Leidsch Dagblad 'aars achter ilannen Kok Het extraatje van Grand'ltalia. j 'oorzichtig javan PvdA, WD en D66 Onstuimig PLO: Jeruzalem geen zaak van Israël en Jordanië alleen Botulisme in Woubrugge onder stieren BEL: 071-128030 Pastor nog niet terecht GOED NIEUWS IINSDAG 26 JUL11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40525 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 tii ^Jluis bij sluis Het oude sluiswach tershuisje van Roelo- tj irendsveen staat er straks ieer net zo mooi bij als op e oude ansichtkaarten. Utrechtse Parade /i o Werk van 35 kun- I J stenaars uit de af gelopen vijf eeuwen is te zien op de tentoonstelling De Utrechtse Parade. ve\ ien kabinet van PvdA, WD en D66 lijkt na de presentatie :nz an het ontvverp-regeerprogramma van informateur Kok ach weer in zicht. De WD ziet in Koks werkstuk na andreikingen om na een 'stevig gesprek' te onderhan- lelen over een meerderheidskabinet. Ook D66 en PvdA eitaan positief tegenover de plannen van Kok, zo blijkt uit oorlopige reacties van de beide fracties. De kamerfractie ja an het CDA komt pas vandaag bijeen om over het stuk an Kok te spreken, maar ook daarvan wordt een voor- l ichtig 'ja' verwacht. EN HAAG CPD VD-fractievoorzitter Bolke- tein sprak gisteren als eerste et 'ja, mits', waarna Van Mier en Wallage volgden. „Het tuk kan een basis zijn voor re- eringsbeleid als het wordt 1oorzien van de politieke lading an een echte coalitie", aldus an Mierlo, die nogmaals zijn oorkeur voor een paars kabinet litsprak. De D66-fractie spreekt andaag nog over de voorbe- ouden die ze wil maken. PvdA-vice-fractievoorzitter JU'Vallage toonde zich gister- )nc vond na het fractieberaad rooral tevreden dat Kok erin ge- I is werk te scheppen op en sociaal acceptabele manier. De pijn wordt eerlijk ver- leeld", aldus Wallage. Ook de jse VdA praat vandaag verder. De n|Kannemer krijgt miljoen H>an universiteit EIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE Noren op matje, na arrestatie leden Greenpeace den haag anp partijen hebben vandaag nog tot middernacht de tijd om hun precieze oordeel aan Kok ken baar te maken. PvdA-informateur Wim Kok presenteerde gisteren het ont- werp-regeerprogramma dat hij op verzoek van de koningin heeft gemaakt om de impasse in de kabinetsformatie te door breken. Uit zijn plan blijkt dat hij de komende vier jaar een kleine 18 miljard gulden aan be zuinigingen nodig vindt, onge veer hetzelfde bedrag waarover PvdA, WD en D66 het in de mislukte 'paarse' onderhande lingen eens waren geworden. De VVD haakte toen op het laatste moment af omdat ze vond dat £r teveel werd bezui nigd op de rijksbegroting (voor al op' politie en justitie) en bo vendien de bezuinigingen te Informateur Kok geeft een toelichting op zijn ontwerp-regeerakkoord, belaagd door televisieploegen, fotografen en journalisten. vaag waren. In het ontwerp-re geerakkoord heeft Kok de voor genomen bezuinigingen van 'paars' concreet ingevuld, tot grote tevredenheid van Bolke- stein. Die toonde zich ook ge charmeerd over de voorgestelde privatisering van zowel de WAO als de Ziektewet. Uitgangspunt van Koks 'proe ve van een regeerakkoord' is naar eigen zeggen dat de zwak keren in de samenleving wor den beschermd. Aan de hoogte en duur van uitkeringen wil de informateur niet tornen en om de koopkracht te handhaven pleit hij voor een halve koppe ling. Dat wil zeggen dat de uit keringen voor de helft mee mo gen groeien met de lonen in het bedrijfsleven. De informateur wil met zijn programma de komende re geerperiode ten minste 350.000 mensen aan het werk helpen. Daarin begrepen zijn 40.000 laagbetaalde banen voor lang durig werklozen in de zorg, ou- derenhulp, veiligheid en kinder opvang. De lasten voor burgers en bedrijfsleven worden tot 1998 met negen miljard ver- Pagina 2: Kok werkt paars ver der uit, bezuinigingen op 'alle stadia in een mensenleven', Kok biedt sociale partners ruim conflictstof, reacties. V14a een moeizame juridische >trijd heeft de Leidse Rijksuni- 'ersiteit aannemer De Kempen iiit Rijsbergen voor 