Leidsch Dagblad Stroomopwekking Leiden vleugellam door warmte BOSPEEN EN RUNDERVINKEN. Meer gruwelen op til in Rwanda Bergen bamboe als bloeiende bloemen Zwemmen in 't Joppe gevaarlijk door algen taat van eleg i Haïti Politie heeft handen vol aan groep treinreizigers Goud voor Van Grunsven Ongeval kost twee kinderen het leven BEL: 071-128030 GOED NIEUWS ANDAG 1 AUGUSTUS 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40530 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 istand De opstand in War schau van 1944 had in zin, omdat de Sov- inie besloot de opstan- ngen niette helpen. Syrië en Israël 5 Syrië blijft zich wape nen tegen Israël. Presi dent Assad negeert Israëls j vraag om een vredesge- baar van zijn kant. emeente Warmond plaatst verbodsborden rmond roelf reinders 1 gemeente Warmond vindt t er beter niet in 't Joppe n worden gezwommen. In t water drijven blauwe al- a, die, als ze worden inge- tt, darmproblemen geven, het strandje zijn borden ge- ïatst met 'Verboden te emmen' erop. De gemeente eft hiertoe besloten ondanks ii positief zwemadvies van provincie Zuid-Holland. 3ij de gemeente zijn vorige ek klachten binnengeko- ;n van mensen met takneigingen nadat ze in 't tpe hadden gezwommen. overleg met het Hoog- emraadschap van Rijnland, aliteitsbeheerder van 't Jop- heeft zij besloten tot het ïatsen van de verbodsbor- n. „Het water mag bacterio- jisch dan wel in orde zijn, zwemmers brakend 't Jop- uitkomen moet je als ge- tente je verantwoordelijk- id nemen", aldus H. Har- 'elt van sector grondzaken. De provincie Zuid-Holland lat vanmiddag met het hoogheemraadschap, de pro vincie Noord-Holland en de regionale inspectie volksge zondheid en milieuhygiëne over de aanpak «van de blauwe algen. Deze blauwgroene drab vormt door het warme weer een steeds groter wordend probleem voor zwemmers. Als er doorheen wordt gezwom men is de kans op huidirrita ties groot. Inslikken kan diarree tot gevolg hebben. Vol gens A. Vente, woordvoerder van de provincie, moeten er afspraken worden gemaakt over het verwijderen van de schadelijke algen. De gemeente Warmond heeft op eigen initiatief tot het plaatsen van de borden beslo ten. De provincie geeft pas een negatief zwemadvies als' de concentratie e.coli-bacteriën per milliliter zwemwater gro ter dan twintig is. Zwemmers kunnen dan infectieziektes oplopen. De concentratie in de plassen in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek is volgens Vente nergens hoger dan twee. hanoi Fietsende boeren houden enorme trossen bamboe visfuiken op hun tweewielers in evenwicht. Bamboe is, met name in het noorden van Vietnam en in de provincie Hai Hung, waar deze foto genomen werd, in trek voor het vervaardigen van allerlei, ook huishoudelijk, materiaal. foto afp -au-prince-washington door de militaire macht- bers in Haïti aangestelde iident Emile Jonassaint ft de afgelopen nacht de it van beleg afgekondigd, e ingreep is een reactie op resolutie van de Veilig- lsraad waarmee een mili- e interventie in het land gelijk wordt gemaakt. 81-jarige Jonassaint zei dat slag om Haïti in voorberei- l is". „Wij gaan strijd leve- met al onze middelen. De d zal hard zijn." Hij bena- fcte dat de gehele wereld nu oorlog heeft verklaard aan d. Jqpassaint verweet de we- gemeenschap „gebrek aan isteren nam de Veiligheids- 1 op initiatief van de Vere- le Staten een resolutie aan zegt dat een multinationale dmacht „alle noodzakelijke delen" moet kunnen ge- ken om de democratie in ti te herstellen en de in sep- ber 1991 door de militairen Ireven president Aristide te n terugkeren. oewel een datum niet werd eld aan de militaire macht- bers zei de stafchef van het te Huis, Leon Panetta, dat nilitairen snel moeten aftre- om een invasie te voorko- „Ik denk dat het voldoen- s om snel te zeggen. Zij kun- dat signaal maar beter op- ken", aldus Panetta. ssolutie 940 werd gisteren twaalf stemmen voor bij e onthoudingen (China en dlië) aangenomen. De for- ering 'alle noodzakelijke delen' is volgens het VN- dvest een voorwaarde voor invasie onder Amerikaanse ing. Washington bood direct iet aannemen van de reso- aan een multinationale dmacht te gaan leiden. „De migde Staten zijn bereid om i strijdmacht te formeren en te voeren. Wij streven er- r en verwachten dat eren zich bij ons zullen aan- ten", aldus de Amerikaanse jassadrice bij de VN, Made- e Albright, tot de leden van aad na de aanvaarding van esolutie. e resolutie voorziet in een pak in twee fasen. Eerst it een multinationale vre- nacht de militaire regering Haïti tot aftreden dwingen een veilige en stabiele sfeer' :ppen voor terugkeer van de ring van president Aristide. 