Leidsch Dagblad 94 Oomen legt functie neer Centrum-links nu aan bod Jo Extra politie aan Spaanse kusten Bloedende schippers en kapotte boten \dvocaat wijzigt tactiek tegen Marokko BEL: 071-128030 Prins Floris voor studie naar Leiden GOED NIEUWS lINSDAG 28 JUN11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40501 LOSSE NUMMERS 1,60 in geboren aanvallers van )ranje zijn vrijwel unaniem van lening dat het allemaal best rat defensiever kan op de we- 'eldtitelstrijd in de Verenigde taten. „We geven te veel kan en weg", zei Ronald Koeman, Ie invloedrijke aanvoerder. tr( la de teleurstellende optredens ,r egen Saudi-Arabië en België [aat het systeem met de vier tal pitsen tegen Marokko op de telling. „Het rendement van de j Houtwol moet sai jorwormen weglokken (ATWIJK JAN DEN HOLLANDER Wie een actieve vakantie wil, moet boeken bij het Duitse reisbureau L'Tour in Baden- Baden. L'Tour verkoopt sportduikreizen naar Egypte en biedt nu de mogelijkheid in dat land gelijktijdig naar de voortvluchtige bouwmag- naat Jürgen Schneider te zoeken. Om de reislust aan te moedigen heeft L'Tour een beloning uitgeloofd: wie Sch neider levend en wel naar één van de 57 filialen van het reisbureau in Duitsland brengt krijgt 1 miljoen mark. Het speciale aanbod komt niet uit de lucht vallen, want het hoofdkantoor van L'Tour in Baden-Baden is gevestigd in een gebouw dat eigendom is van de failliet verklaarde bouwonderneming van Sch neider. Of Schneider zich daadwerkelijk in Egypte op houdt is niet bekend. Hij ver dween in april met achterla ting van een miljarden schuld. aanvallers is te laag. We moeten eens over de consequenties na denken", was de mening van bondscoach Advocaat. „Van wat we tot nu toe hebben laten zien is de tweede helft te gen België het beste geweest", verklaarde Koeman. „Dat is iets waar we best rekening mee mo gen houden." Wouters zei: „Bij een Argentijn zie je aan zijn ge zicht dat hij van plan is een doelpunt te maken. Die menta liteit mis ik bij ons weieens voorin." De tweede helft tegen België speelde het Nederlands elftal met 'slechts' drie spitsen. Daar achter stonden vier middenvel ders. „Met Witschge kwam wat meer evenwichtvond Advo caat. „Bergkamp deed het als diepste spits goed. Ik weet dat hij liever van het middenveld komt, maar het lijkt dat het elf tal met het oorspronkelijke sys teem momenteel toch te kwets baar is." De omschakeling is opvallend. Sinds de aanloop naar de Eu ropese titelstrijd van 1992 speelt Oranje met, zoals het in de volksmond heet, 'het Ajax-con- cept'. Aanvankelijk met Berg kamp en Van Basten voorin en Roy en Gullit op de vleugels. La ter kwam Overmars erbij in plaats van Gullit, speelde Van Vossen, Bosman dan wel Ro nald de Boer op de positie van de langdurig geblesseerde Van Basten. Wat de consequenties van de hoe dan ook vrij opvallende wij zigingen zijn, wilde Advocaat niet zeggen. Duidelijk is dat Ro- MEERWK-N1EUWS 15: Het roer gaat om bij Oranje 15: Marokko wil revanche 16: Cantona geniet van anonimiteit 16: WK op TV. 16: WK uitslagen en standen. 17: Duitsers piepen als een zandkar 17: Spanje stuurt Bolivia naar huis nald de Boer een stapje terug moet doen. Ook Roy dient zich ernstig zorgen te maken over zijn positie. De linksbuiten is vooralsnog ver weg van de vorm die hem in de voorbereiding een van de krachtdadige spelers maakte. „Ik heb al gezegd dat het rendement te weinig is", herhaalde Advocaat, die weiger de bij zijn kritiek namen te noe- men.De naam Van Vossen valt steeds nadrukkelijker als een speler die voor meer agressivi teit kan zorgen. Geel Zeven spelers uit de Nederland se selectie hebben een gele kaart op zak. Krijgen zij morgen in de wedstrijd tegen Marokko een tweede berisping, dan mis sen ze, althans bij kwalificatie, de achtste finale. Mochten de zondaars woensdag niet op nieuw een gele kaart ontvan gen, dan scheldt de FIFA de eer der gekregen vermaning kwijt. Aan de volgende ronde begint een ieder dan met schone lei. Het gaat om Van Gobbel, Frank de Boer, Witschge, Jonk, Berg kamp, Wouters