Leidsch H Dagblad VVD twijfelt Vette cheque voor Zuydtwijck Nieuwe stroom Rwandezen naar Zaïre ^erhede: wijzrnveede Provincie en gemeente tegen 'tweede Schiphol' Gedupeerde aannemer biedt hulp na bouwfraude Als een slakkehuis Aanleg haven in Gaza biedt vijfduizend Palestijnen werk VANR0YC.S. HppÉ" GOED NIEUWS 11 ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40541 LOSSE NUMMERS ƒ1, Goede koning Verstappen yi |- De Nederlandse natuurlijk fantastisch, I 3 Formule l-rijder Jos maar de Vlamingen vinden Verstappen maakte giste- ook hun nieuwe vorst een ren in Hongarije indruk toffe. Hij krijgt een 7+. met de zesde trainingstijd. 5 Hun vorige koning was i Vrouwen A Q K°ren bezingen lief- I 27 de en lichtekooien op het Amsterdamse Zee- liederenfestival: 'Alles draaide om vrouwen'. PvdA en D66 hebben alleen nog enkele vragen Het 'paarse' regeerakkoord van formateur Kok en de on derhandelaars Bolkestein, Wallage en Van Mierlo heeft gisteren instemming gekregen van de fracties van PvdA en D66. De WD-fractie is 'grosso modo' akkoord, maar heeft nog wat bedenkingen. De fractievoorzitters worden vanochtend om tien uur bij Kok verwacht om over aan passingen te praten. U HAAG De Tweede-Kamerleden van de PvdA gingen na bijna zeven uur vergaderen op hoofdlijnen ak koord. Die van D66 deden er een uurtje langer over. De WD- fractie bleef van 's middags twee tot na middernacht bijeen. Fractieleider Bolkestein ver wacht dat de twijfels van zijn fractie de totstandkoming van paars niet in de weg zal staan. De WD-fractie heeft vier for se bezwaren. „We maken geen voorbehoud, maar willen over deze vier punten verder pra ten". aldus Bolkestein om een uur vannacht. Zijn fractie vindt dat er meer geld beschikbaar moet worden gemaakt voor de politie en is niet tevreden met het voorgestelde sociaal-econo mische beleid, defensie en stu diefinanciering. Bolkestein wil de daarover geen nadere verkla- ring afleggen. De kamerleden van PvdA en D66 hebben nog enkele wagen aan de onderhandelaars. De PvdA-fractie wil dat nog eens wordt gekeken naar de sprei ding van de lasten over de ver schillende inkomensgroepen. De Democraten staan voor 100 procent achter 'paars'. Het gisteren openbaar ge maakte concept-regeerakkoord wijkt niet ingrijpend af van de proeve van Kok. Hoofdonderde len van het kabinetsbeleid voor de komende vier jaar blijven de werkgelegenheid (350.000 ba nen). de herziening van het so ciale stelsel (privatisering van Ziektewet en WAO) en lasten verlichting (9 miljard). De be zuinigingen lopen op tot zo'n 18 miljard gulden in 1998. Fractievoorzitter Brinkman van het CDA noemde het ak koord gisteravond 'geen toon beeld van groot onderling ver trouwen'. Brinkman twijfelt aan de samenhang en binding in de komende ministersploeg. Voordat de ministers voor het nieuwe kabinet worden aange zocht, zal eerst een discussie worden gevoerd over de kandi daten die PvdA, WD en D6& willen voordragen. Dat hebben de onderhandelaars in overleg met formateur Kok besloten. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de onderhandelaars hun ei gen kandidaten slechts aanmel den bij de formateur, benoeming nagenoeg tisch volgde. Pagina 2: Veel gepensioneer den en jonge werklozen de pi- Pagina 3: Kritiek en lof voor formateur. Zaterdags Bijvoegsel: Hans van Mierlo's ingetogen vreugde. leiden De inzamelingsactie voor de boot van het Leidse verpleeg huis Zuydtwijck heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. Uit han den van schipper Dick van der Plas van de Leidsch Dagbladboot (links) kreeg Gilles van Beelen, kapitein van het motorschip Zuyd twijck, gistermiddag een cheque van 25.272,50 gulden overhandigd. Het geld is bijeengebracht door bedrijven en lezers van deze krant. Zij reageerden spontaan op een oproep om 'de Zuydtwijck' in de vaart te houden. De motor van de boot is dringend aan vervanging toe en daarvoor is 15.000 gulden nodig. „Maar dit bedrag heeft mij in hoge mate ver rast", zei directeur T. Brusekervan het verpleeghuis. „Hierdoor is het ook mogelijk om de slechte ramen te vervangen." Het resterende geld, zo liet adjunct-hoofdredacteur Henk van der Post van het Leidsch Dagblad weten, wordt gebruikt om gehandicapten en oudere lezers van het Leidsch Dagblad het volgend jaar een bootreisje aan te bieden. Het verpleeghuis Zuydtwijck heeft als enige tehuis in ons land een eigen boot voor rolstoelgebonden bewoners. Bruseker: „Deze vorm van recreatie wordt niet via het reguliere pakket van de AWBZ ver goed. Het geld moet dus door anderen worden opgebracht." De Wa- terkrant-pagina is vandaag volledig aan Zuydtwijck gewijd. foto loek zuyderduin Ellis Island als Amerika's immigrantensluis. Herinneringen van landverhuizers. Magiër David Copperfield naar Rotterdam. 