Leidsch Dagblad CDA staat alleen inzake WAO Archeon wil geen house-party meer Natte boel in Zandvooit BEL: 071-128030 Een ballon, een ballon, een ballonnetje Economische groei helft groter Jonge Kim gunt Moonie primeur GOED NIEUWS ONDERDAG 28 JUL11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40527 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 \Nog geen abonnee? UT Rwanda J Als de VUT verdwijnt, j— Meer Rwandese vluch- zal bijna de helft van j telingen keren vanuit e 60-plussers blijven wer- Zaire terug naar Rwanda, en. Dat zijn er veel meer De nieuwe regering moe- an eerder werd gedacht. I digt hen aan. Dansfeest van zaterdag afgelast ALPHEN AAN DEN RUN. MARIETA KROFT Of het nu om een house-par ty gaat of een dansgala, wie z'n zinnen had gezet op een feest zaterdag in Archeon in Alphen aan den Rijn, kan dat wel uit zijn hoofd zetten. Ar cheon stelt zijn locatie aan de organisator Phantasia en Ventura plotseling niet meer beschikbaar. „We willen niet met house worden geassoci eerd", legt J. Geerlink, hoofd marketing en PR van Ar cheon. uit. Archeon was steeds in de veronderstelling dat het om een dansgala ging, maar kwam er deze week achter dat het wel eens om house zou kunnen gaan. Een andere reden voor de afgelasting is volgens Geer link dat de organisator van het feest niet 'aan de con tractuele verplichtingen' vol deed. Welke wil ze 'in het be lang van de organisatie' niet zeggen. Waarom Archeon zo kort van te voren de toegang tot de feestgangers verbiedt, komt volgens haar omdat 'er voor een bepaalde datum' aan de verplichtingen moest worden voldaan. „Die datum is nu verstreken." Tim Thiel, een van de or ganisatoren van het feest, is woedend. „Aan alle contrac tuele verplichtingen hebben we voldaan. Dat kan ik zwart op wit bewijzen." Hij be strijdt bovendien dat het om een house-party gaat. „Ar cheon wist precies wat voor feest het zou worden." Zeker is wel dat 'The Modern Dan- ceparty' zoals de organisatie het noemt, doorgaat. „Waar. weet ik nog niet", zei hij gis teravond laat. „Vermoedelijk wordt het Hoofddorp." 17: 'We hebben nooit over house gespro ken'. Doeshaven yi^De Leiderdorpse I J Doeshaven wordt bedreigd door de uitbrei ding van de A4 en de komst van de TGV. ZANDvooRTDe hevige plaatselijke onweers buien zorgden vanochtend in Zandvoort voor fikse wateroverlast. In een parterrewoning aan de Van Lennepweg/Jacob Catsstraat stond vanmorgen in een mum van tijd zo'n vijftig centimeter water. De bewoner probeert met emmer en zandzakken het tij zo veel mogelijk te keren. Op verschillende trajecten, maar vooral in de buurt van Rotterdam heeft het treinverkeer vanochtend last van vertragingen door blik seminslagen ondervonden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar Hoek van Holland, Breda en Roosendaal werd flink vertraagd. Tussen Hoogeveen en Assen viel het zelfs een kleine drie uur uit. Volgens de NS legde blikseminslag in een seininstalla tie bij Beilen het verkeer stil. De passagiers werden met bussen vervoerd. Ook tussen Alkmaar en Hoorn was opont houd. Omstreeks kwart over tien waren de problemen opgelost. foto united photos de boer poppe de boer Kerkbalans yi Het aantal her- 11 vormden dat bij draagt aan Kerkbalans is de afgelopen jaren 'verontrustend' Koks voorstel levert veel te weinig banen op Informateur Kok wil wel, maar hij wil ook niet. De PvdA-voor- man beseft dat er iets moet ge beuren om meer mensen aan werk te helpen. Maar tegelijker tijd schrikt hij terug voor stevige ingrepen in de