'olgens zou een VN-vredes- ht van 6.000 man naar Haïti iten gaan om te helpen bij ipleiding van de Haïtiaanse tie en krijgsmacht. De vre- nacht zou de legitieme re- tg moeten helpen om de ïbare orde te handhaven. leiden annet van aarsen Schelden, spugen en dreigen: een groepje jongeren uit Pur- merend dat gistermorgen om zeven uur per trein vanuit Den Haag het station in Leiden bin nenreed, was niet meer in de hand te houden. De spoorweg politie, die door de conducteur was gewaarschuwd omdat de groep geen geldig plaatsbewijs wilde laten zien, kon de jonge ren niet aan en waarschuwde de Leidse politie. Die stuurde er twee wagens met agenten op af, maar ook dat bleek niet voldoende om de Purmerendse jongens en meis jes tot bedaren te brengen. Met assistentie van omliggende korpsen en de hulp van een hond met begeleider kon de rust met harde hand worden hersteld. Twee jongens van vijftien en zestien jaar werden aangehou den. De zestienjarige had een van de toegesnelde agenten een kopstoot verkocht. De rest van de groep is onder begeleiding van enkele agenten en een poli tiehond in betrekkelijke rust naar Amsterdam verder gere den. De twee aangehouden jon gens zijn in de loop van de mid dag na verhoor door de politie en de spoorwegpolitie vrijgela ten en keerden eveneens huis waarts. Ook de elektriciteitsvoorziening ondervindt problemen als gevolg van het warme weer. Het oplopen van de tem peratuur van het oppervlaktewater maakt het moeilijker om centrales voldoende te koelen en daardoor kan niet alle capaciteit worden benut. De elektriciteitscentrale aan de Leidse Maresingel draait op het ogenblik slechts op veertig procent van zijn capaciteit. De centrale heeft daardoor maar veertig megaWatt vermogen beschikbaar in plaats van de gebruikelijke tachtig megaWatt. van Lith van het elektriciteits- produktiebedrijf EZH is dat on voldoende om koelproblemen te voorkomen. „Er is 's zomers nu eenmaal ook minder vraag naar warm te." Daarom gebruikt de Leidse centrale ook singelwater om te koelen. Maar dat koelwater mag leiden rudolf kleun Een belangrijk deel van de rest warmte van de Leidse centrale wordt via het stadverwarmings- net 'opnieuw gebruikt. Zo ge bruikt onder meer het AZL deze- warmte voor allerlei doelen. Maar volgens woordvoerder H. als gevolg van milieuvoorschrif ten zoals overal niet meer dan zeven graden worden opge warmd, terwijl de eindtempera- tuur niet hoger mag zijn dan ze ven graden. Volgens Van Lith ligt de watertemperatuur op het ogenblik rond de 25 graden. „Dus de marges zijn klein." De elektriciteitsbedrijven hebben nauwelijks nog reserve. Als ook die is gebruikt, moet stroom worden geïmporteerd, maar het buitenland heeft soortgelijke regels of ontheffing worden gevraagd van milieure- gels. Om die reden hebben de elektriciteitsproducenten de af nemers gevraagd zuiniger te zijn met stroom. Het afgelopen weekeinde is al een beroep ge daan op het bedrijfsleven om daar bij de produktie rekening mee te houden. Vanaf vandaag wordt ook de huishoudens ge vraagd zuinig aan te doen. „Als alleen al alle audio en vi deo-apparatuur niet op stand by staat, levert dat in heel Ne derland 50 mW besparing op." Andere suggesties om te bespa ren zijn, niet slordig om te springen met verlichting, venti latie en koeling en om de (afiwasmachines pas 's avonds buiten de piekuren te laten draaien. „We doen dit beroep niet voor niets op maandag, wasdag", zegt Van Lith. Haarlemmermeer Een tweejarig jongetje en zijn twaalfjarige zusje zijn gistermiddag om het leven gekomen bij een aanrijding op de N205. De kinderen zaten in een bestelbusje, dat werd bestuurd door hun 39-jarige vader. Vlak voor de afslag naar de A9 kwam het busje door nog onbekende oorzaak op de linkerrijstrook in aanrijding met een personenauto. Beide auto's reden het talud af en belandden enige meters lager in de berm. Het busje sloeg daarbij over