Een gezegende onderneming r Kerk Samenleving r-j Gematigd warm weertype ZATERDAG 25 JUN11994 REDACTIE DICK VAN DER PLAS, 071 -356443 UIT DE KERKBLADEN Verbazing ,,Als je gewoon op straat loopt, heb je geen idee, dat er talloze spieren en signa len nodig zijn om de bewe ging te laten maken die wij 'lopen' noemen", schrijf de gereformeerde predikant P.J. van Midden uit Lisse in het blad 'De Kruisvaan'. ..Het is zo volstrekt gewoon, dat je daar lenerlij k en fi guurlijk aan voorbij gaat. Gelukkig maar. Stel je voor dat je bij alle vanzelfspre kendheden zou moeten na denken. Je zou stapelgek worden. Toch heb ik de af gelopen weken vaak nage dacht over die heel primai re lichaamsfuncties. We zijn met dertien men sen in rolstoelen en dus dertien erachter door Indo nesië getrokken. Achttien dagen in een rolstoel is lang. zoals achttien dagen erin nog langer is. Al du wend bedenk je je opeens weer wat lopen is. Je kijkt naar je eigen benen en be seft wat een ingewikkeld systeem een evenwichtsor gaan is. Je maakt je als zo genaamde valide mens vaak druk om allerlei din gen, die het bespreken niet eens meer waard zijn als er primaire functies uitvallen. Wat heb je aan een miljoen, als je niet plassen kan?" Voedsel Over primaire functies ge sproken. „De meeste Indo nesiërs zijn hele dagen be zig met het verdienen van het dagelijks brood, in de meest letterlijke zin: het verbouwen van rijst", is de ervaring van Van Midden. .Alle tijd gaat zitten in het verzamelen van het voed sel. Zoals de vogels dat ook plegen te doen. Nu weet ik niet precies hoe het u ver gaat. maar ik ben met mijn dagelijkse arbeid niet be wust bezig mijn dagelijkse brood te verdienen. Ik denk daar vaak niet zo over na: dat brood is er thuis toch wel. Voedsel is in veel Neder landse huishoudens een sluitpost. Je vaste lasten maken de financiële dienst uit. Tot je beseft, wat 'brood' is. Voorwaarde voor alles. Basis van alle cultuur. Eerst komt het eten, dan de moraal. Wie geen brood heeft, is met maar één ding bezig: brood. Zoals de per soon met het miljoen hier boven niet bezig is met het beleggen van zijn geld, maar geobsedeerd wordt door het feit dat hij niet plassen kan." Helpende handen Van Midden heeft zich dus achttien dagen lang ver baasd. „Verbaasd over zo genaamde gewone dingen. Over de vanzelfsprekend heid van mobiliteit en wel vaart. En daarnaast over de schoonheid en de grootsheid van Indonesië. Over de innerlijke bescha ving en schoonheid van de Indonesische bevolking. Over de honderden hel pende handen. En over de Nederlanders op Schiphol. Worstelend met een zwaar- beperkte bagagewagen en een rolstoel rijd ik op de luchthaven een tas van een rosé-gebraden Hollandse kolos aan. 'Ken je niet uit je kop kijken!', snauwt ze. Niemand steekt een hand uit. We zijn weer thuis, 't Went weer snel." De succesfonmile van internationaal christelijk conferentieoord De Bron M ijn jongere broer M j is de bekende evangelist Ben Hoekendijk. De appels bij de familie vallen niet ver van de boom. Pa deed ook al volop mee in de wereld van zending en evangelisa tie. DALFSEN JAN TER HAAR Na jarenlang in Zuid-Amerika aan de verbreiding van Gods woord te hebben gewerkt, kocht Frans in 1970 het tussen Om men en Dalfsen gelegen vakan tiecentrum 'De Vechtstroom'. Hij doopte het om in De Bron. Het was het begin van de ver vulling van een droom die uit groeide tot een ontmoetings plek met conferentiefaciliteiten tot vijftienhonderd personen en ruim zeshonderd bedden. Dan is de camping nog niet eens meegerekend. Buiten heerst de drukte van het zoveelste internationale congres. Er zijn 250 deelnemers uit 58 landen. 