Leidsch Dagblad SA94 Leiden houdt zeven miljoen gulden over Oorlog Jemen voorbij Koeman droomt van winnende doelpunt Peurbakkentocht in teken van Oranje Hogere straf dan was geëist voor Fries trio 'Brugwachter moet uit Gouda komen' ^Gratis racen?] GOED NIEUWS VRIJDAG 8 JULI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40510 LOSSE NUMMERS 1,60 dallas albert ceesinc cpd-verslagcever Het Nederlands elftal hoort vol gens Dick Advocaat nu tot de beste acht ter wereld. Dat zullen ze weten ook. De bondscoach, de spelers, althans de vedetten van Oranje, maar vooral de journalisten, die nu al vijf we ken optrekken met de vader landse voetbal trots. Op slag is het gedaan met de betrekkelijke rust en anonimi teit waarin Oranje zich drie we ken lang in Orlando kon voort bewegen. Enorm is de chaos in Turtle Creek, het tijdelijk onder komen van The Netherlands in Dallas. Oranje is ineens een hot De persconferentie is een com pleet gekkenhuis. Brazilianen en Italianen hebben het heft in handen genomen, Ronald Koe man, Dennis Bergkamp en Frank Rijkaard worden bijna plat gedrukt. Elke uitspraak lijkt ineens wereldnieuws. Vechten de en duwende fotografen en cameralieden lopen alles en ie dereen omver, in de verte klinkt glasgerinkel. Bergkamp kan S geen kant meer op, Koeman wordt van de ene camera naar de andere gesleept en Rijkaard wordt meteen van alle kanten besprongen als hij tien minuten voor afloop van het persuurtje zijn gezicht laat zien. Bergkamp wordt bestormd met vragen over de arrestatie van Pellegrini, zijn baas in Milaan, maar de spits van Inter houdt de boot wijselijk af. Hij houdt ons voor dat het Nederlands elf tal zich niet moet aanpassen aan Brazilië 'maar van onze ei gen sterke punten uit moeten gaan'. Bergkamp zit daarmee in elk geval op één lijn met Advocaat, die geen concessies zal doei} aan de speelstijl van Oranje. Ook al is Brazilië de tegenstan der. Zijn voorspelling: ,,Het wordt een interessante confron tatie waar de hele wereld naar uitkijkt, denk ik. Vooral in de manier van spelen. Het Neder lands elftal moet het hebben van het combinatie- en positie spel naar de goal toe, de Brazi lianen vooral van hun individu ele klasse." De bondscoach ziet het wel zit ten, Koeman een tikkeltje min der. De captain van Oranje is gematigd optimistisch, maar vooral realistisch. Hij zegt waar het op staat. ,,We moeten een hele goede dag hebben om van Brazilië te kunnen winnen. Als we spelen zoals in de eerste helft tegen Ierland zijn we niet kansloos. Maar het zou dom zijn om te denken dat Brazilië alleen Romario is. Er lopen d'r nog een paar rond. Romario speelt op dit toernooi heel scherp. Je kunt aan alles zien dat hij wereldkampioen wil worden." Als dromen geen be drog zijn lukt dat niet. ..Ik heb er van gedroomd dat ik tegen Brazilië de beslissende goal zou maken." Interessant is de vraag of Dick Advocaat wijzigingen in de ploeg aanbrengt en of hij dus met of zonder Wouters speelt. „Van Vossen heeft een lichte liesblessure en Overmars tobt met een kuitbeenblessure." Niets om je zorgen over te ma ken, volgens bondsarts Frits Kessel. „De prognose voor mor gen ziet er goed uit. Vandaag gaat het in elk geval een stuk MEER WK-NIEUWS 19: Bebeto uitgegroeid tot vedette. 19: Justitie laat Lex Mul ler nog niet gaan. 19: Cruijff: 'Niemand op offeren aan Romario'. 20: Voetballers zien fans niet staan. 