'Geen zin in vakantie' Veel regelwerk bij popmarathon Cultuur&Kunst 'Snel geld nodig voor filmconservering' Theater Leeuwarden opnieuw vertraagd Centraal Museum sluit contract met VSB Fonds Londen: wijst eerherstel Oscar Wilde van de hanc Lennon-opname uit jaren vijftig onder de hamer Ruim 150 produkties op Bossche Boulevardfestival VRIJDAG 22 JUL11994 EXPOSITIES LEIDEN BUITENGALERIE KAASMARKT- SCHOOL Koppenhinksteeg 11. 'De Beelden tuin', werk van Frans de Wit, Maja van Hall, Ad Arma en Feng, t/m 31/7; dag. 13-18 uur. STELLING GALLERY Kruisstraat lb. Do t/m zo 14-17 uur. LAK-GALERIE Cleveringaplaats 1. Mat/mza 10-22. zo 14-17 uur. BLEIJENBERG GALERIE Breestraat 113 'Zomer '94'. Werk van verschillende kunstenaars, t/m 25/8 (24/7 t/m 5/8 gesloten); di t/m za 9-18 uur, le zondag van de maand 12-17 uur. BLEIJENBERG BEELDEN Langebrug 61. Vaste opstelling diver se beelden; vr, za en le zondag van de maand 12-17 uur. ART ACRYLAAT it 53. Woe t/m za 12-17, k 19-21 uur, le zondag n volgens afspraak (071- 122597). MECENAS GALERIE Middelstegracht 87. Dag(beh ma) 12-16 uur en op afspraak (071- 127809). ZÓNE Nieuwstraat 17. Schilderijen neke Timmerman, t/m 31/8; di t/m 11-18, za 10-17, zo 13.30-16.30 An- n Chris- n Fred Hansen. GALERIEZICHY Steenstraat 7. Schilde tine Millet, t/m 29/7; woe t/m vr 12- 18. za 11-17 uur. DE WAAG Aalmarkt 21. Woe t/m za 12-17. zo 13-17 uur. CBK Hooglandse Kerkgracht 19-21. Woe t/m za 12-17 uur. do 19-21 uur. GALERIE CELLINI Hooigracht 50. Debuut Evaline Coe- nen, glasobjecten, schilderijen van Hannes van Es. t/m 4/8; do vr za 14- 17 uur GALERIE LIGA NIEUW BEELDEN Pres. Steijnstraat 14. Vrza zo 12-18 uur en op afspraak (071-124545). GALLERIA PROPITIA Nieuwe Rijn 93. Do t/m zo 13-18 KUNSTSOCIETEIT DE BURCHT Burgsteeg 14. Do t/m zo 13-18 uur. KUNSTSALON DE PRINCEHOF Rapenburg 8/10. Jacques Turk III, t/m 31/7; ma t/m vr 10-17, zo 13-17 GALERIE DE RODE CIRKEL Zoeterwoudsesingel 7a. Tot 11 sep tember gesloten. GALERIE AZL Academisch Ziekenhuis, gebouw 1 Schilderijen en tekeningen van Jan peter Muilwijk t/m 28/8; dag. 9-17 DE KLEINE KLUP Nieuwe Rijn 1. 'Vietnam: Do Moi'. fo to's van Jan Banning, t/m 28/7; ma t/m za 10-22 uur, zo 12-22 uur. TIME IS ART Nieuwstraat 10. Woe do vr za 14-18 HOFMAN VAN DER ZEE KUNSTZA KEN Hooftstraat 209. Woe do 13-17, vr 13-18, za 11-17 uur. HAZERSWOUDE GALERIE LAERKEN Bent 2. Deens kunstenaarscollectief 'Pyramiden' met sculpturen, schilde rijen, reliéfs, papier-collages en as semblages, Ingrid Lundh-Rundqvist (Zweden), glas, t/m 30/7; za zo 11- 17 uur. KATWIJK ART GALLERY KRAIJENOORD Prinses Marijkelaan 21. 'Een eeuw schilderkunst, aan de kust en door de Bollenstreek', wisselende expositie, t/m 30/11; za 11-19 uur en op af spraak (01718-13520). WASSENAAR GALERIE VERHAAR Schoolstraat 9. Jaap van der Pol, schilderijen, gouaches, etsen, t/m 1/9; do t/m zo 13-18 uur. BIANCA IN'T KLOOSTER Kerkstraat 32. Vr en zo van 12-17 uur. za van 12-17 uur. DE PAAUW Raadhuislaan 22. Beelden en schil derijen van verschillende Wassenaar- se kunstenaars, t/m 24/7; di t/m vr 10-16, za zo 13-17 uur. GALERIE 27/ DE GREEF DE GREEF Schoolstraat 27. Peter Klashorst en Bart Domburg (ex-After Nature), schilderijen; t/m 31/8; di t/m vr 10- 18, za 11-17 uur en op afspraak (01751-16090) ART GALLERY GERARD Rijksstraatweg 358. Dag. 12-17 uur. DEN HAAG ANP De Raad voor de Kunst wil dat minister Ritzen - als waarne mend bewindsman van wvc - snel geld beschikbaar stelt voor het Nederlands Filmmuseum om het ontslag van zestien me dewerkers die zich met filmcon servering bezighouden (voorlo pig) te voorkomen. De raad zegt dat in een advies aan de minis- Vorig