Leidsch Dagblad Kok wil vanavond al antwoord van fracties Onderzoek naar uitlatingen agent Militair Invalidenhuis haalt NOS-Journaal niet Schadestrop dreigt voor Katwijkse winkeliers Bosbranden maken 23 slachtoffers Ook niet roken op het strand Geringe milieuwinst door gedraaide banen Schiphol BEL: 071-128030 VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40540 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Jeff Buckley /t Aan kinderen die I net als hun beroem de vaders muziek maken, is een nieuwe naam toe- Jeff Buckley. Schoppartij yt q Oefenwedstrijd tus- I O sen Alphense Boys en ARC loopt weer uit op een schoppartij waarin één rode kaart valt. schade uit. „Als het water via de begane grond, de openbare weg of het riool een pand binnenkomt, of als een kelder blank komt te staan door het gestegen grond water, is het niet gedekt.". Zijn Katwijkse collega H. Minnee be vestigt deze lezing. „Over het al gemeen zijn de polissen daar heel duidelijk over." Sommigen van de getroffen winkeliers reageren verbaasd als ze de opmerkingen van de des kundigen horen. „Mijn verzeke ringsagent zei me dat alle oké is", meldt Janna van den Oever, eigenares van Reisburo Katwijk aan de Princestraat. „De scha de-expert moet nog komen, maar ik heb inmiddels al toe stemming gekregen om dingen te vervangen en een schoon maakbedrijf de rommel op te laten ruimen. Dat zegt toch wel wat." Ook C. Peters van kle dingzaak Livera aan de Prince straat is verwonderd. „Zo ver ik het heb begrepen, is alles in or- Een aantal Katwijkse winkeliers een flinke strop overhou den aan de wolkbreuk die gis ternacht boven de kustplaats losbarstte. Volgens verzeke ringsdeskundigen vergoeden de aatschappijen niet de schade die door het regenwater is ont staan. „Ik kan niet voor elke winkelier en elke verzekering praten, maar in de meeste po lissen is dit soort waterschade t gedekt", stelt A. Kraaij van verzekeringskantoor Ton van Hirtum uit Katwijk vast. Ook op andere compensatie regelingen, zoals het Rampen fonds, kunnen de ondernemers volgens he»n geen beroep doen. De meeste particulieren hoeven zich geen zorgen te maken. Hun verzekeringen, als ze die tenminste hebben, dekken de schade over het algemeen wel. Bij tientallen winkeliers liep in de nacht van woensdag op donderdag het overvloedige re genwater de opslagkelders bin nen via het riool of door luiken of ramen. Volgens Kraaij sluiten de meeste polissen dit soort Barcelona» De bosbranden die in Spanje woeden, hebben gisteren het 23ste slachtoffer gemaakt. In het noorden van de provincie Catalonië werd het stoffelijk overschot van een door de brand omgekomen monnik gevonden. Het trein verkeer tussen Barcelona en de Franse grens is gisteravond stilgelegd omdat het vuur zeer dicht in de buurt is gekomen van de spoorweg. De branden naderen de provinciehoofdstad Barcelona. In Badalona wordt een ziekenhuis door de vuurzee bedreigd. Op het Franse eiland Corsica is gisteren een 53-jari- ge vrouw overleden aan brand wonden die ze opliep bij bran den die zeker 7.000 hectare kreupelhout op het eiland in as hebben gelegd en tien huizen hebben verwoest. Duizenden mensen moesten daar huizen en campings verlaten. Op de foto put een helikopter water om branden in de buurt van Valencia te blussen, foto epa de." Pagina 14: Donkere wolken hangen boven winkeliers in Katwijk aan Zee. katwuk» peter v Politiekorpschef J. Warmer dam stelt een onderzoek in naar uitlatingen van een agent van het district Bollenstreek zuid. De politieman zou mini maal bij twee aangiftes van fietsendiefstal tegen de gedu- pèefden hebben gezegd: „Ga maar kijken of uw fiets bij Ri- che voor de deur staat." Hotel Riche is in Katwijk een van de gebouwen waarin asielzoekers worden opgevan gen. „Dit is verwerpelijk en dan druk ik me nog zacht uit", reageerde Warmerdam gister middag tijdens een gemeente lijke commissievergadering op vragen van WD-raadslid J. van Paridon. Warmerdam neemt dé kwestie zeer ho<3g op, maar wilde gisteren nog niet vooruitlopen op