'Levend woord in een stervende wereld' is het motto dat op grote spandoeken in vele talen in de grote verga derzaal hangt. Een Amerikaanse cameraploeg interviewt in een idyllisch voorjaarsdecor enkele inleiders. Enkele Japanners en Pakistanen laten bij de receptie faxen naar huis sturen. Maquet tes aan de wand tonen de nieuwste toekomstplannen: de speciaal voor vieringen ontwor pen zaal Sion, groot tweedui zend zitplaatsen. Tijdens een gesprek in zijn comfortabele kantoorruimte ontkent Hoekendijk enige zake lijke of financiële relaties met de zendingsactiviteiten van zijn broer Ben, andere familieleden of welke kerkelijke groepering dan ook. „Wat ik hier heb staan, is in zich zelf groot geworden. Ik beschouw het als een door God gezegende onderneming en ben daar echt dankbaar voor. Zakelijk is zijn bijna vijfen twintig jaar ondernemerschap in Overijssel vormgegeven in een familiaire stichting waarin hij, zijn vrouw, een van hun zo nen en nog een hulpprediker de bestuursleden vormen. „Om continuïteit in de zaak te hou den", verklaart hij. Hoekendijk wenst zich zelf niet als normaal zakenman te zien. De Bron kent volgens hem een aanpak die nauwelijks commercieel is te noemen. „We hebben hier een verscheidenheid aan christelijke culturen die alle een bepaalde soberheid met zich meebren gen. Vaak zijn op de conferen ties roken en alcohol taboe. In ieder geval in de zomermaan den zijn we alcoholvrij. Boven dien krijgen we hier soms groe pen die een weekend willen vasten. Dat is voor ons geen en kel punt en dan sluiten we de keuken gewoon. Allemaal zaken Langs de oevers van de Vecht bij Dalfsen kunnen nooit genoeg vlaggen wapperen. Het internationale conferentiecentrum De Bron heeft dit voorjaar een reeks nieuwe masten bij geplaatst. Maar ook vijfentwintig dundoeken op een rij zijn bij lange na niet representatief voor de veelkleurigheidvan het congresserend publiek. 'De Bron', hoe geïsoleerd ook gelegen in de Sallandse dreven, mag zich nummer vijf noemen op de Nederlandse ranglijst van internationale congrescentra. Maar die kwalificatie is te begrensd. Directeur Frans Hoekendijk (61) praat liever van één van Europa's grootste christelijke conferentie-oorden. Directeur Frans Hoekendijk: „Wat ik hier heb staan, is in zich zelf groot geworden." die voor een gewoon congres centrum vrij onbestaanbaar zijn." Personeel De Bron kent een vast bestand van dertig mensen van wie een deel op het terrein zelf woont en snel inzetbaar is. Daarnaast kan de staf een beroep doen op een scala aan losse medewer kers. Niet zelden zijn dat bij voorbeeld bijbelschool-studen- ten die op het centrum een kor te of langlopende stage volgen waarin ze hun kennis uittesten. Enig gevoel bij het personeel voor het specifiek christelijke karakter van De Bron is een ver eiste, meent Hoekendijk. Zo zijn er soms samenkomsten die in een gebedsdienst uitlopen waarvan het slot pas in de klei ne uurtjes kan plaats hebben. „Onze mensen zijn daarin erg flexibel en blijven tot zo lang op. Het heeft te maken met de ei genheid van ons centrum." Hoe geïsoleerd het ook gele gen mag zijn, volgens Hoeken dijk vormt dat juist de