'Je weet niet wat je ziet'. Bestemming India. Een uitdaging met hindernissen. Onze Taal: Het drukbezochtste zwembad. KIGALI/BRUSSEL Rtr/ANP/GPD In Rwanda is gisteren een nieuwe grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Functionarissen van hulporganisaties ver klaarden dat duizenden Rwandezen het zuidwesten van hun land hebben verlaten en richting Zaïre trekken. De vluchtelingen organisatie van de Verenigde Naties (Unh- cr) en het humanitair bureau van de Eu ropese Unie (ECHO) pleitten tegelijkerijd in Brussel voor snelle politieke actie in Rwanda. VN-functionarissen hebben bij herhaling gewaarschuwd dat meer dan een miljoen vluchtelingen de Franse veiligheidszone zullen verlaten als de Franse troepen uit Rwanda weggaan. De Fransen vertrekken volgens plan op 22 augustus, als hun VN- mandaat afloopt. De VS en de VN hebben er bij Frankrijk op aangedrongen in Rwanda te blijven totdat de Franse troepen zijn vervangen door een VN-vredesmacht van 5.500 man. De humanitaire crisis in het gebied kan alleen worden bezworen als de Rwandese vluchtelingen zich veilig genoeg voelen om naar huis terug te keren, waar schuwden VN en hulporganisaties in Brus sel. Unhcr-woordvoerder Panos Moumtzis toonde zich niet optimistisch. Hij vergeleek de situatie van de vluchtelingen met de Pa lestijnen in Gazastrook en de Westelijke Jor- daanoever. Het kan volgens hem wel een generatie duren voordat alle ontheemden zijn teruggekeerd naar Rwanda, waar de haat tussen Hutu's en Tutsi's diep gewor teld is. Intussen worden de Rwandese vluchte lingen in en om Goma bedreigd door een mogelijke uitbarsting van de nabijgelegen vulkaan Niyaragongo. Volgens woordvoer ster Sylvana Foa van het Unhcr stijgt de temperatuur van de lava in de krater angst wekkend en daarom is de hulp ingeroepen van Amerikaanse en Franse vulkanologen. De vulkanische grond waarop de vluchte lingen bivakkeren is afkomstig van een eer dere eruptie. Dagelijks vertrekken ongeveer 500 Rwan dezen naar huis, waardoor het aantal vluch telingen in de kampen rond Goma is terug gelopen tot ongeveer 850.000. De kampen worden nog steeds geteisterd door een dy- senterie-epidemie, die zo'n 500 slachtoffers per dag eist. De watervoorziening is nu on der controle met een gegarandeerd rant soen van vijf liter water per vluchteling per dag. Met de internationale luchtbrug wordt ook dagelijks dertig ton zeep aangevoerd als voornaamste wapen in de strijd tegen de er barmelijke hygiënische toestand in de kam pen. LEIDEN RUDOLF KLEUN miljoen gulden. In de tussenliggende periode werden de projectontwikkelaar en twee handlangers (onder wie de voormalige directeur be drijfsvoering van de universi teit) gearresteerd. Bovendien werden de twee BV's van de projectontwikkelaar failliet ver klaard. De hele affaire leidde op de universiteit tot een bestuurs- Slachtoffers van oplichting en fraude in de bouw kunnen in de nabije tóekomst om hulp aankloppen bij aannemer J. De- nier uit het Brabantse Rijsber- gen. Denier heeft nogal wat er varing op dit gebied. Zijn be drijf, De Kempen/Interbouw Zuid, was nauw betrokken bij de bouw van de uitbreiding 'An nex' van het Sylviuslaboratori- um van de Leidse universiteit. Dat bouwproject liep uit op een grootscheepse bouwfraude. Naar schatting zeven miljoen gulden verdween. Denier zelf dreigde voor 2,1 miljoen gulden het schip in te gaan. Hij voerde met steun van onderaannemers en leveranciers twee jaar lang juridische strijd om zijn geld te rug te krijgen. Uiteindelijk slaagde hij er in het half afge bouwde pand waar hij beslag, op