1,8 miljoen s d ;ulden schadeloos gesteld voor le bouw van de onvoltooide tnnex. De aannemer heeft nu een verlies van bijna drie on openstaan op het bouw- verk dat de geschiedenisjnoest ngaan als de uitbreiding van iet Sylvius-laboratorium. De ^0( irma De Kempen heeft inmid dels de rekeningen van de vijf bonafide onderaannemers voor 90 procent kunnen betalen. De bouw van de Annex ligt al *~v iinds begin 1993 stil. De voor- malig directeur bedrijfsvoering ran de universiteit wordt ver- dacht van het aannemen van mf steekpenningen en belasting fraude. Hij zal zich samen met directeur van de inmiddels failliete projectontwikkelaar Fi- bomij op een rechtszitting moe- -r(ten verantwoorden. Tijdens de ,et bouw van de Annex is zo'n ze- wnven miljoen gulden spoorloos verdwenen. Justitie onderzoekt nog waar het geld is gebleven. De firma De Kempen heeft collegelid J. Waldus van de uni versiteit schriftelijk laten weten de bouw van de Annex te willen afmaken. „Wij zijn de enige die dat kunnen: we beschikken over meters bouwtekeningen en alle technische gegevens. De uni- eei versiteit is bovendien moreel verplicht ons die opdracht te geven." De Nederlandse regering heeft aangedrongen op vrijlating van de bemanningsleden van Greenpeace die in Noorwegen zijn gearresteerd na acties tegen de walvisvangst. Waarnemend ambassadeur E. Skjönsberg van Noorwegen is door het ministe rie van buitenlandse zaken op het matje geroepen wegens het harde optreden van de Noorse kustwacht. De regering heeft er opnieuw op aangedrongen dat Noorwe gen de vangst van dwergvinvis sen staakt Nederland is veront rust over de arrestatie van be manningsleden van Greenpea ce en heeft Oslo via de ambas sadeur verzocht hen vrij te laten en de schepen vrij te geven. stompwuk» Cees Vergay heeft de grootste moei te zijn merrie Ginny in bedwang te houden. Het duo werd al snel uitgeschakeld tijdens de korte- baandraverij in Stompwijk. Het wemelde overi gens van de onstuimige paarden in dat dorp. Huib van der Heuvel zat op de sulky achter de onstui- migste: Heli Marco. Maar hij hafd het dier wèl per fect onder controle. Dat leverde de eindzege op. FOTO LOEK ZUYDERDUIN Reactie op akkoord in Washington GAZA-WASHINGTON AFP-Rtr De Palestijnen in de Gazastrook en Jericho zijn tegen een grote re rol van Jordanië bij de onder handelingen over de toekomsti ge status van Jeruzalem. Ze wij zen de afspraken af die de Jordaanse koning Hussein en premier Yitzhak Rabin van Is raël hierover gisteren in Was hington hebben gemaakt. „Israël heeft Jeruzalem slechts als bezetter in handen. Het is niet aan de bezetters om iets te regelen of toe te zeggen over de stad", aldus een officië le verklaring van de Nationale Palestijnse Raad. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als WOUBRUGGE Botulisme is mogelijk de oor zaak van een slachting onder stieren bij een Woubrugse boer aan de A. de Graafiaan. Inmid dels zijn 39 stieren dood aange troffen op het land of geslacht in een noodslachtplaats. Het gaat om een groot deel van de veestapel van de Woubrugse boer. De dieren zijn vermoede lijk ziek geworden na het eten van horeca-afval. Het drama begon zondag toen de eerste stieren ziek wer den. „Ze bleven liggen, er kwam veel speeksel uit hun bek en ze waren erg nerveus. Dat zijn symptomen die kunnen Wijzen op botulisme. Het gaat in ieder geval om een zware infectie", aldus een woordvoerder van de Rijksdienst voor Vee en Vlees. Later overleden de eerste run deren. De rest is toen afgevoerd naar een noodslachtplaats. inmiddels hangen de stieren in een koelcel in afwachting van nader onderzoek. „Er wordt nu door het Centraal Diergenees kundig Instituut bacterieel on derzoek gedaan. In de eerste .plaats willen we bepalen of het botulisme is en in tweede in stantie welke vorm. Want niet alle vormen zijn gevaarlijk. Van de uitslag van dat onderzoek zal afhangen of het vlees nog wor.dt goedgekeurd. De uitslag is over enkele dagen bekend." de hoofdstad van hun zelfstan dige staat in wording. De bepaling over Jeruzalem is opgenomen