kracht van De Bron. „Veel minder dan bij de meeste andere conferen ties hebben de mensen behoef te aan een schaduwprogramma in een grote stad. De landelijke omgeving bij ons wordt juist ge waardeerd." Voor negentig procent zijn het christelijke, inclusief rooms- katholieke, organisaties en groepen die van De Bron ge bruik maken. „Ik zie dat God werkzaam is binnen alle ker ken." Daarnaast staat het Sal landse oord open voor andere ideëel gerichte instellingen zoals het Rode Kruis, Amnesty International en vakantiewerk voor gehandicapten. Of De Bron vaste normen hanteert? „We willen in ieder geval geen anti-christelijke conferenties aantrekken, bijvoorbeeld van oosterse wereldgodsdiensten of van transcendente meditatie. Ook zijn we huiverig voor alles wat met New Age te maken heeft. Dat is voor ons toch te veel een vervanging van het christendom. Onze norm is en blijft Jezus Christus." Onder één dak Het gedrang op de con- gresmarkt was en is groot. Na de Utrechtse Jaarbeurs, de Am sterdamse RAI en de congres centra in Den Haag en Maas tricht heeft De Bron zich toch naar een vijfde plaats op de lijst van internationale vergadercen tra geplaatst. Maatstaf is daarbij het aantal internationale con gressen. Als het ook nog eens zou gaan om de 'alles-onder- één-dak-'voorzieningen, prijkt De Bron zelfs bovenaan. Directeur Frans Hoekendijk, gevraagd naar zijn succesfor mule, antwoordt: „Mijn belang stelling voor het christendom is vrij breed. Ik sta open voor alle stromingen. Je kunt me zien als een enthousiast supporter van elk christelijk initiatief. Ik heb ervaren dat veel ideeën op con ferenties versterkt worden, daar vaak ook geboren worden en zelfs gestalte kunnen krijgen. Louter doordat mensen met el kaar in contact komen. Is het niet tijdens het inhoudelijke programma, dan zeker wel in de wandelgangen." Kenmerk van De Bron is het specifiek evangeliserende ka rakter van de groepen. Dat strekt zich uit van het Leger des Heils tot en met de katholieke charismatische beweging. Orga nisaties van Piet Derksen als Lumen 2000 en Getuigenis van Gods Liefde zijn op De Bron geen onbekenden. Frans Hoe kendijk: „We zijn er langzaam aan achter gekomen dat de re formatie veel dingen uit de rooms-katholieke traditie heeft weggestreept die op zich veel goeds in zich hadden." In de opwekkingsbeweging ziet hij die elementen terugkeren. Hij is blij met die nieuwe 'eenheid in verscheidenheid Toekomst Veel mensen mogen de kerken dan de rug toe hebben gekeerd, de evangelisatiebeweging heeft hen weer kunnen verwelkomen. Helaas houdt die geen registra tie van leden bij en vallen die cijfers buiten de waarneming van het Sociaal Cultureel Plan bureau. Maar in zijn dagelijks werk meent Hoekendijk van jaar tot jaar de religieuze ther mometer goed te kunnen afle zen. Gestaag heeft De Bron zich kunnen uitbreiden. Hoekendijk verheelt niet, pra tend over de toekomst, een leef tijd te hebben waarop hij naar de dag uitziet dat hij het cen trum over kan dragen aan zoiets als een nationale stichting. Op dat het werk onverminderd doorgaat. Aan de familie zal het niet liggen. Een van zijn zoons werkt in Nieuw-Zeeland mee aan de voorbereiding van de in ternationale 'Mars for Jesus' die vandaag ook in Nederland zijn beloop krijgt. Tot slot leidt Hoekendijk zijn bezoeker snel nog even over het complex. Mensen in allerlei tin ten lopen ontspannen met con gresmappen onder de arm. Een persmedewerker van 'Levend woord in een stervende wereld' reikt de journalist op de valreep het laatste nieuws van de confe rentie aan. 