en Rijkaard. •en plastic zakje gevuld met ien bolletje houtwol. Daarmee noet op de Katwijkse camping )e Zuidduinen een einde wor- len gemaakt aan de overlast fan oorwormen. Door de dier- jes een alternatieve huisvesting e bieden in de vorm van het loutwol en ze vervolgens onge- Taagd te verkassen, hoopt men fan de beestjes af te komen, rampinggasten ondervinden al :nige jaren overlast van oorwor men die vooral in de nachtelijke uren in groten getale over het ^terrein zwerven. Ze wonen on- n der de grond, maar komen 's e[ nachts naar buiten. Pogingen laom de beestjes met snel af- jreekbaar gif. het neerleggen iran natte dweilen of potjes stro y iveg te krijgen, hielpen tot nog )n oe niet. Bedrijfsleider P. Aarse: „Dit lieuwe plan is milieuvriende- ijk. De oorwurmen worden niet 'edood. Ze worden na de rangst ingezet bij kwekers tegen de bestrijding van schadelijke Dladluis." Of de methode werkt, s nog niet vast te stellen. 'e Pagina 14: 'Oorwormen zijn iet gesprek van de dag' Poolse autohulp ^dankzij ANWB DEN HAAG ANP Teleurstelling bij de Zuidkoreaan Jeong Woon Ko na de kleine nederlaag tegen de Duitsers. Zuid-Korea liet in die wedstrijd kansen liggen op de gelijkmaker. foto reuter Vandaag debat in Tweede Kamer Voorzitter C. Oomen van het college van bestuur van de Leidse universiteit legt zijn functie neer. Dat heeft hij vanmorgen laten weten aan staatssecretaris J. Cohen van onderwijs. Cohen had Oomen vorige week gevraagd zijn ontslag te nemen. Tegelijk deed hij een beroep op de an dere twee leden van het college - rector-magnificus L. Leertouwer en J. Waldus - om aan te blijven. Zij hebben nu verklaard 'in beginsel' daartoe bereid te zijn. De ANWB wil de Poolse rege ring helpen met het opzetten van een wegenwachtorganisa- ie. Eerder ondersteunde de :oeristenbond Hongarije bij de opzet en installatie van een meldkamer in Boedapest. Het Pools initiatief is één van de drie projecten, die het toeris me naar Polen met steun van de Europese Unie moeten bevor deren. Reisbureau jaagt op bouwmagnaat BAOEN-BADEN AP Benoeming informateur voor kabinet CDA-PvdA-D66 vanavond verwacht DEN HAAG GPD Koningin Beatrix heeft vanmid dag haar adviseurs en de leiders van PvdA, WD, CDA en D66 ontvangen om te bespreken wat er moet gebeuren nu de onder handelingen voor een paarse coalitie zijn mislukt. Naar ver wachting wordt er nog van avond een informateur be noemd die een centrum-linkse coalitie van PvdA, CDA en D66 moet gaan onderzoeken. De nieuwe formatieronde is no dig nu de WD de paarse coali tie met PvdA en D66 heeft laten mislukken. WD-leider Bolke- stein eiste gisteren dat er voor 5,7 miljard gulden extra gesne den wo.rdt in de sociale zeker heid. Dat was voor Kok en Van Mierlo onaanvaardbaar was. Een lijmpoging om de breuk te helen wordt door alle betrokke nen op dit moment uitgesloten. Kok heeft zich van meet af aan uitgesproken voor een kabi net van PvdA, CDA en D66. Van Mierlo noemde zo'n kabinet eerder 'ongeloofwaardig' omdat daarin de twee verliezers door regeren en de D66'er nam giste ren geen afstand van die uit spraak. De derde betrokkene. CDA-leider Brinkman, is bereid te regeren. Hij zei het mislukken van de paarse coalitie 'niet als een dag der triomfen' te be schouwen. Het beleidspakket dat de paarse onderhandelaars tot nu toe hadden ontwikkeld noemde hij 'zeer ingrijpend'. Brinkman beziet of het CDA er op hoofdlijnen zijn steun aan kan geven. Gezien de weerstand van Van Mierlo tegen de combinatie CDA-PvdA-D66 is ook vorming van een minderheids- of extra parlementair kabinet is niet uit gesloten. Een extra-parlemen tair kabinet bestaat uit niet aan politieke partijen gebonden 'buitenstaanders'. Van Mierlo is bereid dergelijke opties serieus te overwegen. Kok en Van Mierlo legden gis teren de schuld van het misluk ken van paars bij Bolkestein. Volgens Van Mierlo heeft de WD met de breuk gekozen voor een oppositierol. Ook hij ver weet de liberalen te zijn terug geschrokken voor de verant woordelijkheid te regeren. „Zij hebben deze coalitie geblok