sociale zeker heid. In zijn ontwerp-regeerak- koord doet Kok voorstellen om de werkloosheid te verminde ren. Maar die voorstellen zijn zo halfslachtig dat het eindresul taat niet is om over naar huis te schrijven. Per saldo zal het aantal men sen in Nederland dat wel kan of wil werken, maar zonder baan aan de kant staat, tot het einde van deze eeuw blijven steken op ongeveer een miljoen. Een ont werp-regeerprogramma dat daartoe leidt, is niet te verteren. Dat betogen Flip de Kam, hoog leraar in Groningen, en Frans Nypels, hoofdredacteur van de ze krant, vandaag in een be schouwing over het werkstuk van Kok. Ze wijzen de informa teur tevens de weg naar een la gere werkloosheid. Pagina 2: Onaanvaardbaar re geerprogramma. Onduidelijk wat informateur Kok nu gaat doen Het CDA staat alleen in zijn wens om de hele WAO, dus ook de vaststelling van hoogte en duur van de uitkering, onder te brengen bij werkgevers en werknemers. WD, D66 en PvdA houden vast aan het voorstel van informa teur Kok om alleen de uitvoering (registratie en uitbeta ling) van deze werknemersverzekering te privatiseren. Een 'paarse' coalitie lijkt daardoor een stapje dichterbij te komen. eens", zei WD-leider Bolke- stein. Informateur Kok ontving gis teren een voor een de leiders van de vier grote fracties. Ze hadden in hun schriftelijke re acties op het ontwerp-program- ma van Kok een waslijst aan kri tiekpunten geuit. Nu mochten ze komen uitleggen hoe hard die eisen werkelijk zijn. DEN HAAG GPD Door de WD-wens om verder in te snijden in de sociale zeker heid is echter ook 'paars' niet zonder problemen. Informateur Kok heeft in zijn ontwerp-pro gramma opgenomen dat hoog te en duur van uitkeringen niet mogen veranderen. „Op dit mo ment ben ik dat niet met Kok Dè aandacht ging vooral uit naar de WAO, maar ook op an dere terreinen liggen duidelijke verschillen. Informateur Kok was er gisteravond in ieder ge val nog niet uit. Hij noemde het 'te \Toeg' om het CDA nu al af te schrijven. Mogelijk wordt er nog een nieuwe gespreksronde met de vier fractieleiders of een geza menlijk gesprek gehouden. De kans bestaat ook dat hij toch vandaag al de knoop doorhakt. Waarnemend PvdA-leider Wallage was gisteren de eerste in de rij. Hij toonde zich bereid te onderhandelen over een meerderheidskabinet, maar wil de nog wel wat veranderen aan Koks plannen ten aanzien van gezondheidszorg en studiefi nanciering. Boos was Wallage over de WAO-aanpak die het CDA voorstaat. Dat 'compli ceert' volgens hem een mogelij ke centrum-linkse samenwer king. Maar ook achter de WD- kritiek gaan problemen schuil, erkende de PvdA'er. Brinkman (CDA) haastte zich na zijn gesprek met Kok te be nadrukken dat zijn partij niet de enige is die meer op de uitke ringen wil bezuinigen dan de PvdA en informateur Kok. Het CDA-plan om de WAO volledig te privatiseren noemde hij 'principieel'. Voor een blokkade vond hij het echter nog te vroeg. „Er liggen nog genoeg andere problemen." Brinkman wees er op dat het CDA best kan leven met Koks voorstel om een mil jard op de studiefinanciering te besparen, terwijl PvdA en D66 daarmee grote moeite hebben. Ook Bolkestein (WD) weiger de het woord 'blokkade' in de mond te nemen. Extra bezuini gingen op de sociale zekerheid zijn belangrijk, maar het blijft de WD vooral gaan om het be leid. En hoewel het stuk van Kok „nog niet aan de mini- mum-eisen van de WD voor goed beleid voldoet", is Bolke stein klaar om te onderhande len. Van Mierlo (D66) was voor al tevreden met de CDA-visie op de WAO