Leidsch Dagblad Onbekende Leemhuis-Stout commissaris Zuid-Holland USA94 Een miljard voor Fokker BEL: 071-128030 Alle Oranje-spelers zijn fit s Nederlands experiment aan boord space shuttle Proefproces tegen Leidse reclamebelasting GOED NIEUWS ZATERDAG 9 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40511 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Franse belangen 2 In de diplomatie be staan geen humanitai re motieven, maaralleen belangen. En die brachten de Fransen naar Rwanda. Onderwereld 3 Eén op de twee café bazen in Rotterdam heeft een strafblad, aldus het vakblad Missets Horeca. Dollar en G-7 5 Japan en de VS zijn niet van plan om nu al te interveniëren in de lage dollarkoers die de wereld economie bedreigt. Water j- De acteur Joop Do- I derer woonde jaren aan de Kaag. Maar water op zich, dat vindt hij maar saai. Nog geen abonnee? Kabinet kiest voor WD-sollicitante, PvdA en D66 teleurgesteld Een boer uit Reeuwijk organiseerde gisteren de generale repetitie van de kwartfinale tussen Oranje en Brazi lië. De man liet op zijn weiland in Reeuwijk 22 koeien in blauwe en oranje hesjes tegen elkaar aantreden. Ne- ->-r-i—i FOTO CPD i. Een goed voorteken? DALLAS/ZOETERWOUDE ANP TIM BROUWER DE KONING Daags voor de ontmoeting met Brazilië in de kwartfinale van de wereldtitelstrijd is bij Oranje ie dereen fit verklaard. Van Vossen (lies) en Overmars (kuit) kon den gisteren voluit trainen. Ook tweede doelman Snelders, die tegen Ierland wegens proble men met de knie niet beschik baar was, is inzetbaar. Bondscoach Advocaat wilde geen mededelingen doen over de opstellingen. Afgaande op de laatste oefensessies verdwijnen Frank de Boer en Winter, keert Wouters terug en komt Blind rechtsachter te staan. De opstel ling zou er dan als volgt uit ko men te zien: De Goey, Blind, Koeman, Valckx, Witschge, Rijk aard, Jonk, Wouters, Overmars, Bergkamp en Van Vossen. Maar: ,,Het was zomaar een training", zei Advocaat. ,,Dit zegt nog niets." Janken om LeMond De opgave van Greg LeMond is hard aangekomen bij zijn trai ner Adrie van Diemen. „Af en toe kan ik wel janken", zei de Zoeterwoudse inspanningsfy sioloog gisteravond, toen hij had vernomen dat de Ameri kaanse drievoudige Tour-win- naar tijdens de zesde etappe was afgestapt. „Ik stond juist op het punt om voor het eerst in mijn leven naar de Tour de France te gaan, maar Greg zal ik er niet meer aantreffen. Van Diemen heeft te doen met de 33-jarige coureur, die hij bij na een jaar lang voorname lijk op afstand met op weten- MEERWK-NIEUWS 19: Advocaat gokt op ou de hap. 19: Valckx: 'Romario vond mij een blinde'. 20: Popescu strijdt voor volken vaderlahd. 20: WK op TV. 20: WK uitslagen en standen. schappelijk leest geschoeide programma's had geprepareerd voor een topprestatie in de be langrijkste wielerwedstrijd ter wereld. „Verschrikkelijk voor die jongen. Ik weet wat hij er al lemaal voor heeft gedaan. In het voorseizoen herstelde hij welis waar te langzaam van inspan ningen, maar in principe ver keerde Greg voor de Tour in een goede conditie. Al besef ik dat a wel zullen lachen als ze dat lezen. Maar als ik dit had voorzien, had ik hem nooit naar de Tour gestuurd. Dat doe je zo'n renner toch niet aan." Een verklaring voor het onder maatse presteren van LeMond heeft Van Diemen nog niet. .Gezondheidseffecten kunnen een rol hebben gespeeld, maar dat moet eerst worden onder zocht. Het is zelfs mogelijk dat het lood dat Greg (als gevolg van een schot hagel, red.) in zijn lichaam heeft, hem parten heeft gespeeld. Dat hij met