jaar heeft het Filmmu seum aan de toenmalige minis ter van wvc, d'Ancona, een extra subsidie van veertien miljoen gulden gevraagd om de achter stand bij de conservering van films in te lopen. Dat verzoek is afgewezen. Als gevolg daarvan dreigen zestien medewerkers per 1 september op straat te ko men staan. De raad wil een voorlopige voorziening, zodat de conser- veerders in ieder geval tot 1 ja nuari in dienst kunnen blijven en wordt voorkomen dat hun deskundigheid verloren gaat. In de tussentijd kan worden beke ken hoe het plan van de samen werkende Nederlandse audio visuele archieven om materiaal beter te conserveren en voor een groter publiek toegankelijk te maken, kan worden verwe zenlijkt. De Raad voor de Kunst steunt dit plan. In een tweede advies aan de minister zegt de raad in te stemmen met het plan voor de oprichting van een filmwerk plaats voor jonge - debuterende - filmers. Dat betekent dat er geen belemmeringen meer zijn voor de oprichting van de film werkplaats, die vanaf september volgend jaar moet gaan draalen. Vorige maand had minister d'Ancona zich al achter het plan gesteld, maar zij moest voor een definitief besluit het advies van de Raad voor de Kunst afwach- instelling wordt verbonden aan de Filmacade mie, een onderdeel van de Am sterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De Raad voor de Kunst wil ook een instituut dat zo dicht mogelijk bij de praktijk van het filmvak staat. Veelzijdige Andréas Verkuyl exposeert in Leidse Pieterskerk Wie een dezer dagen de koele Pieterskerk binnen wandelt, treft daar geheid Andréas Verkuyl aan. Te midden van zijn eigen werk, is hij daar bezig om zijn schilderijen, linosne den, houtsnijwerk, scheepsmodellen en wand kleden aan de man te brengen. Want de huis schilder Verkuyl kan ook in zijn vrije tijd aardig met kwast en penseel omgaan. Het resultaat van vele jaren noeste arbeid is tot 5 au gustus in de Pieterskerk tentoongesteld. LEIDEN ANNEMIEK RUYGROK De autodidact Verkuyl beperkt zich niet tot figuratieve afbeel dingen; er hangt een drietal aquarellen dat verregaand ab stract is. Ook wat betreft tech nieken legt hij zich geen beper kingen op; van oud hout - ,,ja je komt als huisschilder nog wel eens mooie stukkies afvalhout tegen" - maakt hij indrukwek kende scheepsmodellen. Van restjes tapijt en koord vervaar digt hij wandkleden met rake diertaferelen. Zijn ontwerpen onüeent hij zowel aan de wer kelijkheid als aan zijn fantasie. „Dit zeegezicht heb ik zelfbe dacht. Ik ben nog nooit in het buitenland geweest, ga nooit met vakantie. Daar heb ik geen zin in. M'n vrouw ook niet. We hebben het veel te druk met on ze hobby's." Het gigantische zeegezicht heeft hij met het pa letmes tot stand gebracht. Fa milieleden portretteert hij op enorme doeken. De afbeeldin gen hebben iets bevreemdends, omdat Verkuyl met de verhou dingen speelt. „Deze vrouw vond ik zo'n mooi hoofd heb ben, dat ik daarop de nadruk heb gelegd, de rest van haar lijf is bijzaak." Wie dacht dat Verkuyl tijdens openingstijden van zijn exposi tie braaf op zijn stoeltje gaat zit ten, heeft het mis. Hij is alweer bezig aan een volgend project: het beschilderen van een rond tafelblad. En thuis zit hij ook niet stil. Daar schildert hij vier taferelen op de plafonds. Een bewerkelijke klus, want hij werkt hier met bladgoud. „Ik ben al een jaar bezig en nu aan mijn derde tafereel begonnen." Expositie Andréas Verkuyl; tot 5 augustus, ma t/m vr 11-16 uur, za en zo 13-16 uur, Pieterskerk, Leiden. China straft illegale opgravingen China treft maatregelen om te verhinderen dat een groot deel van zijn erfgoed via amateur-ar cheologen en -handelaren naar het buitenland verdwijnt. De politie heeft in gebieden als de provincie Shaanxi, waar boeren bij het bewerken van hun grond regelmatig op potten, vazen en andere oudheden stuiten, al verschillende i De mooiste stukken worden doorgaans naar Hongkong of andere plaatsen in het buiten land gesmokkeld. De regering overweegt gevan genisstraf in te stellen voor ei genmachtige opgraving of ver handeling van oude voorwer pen. Zij heeft twee teams des kundigen naar de bekendste opgravingsgebieden gestuurd. LEEUWARDEN Beach Rock morgen in Scheveningen DEN HAAG GPD De flessen limonade en water zijn haast niet aan te slepen op het zomerse strand van Scheve ningen. Al op dinsdag was orga nisator Erik Lambeets van het Beach Rock-festival door zijn voorraad heen. De vele mede werkers hadden daar eigenlijk de hele week mee moeten doen. „Door de warmte wordt ver schrikkelijk veel gedronken". Pal naast het noorderhaven hoofd, aan het begin van de boulevard, wordt sinds maan dagmiddag een reusachtig po dium met alle bijbehorende voorzieningen uit het zand ge stampt. Vanavond moet alles klaar zijn voor de enorme pop marathon van morgen. Tussen 12.15 en 23.30 uur kan het publiek komen kijken naar (achtereenvolgens) East 17, de Crash Test Dummies, Killing Jo ke, Iggy Pop, Elvis Costello en INXS. De Nederlandse formatie Van Dik Hout is gecontracteerd om van 11 tot 11.45 uur het fes tival te openen. Kaartjes kosten in de voorverkoop zestig gul den, aan de kassa's van Beach Rock wordt vijf gulden méér ge rekend. Het opbouwen vergt veel tijd, omdat zand een lastige onder grond is. Daarom zijn eerst acht millimeter dikke stalen platen neergelegd,- waarop nog eens /eertien betonnen blokken wer den getakeld die als fundering voor het podium dienen. Lam beets: „We kunnen slechts in fa ses werken, aangezien we reke ning moeten houden met de Voor Elvis Costello staat in Scheveningen toeristen. Bovendien willen we de strandpaviljoens niet teveel storen; we willen hun klanten limousine klaar. archieffoto pr niet afschrikken De beide paviljoens zullen tij dens het festival een belangrijke rol vervullen. De eerste is gere serveerd voor de artiesten, in de andere worden de vips en de journalisten ontvangen. Ook aan de omwonenden is ge dacht: in Scheveningen zijn op grote schaal vriendelijke brie ven in de brievenbussen gestopt waarin precies alle verkeers maatregelen staan en waarin de organisatoren en de politie ver tellen wat de mensen te wach ten staat. Klein en Lambeets willen hen zo min mogelijk tot last zijn. „Als het mooi weer is denk ik dat er zeker 25.000 be zoekers komen", zegt Klein. Zijn uitgangspunt is om het steeds iedereen naar de zin te maken. De Australische super formatie INXS, maar misschien ook Elvis Costello en Iggy Pop worden daarom per limousine vervoerd. Tevens staat een aan tal comfortabele bussen klaar. Een van de groepen 'het is mij helaas niet toegestaan u de naam te zeggen' heeft al la ten weten graag in Amsterdam te gaan stappen. Geen pro bleem, zegt Klein die ook druk in de weer is geweest met het verzoek van een band om er gens Indonesisch te gaan eten. „Hoe beter ze zich voelen, hoe meer zin ze hebben een goed concert te geven". In het con tract met de leden van de Lon- dense jongensgroep East 17 staat dat ook aan hun hond Levi moet worden gedacht. In Sche veningen zal hij zich tegoed kunnen doen aan een portie kip. De bouw van de nieuwe schouwburg van Leeuwarden heeft opnieuw grote vertraging opgelopen. Aannemer Vermeer Bouw uit Hoofddorp heeft de gemeente meegedeeld dat het bijna veertig miljoen kostende project wederom niet kan wor den