'Westen lijdt aan geestelijke anorexia' luidt de eerste regel. Rituele delen „Rituelen sluiten perfect aan bij het tijdgevoel", vertel len Louis Bakker en Loek Boer, auteurs van 'Rituelen delen'. Zowel de behoefte aan individualiteit ('wat er vaar ik?') als gemeenschap ('samen vieren') komt er in tot uitdrukking. Dit 'gebruiksboek' met ideeën om gelo ven thuis vorm te geven verschijnt dezer dagen bij Kok in Kampen. Bakker is werkzaam bij het gereformeerde Jeugd- en Jongerenpastoraat (JJP) in Friesland, Boer bij het JJP in Overijssel/Flevoland. Samen met collega Alma Lanser hebben zij 'Rituelen delen' geschreven. Het drietal kreeg deze opdracht twee jaar terug in het kielzog van enige studiebijeenkomsten voor JJP-medewekers over onder meer rituelen en symbolen. „Wij constateerden dat er bij veel opvoeders behoefte bestaat aan het hervinden van rituelen", vertelt Boer. BOEKBESPREKING „Tegelijkertijd constateerden we dat anderen rituelen thuis klakkeloos hadden overgenomen, zonder dat zij daarbij iets beleven", vult Bakker aan. „Rituelen heb ben heel veel kracht, maar niet als je ze zo maar over neemt. Als een ritueel zijn betekenis verliest kan het juist een obstakel worden." Gegroepeerd rond thema's als de maaltijd, gedenk dagen of overgangssituaties (verhuizing, dood) geeft 'Rituelen delen' tal van suggesties. Maar, benadrukken Bakker en Boer, het is juist de opzet van het boek dat het mensen aan het werk zet. Bakker: „Het moet ou ders inspireren, op het spoor zetten." Het is echt niet de bedoeling dat mensen alle suggesties gaan overne men. „Dat kun je niet genoeg beklemtonen", zegt Boer. „Het moet niet verlammend werken, maar uitnodi gend." Juist als kinderen klein zijn - 'de ontvankelijke leeftijd' - is het de tijd om rituelen te ontwikkelen. In het boek worden ook suggesties gegeven voor ritu elen bij minder voor de hand liggende situaties. Zo wordt een scheidingsritueel beschreven, waarbij de partners en de kinderen in het bijzijn van de pastor het afscheid 'vieren'. Bakker: „Ook bij ingrijpende gebeur tenissen moet je laten zien dat geloof er iets mee te ma ken heeft." Bakker laat niet na te onderstrepen dat rituelen 'één mogelijkheid zijn om geloofsopvoeding vorm te geven'. „Uit alle onderzoeken blijkt dat de thuissituatie heel dominant is als het gaat over geloofsopvoeding. Als je dat weet, dan moet het je ook wat waard zijn wat er thuis gebeurt. Het is vooral een kwestie van keuzes ma ken." WIM SCHRIJVER GPD DE RECHTER Mr. Jesse van Muylwijck COLOFON LEIDSCH DAGBLAD ive van Dagbladuitgeverij Damiate bv. DIRECTIE: B.M. Essenberg, C P. Arnold (adj), J. Kiel (ad|), HOOFDREDACTIE Jan-GeertMa|Oor, Frans Nypels, Henk van der Post (adj) OMBUDSMAN. R D Paauw, tel dag 9 30- 11 30 uur 071 -356215. of per post HOOFDKANTOOR Rooseveltstraat82,2321 BM Leiden Telefoon 071-356356. POSTADRES: Postbus 54,2300 AB Leiden TELEFAX Advertenties071-323508 Fam berichten 071-323508 Redactie071-321921 ADVERTENTIES ma -vnj. van 08.30-17.00 uur Telefoon 071-356230 RUBRIEKSADVERTENTIES (Sleutels) ma.