20: Onzekere toekomst voor voetbal in VS. 20: WK op TV. 20: WK uitslagen en standen. beter dan gisteren zegt Over- Of Oranje het kwalitatief moet afleggen tegen Brazilië wordt pas op het veld van de Cotton Bowl beslist, vocaal is het Ne derlands elftal al bij voorbaat aan de verliezende hand. Naar schatting zullen maximaal vijf-* duizend Nederlanders op de tri bune zitten tegen ongeveer vijf tienduizend Brazilianen. Wethouder financiën erkent 'positief saldo De gemeente Leiden heeft vorig jaar ongeveer zeven mil joen gulden overgehouden. Dat beweren betrouwbare bronnen. CDA-wethouder J. Walenkamp (financiën) wil deze opmerkelijke uitkomst van de jaarrekening 1993 niet bevestigen. Wel erkent hij dat de jaarrekening een positief saldo kent en dat het om een miljoenenbedrag gaat. „Deze en andere cijfers zijn er wel, maar ze zeggen nu nog niks." leiden wim koevoetrekeningen met ongunstige uit komsten gewend. Walenkamp, bezig aan zijn vijfde raadsperio de, zegt zich geen jaarrekenin gen met een positief saldo te kunnen herinneren. Niet alleen daarom is de jaar rekening bijzonder. Niemand had er namelijk op gerekend dat juist in het financiële ramp jaar 1993 de inkomsten de uit gaven zouden overtreffen. Het jaar was nog niet halverwege toen de vorige wethouder finan ciën, PvdA'er S. de Vreeze, liet weten dat Leiden op een tekort van vijf miljoen gulden afste- Walenkamp laat nu ook officieel weten dat een van de ambtelij ke diensten, het facilitair bedrijf, 2,5 miljoen gulden heeft overge houden in 1993. „Maar dat wil niet zeggen dat we dat geld nu op de plank hebben liggen. Mis schien heeft het facilitair bedrijf wel een miljoen gulden tegoed van een andere dienst, milieu en beheer bijvoorbeeld." In de jaarrekening zijn de werkelijke uitgaven en inkom sten met elkaar vergeleken. Op het stadhuis is men louter jaar- vende, waardoor een nieuwe bezuinigingsoperatie noodzake lijk werd. Ook de laatste maanden volg den de financiële onheilstijdin gen elkaar in een hoog tempo op. Vlak voor zijn afscheid als wethouder financiën voorspel de De Vreeze dat Leiden tussen 1994 en 1998 tegen tekorten van tien miljoen gulden, oplopend tot 25 miljoen gulden zou aan lopen. Ook uit actuele stukken over de gemeentefinanciën komt een somber beeld naar CDA-wethouder J. Walen kamp waagt zich nog niet aan conclusies. Hij laat de komende periode 'doorwrochte analyses' maken van de opmerkelijke cij fers over 1993. „Pas dan kunnen we iets over de oorzaak zeg- Pagina 13: Meevaller zaait v warring. TJg-'g'A»' De oorlog in Jemen is voorbij nu de noordelijke troepen de zuidelijke stad Aden hebben veroverd. De noordelijke rege ring heeft dat gisteren ver klaard. Het bewind in Sana kon digde amnestie af voor zuidelij ke militairen. Ook vroegen ze de Verenigde Naties om waarne mers. Die zouden erop moeten toezien dat de democratie en de mensenrechten in heel Jemen worden gerespecteerd. Aden viel gisteren na negen weken strijd. „Er zal algehele amnestie komen en financiële compensatie voor verloren ei gendommen, ongeacht aan wiens kant de mensen ston den". aldus Abdul Karim el-Ery- ani, de noordelijke minister van planning. Hij zei dat gister avond in New York, waar hij VN-topman Boutros Boutros- Ghali een brief van zijn regering overhandigde. Eryani zei dat de noordelijken vast willen houden aan democratie, het meerpar- tijenstelsel, vrije verkiezingen en samenwerking met de Vere nigde Naties. Hij wilde niet zeg gen of ook de naar het buiten land gevluchte zuidelijke leiders in aanmerking komen voor am nestie. „Ze zijn in ballingschap. Dat is hun keuze. Voorlopig zul len ze wel niet terug willen ko men", aldus Eryani. Volgens de minister wordt de situatie in het zwaar geteisterde Aden weer langzaam normaal. De afgelopen weken is de stad voortdurend door de noordelij ke troepen beschoten. Meer dan 400.000 inwoners en vluch telingen kregen bovendien te lijden van een steeds nijpender gebrek aan drinkwater, voedsel