Leidsch Dagblad Niet zwemmen in Zuid-Holland Leiderdorpse wint na veertien jaar strijd 'Bouw rond Schiphol opnieuw overwegen' Generale repetitie in Dronten Gewapende overval op ING-bank Sassenheim Nieuw wapen tegen snelheidsduivels BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 2 DINSDAG 2 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40531 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Kanobond 9 Leden van de Toeristi sche Kanobond Neder land maken met een groep van 21 personen een trek tocht door Zuid-Holland. The Prodigy 1 /l ~^e Prodi§y deeft I T1 een nieuwe breed opgezette CD uitgebracht en blijkt dus toch geen Britse eendagsvlieg. Bij andere nonnen voor vlieglawaai haarlem richard mooyman Het kabinet moet zich bezin nen op de vraag of het verant woord is 15.000 woningen in Haarlemmermeer te bouwen. De geplande nieuwbouwwij ken rond Schiphol zouden niet mogen worden gebouwd in dien voor vlieglawaai dezelfde normen gelden als voor ge- luidoverlast door auto- en treinverkeer. Dat schrijft de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO) in een zwaarwegend advies aan het kabinet over de uit breidingsplannen van de luchthaven. De RARO schrijft dat de nor men voor geluidhindemor- men door vliegverkeer veel ruimer zijn dan die voor ver- keers- en raillawaai. Als die normen worden toegepast, kan een groot deel van de grootschalige woningbouw in Haarlemmermeer niet door gaan. Het gaat daarbij vooral om de bouw van 7.500 wonin gen bij Hoofddorp. Maar ook bij Nieuw-Vennep en Vijfhui zen ontstaan problemen. Volgens woordvoerder P. Levelink gaat de raad niet zo ver om de nieuwbouw van 15.000 woningen in Haarlem- helemaal af te raden. „Dat zou erg drastisch zijn. We vragen het kabinet vanwege de geluidoverlast nog eens goed naar de nieuwbouwplan- nen te kijken." Levelink weet zeker dat het RARO-advies door het nieuwe kabinet seri eus zal worden genomen. De provincie Noord-Hol land hanteert bij het plannen van nieuwbouwlocaties rond Schiphol al een strengere la- waainorm dan wettelijk is toe gestaan. Maar volgens de RARO is ook de Noordholland se norm aanzienlijk soepeler dan de regelgeving bij andere lawaaibronnen. Ook Schiphol zelf is overigens van mening dat de nieuwbouwlocaties op een grotere afstand van de luchthaven moeten worden gebouwd. De RARO dringt bij het kabi net verder aan op een nader onderzoek naar de ligging van de nieuwe vijfde baan van Schiphol. In een aanvullende studie moet de gedraaide vari ant opnieuw worden bekeken, want die is volgens een meer derheid binnen de raad te snel afgewezen. Het kabinet heeft een voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een vijfde baan parallel aan de Zwanen- burgbaan. dronten Padvinder of niet, je bent Schot en je blijft Schot. En dus draag je onder het traditionele padvindersshirt de al even traditionele kilt. Deze Schotse 'hopman' is met duizenden gelijkgestemden uit meer dan dertig Europese landen neergestreken in Dronten. Daar wordt de komende dagen de eerste Europese Jamboree gehouden, de generale repetitie voor de 18e Wereld Jamboree, die volgend jaar op hetzelfde terrein wordt gehouden. foto anp arthur bastiaanse Blauwe algen vormen gevaar voor gezondheid Arbeidsbureau Leiden heeft bak onbemiddelbaar al lang leiden sjaak smakman leiden roelf reinders Een frisse duik in alle Zuidhollandse wateren wordt sterk afgeraden. Onderzoek van de provincie en het Hoog heemraadschap van Rijnland heeft uitgewezen dat de ge vaarlijke blauwe algen vrijwel overal aanwezig zijn. Daar door lopen de zwemmers de kans ziek te worden. Huid en oogirritaties, oorontsteking zijn gebruikelijke klach ten. Inslikken van water met de blauwe algen leidt bijna altijd tot diarree. ten kwamen van zwemmers be sloot de provincie, in samen werking met het hoogheem raadschap, op grote schaal wa termonsters te