opgeleverd. Eerder lukte het niet de afgesproken opleve ring in maart te verwezenlijken. De gemeente en de schouw burgdirectie bespreken volgen de week de financiële gevolgen met de aannemer. Leeuwarden zit al drie jaar zonder schouwburg sinds de oude Harmonie in het hartje Het Centraal Museum in Utrecht heeft gisteren een driej; contract gesloten met de Stichting VSB Fonds. Hoeveel geld i de overeenkomst is gemoeid, willen de partijen niet bekendn ken. Het gaat wel om een niet onaanzienlijk bedrag, zo bli gisteren tijdens een persbijeenkomst in het museum ter gt genheid van de tentoonstelling De Utrechtse Parade 1495-199 Die expositie bevat zo'n 350 kunstwerken van meer dan dei Utrechtse kunstenaars uit vijf eeuwen. Vanaf morgen is het w< van de toppers te zien. De tentoonstelling loopt tot en met oktober. Het Centraal Museum is het tweede museum dat een meer rige overeenkomst sloot met het VSB Fonds. Vorige maand c dertekende het Rijksmuseum een soortgelijk contract. Afgezien van een financiële bijdrage voor De Utrechtse Pa de. zal het fonds de tentoonstellingen 'Saenredam in Utrecht' 'Van Doesburg en het Bauhaus' financieel ondersteunen. Bei presentaties zijn na de verbouwing van het museum in 1996 zien. Tijdens de verbouwing werkt het museum aan de catalc van de deelcollecties. Ook daaraan draagt het particuliere fon bij. LONDEN ANP/Rtr De Britse minister van binnen landse zaken, Michael Howard, heeft een verzoek van de hand gewezen voor postume gratie verlening aan de schrijver Oscar Wilde. Volgens Howard is „er geen reden aan te nemen dat Wilde ten onrechte is veroor deeld volgens de wetten uit die tijd". Actievoerders in Groot-Brit- tannië pleiten voor eerherstel voor Wilde, die in mei 1895 werd veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid wegens zijn ho moseksualiteit. De minister wil echter alleen gratie overwegen indien wordt aangetoond dat de Ierse schrijver onschuldig was volgens de wetten die destijds van kracht waren, zo melden Britse kranten. De afwijzing van het gratie verzoek komt kort na de beslis sing van de Westminster Abbey om Wilde te eren. De Abbey, waar onder anderen veel Britse i kunstenaars begü ven liggen, wil Wildes verdict sten herdenken met een |jl quette in de zogenoemde di|u tershoek van de kerk. Deïu Michael Mayne kondigde dat het herdenkingsteken intv bruari wordt onthuld, preir een eeuw na de première i zijn meesterwerk The Impjjg tance of Being Earnest. Ma^ zei Wilde niet te willen becL delen op zijn homoseksualijv maar op „de kwaliteit van i) literair werk". r2 Richard Eyre, directeur !ri het Nationaal Theater en pl bezorger voor Wilde, stelde de beslissing van de Abbey kelijk laat is genomen. „Ik 1 blij met deze beslissing, m het is betreurenswaardig dat 94 jaar heeft geduurd." Na hij zijn straf had uitgezet werd Wilde afgewezen door British Society. Hij stierf c jaar later, in 1900, in Parijs een gebroken man. Een bandopname uit 1957 waarop John Lennon te horen is met The Quarrymen, de groep waarin hij speelde voor dat hij met Paul McCartney de Beatles oprichtte, zal 15 sep tember bij het veilinghuis So- theby onder de hamer komen. Sotheby verwacht dat de op- ïame en de recorder waarmee deze is gemaakt tussen de 100.000 en 150.000 pond (bij na 300 a 450.000 gulden) leri opbrerigëri'/ DeTmnd- hee dertig jaar in een bankkluis g<1 legen. De 16-jarige Lennon 'Baby Let's Play House' van E vis Presley en 'Putting on th Style' van Lonnie Donegal, d< dat jaar nummer 1 stond o} de hitparade. De opnan werd gemaakt tijdens ee tuinfeest in Wolton, bij Live pool. waar Lennon voor h< eerst McCartney ontmoette. van de Friese hoofdstad