Leidsch Dagblad UiU Akzo schrapt 180 banen in Sassenheim Hoogovens en Philips draaien weer met winst BEL: 071-128030 Kok vanavond met paars regeerakkoord naar koningin Hevige regenbui zet Katwijk onder water Klant jaagt overvaller postkantoor op de vlucht Leidenaar redt blinde mannen van verdrinking SPO(R)TKOOPJE \BHlSTOL Bush wellicht weer naar Leiden wonen GOED NIEUWS SPEKTAKULAIRE VERBOUWINGSOPRUIMING BI) CASBA WONEN! DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40539 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Bollenvlet 9 Het vervoer over water is van oudsher erg be langrijk geweest voor de telers in de Duin- en Bol lenstreek. I Mormels op straat A K Pratend fruit, mon- I J sters en clowns: het is zaterdag allemaal te zien op het vijfde Katwijkse straatfestival. Nog geen abonnee? Een ware menigte verzamelt zich op het Haagse Binnenhof. Sommigen komen daar alleen uit toeristische overwegingen, anderen hopen e laars die daar dezer dagen bezig zijn. n glimp op te vangen van de politieke puzze- Industriebond CNV 'verrast en overvallen Bij Akzo Nobel Coatings in Sassenheim moeten de ko mende drie jaar zo'n 180 van de 1.400 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het bedrijf probeert gedwongen ontslagen te voorkomen, maar kan geen garanties geven. De indus triebond CNV is 'vérrast en overvallen' door de aankon diging van vanochtend. Terwijl formateur Kok zich gis teren kon zetten aan het schrij ven van het paarse regeerak koord, zijn de onderhandelin gen over de verdeling van de ministersposten en bijbehoren de namen losgebarsten. Volgens WD-voorzitter Hoekzema blijft Bolkestein fractieleider, is Van Aardenne 'niet beschikbaar' als minister en wil de WD graag ministers leveren voor financi ën, binnenlandse zaken en volkgegezondheid. Vanmorgen kwamen de on derhandelaars Bolkestein (WD), Van Mierlo (D66) en Wallage (PvdA) nog een keer bij Kok langs om pagina voor pagi na het regeerakkoord door te nemen. Na eventuele wijzigin gen brengt Kok dan vanavond verslag uit aan de koningin, waarna morgen de fracties hun oordeel moeten geven. Zaterdag wil Kok de hele zaak rond heb ben, zodat hij maandag kan be ginnen met de zetelverdeling. Dat zal vermoedelijk nog een week kosten. De onderhandelaars hebben' gisteren alle punten in het ak koord nog eens doorgenomen. Over het laatst overgebleven knelpunt, de bezuinigingen op en de kostenbeheersing in de gezondheidszorg, werden ze het niet eens. Kok heeft 1,2 miljard aan bezuinigingen in de, zorgsector ingeboekt, maar de invulling daarvan is volgens de specialisten van alle fracties voor het overgrote deel irreëel. Bovendien gaat Kok ervan uit dat de kosten van de zorg jaar lijks met 1,5 procent zullen toe nemen, terwijl de fracties die veel hoger inschatten. De kwes tie wordt nu doorgeschoven naar het kabinet. Ook isr gisteren opnieuw ge sproken over de studiefinancie ring: invoering van een presta tiebeurs (eerst lenen en achteraf deels kwijtschelden) om te be zuinigen op de studiefinancie ring en het in de steigers zetten van een onderwijssysteem met verschillerfde studieduur in het HBO en de universiteit. Over de duur van de prestatiebeurs be staat nog enige onduidelijkheid. Volgens een woordvoerder van Kok wordt in het akkoord mee genomen dat het recht op stu diefinanciering vanaf 1995 wordt ingekort tot drie jaar. Dat is volgens fractiespecialisten onmogelijk. Zij hebben voorge steld vanaf 1995 uit te gaan van een beperking van de studiefi nanciering tot de officiële stu dieduur, voor de meeste studies vooralsnog vier jaar. „Gezien de economische positie van het bedrijf, lijken gedwon gen ontslagen ons, op zijn zachtst gezegd, niet noodzake lijk", reageert woordvoerder P. Fortuin. Hij vreest dat deze 'eer ste grote klap' bij een Akzo No- bel-vesting voorbode is voor meer reorganisaties. „En dat legt een forse claim op de CAO- onderhandelingen", zegt hij. Met andere woorden: als zijn bond geen 'brede garanties' voor de werkgelegenheid krijgt, Bejaarde steelt snoep voor verpleegsters LEIDEN Een 95-jarige man is gis termiddag bij een super markt aan de Leidse Brahmslaan betrapt op het stelen van snoepgoed. De Leidenaar had voor onge veer 25 gulden aan zoet waar bij zich. Als motief voor zijn diefstal gaf hij op dat hij de verpleegsters in het tehuis waar hij woont wilde trakteren en geen geld had om het snoep goed zelf te betalen. De po litie heeft de hoogbejaarde winkeldief met een waar schuwing, maar zonder snoep heengezonden. Een wolkbreuk heeft afgelopen nacht grote