nemen. Uit die monsters bleek dat.de giftige al gen op vele plaatsen werden aangetroffen. Gistermiddag volgde spoed overleg tussen de provincies Zuid- en Noord-Holland, het schap en de regionale inspectie volksgezondheid en hygiëne. Het overleg leidde tot het advies nergens meer in oppervlakte water te zwemmen. Via stickers op borden bij de vele strandjes en via publicaties in kranten De blauwe algen zorgden vorige week voor het eerste zwemver- bod in een recreatiepias bij Al- mere. Door het warme weer hebben de algen zich razend snel verspreid, 't Joppe bij War mond was zaterdagmorgen de eerste plas in Zuid-Holland waar borden verschenen met 'Verboden te zwemmen'. Die waren op initiatief van de ge meente Warmond geplaatst, hoewel er op dat moment nog een positief zwemadvies was van de provincie Zuid-Holland. Omdat er steeds meer klach- zullen de zwemmers op de hoogte worden gebracht van het negatief zwemadvies in Zuid-Holland. Hoop dat de situatie verbetert, is er nauwelijks. Alleen als het koeler wordt, neemt het aantal algen niet meer toe. Provinciaal woordvoerder A. Vente spreekt van een uitzonderlijke situatie: „We dachten altijd dat blauwe algen alleen in ondiepe plassen veel voorkwamen. Maar door het extreem warme weer drijven de algen nu ook in zeer diepe plassen." Het is onmogelijk de blauwe algen, die als een blauwgroene drab op het water drijven, te verwijderen. De provincie Noord-Holland wil nog niet zover gaan overal een zwemverbod uit te vaardi gen. Kritieke plaatsen worden elke dag bekeken. Wel wordt ge constateerd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater slechter wordt naarmate de warmte voortduurt. Het arbeidsbureau in Leiden heeft al lang een bak met zoge heten onbemiddelbare werklo zen. Het recente en fel bekriti seerde voorstel van het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorzie ning om werklozen uit het be stand te schrappen, die de ar beidsbureaus vanwege per soonlijke omstandigheden toch niet aan werk kunnen helpen, is niet meer dan een bevestiging van de bestaande praktijk. „Als Partij cocaïne onderschept De Douane en de Koninklijke Marechaussee op Schiphol heb ben gisteren zeventig kilo cocaï ne onderschept. De partij heeft een straatwaarde van veertien miljoen gulden. De vondst is het resultaat van een nieuwe opsporingsmethode. Sinds kort wórdt op de luchthaven vracht uit Zuid- en Midden-Amerika direct bij het toestel gecontro leerd. Gisteren betrof het een vlucht uit Panama. Na vergelij king van de inhoud van een vrachtcontainer met de vracht brief hield de douane drie do zen over. Daarin bevond zich de cocaïne. je je capaciteit optimaal wilt be nutten, moet je keuzes maken", aldus adjunct-directeur Adamo- wicz van het RBA Leiden van daag in deze krant. Het Leidse arbeidsbureau heeft voor elke 250 ingeschre ven werkzoekenden één consu lent beschikbaar. Van die 250 werkzoekenden is bijna de helft al meer dan een jaar werkloos en daarmee officieel langdurig werkloos. Volgens de officiële 'evenredigheidsdoelstelling' zou het RBA relatief evenveel van deze 'kansarme' werklozen als 'kansrijke' werklozen aan werk moeten helpen. Dat lukt echter bij lange niet. Volgens Adamowicz zijn on geveer duizend van de 10.000 in Leiden ingeschreven werkzoe kenden in feite niet bemiddel baar wegens alcohol- of drug problemen, demotivatie door langdurige werkloosheid of door bijvoorbeeld relatie- en /of psychische problemen. Het ar beidsbureau heeft al langere tijd overleg met de sociale dienst over deze gevallen, waarbij voorop staat dat de sociale dienst deze mensen begeleidt bij de oplossing van deze pro blemen. Pas daarna komt het RBA weer in beeld. Tot het zo ver is, doet het arbeidsbureau niets voor deze mensen en wor den ze ook vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Pagina 2: Werkgevers willen gewoon goede