is ge sloopt. Volgens wethouder A. Timmermans zijn er al langer moeilijkheden met de bouw. Al bij het leggen van de fundering waren er tegenvallers. Daar naast wijt hij de problemen aan het natte voorjaar en de inge wikkelde constructie van ver schillende typen zalen. Schouwburgdirecteur Gerard Tonen stelt ontgoocheld vast dat het opleveringsfeest van 17 september, waarvoor reeds tweehonderd acteurs waren in gehuurd, niet kan doorgaan. De echte openingsvoorstelling op 20 januari met de Friese opera Rixt, blijft vooralsnog op het programma staan. Het programma van het tiende Theaterfestival Boulevard 's Hertogenbosch vermeldt ruim 150 theater-, muziek-, dans- en filmvoorstellingen. Daarnaast wordt mime aandacht besteed aan beeldende kunst. Het festi val vindt van 5 tot en met 14 au gustus plaats. Volgens een woordvoerder van de organisatie wordt de da gelijkse voorstelling van het Australische circus Oz één van de hoogtepunten. „Een man neemt een douche en kleedt zich aan, alles op het slappe koord. Een drummer gaat f( zijn dak, ondersteboven hoogP de nok. Dat is circus Oz. Tral tioneel circus gecombinee* met comedy, slapstick, rock: roll, acrobatiek, dans en abojj' ginal cultuur." b De organisatie verwacht oij veel van het Spaanse La Fii, dels Baus, dat vijf uitvoering! geeft van de nieuwste produkl M.T.M. Daarin staat de i pulatie door middel van municatie centraal. Tijdens J tiende editie van het festit presenteert Leoni Jansen nieuw het succesvolle Boul vard Speciaal. MUSEA LEIDEN MUSEUMBOERHAAVE Lange St. Agnietenstraat 10. Di t/m za 10-17 uur, zon-en feestdagen 12- 17 uur. 'IJzeren therapeuten', t/m 14/8. Zondag 24 juli en woensdag 27 juli: 'Dr. Zanders ijzeren greep', thea ter, 14.00 en 15.00 uur. MOLEN DE VALK 2e Binnenvestgracht 1/a. Di t/m za 10-17 uur, zon-en feestdagen 13-17 NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM Pesthufslaan 7. Di t/m vr 10-17 uur, za-zo 11-17 uur. 'Superinsekten', RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN Rapenburg 28. Di t/m za 10-17 uur, zon-en feestdagen 12-17 uur. RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE Steenstraat 1. Di t/m vr 10-17, za- zon-en feestdagen 12-17 uur. 'Langs de Niger', oude culturen in West-Afri- ka, t/m 28/8. Foto-tentoonstelling van Fotostudio Woodbury Page De Belgische kunstenaar Henri Cassiers (1858-1944) bezocht in 1896 en 1905 Katwijk. Die periode legde hij in litho's, zoals bovenstaande, vast. Van zijn werk is op het moment een overzichtstentoonstelling in het Kat- wijks Museum te zien. afbeelding pr 'Fotografen in Indonesië, 1857- 1908', t/m 23/10. 'Volkskunst vé verre', t/m 8/1/95. ACADEMISCH HISTORISCH MUSEUfl Rapenburg 73. Wo t/m vr 13-17 u HORTUS BOTANICUS v Rapenburg 73. Ma t/m za 9-17 uur; zon-en feestdagen 10-17 uur. Kasfc sen geopend ma t/m za 9-17 uur r Clusiustuin geopend ma t/m vr 10-k 12.30 en 13.30-16 uur. 1 DE LAKENHAL Oude Singel 28-32. Di t/mv uur, za- zon- en feestdagen 12-17 [- uur. 'Beelden uit de verzameling L den', t/m 4/9. Overzichtsexpositie! het werk van Pieter Geraedts, t/m f 19/10. LEIDSE PILGRIM COLLECTIE Vliet 45. Ma t/m vr 9.30-16.30 u PRENTENKABINET Rapenburg 65. Di t/m vr 14-17 uur' PENNINGKABINET Rapenburg 28. Di t/m za 10-17 uul' zon-en feestdagen 13-17 uur 'Nief we Kunst en Art Déco', werk van mé' dailleur, beeldhouwer en keramist Chris van der Hoef, t/m 18/9 Musei umspreekuur elke woensdag 14-171 KATWIJK KATWIJKS MUSEUM Voorstraat 46. Di t/m za 10-12 e 14-17 uur. 'Henri Cassiers', stee drukken, etsen, aquarellen en pr briefkaarten van deze Belgische ku t/m 24/9.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 16