had gelegd voor 1,8 miljoen gulden aan de universiteit te verkopen. De feitelijke waarde van het gebouw bedroeg 3,3 Akkoord VS en Noord-Korea De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn vanmorgen vroeg in Genève tot een ak koord gekomen dat de spannin gen rondom het Noordkoreaan- se nucleaire programma moet verminderen. De VS zullen Noord-Korea helpen bij de overschakeling op veiliger nu cleaire technologieën. Verder zouden de VS en Noord-Korea bereid zijn diplomatieke verte genwoordigingen te vestigen in eikaars hoofdsteden en de han dels- en investeringsbeperkin gen te versoepelen. Denier heeft nu samen met een advocaat uit Zundert het initiatief genomen voor de stichting Recht Bouwzaken. 'Voor juridische en bouwtechni sche adviezen, ter voorkoming en oplossing van bouwgeschil- len', zo staat op het ontwerp- briefpapier van de stichting te lezen. Denier neemt daarbij zelf de technische adviezen voor zijn rekening. Het juridische ge deelte wordt door de advocaat Bijvoegsel: De prijs van de Leidse Annex-af- faire. Hartklachten en tonnen schade. Woodstock Een Amerikaanse popliefhebber sjouwt met zijn tentje op zoek naar een plekje in de buurt van Podium Noord in Woodstock. Het Amerikaanse stadje herdenkt dit weekeinde het historische popfestival van 25 jaar geleden met een hedendaags muziekfestijn. foto reuter joe traver Schiphol wil in de toekomst een tweede stationsgebouw kunnen bouwen. De terminal zou moe ten komen tussen de twee taxi- banen naar de aan te leggen vijfde baan. De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer voelen echter niets voor de bouw van een tweede stationsgebouw op Schiphol. De luchthaven ventileert zijn verlangen in het voorlopige Masterplan 1995-2015 van Schiphol. Hoewel Schiphol de verwachte groei tot 40 miljoen passagiers in 2015 kan verwer ken binnen het bestaande sta tionsgebouw, wil de directie niet uitsluiten dat in de verdere toekomst een tweede terminal nodig is. Noord-Holland en Haarlem mermeer willen echter alleen pieren zonder stationsgebouw tussen de Zwanenburgbaan en de nieuwe vijfde baan toestaan. Volgens provinciewoordvoer der B. Kessens zal er overleg moeten komen tussen Schiphol en de provincie als de luchtha ven volhardt in de wens een tweede terminalgebouw neer te zetten. „Het uitgangspunt tot nu toe is dat er één Schiphol blijft. Er moet niet een soort tweede nationale luchthaven komen naast het bestaande Schiphol. Je zou dan een ver dubbeling van allerlei vervoers stromen krijgen." In het door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uit gebrachte herziene ontwerp- streekplan voor Haarlemmer meer staat dat Schiphol ook na de aanleg van de vijf,de baan een zo compact mogelijke luchthaven moet blijven, geba seerd op een concept met één grote tejminal. Volgens GS wordt daarmee een zo gering mogelijke aanslag op de open ruimte gedaan. Ook zou Schip hol zo betere kansen hebben in de concurrentieslag met andere grote luchthavens. Na het jaar 2005 zou Schiphol volgens GS eventueel satellieten mogen bouwen tussen de Zwa nenburgbaan en de vijfde baan. Dit zijn pieren met plaatsen voor ongeveer tien vliegtuigen, zonder een stationsgebouw, parkeerplaatsen en aanvoerwe- gen. De passagiers zouden met onbemande treintjes naar deze opstapplaatsen kunnen worden vervoerd. Voor de bouw van sa tellieten hebben GS wel ruimte gereserveerd. In het recent uitgebrachte structuurplan maakt ook de ge meente Haarlemmermeer dui delijk dat de ontwikkeling van Schiphol zo geconcentreerd mogelijk moet plaatsvinden. Haarlemmermeer is eveneens aanhanger van het 'one-termi- nalconceptdat overzichtelijk en efficiënt wordt genoemd. Voorts zou zo afstand kunnen worden bewaard tussen de luchthaven en de nabijgelegen woonkernen. Haarlemmermeer wil in de volgende eeuw eventu eel alleen de bouw van satellie- D BLOEMENDAAL CORRESPONDENT De aanleg van een zeehaven in de Ga zastrook, onder Nederlandse leiding, zal vijfduizend Palestijnen minstens een jaar lang werk bieden. Dat is de schatting van de Palestijnse ingenieur Hatem Abu Shaban, die nauw betrok ken is geweest bij de onderhandelin gen over de aanbesteding van het