mogelijke strafmaatregelen tegen de agent. „Alvorens daarover uit latingen te doen, wil ik eerst onderzoeken wat er is gezegd, in welke context de uitlatingen zijn gedaan en uiteraard wie het heeft gezegd. Dit mag in elk geval niet in een democratie voorkomen en het is goed voor de controle van het politie-apparaat dat het in het openbaar aan de or de komt. Ik hoop dat mensen die zoiets meemaken de be- wusté agent daarop aanspre ken en dit melden bij zijn chef." Ministersposten worden vanaf maandag verdeeld Paviljoen ook in winter op strand Katwijk die de Formateur Kok wil vanavond van de fracties van PvdA, WD en D66 horen of zij akkoord gaan met het concept programma voor een paarse coalitie. Kok laat dat weten in het pakket van 55 pagina's dat hij vanochtend presen teerde. Hij heeft gisteren al op hoofdlijnen met de fractie voorzitters een akkoord bereikt. Kok wil voor het week einde de zaak rond hebben, zodat daarna de ministers posten kunnen worden ingevuld. stellingen, aldus Van Mierlo (D66). „De tekst was erg lang en luisterde soms erg nauw." Wallage (PvdA) sprak van een 'stevig en serieus akkoord' dat hij vandaag 'van harte' zal ver dedigen. Eerder op de dag had WaJlage zich nog moeten verde digen tegen de kritiek van par tijgenoot Pronk, die vond dat de sociaal-democraten te weinig hadden binnengehaald. „Als al- den haag gpd-a Inhoudelijk wilden de onder handelaars gisteravond niets zeggen. Wel werd duidelijk dat pver de definitieve tekst niet di rect overeenstemming kon wor den bereikt. Het duurde bijna acht uur voordat de drie politici met de tekst konden instem men. Maar dat was geen gevolg van plotselinge politieke tegen- Pronk waren ver vuld, zou er geen kabinet zijn", zei Wallage. Volgens hem kan de PvdA 'een kabinet op basis van dit akkoord met een gerust hart tegemoet zien'. WD-leider Bolkestein zei het akkoord 'met overtuiging' te zullen verdedigen. Sommige le den van zijn fractie menen ech ter dat de WD minder heeft binnengehaald dan bij de vori ge, mislukte 'paarse' poging. Bolkestein weersprak dat. „De bezuinigingen zijn nu netjes in gevuld." Binnen de fracties heerst enig gemor over de invulling van de bezuinigingen, die 18 miljard gulden moeten opleveren en waarvan de helft wordt gebruikt voor lastenverlichting. De be zuinigingen worden onder meer gehaald door de studiefinancie ring tot drie jaar te beperken, een eigen risico van 200 gulden per jaar voor ziekenfondsverze kerden in te voeren, de kinder bijslag te beperken en de uitke ringen nog maar voor de helft aan de lonen te koppelen. De fracties moeten vanavond ja of nee zeggen maar mogen nog wel wijzigingen voorstellen, waarover Kok morgen met de onderhandelaars overlegt. Maandag kan dan worden ge praat over de 'poppetjes'. Ver wacht wordt dat de PvdA en de WD elk vijf ministersposten krijgen en D66 vier. PvdA-leider Kok wordt in ieder geval de nieuwe premier. Pagina 2: CDA nog steeds in diepe crisis. Dollar onderuit De koers van de Amerikaanse dollar is onderuit gegaan. Ten opzichte van de slotkoers van gisteren in Amsterdam zakte de Amerikaanse munteenheid in New York met ruim 3 cent. De dollar stond tegen het ein de van de handel op de Ne- wyorkse wisselmarkt op 1,7520. In Amsterdam be- droeg de koers van de 'green back' gisteren aan het eind van de handel 1,7850 en vanoch tend 1,7505. In New York begon de dollar koers te zakken toen bekend was geworden dat eerst de Zweedse en vervolgens de Itali aanse rente was verlaagd. Dat nieuws trok de beleggers naar de Europese valuta's, in de hoop dat er meer renteverho gingen in Europa in het vat zit ten. Unilever-winst iets toegenomen rotterdam anp De nettowinst van Unilever is zowel in het tweede kwartaal als in het eerste halfjaar met 2 pro cent gestegen. Over het tweede kwartaal groeide de winst van ƒ1.062 tot 1.079 miljoen. In het eerste halfjaar boekte het concern ƒ1.913 miljoen netto winst tegen 1.868 miljoen in de eerste helft van 1993. Ondanks het matige resultaat is de raad van bestuur niet pes simistisch