-vrij. van 8 30-17 00 uur T elefoon 071 -143545 ABONNEMENTEN Tel. 071-128030 bi| vooruitbet. find. BTW) peracc.giro autom bet per maand 29,30 per kwartaal 85,55 84,55 per jaar 329,30 328,30 VERZENDING PER POST Nederland per kwartaal 125,50 overige landen op aanvraag KLACHTEN BEZORGING mat/mvnj 18.00-19 30uur, zat 10 00-12 00 uur Tel 071-143241 HET WEER De start van het warme zomerweer verliep vrijdag nog niet geheel vlek keloos. De zon werd regelmatig af geschermd door fraaie wolkenfor maties van het type altocumulus castelianus. Het waren de restan ten van een paar onweersbuien, die onverwachts boven de Engelse oostkust waren ontstaan en met de westelijke bovenstroming kwamen overdrijven. Aan de onderkant van deze wolkentorentjes op 3 tot 5 ki lometer hoogte hingen duidelijk zichtbare valstrepen, die op neer slag wezen. In de onderste twee ki lometer van de atmosfeer stond er echter een zeer droge en warme zuidoostenwind, waardoor de re gendruppels al waren verdampd, voordat het aardoppervlak was be reikt. In de loop van de dag werd de zon meester van de situatie en met kwikstanden van 25 tot 29 graden werd de zomerse belofte alsnog waargemaakt. Bij een rela tieve vochtigheid van 30-35 pro cent was de plotselinge warmte goed uit te houden. Vandaag is de warmtegolf al vol wassen. De zuidoosten tot zuiden wind voert zeer warme lucht uit Frankrijk (vrijdagmiddag 35 gra den) in snel tempo naar het land. Het wordt de heetste dag tot nu toe; met uitzondering van het noor den van het land maken de meeste stations kans op een tropische dag van 30 graden, in de oosthelft van het land wellicht 32 graden. Een vore van lagedruk komt in de loop van de dag boven de westkust te liggen, waarbij er aan de stranden een verkoelende zeewind mogelijk is. Vanavond proefen we hier iets van de omstandigheden in Orlan do: drukkend warm met een on- weersdreiging. Zondag is er meer bewolking, de kans op een regen- of onweersbui is nog wel aanwezig, maar door een algehele winddraaung naar west of noordwest blijft het een stuk koe ler: 22 tot 26 graden. Begin volgende week heerst er gematigd warm weertype (ca. 23 graden) bij een zwakke tot matige aanlandige wind. Flinke perioden met zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de kans op een bui is gering. Een gunstig teken is het herstel van de hogedruk boven het Europese continent, zodat het erop lijkt, dat het zomerweer nu eens van wat langere duur kan zijn. Van af dinsdag kan het kwik weer boven 25 graden uitstijgen. HET WEER IN EUROPA KNMI Weersvooruitzicht Geldig tot en met maandag. Noorwegen: Langs de westkust ten noorden van Bergen wol kenvelden en nu en dan regen. Vooral in de omge ving van Oslo droog en zonnige perioden. Middag- temperatuur langs de westkust op veel plaatsen rond 14 graden; maxima in het zuidoosten iets bo ven de 20. Engeland, Schotland, Wales en Ierland: Zaterdag half tot zwaar be wolkt en plaatselijk een stevige regen- of onweers bui. Zondag eerst flink wat zon; vanuit het westen la ter echter wolkenvelden en in Ierland en Schotland enige tijd regen. Middag- temperatuur 16 graden in het noordwesten van Schotland tot 25 plaatse lijk in Engeland maar zaterdag rond Londen veel warmer. België en Luxemburg: Flinke perioden met zon en hier en daar een regen- of onweersbui. Middagtem- peratuur zaterdag van 24 graden aan zee tot iets boven de 30 in het binnen land; zondag een beetje minder warm. Spanje: Zaterdag in het noorden veranderlijk be wolkt en enige tijd buiige regen, moge lijk met onweer. Zondag in de Pyreneeèn nog enkele flinke