pro ject. Het aannemingscontract is giste ren in Gaza-Stad ondertekend in aan wezigheid van PLO-voorzitter Jasser Arafat. Hoofduitvoerder van het project is Ballast Nedam. Managing-director G.A. Witzel tekende namens het Eu ropese consortium, waarvan ook het Italiaanse bedrijf Sistemi Ingegneria en het Franse Spie Batignolles deel uitmaken. De andere handtekening werd gezet door de Palestijnse minis ter van transport, Abdel-Aziz Haj Achmed. Het is nog niet duidelijk hoe de ha ven van Gaza eruit gaat zien en waar hij zal worden aangelegd. Ballast Ne dam heeft laten weten dat er in eerste instantie schepen tot vijfduizend ton kunnen meren. Later kan de haven worden verdiept. De bedoeling is in ja nuari of februari 1995 met de aanleg te beginnen. In de tussentijd zullen ook de milieu-aspecten worden beke ken. Het gaat daarbij onder meer om de verwerking van industrieel afval en om het verwijderen van aangeslibd zand. Met het laatste zal per jaar een i enkele miljoenen guldens zijn gemoeid. De gisteren getekende komst bevat een aantal ontsnappings clausules, die in werking treden als de financiering niet rond komt. Dat zou het geval kunnen zijn als de Franse re gering niet wil meebetalen en er geen andere geldschieter wordt gevonden. De Nederlandse regering heeft voor het havenproject veertig miljoen gul den beschikbaar gesteld, vooropge steld dat het milieu niet te zeer wordt aangetast en dat andere landen de rest van het geld leveren. Italië heeft vol gens de Palestijnen inmiddels toege zegd zijn aandeel te zullen betalen. Het hele project mag volgens het con tract niet meer dan zestig miljoen dol len (ruim honderd miljoen gulden) gaan kosten. Sinds het Israëlisch-Palestijnse vre desakkoord van september 1993 is er een harde strijd geleverd om de uit voering van het havenwerk. Omdat Nederland een flinke bijdrage aan de financiering zou leveren was van het begin af aan duidelijk dat de hoofduit voerder een Nederlands bedrijf zou zijn. Aanvankelijk werd gedacht aan een 'drijvende haven', maar de Palestijnen hadden hun zinnen gezet op een vaste zeehaven die kan worden uitgebreid voor grote zeeschepen, waardoor hun onafhankelijkheid van Israël zou toe nemen. Bovendien biedt een grote ha ven aan meer mensen werk. Daarop kwam Ballast Nedam in beeld. ADVOCATEN Rapenburg 55, 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Aristoteles Het uitgangspunt van alle wijs heid is de verwondering. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Info Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot vanavond Af en toe zon Wolkenvelden, ook af en toe zon en in het noordoosten nog een en kele bui. Middagtemperatuur on geveer 19 graden. Noordwesten wind, matig, kracht 3 a 4, in het noordelijk kustgebied krachtig of hard, windkracht 6 of 7. /•^c actuele kjjr Leidsch Dagblad Massagraf uit Stalintijd in dierentuin MOSKOU AP Bij graafwerkzaamheden in de dierentuin,van Moskou is giste ren een massagraf ontdekt dat volgens de autoriteiten dateert uit de tijd van Stalin. De graaf werkzaamheden op de plaats waar een nieuwe berekuil moet komen, werden onmiddellijk stil gelegd, maar de bezoekers van de dierentuin bleven rustig van hun ijs en de dieren genie ten, zonder dat ze in de gaten hadden welke gruwelijke ont dekking zojuist was gedaan. „Dit is een schedel", zei voor man Vladimir Allik, wijzend op een gelig half vergaan restant en een klein hoopje beenderen op een metalen plaat. De mannen van Allik zeiden dat ze donder dag de stoffelijke resten van tenminste tien lijken hadden opgegraven, waarvan sommige duidelijk kogelgaten vertoon den. Het massagraf ligt aan de rand van de oude, vervallen die rentuin in het centrum van Moskou. Het openbaar ministerie heeft het werk stil laten leggen. Open baar aanklager Igor Konjoesjkin laat onderzoeken of het gaat om menselijke resten van slachtof fers van de Stalin-terreur in de jaren dertig. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik I nu een abonnement. I Voorletters:- I Adres: l Tel: I fLv.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro [f 85,55) I automatisch 84.55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1