over de tweede helft van het jaar. Topman Tabaks- blatt verwacht „enige verdere verbetering van onze resulta ten". Analisten hadden slechte resultaten voorspels als gevolg van de zeepoorlog met Procter Gamble. Dat er toch wat meer winst is gemaakt, is daarom een verrassing. scHUERFELDEen primeur voor Europa: In het Duitse Schuerfeld aan de Oostzee heeft men bedacht dat het nuttig zou kunnen zijn ook op het strand een rookvrije zone te hebben. En honden mochten er allang niet meer komen. Naar verluidt zou de rookvrije zone zo'n honderd meter breed zijn. foto Reuter schiphol» richard Een alternatief baanstelsel voor Schiphol levert voor de regio slechts geringe milieuwinst op. De geluidhinder in Zwanenburg neemt weliswaar flink af, maar ten noordwesten van de lucht haven ontstaan nieuwe lawaai- belaste gebieden. Verder zal de totale nachtelijke geluidhinder in de regio aanzienlijk hoger uitvallen dan bij het huidige uit breidingsplan. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke berekeningen van de Projectgroep Mainport en Milieu Schiphol (PMMS). Het draaien van de Zwanen- burgbaan plus de aanleg van een rijfde baan parallel daaraan valt ongeveer twee miljard gul den duurder uit dan het uitbrei dingsplan van de NV Luchtha ven Schiphol, dat door het kabi net wordt gesteund. Daarbij wordt een rijfde start- en lan dingsbaan aangelegd parallel aan de bestaande Zwanenburg- baan. Door de geringe milieuwinst en de enorme meerkosten lijkt de nu onderzochte baanvariant kansloos als alternatief voor het huidige uitbreidingsplan. Vol gens de studie zullen ook grote problemen ontstaan bij de bouw van nieuwe wegen en spoorlijnen rond de luchthaven. Bovendien loopt de uitbreiding jaren vertraging op, terwijl Schiphol juist aandringt op een versnelde aanleg van de rijfde baan. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd op aandringen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer, die willen dat de geluidhinder en veiligheidsrisico's door de groei van Schiphol worden ge minimaliseerd. Daarbij willen ze vasthouden aan het maxi mum van 10.000 zwaar geluid- gehinderde woningen. Het on derzochte alternatief benadert die grens met 10.641 lawaaibe- laste woningen. Het kabinets plan levert een getal op van 12.572 woningen. De tegenvallende resultaten betekenen niet dat Provinciale Staten en de gemeenteraad van Haarlemmermeer zonder meer zullen instemmen met het plan van Schiphol en het kabinet. maanden een kopje koffie wil len drinken, kunnen in Katwijk nu ook in een strandpaviljoen terecht. Gisteravond stemde de commissie voor economische zaken in met een proef van een jaar om van 1 oktober tot 1 maart een strandtent toe te staan op het Stratenmakers aan Zeeplein. In tegenstelling tot de meeste strandtenten, komt dit paviljoen niet op, maar direct aan het strand te staan. Voor de exploitatie van een paviljoen in de wintermaanden diende zowel K. van Beelen als J. Schipper een aanvraag in. Uiteindelijk kreeg Van Beelen, die zich als eerste meldde, toe stemming om naast restaurant De Zwaan een strandtent op te bouwen. Wethouder H. van Mierlo noemde het gisteravond 'een aardig initiatief om het seizoen te verlengen'. De commissiele den en de wethouder bleken niet gevoelig voor bezwaren van de eigenaar van restaurant De Zwaan en de gezamenlijke ho- reca-ondernemers in het dorp. Zij vrezen extra concurrentie. Van Beelen zal zich in de win termaanden aan strikte regels moeten houden. De deuren mogen van 's morgens 7 uur tot uiterlijk 5 uur in de middag ge opend zijn. Avondfeesten zijn uit den boze. Als de proef slaagt, mogen het jaar erna mogelijk meer strandtenten in de winter maanden open. Artsen zonder Grenzen vraagt meer Rwandageld AMSTERDAM GPD Dubbelfunctie zit Leids raadslid De Vreeze (PvdA) dwars LEIDEN WIM KOEVOET Het voormalig Leids Koninklijk Militair Invalidenhuis heeft mede door toedoen van het PvdA-raadslid S. de Vreeze niet het NOS-Journaal van gisteravond ge haald. De Vreeze, sinds kort directeur van de pas opgerichte