en medicijnen. Eryani liet gis teravond weten dat er voedsel wordt uitgedeeld en dat de wa terleiding van Aden weer func- „Aden is gevallen. God zij dank, de oorlog is voorbij", al dus de Jemenitische ambassa deur in Saudi-Arabië, Ghaleb Ali Jamil. Volgens hem zijn de zui delijke leider Ali Salem Al-Beidh en vijf medewerkers woensdag al naar Oman uitgeweken, waar ze politiek asiel zouden hebben gekregen. Oman weigert echter commentaar op die medede ling. Volgens zegslieden van de (noordelijke) regering in Sana hebben in ieder geval ook de zuidelijke vice-president Abdul Rahman Al-Jifri en minister van defensie Haitam Qassem Taher Aden verlaten. De zuidelijke regering heeft haar nederlaag overigens nog niet erkend. Suïcide geen zonde a Zelfdoding kan vol- I gens een protes tantse werkgroep niet als zonde worden veroor deeld. leeuwarden leiden Zelfs de reddingsbrigade en de brandweer voerden gisteravond de kleur oranje. De jaarlijkse Peur bakkentocht, onderdeel van de Leidse Lakenfeesten, was duidelijk geïnspireerd door de successen van het Nederlands elftal in Amerika. In totaal 46 versierde bootjes voeren onder grote belangstelling door de Leidse grachten naar het waterpodium aan de Hoogstraat, waar de jury was geposteerd. De peurbak van basketbal vereniging The Flintstones werd als mooiste beoordeeld. foto hielco kuipers Deze drie topmannenmode zaken zijn dealer van o.a. Hugo Boss, Corneliani, Brax, Polo Ralph Lauren, Allegri, Camel, Arrow, Di Maggio, Melka, Bleyle, Ciao, Baumler, Seventy, Bison, Mulberry, C.P. Company, René Lezard en State of Art. Haarlemmerstraat 175 Haarlemmerstraat 179 I Leiden. Tel 071-142940 B reestraat 142-144 Leiden. Tel 071-133258 Leiden. Tel 071-122823 i Leiden onbereikbaar voor watertoeristen leiden» gert visser Ondanks schone beloften van politici en miljoenen-investeringen in passanten-ha vens, blijft Leiden voor de waterrecreant een onmogelijke stad. Zelfs tijdens een voor de toeristen georganiseerd festijn als de Lakenfeesten komt de waterrecreant met zijn bootje de stad niet in. We mochten het gisteravond zelf erva ren toen we met de boot van het Leidsch Dagblad de start van de Peurbakkentocht in het Galgewater wilden bijwonen. Na bestudering van diverse waterkaarten en de ANWB-Almanak voor het Watertoeris me leek de vaarroute van het Korte Vliet- kanaal naar het Galgewater een haalbare route. In deze centrale vaarroute naar Lei den bevinden zich slechts twee obstakels, de Rijnzichtbrug en de achtergelegen Spoorbrug (tussen Haagweg en Morsweg). Maar beide bruggen worden de gehele week op verzoek geopend, zo meldt de Al manak. Geen enkehprobleem dus. We liggen al enige tijd voor de Rijnzicht brug te wachten zonder dat er in het brug wachtershuisje enig teken van leven valt waar te nemen. Naast ons bescheiden bootje ligt een luxueuze kruiser die kenne lijk ook van plan is naar de Peurbakken tocht op te stomen. Een mooie, lage en volbezette sloep kan wel net onder de bruggen door. We besluiten te bellen naar de hoofdpost van de Leidse brugwachters op de Schrijversbrug. „Goedenavond meneer, bestaat de mo gelijkheid om vanavond de Rijnzichtbrug nog open te doen"? „Nee, kan niet", luidt het antwoord. „Is dat gebruikelijk?" „Ge bruikelijk, gebruikelijk? Meneer, ik zit met zieke collega's en kan hier echt niet weg." Einde gesprek. De kruiser naast ons heeft inmiddels de hoop opgegeven en is omgedraaid. Wij wagen er nog een telefoontje aan naar het stadhuis waar een voorlichter bereidwillig uitleg geeft. Aan de Rijnzichtbrug is wel licht nog wel een mouw te passen, begrij pen wij, maar de lage spoorbrug erachter, daar zit 'm de kneep. „Die brug valt