delen van Katwijk aan Zee onder water gezet. De brandweer moest in tientallen winkels en woningen het water wegpompen. Met name in sou terrains, maar ook in parkeerga rages, een bejaardencentrum en de bibliotheek stond een laag water. De brandweer was van morgen nog bezig met het weg pompen van het hemelwater. De regenbui, die kort na één uur viel, concentreerde zich bo ven 'het oude deel van Katwijk aan Zee tussen de vuurtoren en Een 69-jarige inwoner van Oegstgeest heeft met kordaat optreden gistermiddag een overval op het postagentschap aan de Dorpsstraat in Warmond verijdeld. De man werd omstreeks half vier bedreigd door een 23-jarige' Leidenaar, die een pistool tegen zijn hoofd zette en van de post agentschaphouder geld eiste. De man uit Oegstgeest sloeg echter direct het wapen van zich af, waarbij hij zijn bril en zijn horloge verloor. De overval ler raakte door deze actie zo van de kook dat hij van de overval afzag, de bril en het horloge op raapte en daarmee het postkan toor verliet. De houder van het postagent schap had inmiddels alarm ge slagen, waarna de politie direct de achtervolging inzette. De be manning van een surveillance wagen van het district Leiden- /Voorschoten trof op de Ende- poellaan in Warmond een man aan die aan het signalement voldeed. De Leidenaar kon zon der problemen worden aange houden. In zijn rugzak werd een vuurwapen aangetroffen. De man is ingesloten en heeft in middels een volledige bekente de Uitwatering. „Uit Katwijk aan den Rijn bijvoorbeeld is geen enkele melding van water overlast gekomen", vertelt brandweercommandant J. Kuij- pers. De regenval was zo hevig dat de opgetrommelde spuit gasten moeite hadden de kazer ne te bereiken. „De auto's had den geen grip meer op het weg dek. Bovendien waren door de enorme regenval de putdeksels van het riool gesprongen en gaan drijven", aldus Kuijpers. Het water stond in sommige straten bijna veertig centimeter hoog. Met name in de Tram straat ontstond een complete vloedstroom, die voor een deel de gemeentelijke parkeergarage inliep. Daar stond dan ook een meter water. ^Ook bij het Hoor- nesplein zorgde het water voor forse overlast. De telefoon op het Katwijkse gemeentehuis stond vanmor gen roodgloeiend van mensen die gaten in het wegdek en an dere schade meldden. De ge meente heeft inmiddels een ex tra veegmachine ingezet om de meegevoerde modder onder meer bij de ondergelopen Ha ven weg te halen. Ook wordt geprobeerd een ploeg straten makers van vakantie terug te roepen om de gaten in de we gen te dichten. De brandweer ondergelopen zelfbedieningszaak aan het Hoornesplein ii LEIDEN HANS KOENEKOOP vendien kon Vonk zich, doordat zijn regenjas op bolde, niet meer bewegen. Hij dreef weg met zijn gezicht onder water. Riezenkamp, die juist op de fiets passeerde, be dacht zich geen seconde en sprong dé vaart in. Met behulp van toegesnelde omwonenden ston den ze even later alle drie kletsnat op de walkant. Meerpoel en Vonk zijn voor controle naar het zie kenhuis gebracht. De 55-jarige Leidenaar A. Riezenkamp heeft door heldhaftig optreden gisterochtend twee blinde plaatsgenoten van de verdrinkingsdood gered. De beide mannen, de 53-jarige J. Meerpoel en de 70- jarige T. Vonk, wandelden ter hoogte van de fiet serstunnel onder de Willem de Zwijgerlaan par does de Haarlemmertrekvaart in. Doordat de wal kant daar tamelijk hoog is, lukte het de blinde niet zelf uit het water te klauteren. Bo- Pagina 13: 'Het leek wel een slapstick'. worden extra looneisen gesteld. Volgens het bedrijf zijn kos tenbesparingen nodig om te kunnen concurreren met ande re, wereldwijd operende verfbe drijven. Uit een extern onder zoek zou zijn gebleken dat er inderdaad meer geproduceerd kan worden door minder men sen in Sassenheim. In de vesti ging worden autoreparatielak- ken, vliegtuiglakken en indus triële coatings geproduceerd. Dat het bedrijf winst maakt, ontkent locatie-directeur W.B. Sanders niet. „Maar juist als het goed gaat, kun je je beraden op de langere termijn." Om ge dwongen ontslagen te voorkcf- men, denkt hij aan 'schuiven en inpassen', ook binnen andere vestigingen van zijn bedrijf. Of het lukt om gedwongen ontsla gen te voorkomen, durft hij niet te voorspellen. „Op dit moment zijn er niet veel vacatures." Overigens sluit de directeur niet uit dat er nog meer ar beidsplaatsen geschrapt moe ten worden. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of de activiteiten van de gefuseerde bedrijven, Akzo en Nobel, nog meer in el kaar geschoven kunnen wor den. Ontvoerder van Heineken zou in Paraguay zijn AMSTERDAM ANP Het weekblad Panorama be weert éen al bijna tien jaar voortvluchtige Heineken-ont- voerder in Paraguay te hebben opgespoord. De 41-jarige man is daar gehuwd met een Paragu- ayaanse, heeft drie kinderen en geeft zich uit voor een Spaans zakenman die twee bier- en hamburgerrestaurants exploi teert. Hij ontsnapte in 1985 uit het Pieter Baan Centrum, waar hij voor psychiatrisch onder zoek verbleef. Bij verstek werd hij voor zijn aandeel in de ont voering van Heineken en diens chauffeur Doderer veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. 'Hij schrok zich rot NOC STEEDS TE ZIEN IN HET KIJKHUIS '"^l/oieral EEN VROLIJKE ZOMERFILM Dag. 19.30 en 21.45 (zondags gesloten) Vrouwenkerksteeg 10, tel. 142895 UMUIDEN/EINDHOVEN FRANS VAN DEN BERG/GPD Het staal- en aluminiumcon- cern Hoogovens heeft over de eerste zes maanden van dit jaar 63 miljoen gulden winst ge boekt. Een jaar geleden werd nog met een verlies van 189 miljoen gedraaid. Met name het staalbedrijf in IJmuiden werkt boven verwachting. Daar werd dit eerste halfjaar 163 miljoen winst gemaakt, terwijl de alumi- niumtak nog op 64 miljoen ver lies staat. Bij de presentatie van de half jaarcijfers gistermiddag voorzag bestuursvoorzitter M. van Veen ook in de rest van dit jaar nog geen winst voor de aluminium- divisie. Maar de staalpoot zal verder profiteren, zodat Van Veen een 'aanzienlijke verbete ring' van de winst in dit tweede halfjaar verwacht. De Hoogovens Groep klimt na drie jaar van verliezen op ei gen kracht uit het economisch dal. Echt tevreden is Van Veen pas wanneer het rendement op het geïnvesteerd vermogen 12,5 procent bedraagt. Momenteel komt Hoogovens niet verder dan vijf procent. Philips heeft in het tweede kwartaal een nettowinst ge boekt van 402 miljoen gulden. In het tweede kwartaal van 1993 bedroeg de nettowinst 117 mil joen. Het Eindhovense concern houdt dus de stijgende lijn vast. Over de eerste helft van het jaar werd 662 miljoen gulden ver diend, tegen 220 miljoen gulden in de eerste helft van 1993. In dat laatste bedrag was overigens niet de 1,1 miljard begrepen die Philips vorig jaar kreeg door de verkoop van haar aandeel in een joint venture met Mashishi- ta. De omzet steeg de eerste zes maanden van 27,2 miljard gul den tot 28 miljard. Koninklijke Olie (Shell) heeft in het tweede kwartaal de netto winst zien zakken met 7 pro cent naar 574 miljoen pond, te genover een nettoresultaat van 619 miljoen pond in dezelfde periode van 1993. Pagina 6: Philips investeert 500 min in chips. O'HARA sportschoen in zwart/zilver en wit/blauw. Maten 24 - 46. Normaal 29.95 Bristolprijs 20. geldig t/m zaterdag LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGR0S) Donderdag koopavond LEIDEN «EMIEL Oud-president George Bush van de Verenigde Staten komt vol gend jaar juli wellicht weer naar Leiden. Hij is door de Stichting Pilgrim Memorial Leiden uitge nodigd, omdat de Pilgrim Fathers dan precies 375 jaar ge leden van Nederland naar Ame rika vertrokken. De stichting wil volgend jaar onder meer een congres in de Pieterskerk hou den over religie fn maatschap pij. Bush moet het congres luis ter bijzetten. Bush bracht in de zomer van 1989 al een bezoek aan de Pie terskerk. Hij stamt zelf van de Pilgrim Fathers af, zo werd voor die gelegenheid door het Leidse gemeente-archief uitgezocht. De Pilgrim Fathers vormden een groep vluchtelingen, die om godsdienstige redenen het strenge Engeland verliet en zich van 1609 tot 1620 in Leiden ves- 13: 'Leiden is dé Pil grim Fathersstad'. HET WOORD IS AAN Stendhal Wonderkinderen worden meestal mislukte volwassenen. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs- Familieberichten Info. VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 HET WEER I cidsch - Dagblad NIEUWE ABONNEES Casba Wonen verbouwt en breidt uit. U profiteert van superhoge kortingen. Kom snel kijken! ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed i Dus neem ik nu een abonnement. Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:_ Of bel 071-128030 712141 400114 Verwachting van het KNMI tot morgenavond Kans op onweer Veel bewolking en buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur 20 graden. Eerst weinig wind. Wind noord tot noordwest, matig tot vrij krachtig, aan de kust krach- tig of hard. De 'groene' koel en vriesapparatuur van Siemens Energiezuinig en milieuvriendelijk Bel het Siemens Infocentrum: 070-333 25 70/29 30 Siemens. Doordacht en duurzaam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1