omdat die de kans op een paarse coalitie bevordert. -Jacht op dader fan steekpartij >p Schiphol marechaussee heeft een zes ïan sterk rechercheteam gefor- ïeerd om de dader van eei\ teekpartij op Schiphol aan te ouden. Gisteren werd op de ichthaven een 28-jarige wacht- neester van de Koninldijke Ma- echaussee door een zakkenrol- neergestoken. De mare- haussee, belast met de beveili- ing van Schiphol, sloeg onmid- ellijk groot alarm. De dader intkwam echter. Het incident vond plaats na- >ij het loket van de NS op chiphol Plaza. Een marechaus- betrapte de zakkenroller op ïeterdaad bij het stelen van een ortemonnee uit de tas van een eiziger. Toen hij de verdachte vilde aanhouden, nam deze de lenen. De marechaussee verzocht ia zijn portofoon om hulp. De akkenroller rende het stations- ebouw in en liep daarbij recht de armen van een mare- laussee die nog niet van de si- uatie op de hoogte was. Deze vachtmeester werd met een nes in de buik gestoken. Het slachtoffer werd na de Steekpartij overgebracht naar het VU-ziekenhuis. Zijn toe and was vanmorgen stabiel. Hij werd geraakt in zijn milt en long. Desondanks heeft hij vol- fcens woordvoerder A. de Jong de marechaussee veel geluk jgehad. Hij zal geen blijvend Iet- fel ondervinden. PLAFOND-VENTILATOREN 01719-15522 DEN HAAG GPD De economische groei in ons land is in het eerste kwartaal van dit jaér de helft groter ge weest dan tot dusver werd aan genomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft bere kend dat de groei niet is blijven steken op 1,3 procent maar op 1,9 procent is. uitgekomen. Het CBS heeft het cijfer naar boven moeten bijstellen omdat de goederenhandel met het bui tenland groter is uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd. De groei van de Nederlandse economie komt volgens het CBS nu dicht bij die in het wes ten van de Duitse Bondsrepu- liek. Daar is de omvang van het Bruto Binnenlands Produkt, dat voor de becijferingen als maat staf wordt genomen, in de eer ste drie maanden van 1994 toe genomen met 2,1 procent. Net als in Nederland hebben in Duitsland de fors toegenomen bestedingen van de huishou dens en de grotere uitvoer in belangrijke mate de economi sche groei bepaald. De consumptieve bestedin gen door gezinnen was in de eerste drie maanden van dit jaar 2,5 procent groter dan in de Tot en met dit weekeinde wordt de omgeving van Joure in Friesland beheerst door 35 enorme hete-luchtbal- lonnen. Deze pauw is nog niet helemaal gereed voor vertrek. Het duurt namelijk wel even voordat zo'n ge vaarte helemaal gevuld is en het luchtruim kan kiezen. foto anpherman pieterse TOKYO TERRY MCCARTHY THE INDEPENDENT Kim long II, de nieuwe leider van Noord-Korea die wars is van de media, heeft zijn aller eerste interview gegeven, en wel aan Pak Bo Hi. Meneer Pak is de uitgever van de Segre Times, een aan de Moon-sekte gelieerd dagblad in Zuid-Ko- rea. Onlangs keerde hij terug uit de Noordkoreaanse hoofd stad Pyongyang, waar hij de rouwplechtigheid voor wijlen Kim II Sung bijwoonde. Kim vertelde Pak dat hij geen confrontatie-politiek voorstaat en dat hij een top ontmoeting wil-met de Ameri kaanse president Clinton. „Hij is geen maniakale psychopaat, zoals westerse veiligheidsdien sten willen doen geloven", al dus Pak. Maar de Zuidkoreaanse re gering is niet geïnteresseerd in wat de jonge Kim allemaal te zeggen had. Integendeel, Se oul is furieus over Paks schen ding van het verbod voor Zuidkoreanen op het bijwo nen van de begrafenis. Pak, die naar Peking is gevlogen, mag