keerd", aldus de D66'er. Bolkestein zelf ontkende dat hij de breuk had veroorzaakt. Volgens hem wilden Kok en Van Mierlo bezuinigingen op de rijksbegroting juist daar laten neerslaan waar geïnvesteerd moest worden. De mogelijkheid om de bezuinigingen later, van jaar tot jaar in te vullen, was voor de WD onaanvaardbaar. „Dat was een tijdbom onder het nieuwe kabinet geworden. Daar wil ik niet aan meedoen". Pagina 2: Geen leedvermaak bij CDA, kleine partijen opge lucht, overzicht van zeven we ken onderhandelen over paars, commentaar. LEIDEN RUDOLF KLEUN CAROLINE VAN OVERBEEKE Vandaag debatteert de Tweede Kamer, op verzoek van het CDA, over de bestuurscrisis aan de Leidse universiteit. Aanleiding voor het ingrijpen door Cohen is het bouwschan- daal rond de uitbreiding van het Sylviuslaboratorium, de Annex - affaire'. De universiteit werd daarbij het slachtoffer van frau de. Dat leidde tot de arrestatie van twee bij de zaak betrokken ondernemers en van de voor malige directeur bedrijfsvoering van de universiteit. De universi teitsraad stelde voorzitter Oom en verantwoordelijk voor de be stuurlijke gang van zaken. Het besluit van de leden van het college is binnen de univer siteit met instemming begroet. Vice-voorzitter J. Reugebrink van het college van decanen zegt begrip te hebben voor het vertrek van Oomen na het ver zoek van de staatssecretaris. „Maar ik ben als een kind zo blij dat de continuïteit is verzekerd door het aanblijven van de rec tor en Waldus. Onder de huidi ge omstandigheden zou het een ramp zijn geweest als ze alle drie waren vertrokken." „Een verstandig besluit", rea geert fractievoorzitter P. Mos- tert van de buitenuniversitaire leden (bullen) van de universi teitsraad. „Het is goed dat het college niet heeft gewacht op het kamerdebat vanmiddag, maar zelf tot deze beslissing is gekomen. Ik ben ook blij dat de overige twee collegeleden aan blijven: dat is goed voor het be stuur van de universiteit." Ook R. Kooi van de Progres sieve Partij is tevreden met het vertrek van Oomen. „Dat hij een week over dit besluit heeft nagedacht, is hem gegund. Ik vind het positief dat de andere twee in functie blijven. De situ atie was moeilijk geworden voor onze universiteit als zij ook wa ren opgestapt. Hopelijk komen we nu snel uit de problemen." BARCELONA RUUD DE WIT CORRESPONDENT Vierduizend extra politieagen ten moeten deze zomer voorko men dat de Baskische terreuror ganisatie ETA aanslagen pleegt Harde oostenwind nekt pleziervaart onder lage bruggen LEIDEN/REGIO PAUL VAN DER KOOU Hele drama's speelden zich het afgelo pen weekeinde af onder de bruggen van het Oegstgeester Kanaal. Bloedende schippers. Boten waarop diepe krassen werden getrokken. Versplinterde glaspla ten. De schade per boot varieerde van enkele honderden guldens tot meer dan duizend piek. Schuldige? De harde oostenwind, die het water uit Kaag en Leiden opstuwde en de doorvaarthoogte beperkte. Vraag is alleen wie daar verantwoordelijk voor is. De ANWB houdt het op de 'waterwegbe- héerder', het Hoogheemraadschap van Rijnland dus. Die zou ervoor moeten zorgen dat de doorvaarhoogte nooit la ger wordt dan de Water Almanak van de ANWB vermeldt. Woordvoeder C. Meijer van het hoogheemraadschap werpt te gen 'niet verantwoordelijk te zijn voor de doorvaarhoogte': „Dat is de ANWB: die zet die hoogtes in de almanak. Wij zijn verantwoordelijk voor de boezemstand." De boezemstand is de stand in alle wate ren die in open verbinding met elkaar staan. Alleen poldersloten vallen daar buiten. Probleem met die boezemstand is dat- ie centraal wordt gemeten, in Nieuwe Wetering. „En bij oostenwind is het peil daar lager dan aan de westkant van De Kaag", geeft de woordvoerder toe. „Moe der natuur doet dat. En moet je die dan aansprakelijk stellen?" Eigenaar T. Diepenhorst van de Kat wijkse rederij Triton, lacht daar scham per om. Één ding weet hij zeker: „Mijn boot is special gebouwd op een hoogte van 2.35 tot 2.40 meter. Welnu, dit week einde raakte het vlaggetje op mijn voor steven de onderkant van de brug