onder de Nederlandse Spoorwegen", horen we. „Om die brug te openen, moet je twee uur vantevoren bellen. Dan komt er een man uit Gouda met de trein en draait hem dan open." Helaas, dat stond niet in-onze wateral manak. Evenmin staat er een bordje bij de brug waarop dat wordt aangegeven. We besluiten de NS maar niet meer lastig te vallen, want voordat de brugwachter is ge arriveerd, is de Peurbakkentocht al lang en breed voorbij. Bovendien, kom je ooit nog de binnenstad uit, wanneer de brugwach ter met de trein naar zijn post in Gouda is teruggekeerd? We gaan terug om onze boosheid weg te drinken op het fraaie terras van restaurant Cronesteijn aan de Vliet. Helaas, een bordje 'verboden aan te leggen' maakt ook dit onmogelijk. Nee, watertoeristen kun nen Leiden maar beter voorbij varen. Dat bespaart ze een hoop tijd en vooral een slecht humeur. Geen krant ontvangen nri 071-143241 DEL. 071-128030 Drie jongens uit Leeuwarden zijn gisteren door de rechtbank in Leeuwarden tot zeven jaar gevangenisstraf en TBS veroor deeld wegens moord op een 18- jarige plaatsgenoot. Tegen de jongens was vijf jaar met TBS geëist. De rechter vindt een ho gere straf gerechtvaardigd om dat de rechtsorde door de moord ernstig geschokt is en de maatschappij tegen de jongens beschermd moet worden. Het slachtoffer werd ver moord in de nacht van 31 de cember 1993. De twee 26-jari- gen en de 20-jarige verdachten hadden hem tijdens een feest in Friesland eerst mishandeld. Daarna sleepten ze hem in een auto en reden naar het dorp Wytgaard. Daar gooiden ze de jongen in een sloot en sloegen met een hamer en een ijzeren staaf op zijn hoofd. Omwonenden hebben het slachtoffer na de mishandeling gevonden. Hij werd direct naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed enkele uren later aan zijn verwondingen. De politie heeft de daders direct na de moord aangehouden. Zij waren erbij toen het slachtoffer werd gevonden en verklaarden zelfs dat ze hem uit de sloot hadden gehaald. Later gaven ze aan dat ze tot hun daad waren gekomen omdat het slachtoffer een 'watje' was. Volgens deskundi gen van het Pieter Baan Cen trum bestaat bij de daders de kans op herhaling. Overstromingen VS kosten al achttien levens Drie dagen van zware regenval en overstromingen hebben in de zuidelijke Amerikaanse staat Georgia minstens achttien mensen het leven gekost. Zo'n 300.000 mensen zaten gisteren zonder drinkwater, doordat overstromingen de waterzuive ringsinstallaties hadden uitge schakeld. Honderden mensen werden door het razende water uit hun huis verdreven. De schade aan wegen en bruggen wordt ge schat op zo'n 100 miljoen gul den. De regenvloed werd ver oorzaakt door de tropische storm Alberto, die vorige week voor de kust van Cuba opkwam en zondag in de richting van Florida trok. HET WOORD IS AAN J. Six van Chandelier Zoekt gij gerust te zijn van geest? De hoogste takken schudden het meest. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag- Info Programma's Sport 19t/m23 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend zon Vannacht kans op een mistbank en minimumtemperatuur om streeks 11 graden. Overdag over wegend zonnig en middagtempe- ratuur ongeveer 22 graden. Wind uit westelijke richting, zwak tot matig, kracht 3 of minder SCOOR ZELF UW KORTING BIJ HEIN CHRISPIJN WK-AKTIE T/M 17 JULI 1994 i', antiek interieur Hoge Rijndijk 260 leiden 071-410608 vraag bij ons om de spelregels Leidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. ii i Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik i nu een abonnement, i J^Lees verder op pagina 4 j Plaats: j Tel: I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1