I .eidsch I >a I ?i ad Vertragingen vliegverkeer Middellandse-Zeegebied voor cholera jaagt aantal Rwandezen weer naar huis I BEL; 071-128030 I Proef met premie voor lager energieverbruik 'Bijna niemand kijkt toch naar 't topje van de toren' WAO gaan verhalen Vlet redders teruggesleept LOSSE NUMMERS f 1,60 j Nog geen abonnee? l>SERVICE M*— Actie Franse verkeerleiders treft Necleriandse vakantiegangers j HET WOORD IS AAN Gerd de Ley i Een ongeluk zit soms in een klein glaasje. f VANDAAG I PAGINA'S Binnenland j Buitenland Cultuur-- I Feiten en meningen - I Programma's Regio I Religie- Sport i VANDAAG OOK WATERKRANT PAGINA 11 doodt vluchteling per minuut VN kunnen voor het eerst voedsel leveren Boutros Ghali vraagt extra geld HET WEER Overwegend zonnig. Middagtem- peratuur ongeveer 28 graden, vlak aan zee enkele graden koeler. Wind u«t noordoost, zwak tot ma tig, rond kracht 3, langs de kust van Holland en Zeeland nu en dan vrij krachtig, 5. Vliegvakanfiegangers naar alle bestemmingen rond de Middellandse Zee moeten dit weekeinde rekening hou den met grote vertragingen, in Zuid-Frankrijk werken de Franse verkeerleiders uit protest tegen hun arbeidsom standigheden drie dagen lang op halve kracht. Secretaris-generaal Boutros Ghatï van de Verenigde Naties heeft de lidstaten vanmiddag (Nederlandse tijd'! in New Vork opgeroepen onmiddellijk bijna 500 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor noodhulp aars de miljoenen Rwandese vluchte lingen. Met het gevraagde be drag wil hij de hulp aan de Rwandese vluchtelingen tot het einde van het jaar veilig stellen. Volgens de laatste VN-cijfers is meer dan 40 procent van de Rwanda ofwel gedood ofwel op I de vlucht. Meer dan 1,4 miljoen j mensen vluchtten naar Zaïre, waar verreweg de meesten in kampen rond de stad Coma zit- I Een hoge VN-function a lis zei j dat het geld waarschijnlijk een minder groot probleem zal op- leveren dan het afleveren en verdelen van de hulpgoederen, j met name in en rond de stad t Goma in het oosten van Zaïre, j Veel hulp moet per vrachtauto j worden aangevoerd, omdat het j. vliegveld bij Goma momenteel j niet meer dan vijftien vluchten j per dag kan verwerken. Het drama in de smerige, overvolle kampen bij Goma vol trekt zich in een moordend tempo. „Cholera doodt eon vluchteling per minuut", aldus de arts DaLlemange, hoofd van de operatie van Artsen zonder Grenzen in Rwanda. Ook de worden nu bedreigd door cho lera. De meesten betrekken hun I water ui? het nu besmette meer j Kivu. Er dreigen daardoor weer andere etnische spanningen. Niemand houdt precies, bij j hoeveel mensen sterven. De lij ken komen, aap. in volle vracht wagens. ïr. de straten liggen er nog meer. 'vier massagraven, gedolven door Franse militairen, waren al «mild met meer dan 5.200 stoffelijke resten. Een vijf de is bijna vol. De Fransen gooi en er chloor over oir. besmet nngsrisico's te verminderen. Sommige vluchtelingen; die nog banger ziin voor de cholera dan voor de nieuwe regering in Kigali, van het door Tutsi's ge domineerde RPF. zijn een week na hun aankomst op hun schre den teruggekeerd* Gisteren zou den er" 2QfJ de grens met Rwanda zijn overgestoken. Der gelijke kleine aan tallen vormen slechts een fractie van de men senmassa's die in en om Goma verblijven, maar dat zou snel kunnen toenemen als de chole- ra-epidemie dc verwachte 50.000 slachtoffers eist. De Verenigde