, gisteren aanleiding om de eigen politie te bespotten. 'Wat de Nederlanders in twee dagen kunnen, kan de Italiaanse poli tie nog niet in veertig dagen', schamperde de landelijke editie van de Messaggero. De stichting Inzet Reddings honden Nederland, die het li chaam van pastor Jan Hopman zondagochtend in Foligno heeft gevonden, wordt ook ingezet bij de speurtocht naar Beau Mora les-Morales. Dat zegt P. Modij- efsky, coördinator van de stich ting. Het 3,5-jarige meisje uit Schalkwijk wordt sinds vorige week zondag vermist. Ze ging die middag in het kader van een bezoekregeling met haar vader mee. Toen ze aan het einde van de middag niet terugkwam, alarmeerde haar moeder de po litie. De vader werd de volgende dag wegens winkeldiefstal aan gehouden door de Bloemen- daalse politie. Hij had het meis je toen niet meer bij zich. De man maakte een verwarde in druk en legt sindsdien onduide lijke verklaringen af. Meer Europese landen willen uitlevering beruchte terrorist correspondent Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, alias de Jakhals, alias de Ongrijpbare, zal in Frankrijk worden berecht. Hoewel de zondag aan de Franse autoritei ten uitgeleverde beruchte terro- voor een deel van zijn da den bij verstek al tot levenslang veroordeeld, staat hem in Frankrijk een nieuw proces te wachten voor zijn aandeel in di- se andere aanslagen. Van daag wordt de 45-jarige Vene zolaan in Parijs gehoord door de Franse anti-terrorisme-spe- cialist officier van justitie Bruguière. Ook de justitie in andere Eu ropese landen waar Carlos ac tief is geweest, zal hem mogelijk willen verhoren. Duitsland zou overwegen om uitlevering te vragen vanwege zijn aandeel in de bomaanslag op het Franse culturele centrum in West-Ber in 1983. Oostenrijk wil Car los berechten wegens de gijze ling van elf Opec-ministers in Wenen in 1975, waarbij elf do den vielen. Een proces tegen Carlos zou heel wat landen in verlegenheid kunnen brengen. Carlos wist de westerse inlichtingendiensten jarenlang uit handen te blijven dank zij steun die hij kreeg van Arabische en van enkele voor malige Oostbloklanden. Na ruim twintig jaar liep Car los, naar eigen zeggen verant woordelijk voor een serie aan slagen waarbij in totaal 83 do den vielen, alsnog tegen de lamp. Hij werd zondagmorgen in de Sudanese hoofdstad Khar tum gearresteerd en aan Frank rijk uitgeleverd. Hij is opgeslo ten in de Parijse gevangenis La Santé. Zijn arrestatie betekent een enorme opsteker voor de Franse en andere westerse inlichtin gendiensten. „We hebben het spoor van Carlos vrijwel nooit verloren. We hebben er altijd in geloofd dat we hem vroeg of laat uit konden schakelen. Dat is nu gebeurd", aldus de Franse minister van binnenlandse za ken Charles Pasqua. Pasqua liet doorschemeren dat de Sudanese autoriteiten de afgelopen maanden geen ge hoor hadden gegeven aan eer dere Franse verzoeken om Car los aan te houden en uit te leve ren. Hij ontkende evenwel dat Frankrijk het op een akkoordje met Sudan had gegooid om de uitlevering van Carlos te be spoedigen. Wel heeft de Sudanese regering de Verenigde Staten na de uitlevering van Carlos, maandag, meteen ge vraagd om Sudan te schrappen van de Amerikaanse lijst van landen die het terrorisme steu- Hoewel Carlos in Sudan is ge arresteerd, staat het vast dat de Franse contra-spionagedienst DST een belangrijke rol in de aanhouding gespeeld heeft. Vol gens Pasqua had de DST al van af begin dit jaar 'duidelijke aan wijzingen' dat Carlos onder een valse naam in Sudan verbleef. Jarenlang was dit de enige foto die van Carlos bekend was. foto archief Hij zou daar beschikt hebben over een vals diplomatiek pas poort van een Arabisch land, waarvan Pasqua de naam niet wilde noemen. Nadat de DST er zeker van was dat het inderdaad om Car los ging, seinde Frankrijk de Sudanese autoriteiten in. Die hielden Carlos vervolgens nauwlettend in de gaten. Pagina 2: Carlos 'de Jakhals' was een middelmatig terrorist. Vooraankoop, onderhoud, reparatie, APK-keuring, schade-herstel van uw Peugeot voor Leiden, Rijn- en Bollenstreek Maredijk 175, Leiden, tel. 071-212911 T.o. het Hoofdpostkantoor (a.d. Schipholweg) rotterdam gpd Het belooft een topjaar te wor den voor de Rotterdamse ha ven. Uitgaande van de resulta ten van de eerste zes maanden verwacht het Gemeentelijk Ha venbedrijf dat er dit jaar zo'n 295 miljoen ton lading zal wor den overgeslagen. Dat is dicht bij de grens van 300 miljoen ton, een hoeveelheid die alleen in de eerste helft van de jaren zeventig werd bereikt. De totale overslag van vorig jaar bedroeg 282 miljoen ton, zo blijkt uit cijfers die vanochtend openbaar werden gemaakt. Er zat vooral groei in contai ners, rij-op/rij-af lading, ertsen en schroot. De overslag van ko len, granen en veevoedergrond stoffen liep zoals verwacht te rug. In