dat lood in zijn lijf nog wel een Tour overwinning heeft behaald, doet daaraan niets af. Het kan zijn dat de klachten pas na ze ven of acht jaar optreden." Van Diemen adviseert LeMond, die hij enkele dagen geleden voor diens overtocht naar Enge land voor het laatst sprak, na deze teleurstelling geen over haaste beslissingen te nemen. De Zoeterwoudenaar wil de sa menwerking met LeMond voortzetten. „Maar dan moet zijn gezondheid dat wel toela ten. En Greg moet het beter naar zijn zin hebben dan bij zijn huidige ploeg GAN. Voor de Tour was er sprake van dat hij zou overstappen naar een Fran se of wellicht zelfs Nederlandse ploeg. Als dat al doorgaat, dan wil Greg het ongeveer net zo wetenschappelijkaangepakken als in Italië gebeurt." Zelf wijzigt Van Diemen zijn plannen niet al te ingrijpend, „ik ga waarschijnlijk toch wel naar de Tour.Gerrit de Vries is nog in koers en die rijdt ook op mijn schema's." Joan Leemhuis-Stout, dijkgraaf van het hoogheemraad schap van Schieland in Rotterdam, wordt de nieuwe commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Dat heeft de ministerraad gisteren besloten. Leemhuis-Stout is van WD-huize en niet politiek-actief. Ze volgt Schelto Patijn op, die sinds 1 juni burgemeester is van Amsterdam. De fractievoorzitters van de PvdA en D66 van provinciale staten hebben teleurgesteld gereageerd op de benoe ming. zoals ze zelf zegt, haar hart ver pand aan het openbaar bestuur. In de collegiale bestuurswijze van gedeputeerde staten van Zuid-Holland denkt ze zich goed te kunnen vinden. „Ik ben een mens van overleg, maar ga conflicten zeker niet uit de weg." monica wesseling Leemhuis-Stout is niet ge vraagd, maar heeft gesollici teerd. Niet zo zeer om politieke redenen, maar gewoon omdat ze na tien jaar als dijkgraaf een andere functie als openbaar be stuurder ambieert. Ze heeft, lijkt een soort 'tussenpaus' Zuid- Holland staat op het punt opge- splitst te worden. Noord- en Zuid-Holland willen zelfs sa mengaan 1 dan zou commissaris wel eens 'over kunnen schieten'. „Dat wist ik tevoren. Een aanvaardbaar risi co. Bovendien is het zo ver nog niet. Niet elke verloving loopt op een huwelijk uit." De kersverse commissaris ageerde gisteren tegen de idee dat er na de afsplitsing van Rot terdam (dat in 1997 een zelf standige provincie wordt), wei nig overblijft van Zuid-Holland. De huidige dijkgraaf, tien jaar zij de eerste vrouw die op die post werd benoemd, heeft cultuurtechniek gestu deerd. Naast haar functie als dijkgraaf is zij voorzitter van de Unie van Waterschappen en lid van de Raad voor het Binnen lands Bestuur. Begin jaren ze ventig werkte ze op het ministe rie van landbouw. Leemhuis-Stout liet zich gis teren niet uit over heikele kwes ties in Zuid-Holland. „Het is duidelijk dat juist het openbaar bestuur een cruciale taak heeft bij de bestrijding van discrimi natie en de bescherming van natuur en milieu." Wanneer ze aantreedt, is nog niet bekend. mmmmmmmmmmmmmiiMmiiiiniwiiiii— Archeon decor première The Flintstones alphen aan den run. ROELF REINDERS Op het grootste filmdoek van Europa (12 bij 20 meter) ging gisteravond in het archeolo gisch themapark Archeon in Al phen aan den Rijn de speelfilm The Flintstones in première. Ruim drieduizend den dertig gulden eerste Europese vertoning te zien van de komische film over het stenen tijdperk, gebaseerd op de populaire tekenfilms. De film is elders in de wereld een enorm kassucces. Het Tijdplein van Archeon was voor de film vertoning omgetoverd in een prehistorische openluchtbio scoop zoals