Naties wisten gisteren voor het eerst voedsel te leveren aan de vluchtelingen. Vrachtwagens van het WFP, liet Wereld vöedseiprograrnma, be - reikten het kamp Mugunga, 20 km ten westen van Goma. Ze brachten dertig ton maïs en meel, voldoende voor 60.000 mensen voor een dag. Geschat wordt, dat de gecombineerde hulpverlening tot dusverre hoogstens 30 procent van de viuchielingenniassa 's bereikt. Volgens de hulporganisaties is de enige oplossing dat de Hutu- vluchtelingen terugkeren naar Zonder woorden. Zelfs de meest geharde hulpverleners zijn verbijs terd door de ellende die ze aan treffen in het Zaïrese Coma, waar meer dan een miljoen Rwandezen een toevlucht hebben gevonden. Deze twee kinderen hebben hun ouders verloren. fotq reuter e jack da8aghian Marco Pantani was dagenlang de held in de Tour. Maar hij werd gisteren, aan de voor avondvan de allesbeslissende kiimtijdrit naar Avotïaz, door Indurain, Virenque, 'heel' Festi- na én dagwinnaar Pjotr Oegroemov op zijn plaats gewe- Oegroemov kroop over Pantani heen naar de derde plaats, In durain en Virenque liepen drie kwart minuut van de Italiaan vandaan, en de twee maal door pech geplaagde Luc Leblanc leed slechts eert schade van vijf seconden. Oegroemov nam revanche na zijn nederlaag tegen Nelson Rodriguez, daags re voren in Val Thorens. De 33-jasige Let is de eerste Oostblokrenner met po diumkansen voor het eindklas sement. zondag in Parijs. Erik B reu kink ziet af. Op de Co! de la Croix probeerde de best geklas seerde Nederlander het weer, maar hij miste de kracht en kwam in het stuk niet voor. foroanp De Fransen handelen het lucht verkeer af naar Ge Balearen. Spanje en Italië. Vandaag lukte het nog om het luchtverkeer om te leiden. Zondag is voor de Ne derlandse chartermaatschappij en echter een topdag op Spanje, Er wordt gerekend op langduri ge vertragingen, die ook zuilen doorwerken op andere vakan tiebestemmingen zoais Turkije en Griekenland. AiSeen Maninair al voert dit weekeinde 35 retourvluchten uit met zo n 23.000 vakantie gangers. Volgens woordvoerder Udo Buys kunnen door de drukte morgen en overmorgen grote problemen ontstaan. Om leiden van het Verkeer via ande re verkeersleidingscentra zet dan weinig zoden aan de dijk. Iedereen wil via die routes wor den omgeleid. Ai het luchtverkeer uit Noord- Europa moet via Zuid-Frankrijk naar Spanje en de Balcaren. Volgens Buys werken de vertra gingen zeker door op andere bestemmingen. „Als een vlieg tuig naar Malaga is vertraagd, kan het later ook niet op- tijd op een andere bestemming wor den ingezet." Directeur Peter Legro van iransavia bevestigt dit beeld. Voor Transavia zal vooral zon dag een flessehals zijn. Dan staan de Balearen (Mall or ca) op liet programma. Transavia zal extra drinken en eten mee aan boord nemen Van annulerin gen was voor het charïerverkeer vanmorgen nog geen sprake. De KLM heeft vanmorgen wel een drietal lijndiensten geannu leerd. Het gaat om l.yon, Nice en Marseille. Vluchten naar Spanje en Afrika wórden via Ita lië en Duitsland omgeleid. De KLM durft nog geen voorspel lingen te doen over het ver keersbeeld in het weekeinde. Er bestaat overigens weinig hoop dat de Franse verkeerslei ders hun actie voortijdig beëin digen. Volgens Buys van Mar tinair leert de ervaring dat de Fransen juist het weekeinde uit kiezen voor hun acties om zo niet meteen naar de onderhan delingstafel te