in de 'verklaring voor vrede' die Rabin en Hus sein gisteren ondertekenden. De verklaring maakte een einde aan de staat van oorlog die sinds 1948 tussen Israël en Jor danië bestond. Tevens bevat de intentieverklaring een verras send groot aantal voornemens, zoals over het openen van grensovergangen, misdaadbe strijding en koppeling van het electriciteitsnet. De koning en de premier glimlachten en schudden meer dere keren eikaars hand tijdens hun eerste ontmoeting in het openbaar. Hussein zei dat hij in zijn hele leven nog nooit zo'n dag had meegemaakt. Rabin toonde zich enthousiast over de symbolische waarde van hun handdruk. Die betekent volgens hem dat beide landen nooit meer de wapens tegen elkaar zullen opnemen. „Miljoenen ogen in de hele wereld kijken opgelucht en met grote vreugde naar ons." De scène herinnerde aan de ceremonie voor het Witte Huis afgelopen september, toen Ra bin en PLO-leider Arafat hun Grand'ltalia Sugo Casa. basis-saus van tomaten, in de smaken traditioneel 14T9I, krulden 14391, groenten of Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Jacob Cats Velen zouden wijs worden, zo zij niet meenden dat zij het waren. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 9 HET WEER Verwachting voor morgen: Zonnige perioden Vannacht weinig bewolking en mi nimumtemperatuur omstreeks 17 graden. Overdag flinke perioden met zon en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuurrond 28 graden. Weinig wind, kracht 3 of minder. akkoord tekenden, een diplo matiek succes dat de weg baan de voor deze historische ont moeting. Arafat zond dan ook vanuit Gaza zijn gelukwensen. Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat de Jordaan se vorst op hetzelfde podium zou staan als Rabin, die als Is raëlisch legercommandant be trokken was bij de verovering van oost-Jeruzalem en de wes telijke Jordaanoever op Jordanië tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967. Ondanks de voortdurende staat van oorlog waren er in het geheim echter wel eerder ont moetingen tussen de leiders van beide landen. In de aanloop naar de top van Washington was druk gespecu leerd over de vraag of Israël en Jordanië daar inderdaad een vredesakkoord zouden tekenen. De uiteindelijke Verklaring van Washington is net iets minder: „Jordanië en Israël proberen een rechtvaardige, duurzame en algehele vrede tussen Israël en zijn buren te bereiken, evenzeer als zij proberen een vredesak koord tussen hun beide landen te zoeken." Pagina 5: Israël krijgt meer dan waarop het had gerekend. HAARLEM JOHN SCHOORL De man die gisterochtend in verwarde toestand tussen de Italiaanse plaatsen Assisi en Perugia werd aangetroffen, is zeker niet de vermiste pastoor Jan Hopman. De carabinieri in Foligno hebben dat gistermid dag medegedeeld. Ook de fami lie Hopman is daarvan op de hoogte gebracht. Aangezien de broers van de pastor inmiddels al weer zijn te ruggekeerd in Nederland, was het moeilijk de identiteit van de onbekende man vast te stellen. Zeker is inmiddels echter dat het niet om Hopman gaat. Intussen besteedt de Italiaan se W-zender RAI 3 vanavond landelijk aandacht aan de ver missing van Hopman. Vanmid dag is de zoektocht naar de Overveense pastor voortgezet. Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. r Ia, dat is goed nieuws "I Dus neem ik i nu een abonnement, i l I Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) I I I Nr. bank/giro: Als u van Italiaans houdt, houdt u [i?ï£lg"tjns Wl' 3 99 iS™n^'ïSwX&ïï.d"l'°''7'ige' j, van de authentieke Italiaanse spe- !5&vri"d™„™ A""™°rd"'10°50, X cialiteiten van Grand'ltalia En als Grand'ltalia pasta, spaghetti, fusilli, piperigateofpennerigate, i pn u van een extraatie houdt moet p3k 500 gram yys l.oy Of bel 071-128030 Gehakt half om half, u er nü bij zijn. (Het de maaltijd compleet te maken kito'°ia9?'639o qq doen we er lekker vooidelig bij.) 500 gram <m*m> 599 3.9" Prijzen gelden tot en met zaterdag 30 juli aanstaande. Deze week alleen bij Albert Heijn. Cili

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1