de settor ruwe olie gaat het goed: 49,3 miljoen ton in de eerste helft van dit jaar tegen 47,1 miljoen ton in de eerste helft van 1993. De hoge prijs voor een vat olie heeft kennelijk geen nadelige invloed op de olie-industrie. Angst bestaat dat dit 'nog maar het beginis vj haag ap-gpd De internationale atoommaffia wordt volgens een informant van het openbaar ministerie in Berlijn geleid door hoge func tionarissen van de voormalige DDR. De man, die zichzelf Peter noemt, wees als hoofdschuldi gen ex-leden van de geheime politie Stasi, voormalige officie ren van het Nationale Volksle ger en functionarissen van de Kommerzieller Koordination in de ex-DDR aan. Hij zei dat de functionarissen over goede con tacten in Oosteuropese landen beschikken en als onderhande laar optreden tussen aanbieder en koper. Op de zwarte markt wordt voor een gram plutonium 50.000 dollar- neergeteld, zei 'Peter', die zelf bij schijntrans- acties betrokken is geweest. In München is de afgelopen week vier kilo plutonium aange boden, bijna genoeg om een kernbom te maken. Dat heeft de Beierse minister Beckstein (binnenlandse zaken) gisteren verklaard. De 300 tot 350 gram plutonium-239 die kortgeleden op het vliegveld van München werd onderschept, was volgens Beckstein slechts een deel van het totale aanbod, waarvoor op de zwarte markt 250 miljoen dollar (zo'n 400 miljoen gulden) werd gevraagd. De minister zei dat inmiddels is vastgesteld dat het plutonium uit Rusland stamt. De Duitse regering heeft maatregelen van de Russen ge ëist, maar Moskou verwerpt de kritiek en zegt dat de Duitse jus titie alle onderzoeksgegevens voor zichzelf houdt. De hoeveelheden plutoniurh die vanuit de voormalige Sov jetunie naar het Westen worden gesmokkeld, zijn ieder afzon derlijk te klein om een atoom bom te maken. Maar wie al die beetjes opkoopt kan uiteindelijk zelf een bom maken. Voor een atoombom té zes tot acht kilo plutonium of uranium nodig. De zorgen over de blijkbaar grootschalige atoomsmokkel zijn in Nederland en Duitsland groot. Dr. M. van Leeuwen, me dewerkster van het Instituut Clingendael in Den Haag vreest dat landen als Iran en Libië pro beren kleine hoeveelheden nu cleair materiaal op te kopen om langzaamaan voldoende mate riaal bij elkaar te sparen voor een eigen atoombom. Ze maakt zich vooral zorgen om plutoni um-239, de splijtstof die over blijft na gebruik van uranium in kerncentrales voor het opwek ken van energie. Volgens Van Leeuwen heeft de voormalige HET WOORD IS AAN Madame de Girardin Men kan niet een beetje ontrouw zijn, evenmin als men een beetje zwanger of een beetje dood kan zijn. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten - VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe regen Vannacht vanuit het westen kans op wat regen. Minimumtempera tuur omstreeks 13 graden. Over dag vrij veel bewolking, nu en dan regen en kans op onweer. Mid- dagtemperatuur ongeveer 19 gra den. Wout Wagtmans (64) overleden r. willebrord anp Wout Wagtmans is gisteren op 64-jarige leeftijd overleden. De oud-wielrenner leed aan een slopende ziekte. De Brabander bezorgde het wielrennen in de jaren vijftig een ongekende po pulariteit. Wagtmans werd in 1949 nationaal amateurkam pioen, daarna reed hij elf sei zoenen als professional over binnen- en buitenlandse we gen. Jarenlang behoorde hij sa men met dorpsgenoot Wim van Est en Gerrit Voorting tot de ab solute wereldtop. In de Ronde van Frankrijk droeg de kleine vechtjas uit St. Willebrord drie jaar achtereen enkele etappes de gele trui: in 1954, '55 en '56. Hij reed zijn laatste Tour in 1961, als 38-jarige. Pagina 19: Necrologie. Leidsch f Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. J Plaats:. 'Tel:1 In deze koffer probeerden drie mannen vorige week 300 gram plutoni- um-239 Duitsland binnen te smokkelen. De koffer werd op het vlieg veld van München onderschept bij de bagage uit Moskou. foto reuter Sovjetunie een grote hoeveel heid van dit restmateriaal opge slagen. De bewaking van dit af val zou na het uiteenvallen van de Sovjetunie aanzienlijk min der zijn geworden. In Nederland is begin vorig jaar het Meldpunt Nucleaire Stoffen opgericht. Daarin wer ken de Binnenlandse Veilig heidsdienst, de Centrale Re cherche Informatiedienst en de Economische Controledienst samen met het ministerie van VROM. Het meldpunt houdt de vinger aan de pols en trekt alle meldingen na over de aanwe zigheid en de mogelijke handel in radioactief materiaal. De vrees bestaat dta de nu ontdek te atoomsmokkel nog maar het begin is en moet worden gezien als 'de markt verkennen'. j (I.vjn. controle bezorging) J Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 2930) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Tv Nr. bank/giro: Of bei 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1