bij het Groene Kerkje en wist ik dat ik er eigen lijk niet onderdoor kon." Omdat zijn klanten per se naar De Kaag wilden, moest-ie wel doorvaren. En dus vroeg hij alle opvarenden naar voren te lopen om de voorsteven omlaag te krijgen. Desondanks werd het roest vrijstalen hekwerk op zijn dek hardhan dig ópgeschuurd onder de brug bij het Groene Kerkje èn bij het Warmonder Tolhek. Het splinternieuwe jacht van de Katwijkse mevrouw M.J. van der Plas liep nog grotere averij op. De keurig neerge klapte ruit van de schipper werd com pleet fijngeperst en in het dek stonden diepe krassen. Zoiets was haar in vijfen twintig jaar varen nog nooit overkomen. Ze vindt het vooral erg dat ze niet meer blind kan varen op de aangegeven hoog tes, terwijl ze wel 59 gulden per jaar moet betalen om door het Oegstgeester Kanaal te mogen varen. Ook de ANWB vindt dat een punt. „Als de doorvaarhoogte niet wordt gehaald, moet dat apart zijn aangegeven", zegt woordvoerder M. Renckens. Bij Oegst- geest gebeurde dat niet en Renckens kan zich voorstellen dat hij het tot een proef proces laat komen: „Dan kunnen we mooi uitproberen of de waterbeheerder even aansprakelijk is voor het gevaar dat hij heeft veroorzaakt als de wegbeheer- der. En gevaarlijk is het als de doorvaar hoogte niet wordt gehaald. Dat bleek binnen- en buitenlandse toeris- maarweer." \Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Abel Herzberg Niet de gewetenloze is de wreed ste, maar hij die zijn geweten moet smoren om zich te handha ven. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Natuur en Milieu - Programma's Religie - Sport HET WEER Verwachting voor morgen ONWEER EN KOELER In het oosten eerst nog wat zon. Geleidelijk meer bewolking en van het westen uit enkele regen- of onweersbuien. Temperaturen van 16 tot 25 graden Matige wind, kracht 4. DEN HAAG/LEIDEN. ANP Prins Floris (19) gaat rechten studeren aan de Rijksuniversi teit in Leiden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst giste ren bekendgemaakt. De jongste zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven be gint in augustus aan zijn studie. Nog onbekend is waar de prins in Leiden gaat wonen. „Het kan zijn dat hij tijdelijk in trekt bij zijn neef prins Willem- Alexander aan het Rapenburg, maar dat is nog niet zeker", al dus een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Floris heeft een VWO-diplo- ma op zak van het Christelijk Lyceum in Apeldoorn waar hij vorig jaar afstudeerde. Het afge lopen jaar heeft hij op verschil lende plaatsen gewerkt aan een betere beheersing van de mo derne talen waaronder het Spaans. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ja, dat is goed nieuws "1 j Dus neem ik i nu een abonnement, i in vakantiegebieden in Spanje. Het Spaanse ministerie van jus titie en binnenlandse zalcen heeft tot deze maatregel beslo ten, nadat zij aanwijzingen had ontvangen dat de ETA een nieuw terreuroffensief voorbe reidt. De vierduizend agenten komen bovenop de zesduizend die al opereren langs de kust en in de belangrijkste toeristische trekpleisters in het binnenland. De politieagenten, die vanaf eind juni tot en met eind augus tus hun collega's in de vakantie- gebieden bijstaan, zijn speciaal getraind op het voorkomen van aanslagen. Met name is hen voorgehouden aandacht te be steden aan verdachte pakketjes en achtergelaten plastic zakken, waarin zich explosieven kunnen bevinden. Een maand geleden ontploften twee van zulke bom- pakketten op stranden langs de Baskische kust, waarbij drie mensen zwaar gewond raakten. De extra agenten worden in het kader van Operatie Zomer ingezet op de Balearen, de Cos ta del Sol, de Costa Brava en in mindere mate op de Canarische eilanden. Spanje verwacht deze zomer meer dan 60 miljoen Tel:. j (I.vjn. controle bezorging) j Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) J I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. nvelop. /onder posin ten en rekent op een absoluut topjaar na jaren van malaise.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1