die ook in de teken film voorkomt. Voorlichter Sas- kia Leupen: „De geur van plan ten en smeulende vuurtjes, dat is de sfeer die voor zo'n prehis torische film nodig is." Ze er kent dat de komische film niet strookt met het wetenschappe lijke karakter van Archeon. Thijs Wöltgens naar Kerkrade Thijs Wöltgens wordt burge meester van Kerkrade. Het kabi net is gisteren akkoord gegaan met zijn benoeming. Hij volgt J. Mans op, die burgemeester wordt van Enschedé. Wöltgens (50) is sinds 1977 lid van de Tweede Kamer. Vanaf 1989 was hij fractievoorzitter. Na de ka-' merverkiezingen van 3 mei werd hij in die functie opge volgd door Wim Kok. Eerder was Wöltgens docent e Nederland snoept steeds meer ijsjes. Van wafeltje tot Magnum. De kinderen van verzetsheld Johannes Post en hun trauma. 'Op deze manier komen we nooit los van het verleden'. 'Eigenlijk zijn het grote, roze, dwingende baby's'. Dorien Pessers, tegendraadse feministe, over de man. Een oud station in het nieuw. De opknapbeurt van het beroemde Gare du Nord in Parijs. Denkwijzen Leiderschap. Al Green, een dominee in de showbusiness. 'Ik kan geen scheiding maken tussen liefde en liefde'. HET WOORD IS AAN IBM 486 kleur2850,- IBM 386 laptop2090,- Let op onze KORTINGSBON bij het Lekfech Dagblad OVERRUN 18 Prijzen excl. 2315 KA LEIDEN B.T.W. OP=OP Amsterdam Met de eerste Japanse astronaute aan boord is het Amerikaanse ruimteveer Co lumbia gistermiddag vanaf Cape Canaveral in Florida gelanceerd voor een veertiendaagse missie. Het ruimteschip telt ook zes Ameri kaanse bemanningsleden. De vlucht staat in het teken van 82 wetenschappelijke experi menten, ontworpen door dertien landen, waar onder Nederland. Dit betreft een studie van de overgangsfase van een vloeistof naar gas on der omstandigheden waarbij geen zwaarte kracht optreedt. Prof. dr. A. Michels van het Van der Waals-Zeeman laboratorium van de Universiteit van Amsterdam wil met name Ahdriessen: 'Toekomst bedrijf ten minste 2,5 jaar gegarandeerd' leiden wim koevoet De Vereniging voor Onderne mingen (voorheen de Leidse Vereniging voor Industrie) be gint bij de Belastingkamer een proefproces tegen de nieuwe re clamebelasting. Secretaris mr. G. Nieuwenhuis heeft alle 73 le den verzocht de aanslag die ze deze week van de gemeente Leiden ontvingen naar hem op te sturen. Nieuwenhuis wil in samenspraak met de bedrijven bezwaarschriften opstellen te gen de aanslag. De secretaris zegt dat hij een 'goede kans' maakt het juridi sche gevecht met de gemeente Leiden te winnen. Juridische adviseurs hebben hem gezegd dat de verordening waarop de Leidse reclamebelasting is ge baseerd, aan alle kanten ram melt. De Vereniging voor On dernemingen wil met haar actie de Belastingkamer van het ge rechtshof zo ver krijgen dat de ze de verordening 'onverbin dend' verklaart. Volgens Nieuwenhuis was de vereniging nog kansrijker ge weest als direct na het raadsbe sluit tot invoering van reclame belasting actie was onderno men. Dat besluit is al in 1992 gevallen. De aanslagen over 1993 zijn door de langdurige voorbereidingen van de ge meente pas deze week ver stuurd. WD-fractievoorzitter A. Geertsema en directeur A. Berk hout van de Kamer van Koop handel steunen de Vereniging voor Ondernemingen. Berkhout roept de bedrijven op niet te be talen. Pagina Leiden: 'Concurrentie- den haag «jan kuys Uw Peugeot dealer voor Katwijk - Leiden en omstreken Autobedrijf Den Hollander BV |ft| Kon. Julianalaan - Katwijk aan Zee •fel. 01718-28554 haags redacteur De Nederlandse overheid en de Duitse grootaandeelhouder