de kop en kwam in een sloot terecht. De personenauto kwam in de berm tot stilstand. De kinderen waren op slag dood. De vader liep letsel op aan een arm. Zijn vrien din en moeder van het jongetje brak een van haar rugwervels. De slachtoffers werden door de poli tie met hulp van omstanders uit het water gehaald. Onduidelijk is nog hoe de beide auto's met elkaar in botsing zijn gekomen. De politie verzoekt ge tuigen van het ongeval zich te melden, telefoonnummer 02503 - 72121foto jan verhoog -♦*. Anky van Grunsven feliciteert Olympic Bonfire met de gouden medaille. foto anp Bospeen, vJM per dos Rundervinken, kilo -1850-16.50 1 7R 100 gram -iss- J,.I sJ Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 6 augustus a.s. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. kibumba rtr De ramp in Rwanda schokt de wereld en vormt een overbelasting voor de hulporga nisaties. Hulpverleners zeggen er vrijwel ze ker van te zijn dat er meer van dergelijke omvangrijke gruwelen op til zijn. „Waarom niet zegt een hoge functio naris van het Internationale Comité van het jlode Kruis (ICRK) zich af. „Wij moeten ons allemaal schamen. Wij zijn niet bereid ge-> weest een land te stoppen dat zichzelf voor onze ogen kapot maakte. Men geeft Rwanda de schuld, maar het zogenaamde machtige Westen was verantwoordelijk voor Rwanda en dat blijft het. Als we het kwaad negeren, zal het zich uitbreiden tot het op onze deuren klopt." Neem het kamp Kibumba, 25 kilometer ten noorden van de Zaïrese grensstad Goma. Ruim 250.000 vluchtelingen probe ren er in leven te blijven tussen de doden. De stinkende lichamen van mannen, vrou wen en kinderen liggen waar ze zijn geval len. Een paar meter van de levenden die ko ken, overgeven en hun behoefte doen rondom kleine kampvuren, tenmidden van de vuiligheid. Op minder dan honderd meter van het kamp liggen d,e lijken vier hoog opgetast. Vlak daarbij een jonge vrouw die aan het baren was toen ze stierf. Het kind overleed ook. De vrouw houdt de hand vast van een man, waarschijnlijk haar echtgenoot. Hulpverleners verwachten dat in de ko mende weken steeds grotere aantallen vluchtelingen naar Rwanda terugkeren. Maar een harde kern van Rwandezen is vastbesloten te blijven, bang als ze zijn voor wraakacties, omdat ze zelf of hun naaste verwanten hebben meegedaan aan de slachtpartij tussen verschillende etnische groepen. Zelfs voor de Rwandezen die aan de cho lera ontsnapt zijn en naar hun verwoeste woningen terugkeren, lijkt de kwelling nog lang niet voorbij. Het Rwandees Patriottisch Front (FPR), dat beheerst wordt door de Tutsi-minderheid, is nu aan de macht in de hoofdstad Kigali. Het regeert over een gro tendeels vijandig ingestelde Hutu-meerder- heid. „Zelfs in de zonnigste scenario's moet het generaties duren voor er een eind komt aan de haat die hierachter schuilgaat", meent een Amerikaanse diplomaat. Fransen blijven langer in Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Prinses Karadja In de liefde zowel als aan de dis is opgewarmd afschuwelijk. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Programma's - RTVShow- VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 7 HET WEER Verwachting tot morgenavond Buien en minder warm Wolkenvelden en enkele regen- of onweersbuien, sommige met zwa re windstoten. Middagtempera- tuur van 22 graden in het zuid westen tot 28 in het noordoosten van het land. Wind eerst uit uit eenlopende richtingen, later op de dag westelijk en toenemend tot matig, kracht 3 a 4. Laurentiuskerk mogelijk dicht voorschoten Het bestuur van de Laurentius kerk aan de Leidseweg in Voor schoten overweegt sluiting van het kerkgebouw. Dit omdat de overheidssubsidie voor de hoognodige restauratie maar met beschikbaar komt. Onlangs moest de kerk worden afgezet omdat er stukken van de toren vielen. Er is geen geld voor res tauratie van het uit 1868 date rende gebouw. De kosten wor den geschat op 3,8 miljoen gul den. Kerkgebouw en toren ko men voor op de monumenten lijst, hetgeen betekent dat er 1,6 miljoen gulden subsidie be schikbaar komt. De rest moet de Laurentiusparochie zelf bij elkaar brengen. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws "I Dus neem ik nu een abonnement, i Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1