hoeven. Wel materieel, geen soldaten PEN HAAG GPD Minister Pronk (ontwikkelings samenwerking) legt zich neer Rwanda te sturen. Bij zijn terug komst uit het oorlogsgebied, gisteravond op vliegveld Val kenburg zei Pronk nog eens tien miljoen gulden uit te trek ken voor noodhulp aan de 3,2 miljoen gevluchte Rwandezen. Eerder al stelde hij dertig mil joen beschikbaar. Pronk deed woensdag vanuit Entebbe nog een klemmend be- colléga's in de mi- manschappen te leveren voor het beveiligen van gebied voor Rwandese vluchtelingen. Energieverbruikers in Alphen aan den Rijn, Voorburg en Rijs wijk kunnen dit najaar mee doen aan een proef waarbij ze een premie krijgen ais hun energieverbruik daalt, maar een boete moeten betalen bii een hoger verbruik. Di? boiïus/ma- lussysteem moei leiden tot een flinke energiebesparing. Het GEB Zuid-Holland West en de Energie- er- Watervoor ziening Rijnland (EWR; bieden hun particuliere klanten in sep tember een contract aan waarin de afnemers kunnen vastleggen hoeveel energie ze het komende jaar denken nodig te hebben. De energiebedrijven geven een j bonus van maximaal 175 gul j den als de meterstanden twintig I procent lager uitvallen dan af- j gesproken. De Want moei een i boete betalen van hetzelfde he- drag, ais het: verbruik mei twin- j tig procent toeneemt, Bij ücn j procent minder verbruik krijgt I de afnemer de helft van de bo i uus. Ongeveer 50.000 energiever bruikers in de drie Zuidholland se gemeenten worden in .sep tember voor een eerste proef benaderd. Zij kunnen vrijwillig een contract afsluiten waarbij de meterstanden van het afge lopen jaar als uitgangspunt die nen. De energiebedrijven willen uiteindelijk al hun klanten in de Randstad ongeveer een mil joen huishoudens een derge lijk bonus/maluscontract aan bieden als de proef slaagt. Dit systeem moet mensen stimule-, ren zuiniger met energie om te gaan in huis, Dat een. financeel lokkertje in derdaad leidt to: een lager ener gieverbruik, bleek onlangs uit de proef met een bonus/malus- Systeem van het Energiebedrijf in Oost- en Noord-Nederland (Edon). Tweeduizend huishou dens deden aan de proef mee: 676 realiseerden een besparing van maar liefst zeven procent op hun. 'elektriciteitsverbruik; Aan de proef deed zo'n vijftien procent van de benaderde gc-- Binnenkort prijkt een antenne naast liet kruis ROZA.VAN DER VEER Naast het haantje prijkt binnenkort een an De katholieke kerk wil ongeveer honderd verhuren aan de exploitanten van voor draadloos telefoonverkeer De kerk bekijkt op dit moment welke torens geschikt zijn voor het plaatsen van een antenne. Dat zijn vooral de hoge torens en torens van neb-gotische kerken. In Zoeterwoude staat zo'n kerk. de kerk van St. Jans Onthoofding/Heilige Kruisverheffing. „Neo gotisch en een meter of zestig hoog. Hij is, tot in Kazerswoude te zien", zegt pastoor H. van der Pias Hij reageert opmerkelijk gelaten op het be- Laten we nou eerst maar eens afwachten wel ke kerken worden gekozen en hoe de antennes er komen uit te zien. Als je dienstbaar kunt zijn. is dat geen klap: Wat dat betreft zou het van mij ock gratis mogen. Maar ais zo'n antenne de kerk ont siert, is het natuurlijk wel wat minder. Dat laatste kan Van der Plas zich echter niet voorstellen.,,Lr staaf nu ook al een blikscmaflei- ciovtje óp. Die steekt een metertje uit. Als die an tenne ongeveer dezelfde afmetingen heeft, en geen rare