DA- SA geven Fokker een financiële injectie van ruim een miljard gulden. DASA steekt 600 mil joen in het rioodlijdende bedrijf en de staat fourneert via een boekhoudkundige constructie ruim 400 miljoen. Deze verster king van het eigen vermogen van Fokker maakt deel uit van een groter plan ter verbetering van de concurrentiepositie van het bedrijf. Minister Andriessen van eco nomische zaken heeft dit giste ren bekend gemaakt. Na maandenlang onderhan delen zijn partijen het eens ge worden over een aanpak om de financiële positie van Fokker veilig te stellen. De hoofdmoot van het voorstel bestaat uit de vermogensinjectie. DASA ver strekt een lening van 600 mil joen, die kan worden omgezet in een aandelenemissie op het moment dat het Fokker-c deel een aantrekkelijk heeft bereikt. De Nederlandse indirect bij aan de transactie. Teneinde geld op tafel te krijgen heeft de stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwik keling en Ruimtevaart (NIVR) de technologische kennis bij Fokker in een lease-constructie ondergebracht. Die kennis, ge waardeerd op zo'n anderhalf miljard gulden, wordt in eigen dom overgedragen aan een spe ciale maatschappij van de Ra bobank, die de kennis terugle ast aan het NIVR. Op deze wijze kan de Rabobank een afschrij vingsconstructie toepassen, die de staat over de periode van af schrijving ruim 400 miljoen gul den kost. De belastinginspec teur en de Tweede Kamer heb- Augustinus Ik bad om kuisheid en zelfbeheer sing en tegelijk vreesde ik dat God mij terstond zou verhoren. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info- Programma's. Religie,12 Sport19t/m25 VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Perioden met zon Droog en perioden met zon. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden. Wind in hoofdzaak uit westelijke richtingen, zwak tot matig, kracht 3 of minder. De vooruitzichten tot en met woensdag: Zonnig, droog en warm. Middagtemperaturen rond 28 graden. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Bijbel Uoh512 Zondag's 10 uur, Hazenbos- laan 101, hoek Kennedylaan, Oegstgeest meer weten over het warmtetransport en de dichtheidsveranderingen van een gas op het kritieke punt, de overgang van een vloeistof naar de gasvormige fase. Het experiment dat 56 uur gaat duren, is tevens bedoeld om het kritieke punt zelf te bepalen. FOTO REUTER NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. j1 i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i I Voorletters:m/v ben volgens ^ndriessen ai met deze constructie ingestemd. Deel van het overlevingsplan vormt voorts de oprichting door DASA van een nieuwe lease maatschappij voor het leasen van Fokker-vliegtuigen. Deze nieuwe onderneming zal uitein delijk met een vermogen van vijf miljard gulden gaan werken. De Nederlandse staat neemt niet deel in deze commerciële onderneming. Afspraken met toeleveran ciers over een prijsreductie (van onder meer de rompen) en de reeds in gang gezette reorgani satiemaatregelen bij Fokker be horen eveneens tot het pakket voorstellen. Gezamelijk moeten zij leiden tot een aanzienlijke verbetering van de kostenstruc tuur bij de vliegtuigbouwer. An driessen: „We wilden hoe dan ook lapwerk voorkomen. Daar om heeft het lang geduurd, voordat er overeenstemming was. Maar de gesprekken waren open en eerlijk. Op basis van deze voorstellen is de toekomst Fokker zeker twee a 2,5 jaar I (I.v.m. controle bezorging) J Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84,55) Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1