krachten. sassenheim peter v De ING-bank aan de Hortus laan in Sassenheim is vanmor gen vroeg door twee gewapen de mannen overvallen. Zij gin gen er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie heeft later op de ochtend de vermoedelijke daders in Lis- serbroek aangehouden. Twee mannen drongen even na openingstijd het bankfiliaal binnen. Dreigend met een vuurwapen eisten zij geld van het personeel. Om hun eis kracht bij te zetten hielden de twee een klant onder schot. Zij verklaarden de klant te zullen doden als er geen geld kwam. Nadat een nog onbekend bedrag aan de twee mannen was overhandigd gingen zij er, volgens een getuige, in een zwart/grijze Honda Civic van door. Ter hoogte van Lisser- broek hield de politie even la ter een donkergrijze Civic, met daarin twee mannen, aan. De politie vermoedt dat zij de overval hebben Zij zijn vanmorgen hoor overgebracht politiebureau in Katwijk. He hoofdkantoor van de ING bank weigert elk Activiste Riet Dekkers kan beginnen met haar keukenuitbouw leiderdorp. hennyv De spullen worden inmiddels ingepakt, want na de vakantie komen de bouwvakkers. En dan kan de activiste Riet Dekkers, de schrik van gemeentelijk Leider dorp na een strijd van veer tien jaar beginnen met de uitbouw achter haar huis. „Het is afgelopen. Met steun van de provincie, want bij de gemeente hebben ze er de ballen verstand van. Iedereen in Leiderdorp mocht uitbouwen, behalve Riet Dekkers", vertelt ze triomfante lijk. Veertien jaar geleden weiger de de gemeente akkoord te gaan met een uitbouw van de keuken van Dekkers. Een sim pele weigering, die leidde tot de zwartste jaren in de geschiede nis van Leiderdorp en die de ge meente vele honderdduizenden guldens heeft gekost. Het keukenuitbouwtje was veertig centimeter te lang en dat Riet Dekkers krijgt na veertien jaar gelijk. foto hielco kuipers pikte de gemeente niet. Het is afgehandeld. „Maar die scha- stuk werd afgebroken, waardoor declaim is inmiddels opgelopen de nieuwe keuken onbruikbaar tot 23.000 gulden." werd. Dekkers diende een scha- Dekkers trok na de weigering declaim in van 9.000 gulden, de ten strijde tegen vrijwel alles waarde van de keuken. Er volg- wat de gemeente besloot. De de een rechtszaak die nog niet stort in het Doesgebied ging niet door, ze onthulde de ver koop van bouwgrond tegen te goedkope prijzen en zorgde er voor dat de verantwoordelijk topambtenaar inmiddels thuis zit. Politiek leidde het tot grote commotie, posities van wethou ders stonden ter discussie. Een maal werd Dekkers zelfs door politie-agenten verwijderd tij dens een raadsvergadering. Als de gemeente mij veertien jaar geleden toestemming had gegeven voor die keukenbouw, was al die rotzooi niet over Lei derdorp uitgestort", zegt Dek kers. Mensen die de hoop had den dat de Leiderdorpse nu stopt met actievoeren, komen bedrogen uit. „Ik ben een paar dagen weg geweest en dan ho pen de zaken zich op", vertelt ze, terwijl de twee telefoons en de fax in haar woning continu rinkelen. Ze heeft de laatste tijd vooral burgemeester Zonnevylle en de nieuwe wethouder A. van Dijk van BurgerBelangen op de kor rel. „Die Van Dijk heeft voor de verkiezingen van alles beloofd, maar hij doet niets. Hij staat ge woon onder curatele van de rest van het college." De rust keert, als het aan Dekkers ligt, nooit meer terug in Leiderdorp. De komende maanden is het tijdelijk misschien wel even stil- ,want de bouwvakkers komen er aan. De vergunning is ver leend op basis van de spoed procedure via artikel-19. Een wetsartikel waar Riet Dekkers in andere gevallen tegen was, om dat er minder mogelijkheden zijn om bezwaar te maken. Is ze inmiddels voorstander van deze procedure? „Nee, o God nee. Deze proce dure gaat veel te snel, maar dit geval is anders. De zaak loopt al zo lang. En mijn buren maken geen bezwaar. Tenminste, één in elk geval niet. Maar ik kart