onweersbuien, verder vrij zonnig en droog. Middagtempera- tuur aan zee tussen 25 en 30 graden, zondag landinwaarts in het zuiden rond 35 graden. In het noordwesten is het met 20 graden veel koeler Canarische Eilanden: Droog en vrij zonnig, aan de noordkant van de eilanden ook van tijd tot tijd wol ken. Hier en daar een stevige noorden wind. Middagtemperatuur ongeveer 26 graden. Marokko: Westkust: Droog en overwegend zonnig, aan het strand in de ochtend hier en daar mist of laaghangende wolkenvel den. Middagtemperatuur aan het strand ongeveer 26 graden. Tunesië: Vrij zonnig en bijzonder warm. Middag temperatuur vlak aan zee ongeveer. 32 graden, landinwaarts plaatselijk 40 gra- Zuid-Frankrijk: Zaterdag in het oosten nog flink zonnig. Verder veranderlijk bewolkt en vanuit het westen stevige regen- en onweers buien. Plaatselijk kan veel neerslag val len. Middagtemperatuur van 20 graden vlak langs de westkust tot dichtbij 30 ten zuiden van Lyon. Mallorca en Ibiza: Zaterdag geregeld zon. zondag meer wolkenvelden en kans op een onweers bui. Middagtemperatuur ongeveer 30 graden. Italië: Zonnig en zeer warm. Zondag in het noorden mogelijk een lokale regen- of onweersbui. Middagtemperatuur vooral zondag op veel plaatsen tussen 30 en 35 graden. Corsica en Sardinië: Flinke perioden met zon. Zondag op Cor sica kans op meer bewolking en een re gen- of onweersbui. Maxima rond 30 graden, op Sardinië plaatselijk 35. Griekenland en Kreta: Zonnig. Op de Egeïsche Zee waait een harde noordoostelijke wind. Maxima aan de stranden rond 30 graden, maar op de noordstranden op de Egeische Zee van wege de wind enkele graden lager. Op het Griekse vasteland plaatselijk tempe raturen boven 35 graden. Turkije en Cyprus: Droog en veel zon. Langs de Turkse westkust waait een stevige noordelijke wind. Middagtemperaturen van 29 gra den rond de Dardanellen tot boven de 30 ten oosten van Antalya. Duitsland: Flinke perioden met zon, maar in de loop van beide dagen in het zuiden toe nemende kans op onweer. Middagtem peratuur van 26 graden in Sleeswijk- Holstein tot ruim boven de 30 in het midden en zuiden. Zwitserland: Zonnig, vanaf zaterdagavond toenemen de kans op enkele onweersbuien. Mid dagtemperatuur ongeveer 30 graden. Oostenrijk: Zonnig, erg warrfi en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur op veel plaatsen ruim boven de 30 graden. Neerslagkans Minimumtemp. Middagtemp. Wind WEERRAPPORTEN ZONDAG 26 JUNI 1994 Zon- en maanstanden Zon op 05.19 Zon onder 22.02 Maan op 23.33 Maan onder09.03 Waterstanden Katwijk Hoog water 05 49 18.20 Laag water 01.37 16.01 MAANDAG 27 JUNI 1994 Zon- en maanstanden Zon op 05.19 Zon onder 22 02 Maan op 23.56 Maan onder 10.17 Waterstanden Katwijk Hoog water 06.31 19.09 Laag water 02.27 15.01 Weerrapporten 24 juni 20 uur: De Bilt Deelen Aberdeen Athene Barcelona Boedapest onbew Dublin Frankfurt Genève wind temp neersl 24 7 0.0 28 11 0.0 23 11 0.0 27 11 0.0 15 9 60 30 23 0.0 26 18 0.0 22 11 0.0 26 13 00 30 21 00 30 0.0 Innsbruck Istanbul Klagenfurt Las Palmas half bew. Londen Luxemburg Madrid Malaga on bew onbewJ licht bew. 29 23 0.0 18 12 10 29 16 0.0 31 16 0.0 23 13 0.6 30 13 0.0 27 15 0.0 28 18 0.0, 18 8 0.0 26 21 0.0 23 18 0.0 29 19 110 29 15 0.1 29 >13 0.0 13 8 4.0 27 17 0.0 26 21 0.0 21 6 00 33 19 0.0 22 7 00' 29 17 0,0 21 0.0 Buenos Aires i Casablanca z

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 12