uitsteeksels aan de zijkanten, dan geeft het niet. Maar dan nog. Bijna niemand kijkt toch naar het topje van de toren, l^sèn kijkt naar de klok, of men kijkt recht vooruit en loopt door." Pastoor j. Straathof vair de parochies het Onbe vlekt Hart van Maria en de HH Engelbewaarders in Lisse, tevens deken van de Bollenstreek, vindt het idee zelfs 'zo gek nog niet'. „Want waarom zou je zeshonderd stomme torens in Nederland bouwen ais overal ai geschikte gebouwen staan? Straathof, die officieel nog niet op de hoogte is van de plannen met de kerktorens, ziet geen grote theologische en godsdienstige obstakels. Het eni ge bezwaar dat hij kan bedenken is dat het aan zicht van de kerktorens ingrijpend verandert doordat ze worden gebruikt ais zendmast. „Ah het alleen om een sprietje gaat zoals we nu ook al hebben als bliksemafleider, geeft het volgens mij niet. Het moet wel esthetisch en stilistisch verant woord zijn zodat je een mooi kerkgebouw houdt" Volgens de deken van de Bollenstreek staan er in de Duin- en Bollenstreek wel een paar torens die mogelijk geschikt zijn voor het gebruik als zendmast. „Toevallig ben ik zelf pastoor van twee kerken zonder hoge toren. Maar Sassenheim, Noordwijk en lisse hebben eetrftöge toren. En waarom zouden kerken geen extraatje mogen verdienen. Er wordt nu een beetje gedaan of het dè oplossing is vóór noodlijdende parochies. Maar het gaat vast niet om zulke grote bedragen dat een parochie gelijk, uit de problemen is." %:jl mag uwii: OPGERICHT MAART I860 NK. 4üb. Pantani moet weer inleveren invasie Haïti 5 De Verenigde Staten i willen van de VN toe- i stemming om door middel van een invasie de demo- S cratie te herstelier. in Haïti, j Zegerpias yi a Recreanten tonen steeds minder be langstelling voor de Zeger pias in Alphen aan den Rijn. j Veelzijdig d. £L De teldse huisschil- 1 v der Andréas Ver- kuyi kan aardig met kwast I en penseel omgaan. Bedrijfsverenigingen en werkge vers krijgen meer mogelijkhe den om de koster, van bijvoor beeld verkeersongevallen te ver halen. Fiet kabinet wil dat be drijfsverenigingen niet alleen WAO- en Ziektewetuitkeringen maar ook AAW-uitkeringen. AWBZ-uitkeringen en AWW- ititkeriagen kunnen claimen bij de veroorzaker van eer? ongeval. Dat betekent dat hei hele scala aan financiële gevolgen (zoais ziekengeld, WAO, revalidatie- kosten .en nabestaandemiitke- ringenj nu voor rekening kan komen van (de verzekeraar van) de veroorzaker van een ongeval. Ook de werkgever, die sinds kort twee tot zes weken zieken geld zelf moet.doorbetalen en een WAO-boeten kan krijgen, kan met de rekening bij hem aankloppen. Volgens staatssecretaris lage van sociale zaken lever? ze uitbreiding van het zogehe tert regresrecht 400 miljoen gul den per jaaróp. Pagina 3: De vervuiler be taalt, ook bij een auto-ongeluk Een vier van de Noórdwijkse r eddingsbrigade., met aan boord een groep kinderen, is gisteren door de politie naar de kust ge sleept na een motorstoring. Toen de boot stil kwam te lig gen door inotofpeeft» verkeerde een getuige op het strand in de veronderstelling dat de redders nu ze'fin nood waren, öp roemen? dat de politiebod poolshoogte nam. werden éch ter geen ontredderde aangetroffen. Wei nai manning het aanbod aan om te Wórden teruggesleept. Zonder de hulp van de politie hadden de redders de riemen moeten gebruiken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1