absoluut niet langer wachten." n den run «ruud sep Nog voordat de politie het ap paraat officieel mag gebruiken, heeft het Alphense bedrijf Optil - as de eerste exemplaren van de revolutionaire snelheidsmeter al verkocht: aan fabrikanten van verklikkers die automobilisten moeten waarschuwen tegen snelheidscontroles. „Daar zijn we niet kinderachtig in. We ne men ze mee en laten ze zien hoe het apparaat werkt. Som migen hebben er een gekocht, anderen moesten gewoon toe geven dat ze tegen dit apparaat niets kunnen beginnen", vertelt verkoper P. van Riel van Optilas. Optilas heeft in de Benelux en Scandinavië het alleenrecht op de import van het apparaat dat alle bestaande verklikkers naar de schroothoop lijkt te verwij zen. Wanneer in september de officiële goedkeuring van het Nederlands Meetinstituut (NMI) komt, verwacht Van Riel de apparaten in groten getale te Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Karei Jonckheere Al mijn vrienden staan achter mij; reden waarom ik ze niet zie. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie- Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Overwegend zonnig Heldere nacht, maar in het westen enkele wolkenvelden. Minimum temperatuur ongeveer 16 graden. Overdag droog en overwegend zonnig. Middagtemperatuurvan ongeveer 26 graden in het noord westen tot 30 in het zuidoosten. Zwakke tot matige oostenwind, kracht 2 tot 3. Gevangene in Bijlmerbajes eet al maand niet amsterdam «anp In de Bijlmerbajes in Amster dam is een 28-jarige gevangene al dertig dagen In hongersta king. Hij is ontevreden over zijn medische behandeling. De man moet acht jaar zitten. Hij eist een 'dagelijkse behandeling' vanwege 'problemen met zijn urinekanaal'. Volgens een Justi- tiewoordvoerster is de man niet in orde en beeldt hij zich in dat hij een ziekte heeft. Een arts heeft niets gevonden. De gevangene drinkt nog wel, zijn toestand is 'redelijk'. Hij staat onder controle van een arts en een psychiater. Jackson toch met Presley gehuwd los angeles afp/rtr/ppa De Amerikaanse popster Mi chael Jackson is toch getrouwd met Lisa Marie Presley, de dochter van de King of Rock, wijlen Elvis Presley. Jacksons produktiemaatschappij MJJ Productions heeft dat gister avond, na maanden van volhar dend ontkennen, bekend ge maakt. De bruidegom is 35 jaar, de bruid 26. Het paar is elf weken geleden in het geheim getrouwd in de Dominicaanse Republiek zoals de roddelpers al vele weken meldt. „We wilden alle bei een besloten ceremonie zonder te worden afgeleid door het mediacircus", laat Lisa Ma rie weten. Mevrouw Jackson, Elvis' enige kind, is eerder getrouwd ge weest met de musicus Danny Keough. Ze heeft twee kinderen. Lcidsch Dagblad V .UvUuUUiiHiminyiif 'v'in'nii n i, NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. 1 i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i kunnen verkopen aan de Ne derlandse politiekorpsen. Een order voor 35 Lavegs van de Luxemburgse politie en bestel lingen uit België en Denemar ken kunnen elk moment bin nenkomen. De Laveg is bijna niet. op te sporen doordat het apparaat met een veel fijnere laser werkt dan de traditionele radar. Een soort bovenmaatse verrekijker stuurt een smalle, onzichtbare lichtbundel uit naar bijvoor beeld het nummerbord van een auto. Na 0,36 seconde wordt een tweede bundel uitgezonden en kan de snelheid van het voertuig worden bepaald. Naast ongrijpbaar voor radar verklikkers is de Laveg minder gevoelig voor storing, handza mer, eenvoudiger te bedienen en veel goedkoper dan de con ventionele apparatuur. De oude radar kost minimaal 50.000 gul den, het apparaat dat Optilas op de markt brengt gaat voor vijf tien mille van de hand. •ontrole bezorging) Tel:. I (l.v.ir Na de eerste 2 weken J I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I tf 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1