Vereniging Open Monumenten, wilde liever niet op tele visie met het aan de Hoge Rijndijk gele gen monument, waaraan mogelijk een referendum wordt gewijd. De bijbehorende monumentale bo mengroep en de aanbouw aan de ach terzijde moeten wijken voor de bouw van twee flats. Een groep Leidse bur gers, onder aanvoering van oud-wet houder C. Waal en de echtgenote van schrijver Maarten Biesheuvel, probeert met een referendum dit besluit terug te draaien. Het militair invalidenhuis had 'dan ook perfect gepast in het nieuwsbe richt van het Journaal over de nieuwe Vereniging Open Monumenten, die zich beijvert voor het behoud van bedreigd cultureel erfgoed. De Leidse PvdA-fractie heeft tot dus verre echter de sloop van een deel van het omhakken van de bomen gesteund. Sterker nog, twee vroegere PvdA-wethouders hebben de bouwplannen bedacht, in de periode dat De Vreeze fractievoorzitter was. „Ik zag me zelf al staan bij het Ko ninklijk Militair Invalidenhuis. Met Eva piesheuvel en Cees Waal erbij. Zo op te levisie komen als directeur van de net opgerichte Vereniging Open Monumen ten en een paar weken later in de Leidse gemeenteraad een verhaal afsteken dat daar haaks op staat. De Vreeze bedacht toen dat een op instorten staande Voorschotense kerk, waarvan de naam hem niet te binnen wilde schieten, beter als decor kon die nen. Op het Voorschotense gemeente huis was echter geen wethouder die hem kon helpen. Uiteindelijk was het de Voorschotense politie, die De Vreeze aan de naam van de Laurentiuskerk hielp. Pagina 13: VOM mikt op bezoekers monumentendagen. Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Erasmus De natuur vermaakt zich kostelijk met de gissingen der wetenschap. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie - Sport HET WEER Wolkenvelden Vannacht enkele opklaringen. Mi nimumtemperatuur omstreeks 13 graden. Overdag wolkenvelden, ook af en toe zon en kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Noordwestenwind matig, kracht 3 a 4. Man maakt ritje op motorkap van eigen auto NOORDWUKERHOUT» Een 25-jarige Noordwijkerhou- ter heeft gisternacht een ritje gemaakt op de motorkap van zijn eigen wagen. De vader van de man zag 's nachts in de Leeuwerikstraat twee onbe kenden in de auto van zijn zoon zitten. Hij sloeg alarm. De Noordwijkerhouter rende vervolgens naar buiten en sprong op de motorkap, om de diefstal van zijn net wegrijden de wagen te verhinderen. De inzittenden trokken zich echter niets van de man aan en voerden hun snelheid op. Op de Meeuwenlaan namen de dieven gas terug voor een ver keersdrempel. Daar maakte de Noordwijkerhouter gebruik van om van de motorkap af te springen. Hij bleef ongedeerd. De auto met een waarde van tienduizend gulden verdween met grote snelheid in de rich ting van de Wildlaan. Artsen zonder Grenzen wil groter percentage hebben van de opbrengst van de Rwanda- actie, die naar schatting uitein delijk 60 miljoen gulden zal be dragen. Bij dit bedrag is de 15 miljoen, die minister Pronk ter beschikking heeft gesteld, mee gerekend. De hulporganisatie heeft hiervoor een verzoek inge diend bij de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Volgens de normale verdeel sleutel krijgt Artsen zonder grenzen 11 procent, zes miljoen gulden. De organisatie heeft echter berekend de komende drie maanden tien miljoen gulden nodig te hebben voor de nood hulp in Rwanda. Ze hoopt dan ook dat de andere Nederlandse hulporganisaties vier miljoen gulden willen afstaan. Uit het vandaag verschenen jaarverslag van Artsen zonder Grenzen blijkt dat de organisa tie vorig jaar 75 miljoen gulden heeft besteed aan hulpprogram ma's. Een stijging van 40 pro cent ten opzichte van 1992. Het accent lag daarbij op hulpverle ning in conflictgebieden. Vluch telingen en ontheemden waren de grootste zorg. Het aantal do nateurs in Nederland steeg vo rig jaar tot 560.000, in 1992 lag dat aantal nog op 400.000. i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i i Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1