Zuid-Korea niet meer in en de Segye Times heeft te ver staan gekregen dat ze maar naar een nieuwe uitgever moet omzien. Het is niet de eerste keer dat de Verenigingskerk, die in het Westen bekend staat als de Moon-sekte, de edicten van de Zuidkoreaanse regering naast zich neerlegt. Er is een zekere band gegroeid tussen de Moonies en het gesloten Noordkoreaanse regime. Onder de leiding van Sun Myung Moon staan de Moon ies overal elders ter wereld be kend als fel anti-communis tisch. De kerk geeft een con servatieve krant uit en beheert een omvangrijk zakenimperi- um, met belangen in de uitge verswereld, particuliere scho len, frisdranken, onroerend goed en de bouw van zware machines. Maar de 73-jarige Moon heeft een zwak voor Noord- Korea: hij is er geboren. In de begindagen van het commu nistische regime in 1949 werd hij door Kim II Sung gevangen gezet en een jaar later gered door de Amerikanen. Tijdens een unieke periode van ontspanning tussen de twee Korea's legde Moon in december 1991 een onver wacht bezoek af aan Py ongyang, waar hem een au diëntie met Kim II Sung werd toegestaan. Hoewel "Py ongyang de conservatieve, ka pitalistische Moonies altijd fel had bekritiseerd, hoopte de Noordkoreaanse regering Moon als bemiddelaar te ge bruiken om banden met het Westen aan te knopen. Korte tijd later vervolgde Pyongyang echter weer zijn isolationis tische politiek. VERTALING: MARGREET HESLINGA HET WOORD IS AAN Frans spreekwoord Wie zich schaapachtig gedraagt, wordt door de wolf gegeten. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Religie- Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 13 HET WEER Kans op een bui Vannacht een enkele bui en kans op een mistbank. Minimumtempe ratuur omstreeks 19 graden. Over dag perioden met zon en een en kele regen- of onweersbui. Mid- dagtemperatuur ongeveer 28 gra den. Wind uit noordelijke richtin gen, zwak tot matig, rond kracht Aanmeldcentra asielzoekers weer uitgesteld DEN HAAG GPD Het openen van twee aanmeld centra voor asielzoekers wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat de gesprekken tussen het ministerie van justitie, de Nederlandse Orde van Advoca ten en de Stichting Vluchtelin genwerk over de juridische bij stand van de binnenkomende asielzoeker muurvast zitten. De gesprekken worden pas eind augustus weer voortgezet als demissionair minister Kosto terug is van vakantie. Het mi nisterie hoopt in elk geval nog in september de aanmeldcentra te openen. maanden januari, februari en maart van 1993. De consumptie van voedings- en genotmidde len was een half procent groter. Het CBS merkt daarbij op dat in de gezinnen meer voedings middelen en dranken zijn ver bruikt maar dat er aanzienlijk minder geld is uitgegeven aan sigaretten, shag en andere ta bakswaren. Aan duurzame goederen (au to's, wasmachines en dergelijke apparatuur, woninginrichting enzovoort) werd in het eerste kwartaal 6 procent meer uitge geven. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ja, dat is goed nieuws I Dus neem ik i nu een abonnement, i I Postcode:. I Plaats: Tel:- I I (I.v.m. controle bezorging) i Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch J 29,301 Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: j >3TOvTu?dcnC^Anlwoordnr IOOjO Of bel 071-128030 SPEKTAKULAIRE VERBOUWINGSOPRUIMING BIJ CASBA WONEN! Casba Wonen verbouwt en breidt uit. U profiteert van superhoge kortingen. Kom snel kijken! Hoge Rijndijk 315 tel. 071 -89.93^46

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1